Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

7. duben 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 5/2003 konaného dne 7. dubna 2003

 

Přítomno:

-         9 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, dále jen VVVZ – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-         Alena Vlachová – vedoucí oddělení ekonomiky školství OŠMS

 

Program:

  1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
  2. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2002
  3. Různé
  4. Závěr

 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání

 

            Milan Šmíd, předseda VVVZ, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Dále vyzval členy k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení.

            Vrátil se k projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina v zastupitelstvu kraje 31. března 2003, kde byl tento materiál schválen. Dále požádal Zdeňka Ludvíka, vedoucího OŠMS, o vypracování harmonogramu posilování škol v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Alena Štěrbová nastínila dva nejdůležitější termíny, a to začátek školního roku 2003/2004 a konec kalendářního roku 2003. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse.

            Alena Štěrbová dále pohovořila o právě probíhajících výjezdních diskusních jednáních ohledně předávání zřizovatelských funkcí školských a sociálních zařízení. Těchto jednání se účastní Alena Štěrbová, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina pro oblast školství, Martina Matějková, radní pro oblast kultury, zdravotnictví a sociálních věcí, Božena Dolejská, oddělení sociálních věcí a Kamil Ubr, oddělení koncepce vzdělávání OŠMS se zástupci samosprávy dotčených měst a obcí.

 

            Dostavil se Roman Křivánek.

 

USNESENÍ/018/05/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

OŠMS o vypracování krátkodobého výhledu posílení škol v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

            Předseda výboru ještě krátce shrnul projednávání žádosti města Třebíče o finanční výpomoc na zahájení výuky Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. v ZK Vysočina. Tato dotace ve výši 3 mil. Kč byla na zasedání zastupitelstva kraje 31. března 2003 jednohlasně schválena. Žádost Statutárního města Jihlavy o spolufinancování rekonstrukce hřiště Fotbalového klubu Jihlava nebyla zatím v RK Vysočina schválena a VVVZ a sportovní komise se jí bude znovu zabývat.

 

2. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2003

            Alena Vlachová, vedoucí ekonomického oddělení OŠMS, podala zprávu o hospodaření škol a školských zařízení kraje Vysočina v roce 2003. Hospodaření těchto příspěvkových organizací je již uzavřeno a rada kraje se jím zabývala na svém jednání č. 10/2003 dne 27. března 2003. Na tomto jednání schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 12 869 tis. Kč takto:

-         k úhradě ztráty minulých let                                                     81 tis. Kč

-         do fondu odměn – 950 tis. Kč                                              950 tis. Kč

-         do rezervního fondu – 11 838 tis. Kč                               11 838 tis. Kč

 

Záporného výsledku dosáhly pouze 4 školy v celkové výši 2 481 tis. Kč:

-         SOU zemědělské Třebíč;                                                     -34 tis. Kč

-         SOŠ, SOU a OU Třešť;                                                 -1 120 tis. Kč

-         Školní statek Telč;                                                              -471 tis. Kč

-         Školní statek Třebíč.                                                          -856 tis. Kč

 

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse a členové přijali usnesení.

 

USNESENÍ/019/05/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o hospodaření škol a školských zařízení kraje Vysočina za rok 2002.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

            Alena Vlachová dále podala zprávu o dokončování rozpisu přímých výdajů v oblasti školství v kraji Vysočina a o postupu při projednávání výše rozpočtu přímých nákladů pro jednotlivé školy a školská zařízení. Proběhla diskuse.

 

USNESENÍ/020/05/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení v kraji Vysočina na rok 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Různé

            Zdeněk Ludvík informoval, že MŠMT ČR vypsalo program odborného vzdělávání. V současné době má kraj Vysočina 15 zájemců ze strany středních odborných škol o tento program, z nichž bude vybráno 7 projektů podle podmínek stanovených MŠMT ČR.

 

            Předseda upozornil na úkol vyplývající ze zasedání zastupitelstva kraje č.1/2003 ze dne 18. února 2003, kdy byl schválen návrh plánu činnosti VVVZ na I. polovinu roku 2003 doplněný o bod společného jednání školského výboru a Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina. Na základě toho byl stanoven další termín jednání na 5. května 2003 a to výjimečně již od 10:00 hod., kdy ke společnému jednání zasednou obě skupiny.

            Předseda požádal Alenu Štěrbovou o zajištění komunikace mezi VVVZ a Radou pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina, jejíž je předsedkyní.

 

4. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a připomenul termín dalšího mimořádného zasedání VVVZ společně s Radou pro RLZ kraje Vysočina na 5. května 2003 a to od 10:00 hod.

 

Mgr. Milan Šmíd, v. r.

předseda Výboru pro výchovu,vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 7. dubna 2003.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 10. dubna 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.4.2003 / 16.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze