Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003

15. květen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 č. 3/2003 ze dne 15. května 2003

 

Přítomni:

Členové rozpočtové komise

·        RNDr. Miloš Vystrčil (předseda);

·        Ing. Jiří Šenkýř (místopředseda);

·        Ing. Jaroslav Kudyn;

·        Ing. Josef Přibyl;

·        Ing. Josef Toufar;

·        Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté

·        Vladimír Dolejš (předseda finančního výboru).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Čerpání rozpočtu 1-4/2003;

3.      Přebytek hospodaření za rok 2002 – zapracování do rozpočtu, II. informativní materiál;

4.      Aktuální stav portfolia kraje;

5.      Rozpočtový výhled kraje – pracovní návrh č. 3;

6.      Diskuse;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda komise, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů konstatoval, že je komise neusnášeníschopná. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. K zápisu ze zasedání rozpočtové komise č. 2/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Čerpání rozpočtu 1-4/2003

Ing. Michal Šulc komentoval čerpání rozpočtu v období 1-4/2003. Pohovořil o plnění příjmů, zmínil se o vývoji daňových příjmů (kladný vývoj DPH), srovnání za rok 2002 a 2003. Informoval o čerpání výdajů rozpočtu (k výraznějšímu čerpání došlo u kapitoly školství, integrace a HZS), o čerpání rezervy a nerozdělených položek.

 

3. Přebytek hospodaření za rok 2002 – zapracování do rozpočtu, II. informativní materiál

Podkladový materiál byl předložen přímo na zasedání.

RNDr. Miloš Vystrčil tlumočil základní představu rady kraje: oddělit hospodaření za rok 2003 a přebytek hospodaření za rok 2002. Část tohoto přebytku (cca 40 milionů Kč) by byla ponechána pro přímé využití, dále by byl vytvořen rezervní mimorozpočtový fond, do kterého by byla převedena větší část přebytku (cca 100 milionů Kč, již nebude figurovat v hospodaření za rok 2003). Finanční prostředky z toho fondu by byly využity v roce 2003 a dalších letech pro v tuto chvíli těžko specifikovatelné výdaje kraje (časem přesnější vydefinování potřeb). Rozhodovací pravomoc o nakládání s finančními prostředky ve fondu by mělo pouze zastupitelstvo kraje.

Část přebytku k přímému využití je navrhováno rozdělit do oblasti správy silnic v majetku kraje (opravy komunikací), HZS kraje Vysočina (repase 1 požárního vozidla), rozvoje síťové infrastruktury na území kraje (vybudování spojení do akademické sítě Cesnet, dostavba metropolitní sítě v Jihlavě).

K tématu se rozvinula diskuse. Členové komise vyslovili podporu pro systémové rozdělení přebytku, navrhované radou kraje. Pouze vyjádřili absenci podrobnějších informací v souvislosti s rozvojem síťové infrastruktury na území kraje.

Doporučení k rozvoji síťové infrastruktury na území kraje:

§         vydefinovat majetkově;

§         komu všemu to poslouží.

 

Ing. Jaroslav Kudyn zmínil možnost podpory postupné přípravy obcí na informatizaci a připojení k síti ze strany kraje.

Předseda komise konstatoval, že tuto oblast kraj podporuje pomocí grantových programů Obce na síti I, II, III.

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že II. informativní návrh na využití rozpočtového přebytku obsahuje rovněž návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví na nákup lineárního urychlovače. Podal informaci, že prozatím byl tento návrh pozastaven – Nemocnice Jihlava nedodala dostatečnou studii a kalkulaci k této problematice, není dosud vyřešena otázka provozovatele (příspěvková organizace kraje nebo soukromý vlastník).

Vladimír Dolejš tlumočil přítomným závěry, které k rozdělení přebytku hospodaření přijal finanční výbor na svém zasedání dne 14. května 2003.

Předseda komise dále informoval o posledním vývoji přípravy novely o rozpočtovém určení daní a o tom, že na zasedání zastupitelstva kraje dne 17. června 2003 bude předložen návrh na rozšíření zhodnocování majetku kraje o další akce.

 

Závěr:

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina souhlasí s využitím rozpočtového přebytku tím způsobem, že bude vytvořen rezervní mimorozpočtový fond a část bude ponechána k přímému využití (oprava komunikací, repase techniky HZS kraje Vysočina).

 

4. Aktuální stav portfolia kraje

Ing. Michal Šulc podal přítomným informaci o aktuálním stavu portfolia kraje k 13. květnu 2003 (byl rozdán podkladový materiál). Zdůraznil, že finanční částka určená ke zhodnocování byla povýšena o 150 milionů Kč. Uvedl, že v současné době jsou investice zhodnocovány o 4,39% p.a. – tuto skutečnost kladně zhodnotil. V souvislosti se stavem portfolia se konkrétněji zmínil o účetním a tržním ocenění cenných papírů, nerealizovaném zisku a ztrátě.

 

5. Rozpočtový výhled kraje – pracovní návrh č. 3

            Tajemník komise rozdal přítomným Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005 – pracovní návrh č. 3.

RNDr. Miloš Vystrčil zdůraznil, že kraj je ze zákona povinen rozpočtový výhled na 2 – 4 roky dopředu zpracovat a schválit. Znovu zopakoval zjednodušující předpoklady, které byly při sestavování tohoto výhledu přijaty, a které byly na minulém zasedání rozpočtové komise podrobně diskutovány.

Tajemník komise vznesl dotaz k Ing. Josefu Toufarovi, zda-li je růst daňových příjmů každý rok o 5% reálný. Ing. Josef Toufar konstatoval, že dle představ MF ČR je tato představa reálná, avšak není možno přesně odhadnout dopad na růst daňových příjmů po vstupu do EU a v souvislosti s reformou veřejných financí

 

6. Diskuse

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty k diskusi.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2003 byl stanoven na čtvrtek 19. června 2003 ve 14:00 v budově krajského úřadu (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21.

 

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. 5. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 16. 5. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.5.2003 / 20.5.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze