Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Statut

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen "RRLZ kraje") je společným dobrovolným koordinačním, iniciativním a poradním orgánem krajské a místní samosprávy, státní správy, sociálních partnerů a dalších významných subjektů. RRLZ prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje.
 

 
 

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

                                                                                      

Preambule

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen „RRLZ kraje“) je společným dobrovolným koordinačním, iniciativním a poradním orgánem krajské a místní samosprávy, státní správy, sociálních partnerů a dalších významných subjektů. RRLZ prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje.

 

1.         Vymezení a působnost RRLZ kraje

1.   RRLZ kraje prostřednictvím svých členů sdružuje subjekty, které na jedné straně využívají výstupy z činnosti RRLZ, na druhé straně jsou schopny a ochotny poskytovat potřebné vstupní informace, stanoviska a návrhy a usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem přispět k dosažení stanovených cílů.

2.   Působnost RRLZ kraje je vymezena územním obvodem kraje Vysočina, spoluprácí v rámci regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, dále pak kontakty s Národní radou pro rozvoj lidských zdrojů a případně dalšími partnery včetně regionů Evropské unie.

 

2.         Obsahové zaměření RRLZ kraje

1.   RRLZ kraje zpracovává a předkládá Radě kraje Vysočina, ekonomické radě kraje, sociálním partnerům a veřejnosti v kraji návrhy strategických přístupů, podněty a podklady v oblasti rozvoje lidského potenciálu.

2.   RRLZ kraje navrhuje a koordinuje významné programy a projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vyjadřuje se k přidělování finančních prostředků na tyto programy a projekty, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost.

3.   RRLZ kraje projednává věcné záměry a návrhy vyhlášek, směrnic a zákonů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů kraje.

4.   Specializované pracovní skupiny RRLZ kraje zpracovávají podle svého zaměření aktuální konkrétní analýzy, posudky, řešení, postupy, prognózy, koncepce apod. jako podklady pro rozhodování RRLZ kraje.

  1. RRLZ kraje se podílí na doplňování a aktualizaci banky informací a inspirací rozvoje lidských zdrojů, informační a komunikační sítě.

6.   RRLZ kraje spolupracuje s Národní radou pro rozvoj lidských zdrojů a s dalšími odpovídajícími institucemi a nezávislými odborníky na principu vzájemné prospěšnosti.

 

3.         Struktura RRLZ kraje

1.   RRLZ kraje tvoří zástupci orgánů veřejné správy, sociálních partnerů a dalších participujících subjektů, kteří jsou odborníky ve své profesní oblasti, mají formální i neformální autoritu a současně kompetence účinně ovlivňovat podmínky rozvoje lidského potenciálu kraje.

2.   RRLZ kraje může na základě potřeby vyvolané projednávanými a řešenými problémy vytvářet fakultativní expertní orgány - specializované pracovní skupiny jako své odborné zázemí.

3.   Vedoucími vytvářených specializovaných pracovních skupin jmenuje RRLZ kraje své vybrané členy.

4.   Členové specializovaných pracovních skupin jsou vybíráni ze subjektů zastoupených v RRLZ kraje, z dalších institucí a z nezávislých odborníků.

5.   Doba činnosti pracovních skupin bude zpravidla určena dobou zpracování případně realizace příslušného zadání.

 

4.         Složení RRLZ kraje

1.   Členy RRLZ kraje jmenují zúčastněné subjekty nebo jejich skupiny na podkladě projednání a rozhodnutí svých příslušných orgánů.

2.   RRLZ kraje je tvořena členy, kteří zastupují tyto subjekty:

-     Kraj Vysočina, člen rady kraje – předseda

-     Kraj Vysočina, člen rady kraje

-     Úřad práce – místopředseda

-     Úřad práce

-     Krajská hospodářská komora – místopředseda

-    Krajská hospodářská komora

-    Zaměstnavatelské svazy

-     Agrární komora

-     Regionální rada odborových svazů

-     Sdružení měst a obcí

-    Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

-    Krajský úřad - odbor školství, mládeže a sportu

-    Krajský úřad – odbor regionálního rozvoje

-     Vysoká škola

-         Krajská rada CZESHA

-         Český statistický úřad - Krajská reprezentace Jihlava

-         Asociace institucí vzdělávání dospělých

-         Nestátní neziskové organizace

3.   Personální změny členů jsou v kompetenci zúčastněných subjektů.

  1. Na základě poznatků z činnosti RRLZ kraje za období 1 roku a vývoje situace v kraji bude prováděna případná korekce počtu členů a složení rady.

 

5.         Práva a povinnosti členů RRLZ kraje

1.   Účastnit se všech jednání RRLZ kraje.

2.   Přístup ke všem informacím, pokladům a materiálům projednávanými RRLZ kraje nebo zpracovávanými specializovanými pracovními skupinami a k informacím týkajících se rozvoje lidských zdrojů, které orgány státní správy poskytují vedení kraje.

3.   Účinně se podílet na tvorbě všech, zejména koncepčních a realizačních, materiálů, programů a projektů.

4.   Posuzovat materiály orgánů a institucí vztahujících se k rozvoji lidských zdrojů v kraji.

5.   Využívat všech relevantních informací pro zpracování vlastních specifických záměrů v rozvoji lidských zdrojů kraje.

6.   Informovat členy RRLZ kraje o uskutečněných jednáních ve své působnosti a jejich závěrech majících vztah ke koncepci a strategii rozvoje lidských zdrojů.

7.   Respektovat autoritu společně přijatých rozhodnutí a doporučení, včetně poskytování informací o činnosti RRLZ kraje, a prosazovat je ve své profesní působnosti.

8.   Navrhovat, jmenovat a odvolávat členy specializovaných pracovních skupin RRLZ kraje.

9.   Členství v RRLZ kraje je čestné a nezastupitelné.

 

6.         Jednací řád RRLZ kraje

  1. RRLZ kraje jedná nejméně 4krát ročně.

2.   Jednání RRLZ kraje svolává a řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, jednání řídí pověřený místopředseda. Jednání svolává předseda zpravidla nejpozději jeden měsíc před konáním zasedání RRLZ kraje. V pozvánce bude uveden termín, místo a čas zasedání.

3.   Program zasedání RRLZ kraje je členům zasílán zpravidla 14 dní předem včetně písemných materiálů, které budou projednávány.

4.   Program jednání připravuje ve spolupráci se členy RRLZ kraje člen z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina a předkládá jej předsedovi a RRLZ kraje ke schválení.

5.   Členové RRLZ kraje předávají veškeré materiály k jednání (doplnění a změny věcného programu, výstupy ze specializovaných sekcí, externí informace a podklady apod.) RRLZ kraje členovi z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, který zajistí jejich přípravu na jednání.

6.   RRLZ kraje jedná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

7.   K usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny všech členů RRLZ kraje. V případě nepřítomnosti dotčený člen RRLZ kraje sdělí předsedovi písemně svoje stanovisko k projednávaným záležitostem. Jestliže počet členů hlasujících pro menšinové stanovisko překročí jednu třetinu všech členů RRLZ kraje, bude toto stanovisko uvedeno v zápise z jednání.

8.   Podle potřeby na základě souhlasného stanoviska předsedy RRLZ kraje může člen RRLZ kraje přizvat k jednání další osoby, zejména konkrétní sociální partnery, členy specializovaných pracovních skupin, případně nezávislé odborníky.

9.   Z jednání se pořizuje zápis s uvedením účasti členů, schváleného programu jednání, průběhu a přijatých usnesení a rozhodnutí. Zápis se vyhotovuje do 5 dnů po datu konání a schvaluje jej předseda nebo místopředseda RRLZ kraje. Po schválení je zápis zaslán členům.

10.Za RRLZ kraje jedná a ve vnějších vztazích vystupuje předseda a místopředseda, případně jiný pověřený člen RRLZ kraje.

11.Specializované pracovní skupiny jednají podle potřeby. Jejich jednání svolává vedoucí příslušné pracovní skupiny.

12.Zápisy z jednání specializovaných pracovních skupin předává vedoucí příslušné pracovní skupiny předsedovi RRLZ kraje a členovi z odboru školství, mládeže a sportu.

 

7.         Finanční zabezpečení

1.   RRLZ kraje nemá vlastní rozpočet.

2.   Financování odborného zázemí, činnosti specializovaných pracovních skupin RRLZ kraje bude vícezdrojové – příspěvek státu, rozpočet kraje Vysočina, granty a projekty, případně komerční (poradenská a vzdělávací) činnost pro sociální partnery.

3.   Na finančním zabezpečení se po vzájemné dohodě mohou rovněž podílet zúčastněné subjekty RRLZ kraje.

 

8.         Závěrečné ustanovení

1.   Statut RRLZ kraje schválila RRLZ kraje na svém ustavujícím jednání dne 29. 1. 2003. Tímto dnem nabývá účinnosti.

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 30.4.2003 / 30.4.2003
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Rada pro rozvoj lidských zdrojů > Další dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies