Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Občané mohou do konce roku 2008 vznést své připomínky k návrhům Plánů oblastí povodí

Plány oblastí povodí pořizují správci povodí, kterými jsou pro kraj Vysočina Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p. a Povodí Vltavy, s.p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Na území kraje Vysočina zasahují 4 oblasti povodí a to Dyje, Dolní Vltavy, Horní Vltavy a Horního a středního Labe.
 

 
 

Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice. Cílem plánů oblastí povodí je zabránit dalšímu zhoršování stavu vod a vodních útvarů, chránit a zlepšit jejich stav a stav vodních ekosystémů při současné podpoře udržitelného užívání vod a ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. Návrhy plánů oblastí povodí obsahují, kromě popisu oblasti povodí, analýzy vlivů na stav vod, užívání vod a hodnocení stavu vodních útvarů, zejména programy opatření, které budou realizovány pro zlepšení stavu vod a vodních útvarů včetně termínů jejich realizace a strategie financování.

Návrhy plánů oblastí povodí jsou zpřístupněny veřejnosti v elektronické podobě na webových stránkách příslušných státních podniků Povodí – www.pmo.cz, www.pvl.cz, www.pla.cz. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí na odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina a na státních podnicích Povodí. Kontaktní údaje a adresy jsou uvedeny v jednotlivých oznámeních vyvěšených na úředních deskách příslušných krajů a dotčených obcí, na výše uvedených webových stránkách a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz. Protože návrhy plánů oblastí povodí jsou velmi rozsáhlé dokumenty, jsou k nim přiloženy jejich stručné souhrny umožňující široké veřejnosti orientovat se v jejich struktuře a obsahu, porozumět jejich odborné náplni a přiblížit význam navrhovaných opatření.

„Veřejnost má po dobu zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí možnost seznámit se s částmi, které jsou předmětem jejího zájmu a podat k nim své připomínky, doporučení nebo návrhy, které budou využity pro dopracování návrhů plánů oblastí povodí do konečné podoby. Termín pro podávání připomínek je do 31. 12. 2008. Vyhodnocení připomínek proběhne během ledna a února 2009 formou zpráv, které budou po dobu 30 dnů zveřejněny v listinné podobě u pořizovatele plánu oblasti povodí a příslušných krajských úřadů a elektronicky na webových stránkách příslušných státních podniků Povodí“, uvedl Ivo Rohovský, radní kraje pro oblast zemědělství a vodního hospodářství.


  • Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.9.2008 / 2.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze