Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dodatek k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tento Dodatek k Zásadám nahradily Zásady č. 12/08 ze dne 16. 09. 2008
 

 
 


Dodatek č. 1

ze dne 26. 9. 2006

 

k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

 

 

(Opatření Programu rozvoje kraje Vysočina 2.5.

Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic – významný prvek rozvoj duchovního života společnosti)

 

 

Čl. 1

 

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina ze dne 26. 10. 2004 (dále jen „Zásady“) se mění takto:

 

1. V čl. 1 odst. 1 se slova „Programu rozvoje kraje Vysočina 2.4.2. Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek“ nahrazují slovy „Programu rozvoje kraje Vysočina 2.5. Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic – významný prvek rozvoje duchovního života společnosti.“

 

2. Čl. 5 odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

„(1) Žádost se předkládá na předepsaném formuláři. K žádosti se přikládají tyto povinné přílohy:

a)      doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, který není starší než šest měsíců, případně čestné prohlášení, jde-li o movité kulturní památky nebo nemovité památky, které se do katastru nemovitostí nezapisují,

b)      kopie snímku katastrální mapy, jde-li o nemovité kulturní památky zapsané do katastru nemovitostí,

c)      kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče vydaného k obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

d)      položkový rozpočet prací,

e)      fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky,

f)        prohlášení obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází, o finanční spoluúčasti  podle čl. 3 těchto Zásad,

g)      čestné prohlášení podle čl. 4. odst. 2 těchto Zásad.“

 

3. V čl. 5 odst. 2 se slova „zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)“ nahrazují slovy „zákon č. 500/2004 Sb., správní řád“. 

 

4. V čl. 7 odst. 1  a 2 se za slova „Žádosti o dotace“ vkládají slova „včetně všech povinných příloh“.

 

5. Čl. 9 odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

„(1)  Žádosti o dotace včetně všech povinných příloh se podávají v období od 1. ledna do 15. února příslušného kalendářního roku. V případě nevyčerpání celé částky určené na obnovu památek bude vyhlášen další termín. Pokud dojde k přečerpání částky určené na obnovu památek bude postupováno podle čl. 7 odst. 4 těchto Zásad.“

 

6. Čl. 9 odst. 2 se ruší. Odstavce 3, 4, 5 a 6 se přečíslují na 2, 3, 4 a 5.

 

Čl. 2

 

(1)   Ostatní ustanovení zásad tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

 

(2)   Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.

 

(3)   Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26. 9. 2006 a schválen usnesením č. 0459/07/2006/ZK.

 

V Jihlavě dne 26. 9. 2006

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje

 
Zodpovídá: Petra Pospíchalová
Vytvořeno / změněno: 11.10.2006 / 11.10.2006 | Zveřejnit do: 16.9.2008 | Schváleno / Zrušeno: 26.9.2006 / 16.9.2008 | Účinnost od-do: 26.9.2006-16.9.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze