Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nové grantové programy odboru informatiky

Na svém pátém zasedání schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina pět nových grantových programů Fondu Vysočiny za oblast informačních technologií.
 

 
 
  •  „GIS VIII – 2008“ – program je opět rozčleněn na tři podtituly: B/ Metageoinformace a geodata (max. 100.000,- Kč na projekt), C/ Geoaplikace (max. 80.000,- Kč na projekt) a D/ Vzdělávání a osvěta v GIS (max. 50.000,- Kč na projekt). Program si klade za cíl zavádět, zdokonalovat a využívat geoinformační technologie v kraji Vysočiny, v titulu B/ je program tentokrát prioritně zaměřen na tvorbu a pořízení dat přímo souvisejících s výkonem přenesené působnosti (např. stavební zákon, územně analytické podklady) a s celokrajskými aktivitami (např. krajské ortofoto, digitalizace katastrálních map). Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena již na 15. října 2008.
  • „Metropolitní sítě IX 2008“ – účelem poskytovaných prostředků je zajištění spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury, pomoc při budování obecních sítí i podpora tvorby projektové dokumentace. Program je určen pouze pro obce, městyse a města v kraji Vysočina, je možné získat až 160.000,- Kč (podpora činí max. 40% z celkového rozpočtu). Žádosti posílejte do 16. října 2008.
  • „Bezpečnost a archivace dat 2008“ – program se dále dělí na dva tématické podtituly: A/ Bezpečnost ICT a B/ Archivace dat, cílem je zvýšení úrovně informačních a komunikačních technologií (ICT) v obcích kraje Vysočina, stejně tak v organizacích zřizovaných samosprávami. Podpora bude činit maximálně 50% (titul A max. 100.000,- Kč, titul B max. 150.000,- Kč), uzávěrka podání žádostí je stanovena na 20. října 2008.
  •  „Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008“ – cílem programu je podpora a zjednodušení komunikace mezi občanem a veřejnou správou za pomoci nástrojů ICT. Konkrétně jde pak a rozvoj míst s veřejně poskytovaným internetem, zvýšení dostupnosti služeb veřejné správy prostřednictvím kontaktních míst, zřízení on-line služeb a zavedení technologií zákaznického přístupu – kontaktní centra, call centra, internetová telefonie, asistovaný web, samoobslužné kiosky, nasazení CRM systémů, podpora alternativních způsobů komunikace, podpora komunikačních kanálů pro znevýhodněné skupiny a pod., podpora 50% činí max. 100.000,- Kč. Uzávěrka příjmu žádostí proběhne 20. října 2008.
  •  „Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008“ – grantový program je zaměřen na zvýšení obsahové, výtvarné i technologické úrovně stávajících  stránek oprávněných žadatelů. Na jeden projekt je možné získat max. 10.000,- Kč (40% celkového rozpočtu). Žádosti budou přijímány do 27. října 2008.

Novinkou je i v těchto grantových programech možnost podávání žádostí elektronickou cestou prostřednictvím služby eDotace – www.kr-vysocina.cz/edotace. Veškeré bližší podmínky jsou popsány ve výzvách jednotlivých programů. Emaily s žádostmi bude třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak nebude úkon právně platný.

 

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formuláře žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Ing. Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkám poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.

 

  • Martina Rojková, odbor informatiky

    Krajský úřad kraje Vysočina
    Tel.: 564 602 341

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2008 / 22.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze