Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

21. březen 2003
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

konaného dne 21.března 2003

 

Přítomno:      

-         8 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje KrÚ

-         Martina Kršňáková, odbor regionálního rozvoje KrÚ

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Grantové programy:

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu

Síťování firem na Vysočině

3.      Vstup kraje do RRAV

4.      Projekt EUROPARK

5.      Různé

6.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 2. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2003 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 1/2003 z 27.ledna 2003. Ing. Marie Černá  přednesla program 2. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Grantové programy:

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu

Síťování firem na Vysočině

Ivana Mahelová , vedoucí oddělení cestovního ruch ORR krátce seznámila přítomné s podkladovým materiálem ke grantovému programu „Doprovodná infrastruktura CR“. Tento grantový program je určen pro rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území kraje Vysočina využitelné pro pobytově – rekreační turistiku. Zkvalitnění úrovně vybavení pro možnosti atraktivního trávení volného času  rozšíří nabídku cestovního ruchu a zvýší její konkurenceschopnost. Dále konstatovala, že předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina,  splňuje podmínky „Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny“ a obsahuje informace pro vyhlášení grantu obsažené v bodech 1. – 15. článku B. 2.2. těchto zásad.

 

USNESENÍ/006/02/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

 grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

USNESENÍ/007/02/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

 grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ každoročně opakovat

 

Druhý grantový program „Síťování firem na Vysočině“ uvedla vedoucí oddělení ORR  Martina Kršňáková. Vysvětlila, že cílem programu je vytvoření podmínek pro odborné proškolení zástupců institucí pro podporu podnikání a vzniku podnikatelských sítí na Vysočině, kteří budou následně přenášet získané informace dalším subjektům v celém kraji na úrovni okresů a obcí s rozšířenou působností. Vyvrcholením celého školícího procesu bude uspořádání celokrajské konference o podnikatelských sítích. Po té byla otevřena diskuse.

Zazněl zde dotaz týkající se časového harmonogramu realizace projektu. M. Kršňáková odpověděla, že projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do 6 měsíců od data podpisu smlouvy a poskytnutí podpory. .Celý program je rozdělen do tří, na sebe navazujících kategorií, přičemž poslední – projekt celokrajské konference má být zahájen v únoru 2004.

V obsáhlejší diskusi byly podrobně vysvětlovány cíle tohoto programu, který se vymyká dosud schváleným programům a nemá prakticky precedens. Vzhledem k nízkému objemu prostředků v příslušném dílčím cíli, je to jedna z mála forem, jak systémově a přitom plošně napomoci rozvoji podnikání v kraji.

 

USNESENÍ/008/02/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje
grantový program „Síťování firem na Vysočině“ ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

3. Vstup kraje do RRAV

      Ing. Černá seznámila přítomné s podkladovým materiálem a dále jenom připomněla již známé skutečnosti, že v kraji Vysočina působí Regionální rozvojová agentura Vysočina /dále jen RRAV/, která byla založena Sdružením obcí Vysočina /dále jen SOV/ a Sdružením hospodářských komor kraje Vysočina /dále jen SHK/ jako zájmové sdružení právnických osob, za účelem provádění regionální politiky s cílem přispět k harmonickému a vyváženému rozvoji regionu Vysočina, a proto se od začátku činnosti kraje jevilo jako účelné spojení sil prostřednictvím upravení vztahu mezi oběma subjekty. Návrh na vstup do sdružení, jako jednoho ze zakladatelů, byl na základě podrobné argumentace podán zastupitelstvu kraje, které na svém zasedání dne 20. 12. 2001 tento návrh schválilo, a to za přesně stanovených podmínek. Tyto podmínky se poté staly předmětem několika jednání s dosavadními dvěma zakladateli. Došlo ještě k několika jednáním nad úpravou stanov a z důvodu komunálních voleb a ustanovení nových orgánů  SOV teprve na zasedání valného shromáždění RRAV dne 25. února 2003 schválen vstup kraje. Ing. Černá dále zdůraznila, že kraj Vysočina může vstoupit do RRAV jako člen, nikoli  zakladatel, za stejných podmínek a se všemi právy a povinnostmi zakladatele. Poté se rozvinula diskuse.

 

USNESENÍ 009/02/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

 informaci o vstupu kraje do Regionální rozvojové agentury Vysočina

 

4. Projekt EUROPARK

Ing. Černá předala slovo Martině Kršňákové. M. Kršňáková představila tento projekt . Na sklonku minulého roku navštívili krajský úřad zástupci firmy Promotiom Factory, aby zde prezentovali zájem zahraničního investora na vybudování Tématického zábavního parku. Jedná se o velkorysý projekt z oblasti průmyslu cestovního ruchu, který by mohl výrazně zvýšit zaměstnanost v kraji a návštěvnost regionu. Zástupci investora zpracovali a podpořili projekt, který je přílohou tohoto materiálu. Důvod, proč tato firma jedná s krajem Vysočina je zcela zřejmý, oslovila ho strategická poloha kraje ve středu České republiky na dálnici D1 a relativní blízkost metropolí Praha, Vídeň, Brno a Bratislava. M. Kršňáková upozornila, že vzhledem k rozsáhlosti investičního záměru tohoto projektu, by se měl kraj tímto projektem zabývat z několika možných úhlů a hledisek. Projekt a jeho dopady budou muset být velmi pečlivě posouzeny a zhodnoceny a to především na charakter kraje Vysočina a na jeho strategické záměry. Tento projekt byl předán k posouzení odborům KrÚ.

 

USNESENÍ/010/02/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zájem investora o realizaci projektu Tématický zábavní park na území kraje Vysočina

 

5. Diskuse, závěr

Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

Ing. Marie Černá v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 21. března 2003

Zapsala: Lucie Tůmová dne 25. března /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.6.2003 / 16.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze