Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2003

4. červen 2003
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2003

konaného dne 4. června 2003

 

Program:

1.         Zahájení (František Dohnal, hejtman kraje)

2.         Projednání pracovního plánu bezpečnostní rady kraje (Ing. Jan Murárik)

3.         Plnění usnesení z posledního jednání BRK (Ing. Jan Murárik)

4.         Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje (Pavel Maslák)

5.         Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

6.         Krizové řízení na obcích s rozšířenou působností po ukončení činnosti okresních úřadů (Ing. Jan Murárik)

7.         Návrh vyčleněného objemu finančních prostředků v rozpočtu kapitoly kraje k zajištění přípravy na krizové situace (Pavel Maslák)

8.         Informace o průběhu cvičení Havarijního štábu JE Dukovany   dne 2. 4. 2003 (Ing. Ivo Kouklík)

9.         Projednání plánu cvičení IZS kraje   (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

10.       Informace o zřízení 19. Krajského vojenského velitelství Jihlava, jeho organizační složení a jeho působnost ( plk. Ing. Karel Kredba)

11.       Využití geografického informačního systému KrÚ při podpoře složek IZS ( RNDr. Jiří Hiess vedoucí oddělení správy GIS KrÚ)

 

1. Zahájení

František Dohnal, hejtman kraje a předseda bezpečnostní rady, zahájil jednání a přednesl program zasedání bezpečnostní rady. Program byl akceptován beze změn.

 

2. Projednání pracovního plánu bezpečnostní rady kraje

Ing. Jan Murárik, tajemník bezpečnostní rady, přednesl návrh plánu bezpečnostní rady, který zpracoval dle jednacího řádu bezpečnostní rady dle podnětů členů BRK. Tento návrh dostali všichni členové na vědomí 14 dnů před zasedáním rady. Upřesnil, že program jednání může být změněn či doplněn o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací. Vyzval členy, aby podali své připomínky.

 

Usnesení 001/01/03/BRKK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

schvaluje

Pracovní plán Bezpečnostní rady kraje na rok 2003, ve znění návrhu.

 

3. Plnění usnesení z posledního jednání BRK

K tomuto bodu podal informace Ing. Jan Murárik. Přednesl plnění usnesení bezpečnostní rady.

Bezpečnostní rada usnesením č. 012/03/2002/BR uložila tajemníkovi BR dopracovat personální zastoupení AČR v krizovém štábu (KŠ) kraje.

Jan Murárik sdělil, že do krizového štábu byl jmenován kpt. Ing. Vladimír Košík, operační důstojník, příslušník 19. Krajského vojenského velitelství Jihlava. Na žádost ředitele HZS byly provedeny personální změny v krizovém štábu. Bylo navrženo, aby do krizového štábu byl jmenován MUDr. Jan Říha ředitel Krajské hygienické stanice. Hejtman podotkl, že se zvyšujícím počtem členů v KŠ se snižuje akceschopnost. Ing. Jan Murárik podal vysvětlení tohoto návrhu, který souvisí s reformou KHS od 1. ledna 2003 .   

Členové rady akceptovali návrh jmenovat do krizového štábu MUDr. Jana Říhu.

Dále bylo stejným usnesením uloženo tajemníkovi bezpečnostní rady, řediteli HZS a ředitelce KrÚ provést porady jednotlivých pracovních skupin KŠ kraje.

Jan Murárik sdělil, že 19. 2. 2003 byla provedena pracovní porada vybraných členů KŠ, 30. 4. 2003 byla provedena pracovní porada skupiny A analýza plánování a O ochrany obyvatelstva. 12. 6. 2003 proběhne příprava skupiny N nasazení sil a prostředků a T skupina týlu.

Usnesením bezpečnostní rady č. 013/03/2002/BR bezpečnostní rada požaduje projednat na zasedání bezpečnostních rad okresů stav hrází rybníků z bezpečnostního hlediska a prověřit technický stav rybníků. Problematické rybníky zapracovat do havarijních plánů okresů.

V tomto smyslu bylyByly osloveny bezpečnostní rady okresů (BRO) výpisem usnesení bezpečnostní rady kraje. Problémem se zabývala BRO Žďár nad Sázavou. Ostatní tento úkol již nesplnily, později   byla činnost okresních úřadů ukončena. Jan Murárik navrhl uje přenést úkol na   bezpečnostní rady obcí s rozšířenou působností   v souladu se zákonem 239/2000 Sb., § 12 odst. d) a § 15 odst. e) tak, aby tyto plnily úkol ve svém správním obvodu.

Členové bezpečnostní rady souhlasili s návrhem.

 

Usnesení 0021/01/03/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady, zabezpečit předání úkolu k realizaci předsedům bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností a sledovat jeho plnění.

řediteli krajského ředitelství HZS kraje, zabezpečit zapracování údajů do havarijního plánu kraje

odpovědnost: tajemník BRK, ředitel HZS kraje

termín: 31.12. 2003

 

4. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

Pavel Maslák   shrnul   jednání   bezpečnostní komise za rok 2003.V komisi byly probírány žádosti obcí o finanční příspěvek, dále   byla projednávána koncepce ochrany obyvatelstva. Členové komise se podíleli na přípravě materiálu, který určoval rozdělení finanční dotace pro dobrovolné hasiče. Dále se komise intenzivně zabývala aktuálními věcmi které byly potřeba řešit.

 

5. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje

K tomuto bodu podal vysvětlujících informací náměstek ředitele krajského ředitelství HZS plk. Ing. Miroslav Šimon Zprávu zpracoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a materiál byl zaslán členům BRK před jednáním rady. Tento materiál vznikl na základě znění § 27, odst. 2, písm. a)   zákona č. 237/2000 Sb.,   kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, kraj v samostatné působnosti projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji. Vzhledem k obsáhlosti této zprávy je možné shlédnout její kompletní znění na CD (které všichni členové rady obdrželi) nebo na webových stránkách kraje. a v tištěné příloze je uveden pouze souhrn této zprávy.?????

Přestože rada kraje materiál vzala na vědomí, měla připomínky k některým podrobnostem v roční zprávě. Pan plk. Ing. Miroslav Šimon objasnil nejasnosti v textu. Dále poukázal na chybějící vysvětlení používání zkratek v textu. Ve statistikách událostí chybí místa vzniku mimořádné události.

HZS považuje za mimořádnou událost, pokud je vzniklá škoda vyčíslena na více než 1   mil. Kč, pokud při autonehodě zemřou dvě a víc osob, nebo při požáru zemře více jak jedna osoba.

Bezpečnostní rada materiál vzala na vědomí.

 

6. Krizové řízení na obcích s rozšířenou působností po ukončení činnosti okresních úřadů

Jan Murárik podal informace k zákonu č. 239/2000 Sb., a zákonu č. 240/2000 Sb., a jejich novelizaci v souvislosti s ukončením činnost OkÚ. Seznámil členy BRK s koordinační činností oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana v období ke konci roku 2002 a v roce 2003, které směřovaly k zachování funkčnosti a akceschopnosti nově vzniklých orgánů krizového řízení.

Zdůraznil zvláště § 12 zákona 239/2003, kde obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy zjišťují připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. Dále připomenul znění zákona 240/2000 Sb., § 6, kde orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací.

Podal informaci o splnění znění § 15 odst 4 písm. a) zákona 240/2000 Sb., kdy na základě kompetence HZS kraje provedl písemné určení obcí, které je stanovena ze kterého vyplývá povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje a povinnost zřídit bezpečnostní radu obce a krizový štáb obce jako pracovní orgán starosty. (materiál dostali členové BRK před jednáním) Konstatoval, že v současné době jsou na všech určených obcích ustanoveny bezpečnostní rady a krizové štáby a síť orgánů krizového řízení je funkční.

Pavel Maslák doplnil výklad sdělením, že ne všichni starostové znají tuto legislativu a spíše čekají na   pomoc např. kraje, než aby vzniklý problém řešili vlastními silami nebo se dále obrátili na obec s rozšířenou působností a ta po vyčerpání možností na kraj.

 

Pan plk. Ing. Miroslav Šimon  z HZS kraje sdělil, že ve výcvikovém středisku HZS v Brně proběhla odborná příprava   pro starosty obcí s rozšířenou působností a poté pro starosty obcí II. typu. Bylo by dobré vhodné doporučit, aby se starostové účastnili probíhajících školení, která budou opět probíhat na podzim.

Předseda rady navrhl, že osloví dopisem   všechny   starosty obcí II. a III. stupně,   kde je vyzve k zodpovědnému přístupu ke krizovému řízení a o věnování přiměřené pozornosti odborné přípravě   a   dění v krizovém řízení.

Usnesení 0032/01/03/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

doporučuje

hejtmanovi kraje vyzvat dopisem starosty obcí s rozšířenou působností ke zvýšení zajištění připravenosti správního obvodu obce   na mimořádné události a krizové situace.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 30. 6. 2003

 

7. Návrh vyčleněného objemu finančních prostředků v rozpočtu kapitoly kraje k zajištění přípravy na krizové situace

K tomuto bodu podal informace Pavel Maslák. Kapitola požární ochrany a IZS v rámci rozpočtové skladby kraje se skládá z běžných výdajů a kapitálových výdajů. V běžných výdajích je 5,3 mil.   Kč příspěvek na vybavení sboru dobrovolných hasičů a 3,2 mil Kč státní účelová dotace, která se bude přerozdělovat na obce v průběhu července. Pro případ krizové situace nebo mimořádné události nejsou peníze přiděleny v rámci kapitoly požární ochrana, ale případnou finanční pomoc by schválilo zastupitelstvo kraje z nespecifikované rezervy kraje.

Diskutovalo se na téma podpory dobrovolných hasičů.

 

8. Informace o průběhu cvičení Havarijního štábu JE Dukovany   dne 2. 4. 2003

havarijní cvičení PROTON 2003

 Ing. Ivo Kouklík, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, podal informaci o průběhu cvičení Proton 2003, kterého se zúčastnily i další dva členové BRK. ( Organizační časová osa průběhu cvičení byly zaslána členům BRK před zasedánmím). Cvičení   na Jaderné   elektrárně musí   ze zákona proběhnout min. 1x ročně. Účelem je procvičit zásahové postupy pro MU 1. a 2. stupně. s využitím poznatků z předchozích cvičení.

Cílem bylo procvičit schopnost směny HŠ, reagovat na vznik technologické a radiační MU dle stanovených postupů, ukrytí personálu a evakuace.

Scénář cvičení zahrnoval řešení technologické MU 2. stupně personálem velínu, činnost Havarijního štábu JE provedení preventivního vyhlášení a realizace ochranných opatření, jako jsou ukrytí personálu a následná evakuace.

Byli také pozváni zástupci médií. Závěrem celodenního cvičení bylo vyhodnocení a následně analýza   kladů a nedostatků., na které s zaměřují další cvičení.

Příští rok bude probíhat cvičení na mimořádnou událost III. stupně, Ing. Kouklík navrhl výraznější zapojení složek IZS.

Jan Murárik podotkl, že takové cvičení se plánovalo již minulý rok, ale z důvodu   povodním se plánovaná akce neuskutečnila. Plán je připravený, jen je potřeba dopracovat upřesňující detaily. Bude projednáno s HZS při plánování cvičení složek IZS na rok 2004.

 

9. Projednání plánu cvičení IZS kraje

K tomuto bodu podal informace  plk. Ing. Miroslav Šimon Rozpis cvičení IZS v rámci kraje Vysočina pro rok 2003 dostali všichni členové BRK. Dle rozpisu všechna cvičení byla provedena. Pan  plk. Ing. Miroslav Šimon sdělil poznatky z cvičení, velice postrádal účast zástupců obcí a měst. Dle názoru by se starostové a jejich krizové štáby měli více zapojovat do cvičení.

Závěrem se členové rady shodli, že se starostové spoléhají na profesionální složky a měli by více spolupracovat.

 

10. Informace o zřízení 19. Krajského vojenského velitelství Jihlava, jeho organizační složení a jeho působnost

Velitel 19. krajského vojenského velitelství plk. Ing. Karel Kredba podal všeobecné informace o vzniku krajského vojenského velitelství. Reformou armády vzniklo ze   135 posádek jen   cca 80

Na území kraje Vysočina budou dvě posádky a   to se sídlem v Jihlavě a Náměštťi nad Oslavou

1.10. se ruší posádka ve   Šlapaanově, Čepro (nádrže s benzínem) bude   střežit agentura.

Krajské velitelství zajišťuje alijanční služby, tzn. v případě potřeby by velitelství   zajišťovalo např. přepravu posádek, odklonění silnic, ubytování, zpravodajskou činnost; informovanost.

Krajské velitelství je orgánem pro zabezpečení obrany stanoveného teritoria, mobilizační rozvinutí vytvářených teritoriálních jednotek a koordinaci úkolů při řešení krizových situací ve stanoveném obvodu působnosti. Krajské vojenské velitelství je v míru nadřízeno samostatným strážním rotám a podřízeno VeSÚzO.

 

11. Využití geografického informačního systému KrÚ při podpoře složek IZS

Tento bod prezentoval RNDr.Jiří Hiess vedoucí   oddělení správy geografického informačního systému (GIS) Krajského úřadu kraje Vysočina. Ve své prezentaci navrhl možnosti využití GIS pro činnost složek IZS. RNDr. Hiess všechny vyzval k pečlivé aktualizování dat, které jsou potřebné pro zpracování mapových podkladů.  Informoval BRK, že 27. 5. proběhla první pracovní porada s představiteli základních složek IZS na kraji Vysočina k záměru využití GIS.

Bezpečnostní rada a IZS potřebují data a služby GIS pro svoji činnost, oddělen GIS bude koordinovat pořizování datových sad podle pokynů oOddělení pro řešení mimořádných situací (OŘMS). Kontaktní osobou  byl stanoven pan Marousek...   

Oddělení GIS připraví podrobný přehled datových sad, které používaly referáty obrany a ochrany OkÚ a   zašle je HZS, ZZS, ÚVS a PČR k vyjádření o míře potřebnosti. Bude spolupracovat na aktualizacích a   doplnění seznamu o položky, které BRK, složky IZS a OŘMS ke své činnosti potřebuje nebo budou potřebovat. Odbor informatiky nabídl   ostatním složkám IZS CD s GIS daty administrativního členění kraje  (obce, POÚ, ORP, HZS, PČR). Pokud bude zájem, zopakuje oddělení GIS instruktáž, která proběhla na krajském úřadě dne 27.5. RNDr. Hiess informoval, že na Úřadech pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou uložena data GIS, která by bylo možno využít pro krizové řízní krajskýmkého úřademu a složkamiek IZS.

Členové BRK na toto téma diskutovali a shodli se na tom, že tato spolupráce je velice potřebná...

Hejtman kraje navrhl, že dopisem vyzve Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby kraji předal potřebná data.

 

Usnesení 0043/01/03/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

souhlasí

- aby oddělení   správy GIS odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina  spolupracovalo se složkami Integrovaného záchranného systému na zpracování geografických dat dle předloženého návrhu.

- s předáním dat administrativního členění kraje Vysočina složkám IZS odborem informatiky a

doporučuje

hejtmanovi kraje, dopisem oslovit Úřad pro zastupování státu   ve věcech majetkových s žádostí o uvolnění uložených geografických dat krajskému úřadu pro účely krizového řízení.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 30. 6.

 

12. Závěr

Závěrem hejtman kraje poděkoval za účast. Ččlenové ještě krátce diskutovali na výše uvedená témata.

 

Ing. František Dohnal

hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Ing. Jan Murárik

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání Bezpečnostní rady kraje dne 4. 6. 2003

Zapsala Šárka Polívková dne 5. 6. 2003

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.6.2003 / 18.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze