Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Vysočina a krajský úřad

 

 
 

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), která krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.

Organizační struktura krajského úřadu:

Úřad vedený ředitelem se člení na odbory, ty se pak dále člení na jednotlivá oddělení,  a samostatná oddělení.

Ing. Bc. Zdeněk KadlecŘeditel

řídí chod a fungování úřadu, zastupuje ho navenek, rozhoduje o personálních otázkách a odměňování, odpovídá za výkon státní správy

Zdeněk Kadlec
ředitel
kontakt: kadlec.z@kr-vysocina.cz


Grémium ředitele

stálý řídící a poradní orgán tvořený ředitelem a jeho zástupci

odbor analýz a podpory řízení 

 • koordinuje projekty analytických nástrojů
 • administruje datová tržiště datového skladu po obsahové stránce, navrhuje, koordinuje a řídí další rozvoj datového skladu
 • organizačně zajišťuje nebo se přímo podílí na zpracování ad-hoc analýz pro samosprávné orgány kraje a ostatní odbory a oddělení úřadu

odbor dopravy a silničního hospodářství

 • oddělení dopravy: vymezuje druhy silničních vozidel, kterým je stanice technické kontroly oprávněna provádět technické kontroly, ukládá pokuty dopravcům při porušování zákona o silniční dopravě
 • oddělení investiční a správy komunikací: koordinuje a zajišťuje přípravu a realizaci investic do pozemních komunikací ve vlastnictví kraje, tzn. do silnic II. a III.tříd
 • oddělení projektového řízení: zajišťuje a koordinuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů, zajišťuje řízení projektů dopravní infrastruktury podpořených ze zdrojů Evropské unie
 • oddělení dopravní obslužnosti: zajišťuje správu a údržbu komunikací, provádí přípravu a návrh rozpočtu

ekonomický odbor

 • oddělení rozpočtu a financování: sestavuje návrh rozpočtu kraje, zpracovává podklady pro přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splátky, vybírá správní poplatky
 • oddělení financování a výkaznictví obcí
 • oddělení účetnictví: provádí finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet, zajišťuje platové účetnictví

odbor informatiky

 • oddělení správy sítě: tvorba a správa počítačové sítě, správa www serveru
 • oddělení správy databází a aplikací: správa aplikačního vybavení, udržování inteních aplikací, správa databázových systémů
 • oddělení správy geografických informačních systémů: správa a tvorba GIS, zpracovávání mapových podkladů

odbor kontroly

 • oddělení přezkoumání hospodaření obcí: v přenesené působnosti přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území kraje, projednává v prvním stupni správní delikty obcí a dobrovolných svazků obcí
 • oddělení veřejnosprávní kontroly: provádí kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky u příspěvkových organizací zřízených krajem a u příjemců veřejné finanční podpory

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

 • oddělení kultury: vytváří podmínky pro kulturní rozvoj a pečuje o uspokojování kulturních potřeb občanů, zajišťuje přehled o stavu a činnosti muzeí, galerií, divadel a knihoven
 • oddělení památkové péče: zpracovává koncepci rozvoje státní památkové péče v kraji, vede seznam kulturních památek ve svém územním obvodu na území kraje

odbor majetkový

 • oddělení majetkoprávní: majetková správa nemovitého majetku kraje, organizuje zadávání veřejných zakázek kraje
 • oddělení správy realit: fyzická správa nemovitého majetku kraje, zajišťuje požární ochranu majetku, provádí přípravu a návrh rozpočtu

odbor regionálního rozvoje

 • oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 • oddělení grantových programů: plní roli Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci které zajišťuje činnosti spojené s implementací a administrací globálních grantů, grantových projektů a projektů technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • oddělení regionálního rozvoje: zodpovídá za výběr vhodných lokalit a vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských a investorských příležitostí, zabezpečuje kontakty s podnikatelskými subjekty podnikajícími na území kraje
 • oddělení strategického plánování: koordinuje vypracování dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje, připravuje podklady pro aktualizaci Plánu rozvoje kraje, koordinuje grantovou politiku kraje (Fond Vysočiny)

odbor sekretariátu hejtmana

 • oddělení krizového řízení a bezpečnosti: zajišťuje připravenost na řešení vojenských i nevojenských krizových situací, zpracovává krizový plán kraje
 • oddělení vnějších vztahů: poskytuje veřejnosti informace o činnosti kraje, připravuje koncepci rozvoje vztahů s ostatními kraji a zahraničím
 • oddělení kanceláře hejtmana: připravuje radě denní rozvrhy, zajišťuje pracovní a společenské akce, organizuje jednání rady a zastupitelstva
 • oddělení tiskové: zajišťuje tiskové konference členů zastupitelstva, spolupracuje se sdělovacími prostředky

odbor sociálních věcí

 • oddělení sociální ochrany a prevence: řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti dávek státní sociální podpory, vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty obcí a občanů v oblasti dávek státní sociální podpory
 • oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 • oddělení sociální správy
 • oddělení sociálních služeb: zabezpečuje úkoly při spravování zařízení sociální péče, rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, zajišťuje kontrolní činnost v oblasti dávek sociální péče

odbor územního plánování a stavebního řádu

 • oddělení stavebního řádu: rozhoduje o rozporech vzniklých v územním a stavebním řízení
 • oddělení územního plánování: sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, pořizuje územní plány velkých územních celků

odbor zdravotnictví

 • oddělení zdravotní péče: provádí analýzy a následná doporučení pro realizaci jak v oblasti strategického, tak v oblasti operativního řízení zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, připravuje projekty rekonstrukcí nemocnic a jejich vybavení.
 • oddělení zdravotní správy: zajišťuje výkon státní správy na úseku zdravotnictví. Registruje nestátní zdravotnická zařízení, zajišťuje zdravotní dokumentaci po zaniklém nebo zrušeném nestátním zdravotnickém zařízení a kontrolu nestátních zdravotnických zařízení. Uzavírá smlouvy s nestátními zdravotnickými zařízeními ve veřejném zájmu

odbor životního prostředí a zemědělství

 • oddělení lesního hospodářství a myslivosti: schvaluje zpracované lesní plány a povoluje jejich změny, řídí myslivost v kraji, vytváří rybářské revíry
 • oddělení vodního hospodářství: zpracovává podklady pro program rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací
 • oddělení zemědělství: přijímá žádosti o finanční příspěvky ministerstva zemědělství, vede evidenci o pěstitelích máku a konopí
 • oddělení integrované prevence: vydává integrovaná povolení a jejich změny, zajišťuje posuzování vlivů záměrů na životní  prostředí, zajišťuje výkon státní správy podle zákona o prevenci závažných havárií
 • oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA: zpracovává prognózy a strategie ochrany přírody, posuzuje stavby a technologie na základě zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • oddělení rozvoje a podpory životního prostředí: zpracovává koncepci odpadového hospodářství kraje, kontroluje dodržování imisních a depozičních limitů

odbor školství, mládeže a sportu

 • oddělení financování školství: zabezpečuje investiční výdaje, kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky, zpracovává a předkládá rozbor hospodaření za školy
 • oddělení mládeže a sportu: zpracovává podklady pro návrh rozpočtu v oblasti sportu a péče o děti a mládež, monitoruje činnost organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí
 • oddělení organizace školství: se souhlasem zřizovatele jmenuje a odvolává ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje obec, dává souhlas ke slučování škol, jmenuje a odvolává zkušební komise pro maturitní zkoušky a absolutoria
 • oddělení rozvoje vzdělávání
 • oddělení hospodaření krajského školství

oddělení hospodářské správy

 • zajišťuje technické vybavení kancelářským materiálem, zajišťuje údržbu a správu objektů, vede služby podatelny a pokladny, zajišťuje autoprovoz

oddělení interního auditu

 • provádí interní audity se zaměřením na prověřování fungování vnitřního kontrolního systému, ve svých zprávách formuluje doporučení k jeho zlepšení.

oddělení vnitřní kontroly

 • vyřizuje petice a stížnosti občanů, zajišťuje kontrolu činnosti krajského úřadu zejména ve smyslu souladu s vnitřní i vnější legislativou

oddělení řízení lidských zdrojů

 • zabezpečuje personální a platovou agendu, zajišťuje školení pro zaměstnance

oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

 • vede evidenci smluv uzavřených krajem, zajišťuje právnické služby pro všechny orgány kraje, zastupuje úřad v jednáních před soudem, přezkoumává rozhodnutí orgánů I. stupně ve věcech přestupků, spravuje úřední desku kraje

oddělení ostatních správních činností

 • vykonává státní správu na úseku matrik a státního občanství, na úseku voleb a referenda, na úseku přestupků, na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů; provádí vidimaci a legalizaci; provádí dozor na výkonem přenesené působnosti obcí

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.6.2008 / 14.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu > O Vysočině > Vysočina a krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze