Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

30. květen 2003
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

konaného dne 30. května 2003

 

Přítomno:      

-         6 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ

-         Ing. Petr Průža,  odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ

-         Mgr. Věra Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ

-         Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje KrÚ

-         Mgr. Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje KrÚ

-         RNDr. Martin Černý, odbor regionálního rozvoje KrÚ

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Akční plán přípravy na čerpání fondů Evropské unie

3.      Grantové programy ORR

4.      Meziroční zpráva ( o situaci kraje vysočina v datech )

5.      Zadání ÚP VÚC kraje Vysočina – seznámení s konečným zněním zadání

6.      Různé

7.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 3. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2003 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 2/2003 z 21. března 2003. Ing. Černá  přednesla program 3. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Akční plán přípravy na čerpání fondů Evropské unie

            Ing. Černá předala slovo RNDr. Černému. RNDr. Černý seznámil členy výboru s obsahem předloženého materiálu, všem přítomným vysvětlil, že se vstupem ČR do EU se subjektům kraje Vysočina otevřou možnosti čerpání strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Upozornil, že podmínkami úspěšného čerpání je zpracování dostatečného počtu kvalitních projektů, jejichž nositeli bude kraj, obce, soukromý a neziskový sektor. Dále pak upozornil na důležitost zajištění dostatečného objemu finančních prostředků potřebných na kofinancování. Dále dodal, že odbor regionálního rozvoje připravil „Akční plán na zvýšení absorpční  kapacity pro čerpání fondů EU“ který navrhuje systém postupných kroků v časové řadě od června 2003 do září 2004, kdy se předpokládá podání prvních projektů do strukturálních fondů.  Veškeré podkladové materiály byly dodány v písemné podobě, RNDr.Černý ještě některé body pro lepší pochopení celého systému ve svém vystoupení podrobněji  rozvedl.

 

USNESENÍ 011/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

„Akční plán přípravy na čerpání fondů Evropské unie“

a doporučuje

jej Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení

 

3. Grantové programy ORR

Grantový program  „Modernizace lůžkové kapacity“

I. Mahelová krátce shrnula cíl tohoto grantového programu, který  je určen na rozvoj základní turistické infrastruktury v kraji Vysočina. Cílem programu je zkvalitnění skladby lůžek  a vybavenosti pokojů ve stávajících a nově zřizovaných ubytovacích zařízeních využitelných pro pobytovou venkovskou turistiku  v kategoriích penzion, ubytování v soukromí, kemp a turistická ubytovna. Uvažovaný záměr byl konzultován se samotnými podnikateli v cestovním ruchu a setkal se s pozitivní odezvou na celoregionální konferenci ubytovatelů dne 18.3.03. Po opakovaném projednání rozsahu a zaměření navrhovaného programu na zasedání dne 7.5.03, navrhuje komise cestovního ruchu podpořit modernizaci stávajících a vznik nových ubytovacích zařízení využitelných pro venkovský cestovní ruch. Po té se  rozvinula  diskuse. Závěrem  této diskuse  zazněl  návrh na změnu názvu tohoto grantového programu z toho důvodu, že by stávající návrh  mohl vyvolat představy o podpoře nemocničních či sociálních zařízení.

 

USNESENÍ 012/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

upravit název grantového programu „Modernizace lůžkové kapacity“ na název   „Modernizace ubytovacích zařízení“.

 

USNESENÍ/013/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

grantový program „Modernizace lůžkové kapacity“ ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

Grantový program „Vítejte u nás II.“

Na podporu vzniku turistických produktů  a prezentace mikroregionů byl v loňském roce vyhlášen grantový program „Vítejte u nás“ Setkal se s velkým zájmem žadatelů, zejména svazků obcí, ale i podnikatelských subjektů. Při diskusi o průběhu a výstupech grantového programu vyhodnotili členové komise cestovního ruchu, kteří byli zároveň členy řídícího výboru, program jako úspěšný, pozitivně vnímaný subjekty z regionu a doporučují jeho opakování. Mgr. Vichr upozornil, vzhledem k tomu, že příjemci navrhované podpory mohou být také podnikatelské subjekty, bude po vyhlášení programu osloven Úřad pro ochranu hospodářské soutěže žádostí o poskytnutí výjimky podle ustanovení paragrafu 6 zákona  č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

 

USNESENÍ/14/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

grantový program „Vítejte u nás II.“ ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

Grantový program „ Mikroregionální projekty“

 Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit realizaci programů sociálně ekonomického rozvoje a integrovaných projektů venkovských mikroregionů zaměřených na socioekonomický rozvoj, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporu malého a středního zemědělského i nezemědělského podnikání, cestovního ruchu a s péčí o krajinu a kulturní hodnoty v území.

Poté byla otevřena diskuse.

 

USNESENÍ/015/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

grantový program „Mikroregionální projekty“ ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

4. Meziroční zpráva ( o situaci kraje Vysočina v datech )

            Mgr. Jourová upozornila, že Meziroční zprávu v současné době zpracovává firma GAREP s.r.o., která zároveň pracuje na aktualizaci PRKu – programovém dodatku pro rok 2004. Tento materiál porovnává data kraje z let 2001 a 2002 s daty, která jsou k dispozici za rok  2003. V materiálu jsou vysvětleny příčiny změn, pokud jsou mimořádně významné či neočekávané, dále prognóza trendů, které lze očekávat v následujícím období.

Poté byla otevřena diskuse.

 

USNESENÍ/016/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Meziroční zprávu o situaci kraje Vysočina v datech

 

5. Návrh zadání ÚP VÚC kraje Vysočina /Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina/ – seznámení s konečným  zněním  návrhu zadání

Na zasedání výboru byly předloženy podkladové materiály v podobě, kterou obdrží zastupitelstvo na své jednání 17.6. Ing.arch Strejček společně s Ing. Průžou ještě stručně popsal postupy, které vedly ke kompletaci tohoto materiálu včetně vysvětlení dalšího postupu tvorby konceptu a návrhu Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina.

Poté byla otevřena diskuse.

 

USNESENÍ/017/03/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Návrh zadání „ÚP VÚC kraje Vysočina“ ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

6. Různé

RNDr. Vystrčil vyslovil požadavek na předkládání prezentačních materiálů zpracovávaných odborem regionálního rozvoje , na jednání Výboru regionálního rozvoje.

 

7. Diskuse, závěr

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje za aktivní účast. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

Ing. Marie Černá v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 30. května 2003

Zapsala: Lucie Tůmová dne 4. června /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.6.2003 / 16.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze