Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

První část studie hodnotící škodliviny v průmyslové zóně v Jihlavě je hotová

Začátkem září byla na Krajský úřad kraje Vysočina odevzdána první část studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“. Studii pro kraj Vysočina a město Jihlava zpracovává Český hydrometeorologický ústav.
 

 
 

První část se zabývá emisní charakteristikou (vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do prostředí) kraje Vysočina a zájmového území (Hybrálec, Jihlava, Malý Beranov, Měšín, Střítež a Velký Beranov), tedy zdroji znečišťování ovzduší a množstvím škodlivin, které jsou do ovzduší těmito zdroji vypouštěny. Jako hlavní zdroj dat sloužil registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Posuzována je území o rozloze 124 km2 na němž žije zhruba 5,2 tis. obyvatel.

 

V první rešeršní části je uveden vývoj emisí v celé ČR a vztah emisí kraje Vysočina k celkovým emisím ČR. Jsou zde rovněž vyznačeny emisní stropy pro jednotlivé škodliviny, které musí být v roce 2010 splněny. Pro každou škodlivinu je možné najít, jak se na celkových emisích podílejí jednotlivé kategorie zdrojů (velké, střední, malé a mobilní).

 

Další část předané části studie se již věnuje pouze zájmové oblasti, pro kterou byly vypočteny zvláště podíly jednotlivých kategorií zdrojů na celkové emise, dále byly identifikovány nejvýznamnější zdroje a dopravní charakteristika oblasti včetně intenzit dopravy v nejvýznamnějších ulicích zájmového území.

 

Kompletní znění předané dílčí části studie je zveřejněno na internetových stránkách odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

Druhá následující část studie zabývající se imisní charakteristikou kraje (znečištění ovzduší vyjádřené hmotností koncentrací znečišťující látky – to co padá na zem) a zájmového území předají pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu za dva měsíce. Také tato část bude předána k posouzení odborné skupině složené ze zástupců Kraje Vysočina, Statutárního města Jihlavy, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a občanského sdružení Arnika v listopadu 2008.

 

Zpracovatel rovněž informoval o zahájení měření škodlivin v Jihlavě a okolí. Na třech stacionárních stanicích umístěných v areálu ZŠ Demlova, Herolticích a ve Velkém Beranově probíhá od 1. září automatizovaný imisní monitoring (AIM). První výsledky měření budou k dispozici v lednu 2009.

 

  • Rostislav Habán, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina

    Tel.: 564 602 514

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2008 / 22.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze