Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 15. května 2001

13. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

 

Zápis z 13. zasedání rady kraje, konaného dne 15.5.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 12. zasedání

Přítomno 8 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 15.5.2001.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal, a přenesl návrh programu jednání.

Návrh program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 12. zasedání
 2. Návrh na schválení jednacího řádu bezpečnostní komise rady kraje

(13.05-13.20, P. Maslák RK-13-2001-2)

 1. Návrh na schválení dohody o plánované pomoci na vyžádání

(13.20-13.25, P. Maslák RK-13-2001-3)

 1. Projednání zápisu z 1. zasedání bezpečnostní komise rady kraje

(13.25-13.35, P. Maslák RK-13-2001-4)

 1. Čerpání rozpočtu kraje k 30.4.2001 (13.35-13.45, A. Krištofová RK-13-2001-5)
 2. Bezúplatné nabytí movitých věcí (13.45-13.55, A. Krištofová RK-13-2001-6)
 3. Posuzování vlivů na životní prostředí v samostatné působnosti (EIA)

(13.55-14.10, J. Joneš RK-13-2001-7)

 1. Návrh vyjádření k návrhu financování krajů (14.10-14.20, M. Vystrčil RK-13-2001-8)
 2. Návrh vyjádření ke zprávě č.j.RVS-564/2001 o přípravě a realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy (14.20-14.30, M. Vystrčil RK-13-2001-9)
 3. Návrh jednacího řádu výborů Zastupitelstva Jihlavského kraje

(14.30-14.45, M. Vystrčil RK-13-2001-10))

 1. Návrh na jmenování vedoucích odborů

(14.45-15.00, S.Zikmundová , materiál RK-13-2001-11)

 1. Zpráva o pracovní cestě (15.00-15.10, M. Vystrčil RK-13-2001-12 )
 2. Stanovisko regionální autority k projektům SOP Průmysl

(15.10-15.25, M. Černá RK-13-2001-13)

 1. Převod části komunikace II/150 zpět na silnici I. třídy

(15.25-15.40, P. Pospíchal RK-13-2001-14)

 1. Stanovení možného termínu (možných termínů) návštěvy rozestavěného sídla KrÚ
 2. Upřesnění termínu a místa konání zastupitelstva kraje,
 3. Rozprava členů rady

Návrh programu byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh na schválení jednacího řádu bezpečnostní komise rady kraje

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise RK, předložil návrh jednacího řádu bezpečnostní komise. Po krátké diskusi byl předložen návrh usnesení.

Usnesení 051/13/01/RK

Rada kraje

schvaluje

jednací řád bezpečnostní komise

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.


3. Návrh na schválení dohody o plánované pomoci na vyžádání

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise RK, informoval k předloženému materiálu.

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise RK, přednesl návrh usnesení.

Usnesení 052/13/01/RK

Rada kraje

schvaluje

dohodu o plánované pomoci na vyžádání v rámci IZS mezi Záchrannou potápěčskou službou České republiky se sídlem Rejskova 3, 120 00 Praha 2 a Jihlavským krajem

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Projednání zápisu z 1. zasedání bezpečnostní komise rady kraje

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise RK, sdělil radě kraje některé skutečnosti k předloženému materiálu.

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise RK, přednesl návrh usnesení.

Usnesení 053/13/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zápis z 1. zasedání bezpečnostní komise ze dne 18.4. 2001

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Čerpání rozpočtu kraje k 30.4.2001

A. Krištofová, ved. ekonomického odboru, informovala k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl předložen návrh usnesení.

Usnesení 054/13/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

čerpání rozpočtu kraje k 30. 4. 2001.

Odpovědnost za realizaci: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Bezúplatné nabytí movitých věcí

A. Krištofová, ved. ekonomického odboru, podala informace k předloženému materiálu. Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 055/13/01/RK

Rada kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí movitých věcí z majetku ČR – Okresního úřadu Jihlava v celkové hodnotě 48 869,50 Kč a bezúplatné nabytí movitých věcí z majetku ČR – Ministerstva práce a sociálních Praha v celkové hodnotě 334 828,- Kč.

Odpovědnost za realizaci: sekretariát ředitelky, ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

7. Posuzování vlivů na životní prostředí v samostatné působnosti (EIA)

J. Joneš, ved. odboru životního prostředí, informoval k předloženému materiálu, zároveň RK předložil k nahlédnutí dokumentaci „Hodnocení vlivů na ŽP“.

Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 056/13/01/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst.1 písm. e) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) uložit krajskému úřadu odboru životního prostředí ve spolupráci s dalšími odbory plnit úkoly kraje v samostatné působnosti na


akci „Vedení 110 kV Mírovka – Hlinsko“, kde ministerstvo životního prostředí posuzuje vlivy stavby na životní prostředí,

zmocňuje

krajský úřad odbor životního prostředí k zastupování kraje v samostatné působnosti na akci „Vedení 110 kV Mírovka – Hlinsko“ ve věcech podle § 20a zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), v aktuálním znění,

ukládá

krajskému úřadu odboru životního prostředí po ukončení procesu EIA na akci „Vedení 110 kV Mírovka – Hlinsko“ předložit radě zprávu o činnosti v uvedené věci a návrh na trvalé řešení účasti Jihlavského kraje v procesu EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. a zákona č 100/2001 Sb. kdy bude kraj dotčen jako územní samosprávný celek.

Odpovědnost za realizaci: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Návrh vyjádření k návrhu financování krajů

M. Vystrčil podrobně informoval k předloženému návrhu financování krajů.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 057/13/01/RK

Rada kraje

Se seznámila  s podkladovým materiálem pro přípravu paragrafovaného znění návrhu novely měnící zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který přiznává krajům pro rok 2002 vlastní daňové příjmy.

Rada kraje

konstatuje, že nepovažuje za dostačující, aby daňové příjmy pokryly pouze mandatorní výdaje krajů pro rok 2002.

Rada kraje

považuje za nutné přiznat krajům příjmy v takové výši, aby kraje podobně jako obce disponovaly vlastními zdroji na rozvojovou politiku v jednotlivých odvětvích a oblastech

Rada kraje

nepovažuje za vhodné vázání zdrojů v objemu 52,3 mld Kč na financování regionálního školství v kapitole MŠMT. Považujeme za efektivnější a více motivující, aby dotace na tzv. přímé školské výdaje byly z Ministerstva financí distribuovány, byť jako účelová dotace přímo na kraje.

Rada kraje

pověřuje hejtmana a jeho prvního zástupce, aby ve smyslu předchozích usnesení jednali se zástupci ostatních krajů a zástupci ministerstev financí, školství a vnitra.

Odpovědnost za realizaci: František Dohnal, Miloš Vystrčil

termín: průběžně do schválení zákona

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

9. Návrh vyjádření ke zprávě č.j.RVS-564/2001 o přípravě a realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy

M. Vystrčil sdělil informace k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl přijat návrh usnesení.

Usnesení 058/13/01/RK

Rada kraje

se seznámila

se zprávou č.j. RVS – 564/2001 o přípravě a realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy a konstatuje, že nesouhlasí s návrhem dalšího postupu realizace II. fáze reformy územní veřejné správy takovým způsobem, jaký je v materiálu navržen.

Rada kraje

trvá

na dodržení zákonných termínů ukončení postupných kroků realizace reformy veřejné správy, tak jak je uvedeno v příslušných zákonech a usneseních vlády ČR.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.


10. Návrh jednacího řádu výborů Zastupitelstva Jihlavského kraje

M. Vystrčil předložil k posouzení návrh jednacího řádu výborů ZK.

Po krátké diskusi RK doporučila projednat návrh na jednáních politických klubů a předložit návrh usnesení na příští jednání rady

 

11. Návrh na jmenování vedoucích odborů

Ředitelka úřadu doplnila některé informace k předloženému materiálu.

Ředitelka úřadu přednesla návrh usnesení

Usnesení 059/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 16.5.2001

Mgr. Zdeňka Ludvíka vedoucím odboru školství, mládeže a sportu,

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 060/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 16.5.2001

Ing.arch. Jana Strejčka vedoucím odboru územního plánování a stavebního řádu

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 061/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 16.5.2001

Mgr. Věru Jourovou vedoucí odboru regionálního rozvoje

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 062/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 16.5.2001

Ing. Petra Bureše vedoucím odboru zemědělství, lesního a vodního hospodářství

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 063/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 16.5.2001


Ing. Annu Krištofovou vedoucí odboru ekonomického

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 064/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 1.6.2001

Ing. Rostislava Šibora vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 065/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

k 1.7.2001

Ing. Pavla Hájka vedoucím odboru životního prostředí

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 066/13/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) k 1.7.2001

Mgr. Horymíra Kubíčka vedoucím odboru kultury a památkové péče

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

12. Zpráva o pracovní cestě

M. Vystrčil podal informace o pracovní cestě, která se konala ve dnech 19.-20. dubna 2001 v Bruselu.

 

13. Stanovisko regionální autority k projektům SOP Průmysl

M. Černá podrobně informovala k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi bylo přijato rozšířené usnesení

 

Usnesení 067/13/01/RK

Rada kraje

doporučuje

k podpoře předložené projekty

Rodinný pivovar BERNARD a.s. - „Projekt modernizace výrobní technologie s uvedením nového výrobku na trh“

Roboterm spol. s r.o. - „Vývoj tranzistorového měniče kmitočtu pro IO“

František Štancl-EKOPLAST ŠTANCL - „NOSIČ BIOMASY,zařízení k provádění fermentace“

Pavel Šmidrkal - „Zavedení laserové technologie pro účely kovovýroby“

Roboterm spol. s r.o. – „Zavedení systému managementu jakosti podle ISO 9001:2000“

Odpovědnost za odeslání stanoviska: Marie Černá

termín:do 17.5.2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.


14. Převod části komunikace II/150 zpět na silnici I. třídy

P. Pospíchal podal informace k předloženému materiálu.

P. Pospíchal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 068/13/01/RK

Rada kraje

podporuje

iniciativu měst Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu směřující k přeřazení komunikace II/150 zpět na silnici I. třídy.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

15. Stanovení možného termínu (možných termínů) návštěvy rozestavěného sídla KrÚ

Po krátké diskusi rada kraje stanovila termín návštěvy rozestavěného sídla KrÚ na 24.5.2001 v 8.30 hod.

 

16. Upřesnění termínu a místa konání zastupitelstva kraje

Po krátké diskusi byly dohodnuty termíny konání zasedání  rady kraje – 29.5.;5.6.;12.6.;26.6.

Zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 19.6.2001 ve Velkém Meziříčí.

 

17. Rozprava členů rady

A. Štěrbová hovořila o záměru zřízení soukromé vysoké školy v Třebíči.

V. Kodet informoval o nově zvolené předsedkyni 4koalice, kterou se stala Mgr. Alena Štěrbová.

M. Černá sdělila další skutečnosti k zasedání valné hromady svazu obcí k možnému převzetí skládky TKO nebezpečného odpadu.

M. Vystrčil informoval o dalším setkání zástupců krajů ve věci financování krajů, které se bude konat dne 28.5.2001 v Pardubicích.

M. Matějková sdělila některé skutečnosti týkající se znaku a praporu kraje. Dále hovořila k organizaci akce „Mahlerovské tradice“.

I. Rohovský informoval o:

·         prezentaci Svazu vodovodů a kanalizaci SMO;

·         prezentaci Projektu ochrany vod v povodí Dyje, která se uskuteční dne 18.5.01 v zas. místnosti sekr. hejtmana Jihlavského kraje.

P. Pospíchal informoval o připravovaném návrhu rozpočtu St. Fondu dopravy na rok 2002.

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje s tím, že další termín konání rady je stanoven na 29.5.2001.

 

 

 

 

 

 

 

     František Dohnal, v.r.

hejtman Jihlavského kraje

 

 

 

Zapsala: 18.5.2001 Jakoubková

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.5.2001 / 21.5.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze