Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 3/2003

16. duben 2003
 

 
 

Zápis ze společného zasedání komise pro vnější vztahy č. 3/2003 a komise cestovního ruchu č. 3/2003

konaného dne 16. dubna 2003

 

Přítomno:

12 členů komisí viz. presenční listiny

Ivana Mahelová, Radka Burketová - tajemnice komisí

Ing. Tomáš Hermann

Ing. Jitka Svatošová – oddělení vnějších vztahů

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Propagace kraje Vysočina

·        možné formy a cíle propagace kraje

·        propagační materiály (role a zaměření tištěných materiálů, propagace turistických možností a propagace instituce – vzájemné doplňování a role v celkové prezentaci kraje)

·        propagační předměty (role a zaměření, šíře nabídky a způsob výběru, jednotnost či rozmanitost)

·        zadávání, jednotný styl, odpovědnost za realizaci a platbu

·        množství, finanční náročnost, způsoby a úskalí distribuce

·        filmová prezentace kraje – potřeby a možnosti

3.      Grantové programy – další cesta propagace dobrého jména kraje;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Společné jednání zahájila předsedkyně komise cestovního ruchu Ing. Jana Fischerová.

V úvodu navrhla další zasedání komise cestovního ruchu a to 7. května 2003 v 9:30  na Krajském úřadě kraje Vysočina.

Předseda komise pro vnější vztahy, PhDr. Jaroslav Ptáček podal informace o činnosti komise, která úzce spolupracuje s oddělením vnějších vztahů krajského úřadu. Velkou prioritou pro komisi je grantová politika, na které úzce spolupracují s Ing. Hermannem. Komise se nezabývá jen vnějšími vztahy, ale podílí se i na posílení vztahů vnitřních, zvláště v této době, kdy lidé stále nejsou ztotožněni s krajem. Dalším úkolem je tvorba databáze partnerských měst a diskuse  o aktuálním tématu  - změna hranic krajů

PhDr. Ptáček poukázal na společné problémy, kterými se obě komise zabývají. Přítomní členové komisí se krátce představili.

Ing. Fischerová představila práci komise cestovního ruchu. Komise se soustředí na tvorbu grantových programů.

Vznesla dotaz na Ing. Hermanna, jakou má Rada kraje Vysočina představu o činnosti komisí. Je dobré, aby komise hledaly společnou cestu jak být nápomocné radě kraje. Zároveň by rada kraje měla jasně definovat, co požaduje od komisí.

Ing. Hermann: komise jsou pro rozhodování rady důležité, při posuzování materiálů se rada vždy dotazuje na stanovisko komise. Podle jeho názoru by iniciativa měla být z velké části na straně komisí, které by měly spolupracovat na řešení/posuzování aktuálních záležitostí s příslušnými odbory krajského úřadu.  Bude vytvořen výpis usnesení komisí a výborů, aby rada kraje měla lepší přehled o projednávaných otázkách.

 

I. Mahelová, tajemnice komise CR, zdůraznila, že ve složení komisí chybí někteří odborníci na určité okruhy. Například v komisi cestovního ruchu chybí člen orientující se v problematice ubytovacích zařízení a kapacit.

Dle R. Burketové, tajemnice komise VV je možné nedostatek řešit přizváním odborníků do komise, případně vytvořením pracovní skupiny k určité problematice. Např. oddělení vnějších vztahů si vytvořilo pracovní skupinu ke komunikační strategii kraje.

PhDr. Ptáček dodal, že pokud se objeví problém, může se také spolupracovat s komisemi na obcích s rozšířenou působností.

 

2. Propagace kraje Vysočina

Ing. Jitka Svatošová poukázala na trvající problém sladění materiálů pro potřeby cestovního ruchu a pro potřeby propagace činnosti krajského úřadu. I. Mahelová sdělila, že materiály vydávané cíleně pro propagaci cestovního ruchu není možné využívat pro univerzální propagaci kraje. Takový „image“ materiál zatím chybí. Množství materiálů odpovídá potřebě prezentace na veletrzích a specializovaných akcích, je limitováno rozpočtem ORR, nelze proto vyhovět všem požadavkům na distribuci při různých seminářích a konferencích. Komise cestovního ruchu tento problém diskutovala, jako řešení se nabízí kofinancování při výrobě materiálu nebo dotisk pro potřeby jednotlivých měst popř. informačních center.   Dále se debatovalo o financování tvorby materiálů. Dle názorů přítomných by se na materiály, které mají specifickou podobu a jsou cílené na určitou problematiku (hrady a zámky, přírodní rezervace atd.), měly finančně podílet také příslušné odbory, kterých se tvorba materiálů tématicky týká. Dle Radky Burketové by bylo dobré, aby vedoucí odborů předem věděli, jaké budou v daném roce potřebovat materiály a dle nákladu nárokovali do rozpočtu své kapitoly finance. Přítomnými byl tento návrh přijat. Přesto se po diskusi shodli, že musí být určen někdo,  kdo tuto činnost bude zaštiťovat.

Debatovalo se na téma spolufinancování propagačních materiálů a o tom, jak předat informace o kraji mimo území kraje – např. dát propagační materiály do informačních center ve větších městech po celé České republice. Paní Mahelová vysvětlila, že toto řešení distribuce materiálů není vhodné – infocentra zajišťují propagaci svého nejbližšího okolí, nanejvýš svého kraje a jejich návštěvníci tam ani materiály o vzdálenějších místech

Tisková mluvčí  informovala o pravidelných setkáních tiskových mluvčích krajů. Poukázala na několik postřehů ze setkání (jakých?) - dotkli se i propagačních materiálů a jejich vzniku a distribuce. Pohovořila také o systémech na ostatních krajských úřadech.

 

Diskutovalo se také o filmové propagaci kraje.

Dle  T.Hermanna  kraj již od podzimu roku 2002 jednal s pražskou firmou o realizaci prezentace, byly navrženy dva produkty: 50-ti minutový dokument pro vysílání České televize a krátký film určený pro propagaci kraje – zejména cestovního ruchu. Rada kraje rozhodnutí zatím odložila.

Přítomní se shodli, že by filmy byly finančně nákladné a účel by pravděpodobně nebyl splněn. Vhodné by bylo vytvořit filmovou prezentaci na CD a odkaz na www stránkách, kde by tato prezentace byla uveřejněna.

 

Vzhledem k tomu, že komise pro vnější vztahy nebyla usnášeníschopná, komise cestovního ruchu za podpory komise pro vnější vztahy přijala usnesení.

 

Usnesení 004/03/03/KCr

Komise cestovního ruchu za podpory komise pro vnější vztahy

doporučuje

zřízení průřezové pracovní skupiny - redakční rady, složené ze zástupců úřadu a samosprávy - za účelem vytvoření systému, edičního plánu a koordinace činností spojených s tvorbou a distribucí propagačních materiálů kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

3. Grantové programy – další cesta propagace dobrého jména kraje

Ing. Fischerová pohovořila o práci komise pro cestovní ruch na grantových programech. Zastupitelstvo kraje schválilo 31. března grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu a složení jeho řídícího výboru, v němž je zastoupena řada členů komise:.

 

Složení řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“:Dagmar Zvěřinová – předsedkyně řídícího výboru

Karel Tvrdý Vladimír Dolejš Emílie Katolická Jana Fischerová Zdeněk Jirsa Bohuslav Nahodil Hana Müllerová Petr Kesl Jaroslav Sochor

Ivana Mahelová – garant s právem hlasovacím

Renata Běhanová – garant s právem poradním

 

4. Diskuse a různé

Dagmar Zvěřinová  poukázala na to, že některé projekty, které byly předloženy řídícím výborům grantových programů jsou velice kvalitní.

I. Mahelová představila členům obou komisí „Turistické noviny Vysočiny“  na seźonu 2003, které vznikly za podpory Fondu Vysočiny. Dále představila knihu „Česká republika na přelomu tisíciletí“. jejíž vydavatel se pro zpracování podobné dárkové publikace „Česká republika na prahu nového tisíciletí“ obrací na všechny kraje s žádostí o finanční příspěvek (37 tis Kč za prezentaci na 2 stránkách, 1 kus knihy obdrží kraj zdarma, další si může zakoupit za zvýhodněnou cenu). Členové po shlédnutí knihy udělení příspěvku nedoporučili.

Shodli se naopak na tom, aby kraj podpořil vznik knihy o kraji, která by byla reprezentativní a sloužila by i jako dárkový předmět pro návštěvy.

V diskusi se přítomní vrátili k filmové prezentaci kraje. Shodli se, že většina lidí dává přednost tištěným materiálům, které mohou mít vždy i na cestách při ruce.

 

5. Závěr

Závěrem předsedové komisí poděkovali všem přítomným za spolupráci. Dohodli se, že v budoucnu se toto setkání uskuteční znovu, protože diskuse mezi komisemi byla přínosem jak pro komisi cestovního ruchu, tak pro komisi pro vnější vztahy.

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.

předsedkyně Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání dne 16. 4. 2003

Zapsala Šárka Polívková dne 18. 4. 2003

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.5.2003 / 21.5.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze