Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Nařízení č. 5/2008

Mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
 

 
 

Nařízení   č. 5/2008

Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina 

 

 

         Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 zákona        č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje z důvodu výskytu ohniska moru včelího plodu v katastrálním území Jamné u Jihlavy na stanovišti včelstev Rybné  42  
tato

 

 

mimořádná  veterinární opatření

ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

 

 

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza způsobená sporotvornou bakterií Paenibacillus larvae, která převážně postihuje zavíčkovaný včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétavými včelami a roji, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat roztoči a jiní škůdci. Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se na lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

 

I.

Vymezení ochranného pásma

 

Ochranné pásmo je vymezeno na mapě a zahrnuje následující  katastrální území nebo jejích části :

Rybné, Jamné u Jihlavy, Kozlov u Jihlavy, Rytířsko, Nadějov, Věžnice, Vysoké Studnice, Arnolec, Horní Bítovčice, Dobroutov, Jersín, Kamenice u Jihlavy, Luka nad Jihlavou, Otín nad Jihlavou,  Měšín,  Meziříčko u Jihlavy, Polná, Řehořov, Stáj, Velký Beranov, Věžnička, Ždírec na Moravě, Zhoř u Jihlavy.

 

II.

Ošetřování a vyšetřování včelstev

 

Povinnosti chovatelů včel v ochranném pásmu vymezeném v čl. I  :

 

1. Zákaz přemísťování včelstev v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma.

 

2. Zajistit neprodleně provedení prohlídky včelstev s rozebráním díla odborně způsobilou osobou pověřenou Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina.

 

3. Zajistit provedení bakteriologického vyšetření směsných vzorků zimní měli na původce nákazy moru včelího plodu (směsný vzorek se odebírá samostatně z každého stanoviště včelstev, maximálně však z 15 včelstev).

 

4. Zajistit opakované provedení prohlídky včelstev s rozebráním díla v měsíci září 2009 odborně způsobilou osobou pověřenou Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina.

 

III.

Další opatření

 

1. Med pocházející od včelstev z ochranného pásma nebo skladovaný v ochranném pásmu může být uváděn do oběhu jen po bakteriologickém vyšetření na přítomnost původce nákazy - Paenibacillus larvae  s negativním výsledkem. V případě pozitivního nálezu může být zpracován jen
za kontrolovaných podmínek v pekárenském průmyslu. Při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením. Nakládání s ostatními včelími produkty nepodléhá žádnému omezení.

 

 

 

2. Chovatel je povinen dodržovat preventivní opatření proti moru včelího plodu:

a) zákaz používání plástů, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a
ke krmení včel,

b) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,

c) udržování prázdných úlů bez včelího díla,

d) vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,

e) provádění průběžné dezinfekce úlů, zásobních plástů, včelařských potřeb a pomůcek,

f) soustavné omezování intenzity varroázy,

g) zákaz léčení moru včelího plodu.

 

 

 

 

IV.

Ostatní ustanovení

 

 

1.       Dotčené obecní úřady uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v obci obvyklým,
ve smyslu ustanovení § 76 odst.3  veterinárního zákona.

2.       Porušení ustanovení tohoto nařízení bude považováno za porušení veterinárního zákona a bude potrestáno podle sankcí v něm uvedených.

3.       Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem  jeho vyhlášení ; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu.

4.       Nařízení je každému přístupné na Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, na Krajském úřadě kraje Vysočina  a  u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

5.       Přílohou tohoto nařízení je mapa vymezující ochranné pásmo.

 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne     24. 9. 2008                                          

 

 

 

 

MVDr. Jiří    Š u l c

ředitel Krajské veterinární správy

pro kraj Vysočina

                                                                                        

                                                                                 

                                                                                 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Ivana Schimmerová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2008 / 26.9.2008 | Úřední deska od-do: 26.9.2008-28.11.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy > Mezinárodní projekty OI > CEMSDI

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze