Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2003

10. duben 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 č. 2/2003 ze dne 10. dubna 2003

 

Přítomni:

·        RNDr. Miloš Vystrčil – předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Leopold Bambula – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Jaroslav Kudyn – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Jiří Šenkýř – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Josef Přibyl – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Josef Toufar – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Miroslav Zahrádka – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

·        Ing. Michal Šulc – tajemník komise.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Čerpání rozpočtu v lednu a únoru 2003;

3.      Informace o přípravě zákona o rozpočtovém určení daní;

4.      Rozpočtový výhled;

5.      Přebytek hospodaření za rok 2002 – zapracování do rozpočtu;

6.      Informace o výsledku přezkoumání hospodaření;

7.      Aktuální stav portfolia kraje;

8.      Diskuse;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda výboru, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a nového člena komise Ing. Jiří Šenkýře, který byl jmenován radou kraje místo Ing. Miroslava Březiny. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. K zápisu ze zasedání rozpočtové komise č. 1/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Čerpání rozpočtu v lednu a únoru 2003

Ing. Michal Šulc komentoval čerpání rozpočtu v lednu a únoru 2003. Uvedl, že za tak krátké časové období nejsou patrné výrazné tendence či disproporcionalita. Pohovořil o plnění příjmů (došlo k mírnému zlepšení), blíže komentoval mimořádné příjmy (většinu tvoří vratky dotací v rámci finančního vypořádání), zmínil se o vývoji daňových příjmů, srovnání za rok 2002 a 2003. Informoval o čerpání výdajů rozpočtu (k výraznějšímu čerpání došlo pouze u kapitoly školství), o čerpání rezervy a nerozdělených položek.

 

Úkol:

Pravidelně na každém zasedání rozpočtové komise předkládat přehled o čerpání rezervy a nerozdělených položek.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: trvale

 

Tajemník komise rozdal přítomným pracovní materiál „Přehled rozpočtových opatření v I. čtvrtletí 2003“ a krátce jej okomentoval.

 

Úkol:

Pravidelně každé čtvrtletí předkládat rozpočtové komisi Přehled rozpočtových opatření.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: trvale

 

3. Informace o přípravě zákona o rozpočtovém určení daní

RNDr. Miloš Vystrčil pohovořil o dohodě mezi Asociací krajů a MF ČR. Podrobněji pohovořil k návrhu kolik finančních prostředků půjde z jednotlivých resortů krajům.

Uvedl, že problematika přerozdělení finančních prostředků z jednotlivých resortů na kraje probíhá na úrovni hejtmanů a MF ČR. Zmínil kritéria pro rozdělení objemů do RUD mezi jednotlivé kraje, které zpracovala Asociace krajů ČR a stanoviska krajů k přerozdělování. Uvedl, že návrhy státu příliš nerespektují kompetence krajů. Poukázal na nepoměr dotací SFDI v letošním a následujícím roce (pokles, musely by se pozastavit opravné práce).

Leopold Bambula se dotázal, jaký by měla připravovaná novela zákona dopad na obce, dále z čeho budou financována převzatá zařízení, jak bude personálně zabezpečen výkon státní správy v souvislosti s regionální problematikou na obcích (toto dříve zajišťovaly OkÚ).

RNDr. Miloš Vystrčil poukázal, že některé obce již převzatá zařízení (např. ZUŠ a Domovy dětí a mládeže) samy financují, tlumočil stanovisko, že financování Domovů důchodců je dle jeho názoru nadobecní záležitost. V souvislosti s výkonem státní správy v oblasti regionální doporučil obrátit o pomoc a spolupráci na RRAV.

 

4. Rozpočtový výhled

            Tajemník komise rozdal přítomným Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005 – pracovní návrh č. 2. Uvedl, že v době zpracování rozpočtového výhledu bylo nemožné určit výši a složení příjmů kraje Vysočina v letech 2004 a 2005. Aby bylo rozpočtový výhled vůbec možno sestavit, byly přijaty 3 zjednodušující předpoklady (a to i na straně výdajů):

·        V letech 2004 a 2005 zůstanou krajům pouze ty kompetence a ty příjmy, které mají v roce 2003;

·        Poměr dotací a vlastních příjmů se nemění. Toto pravidlo bylo nutné stanovit především pro možnost výpočtu výše celkových příjmů kraje. Výše uvedená tabulka je tedy pouze orientační a slouží pro výpočet celkových příjmů. V případě změny poměru dotací a vlastních daňových příjmů můžeme předpokládat, že objem celkových příjmů se při zachování stávajících kompetencí (předpoklad 1) nezmění;

·        Rozpočtový výhled abstrahuje od vstupu České republiky do Evropské unie.

 

            Z výše uvedeného je patrné, že rozpočtový výhled bude nutné každý rok aktualizovat.

            Ve výpočtu celkových příjmů kraje bylo uvažováno s následujícími podmínkami:

·        Daňové příjmy porostou každý rok o 5%;

·        Příjmy z dotací porostou každý rok o 3%. Výjimku tvoří dotace na přímé nálady škol, kde byl použit odhad OŠMS;

·        Příjmy z úroků dosáhnou v roce 2004 i 2005 výše 7 000 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí pak každý rok 3 000 tis. Kč;

·        Plánovány jsou pouze systémové (odvětvové) odvody z investičního fondu v obou letech na úrovni roku 2003 (32 000 tis. Kč);

Dále tajemník komise uvedl, že největší část výdajů se počítá opět na kapitolu školství. Neboť je tento materiál zatím pouze pracovní verzí bude předmětem dalšího projednávání, změn a doplňků (o průběhu bude tajemník informovat komisi).

 

 

5. Přebytek hospodaření za rok 2002 – zapracování do rozpočtu

RNDr. Miloš Vystrčil informoval, že hospodaření kraje za rok 2002 skončilo přebytkem cca 140 milionů Kč. Byl zpracován harmonogram projednávání sestavení Návrhu rozdělení přebytku hospodaření za rok 2002. Zdůraznil, že dle tohoto harmonogramu by měl být informativní materiál (sumarizace požadavků) k přerozdělení přebytku projednáván v období od 12. 5. – 19. 5. 2003 ve výborech a rozpočtové komisi kraje. Na základě těchto informací komise stanovila termín zasedání č. 3/2003 na čtvrtek 15. května 2003.

RNDr. Miloš Vystrčil požádal členy komise, aby na tomto zasedání vyjádřili všeobecné náměty k rozdělení přebytku. Stanovisko rozpočtové komise bude poté předloženo radě kraje.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse, při které převládal názor tyto přebývající finanční prostředky dále investovat.

 

6. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření

            Členové komise obdrželi materiál „Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 (závěrečný účet) – návrh“.

            Ing. Anna Krištofová tento materiál krátce okomentovala. Zpráva auditora za rok 2002 je součástí tohoto materiálu. Informovala, že  přezkoumání hospodaření za rok 2002 prováděla firma TOP AUDITING, spol. s r. o., Brno. Audit byl prováděn v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Při přezkoumávání hospodaření bylo postupováno dle jednotlivých ustanovení Vyhlášky MF ČR č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních a samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky – výrok auditora zní bez výhrad.

 

7. Aktuální stav portfolia

Ing. Michal Šulc podal přítomným informaci o aktuálním stavu portfolia kraje k 8. dubnu 2003 (byl rozdán podkladový materiál). Uvedl, že v současné době jsou investice zhodnocovány o 4,28% p.a. – tuto skutečnost kladně zhodnotil. V souvislosti se stavem portfolia se konkrétněji zmínil o účetním a tržním ocenění cenných papírů, nerealizovaném zisku a ztrátě.

Konstatoval, že průběh války v Iráku nemá vliv na stav portfolia kraje.

Krátce zmínil vývoj cen zahraničních cenných papírů.

RNDr. Miloš Vystrčil otevřel diskusi k tomu, zda by bylo dobré povýšit finační částku určenou k zhodnocování. Po rozsáhlé debatě se komise jednomyslně kladně zhodnotila možnost navýšení finanční částky určené k zhodnocování, doporučila stále se držet konzervativní roviny zhodnocování.

 

8. Diskuse

Ing. Josef Toufar krátce informoval o vývoji daní v ČR a v kraji Vysočina.

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č.3/2003 byl stanoven na čtvrtek 15. května 2003 ve 14:00 v budově krajského úřadu (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21.

 

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 10. 4. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 18. 4. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.5.2003 / 5.5.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze