Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

31. březen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2003 konaného dne 31. 3. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 31. 3. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva

F. Dohnal požádal Vratislava Výborného, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu V. Výborného hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

2. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2003

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Kruntorád.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

M. Matějková požádala o předřazení bodu 38) Návrh na řešení přechodu pečovatelské služby z kraje na obce kraje Vysočina před bod 34) Převod pečovatelské služby na město Jemnici - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku.

F. Dohnal předložil členům zastupitelstva kraje návrh na rozšíření programu jednání o bod 60) Stanovisko ke změnám hranic krajů a zařazení tohoto bodu do programu jednání za bod 4) Informace o činnosti krajského úřadu.

Upravený návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Ověřovateli zápisu byly navrženy: M. Matějková a I. Denčevová.

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

F. Dohnal přednesl upravený návrh programu jednání.

Upravený program jednání:

 1. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 2. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2003
 3. Zpráva o činnosti rady kraje
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
 1. Stanovisko ke změnám hranic krajů
 1. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v lednu a únoru 2003
 2. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 – povýšení příspěvku na výkon státní správy
 3. Žádost o finanční výpomoc obci Ostrov nad Oslavou
 4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Dukovany
 5. Vymezení nemovitého majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou
 6. Výkup pozemku v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 7. Výkup pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
 8. Příspěvek svazkům obcí na provedení přezkoumání hospodaření za rok 2002
 9. Dotace Svazku obcí mikroregionu Ledečsko
 10. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
 11. Výkup pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
 12. Výkup pozemků v k.ú. a obci Oslavička
 13. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nevcehle
 14. Koupě chaty v k. ú. a obci Oslnovice
 15. Majetkoprávní příprava silničních staveb kraje Vysočina v roce 2003
 16. Žádosti o finanční podporu investičních a rozvojových aktivit
 17. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242
 18. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
 19. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 20. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851
 21. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1
 22. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a
 23. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890
 24. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Třebíč, Václavské náměstí 44
 25. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov, Komenského 1326
 26. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké Meziříčí, Čechova 30
 27. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč
 28. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2001/2002 a kalendářní rok 2002
 29. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina
 1. Návrh na řešení přechodu pečovatelské služby z kraje na obce kraje Vysočina
 1. Převod pečovatelské služby na město Jemnici - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku
 2. Návrh zřizovacích listin příspěvkových organizací v odvětví kultury
 3. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizační složky převedených ze zřizovatelské působnosti ČR k 1. 1. 2003
 4. Změny rozpočtu na rok 2003 v kapitole Sociální věci
 1. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okrese Havlíčkův Brod, Jihlava a Pelhřimov
 2. Návrh na finanční dotaci pro obce a nestátní neziskové organizace, které provozují domovy důchodců v kraji Vysočina
 3. Změny rozpočtu na rok 2003 v kapitole Zdravotnictví
 4. Program péče o zvláště chráněná území kraje Vysočina na rok 2003
 5. Informace o vstupu kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina
 6. Poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí
 7. FOND VYSOČINY – Změna Statutu FV
 8. FOND VYSOČINY - Grantový program VÝSTAVBA A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ
 9. FOND VYSOČINY - Grantový program na proškolení zástupců institucí pro podporu podnikání v kraji, realizaci regionálních seminářů a uspořádání celokrajské konference o přednostech regionálních podnikatelských sítí – SÍŤOVÁNÍ FIREM NA VYSOČINĚ
 10. FOND VYSOČINY – Výzva grantového programu DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu sportovně – rekreačního charakteru
 11. FOND VYSOČINY - Grantový program SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADU
 12. FOND VYSOČINY - Grantový program ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
 13. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2003
 14. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 15. Rezignace a jmenování člena kontrolního výboru
 16. Rezignace a jmenování člena finančního výboru
 17. Žádost obce Smrk o finanční příspěvek na rekonstrukci el. instalace v hasičské zbrojnici
 18. Žádost o příspěvek na výstavbu místnosti pro potřeby civilní obrany a požární techniky v obci Lovčovice
 19. Žádost obce Radotice o finanční příspěvek na opravy požární techniky a doplnění výstroje
 20. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2003
 21. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2003
 1. Rozprava

Upravený program byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

 

3. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje a zprávě o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje a otevřel rozpravu.

M. Bišof navrhl u materiálu Zastupitelstvo kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení za 2. pololetí roku 2002 doplnit nové termíny pro splnění těchto usnesení.

F. Dohnal a P. Pospíchal konstatovali, že uvedená usnesení byla k dnešnímu dni již splněna.

J. Barák, předseda kontrolního výboru, sdělil, že kontrolní výbor plnění usnesení zastupitelstva kraje sleduje.

Z. Dobrý doporučil, aby při nesplnění usnesení v daném termínu byla zastupitelstvu kraje předložena žádost o prodloužení termínu plnění.

F. Dohnal přislíbil Z. Dobrému, že odbor sekretariátu hejtmana připraví variantní způsob řešení nesplněných termínů.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 039/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·         zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;

·         zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé pololetí roku 2002 dle materiálu ZK-02-2003-03, př. 1.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-03, ZK-02-2003-03pr1

 

4. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, hovořila o činnosti jednotlivých odborů kraje. Zmínila zajištění financování obcí, sumarizaci dat obcí a příspěvkových organizací, zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý rok a zprávu o činnosti interního auditu. Hovořila o vzniku nových příspěvkových organizací, změnách ve zřizovacích listinách, o vzniku předložené výroční zprávy a dlouhodobého záměru. Zmínila také úspěch kraje v soutěži Zlatý erb 2003, ve které kraj, v kategorii regiony, získal 1. místo za nejlepší internetové stránky a poděkovala všem, kteří se spolupodílí na jejich podobě.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 040/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-04, ZK-02-2003-04pr1, ZK-02-2003-04pr2, ZK-02-2003-04pr3

 

60. Stanovisko ke změnám hranic krajů

F. Dohnal předal zastupitelstvu kraje podrobné informace k předloženému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 041/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

stanovisko rady kraje ke změně hranic krajů dle materiálu ZK-02-2003-60, př. 1.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

 

5. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v lednu a únoru 2003

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden a únor 2003. M. Bišof namítl, že vysvětlení k čerpání rozpočtu by mělo být uvedeno v komentáři.

M. Vystrčil sdělil, že čerpání rozpočtu je průběžně sledováno a v případě větší odchylky v rámci pololetí dojde k její nápravě. V případě, že k nápravě nedojde, obdrží zastupitelé patřičné zdůvodnění.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 042/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v lednu a únoru 2003 dle materiálu ZK-02-2003-05, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-05, ZK-02-2003-05pr1

 

6. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 – povýšení příspěvku na výkon státní správy

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřel rozpravu. K předkládaným zápisům vznesli dotazy M. Bišof a Z. Dobrý.

M. Bišof namítl, že schválení předloženého návrhu usnesení je v kompetenci rady kraje.

Z. Dobrý požádal o písemné upřesnění použití položek 5137, 5139, 5169.

M. Vystrčil potvrdil námitku M. Bišofa a Z. Dobrému přislíbil písemnou odpověď.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 043/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 7 304 tis. Kč;

·         použití této dotace v kapitole Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy dle materiálu ZK-02-2003-06, př. 1;

·         zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů sociálního fondu o částku 75 tis. Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu

termín: 30. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-06, ZK-02-2003-06pr1

 

7. Žádost o finanční výpomoc obci Ostrov nad Oslavou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo krajeo předložené žádosti obce Ostrov nad Oslavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 044/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Ostrov nad Oslavou o poskytnutí dotace na přestavbu stávající provozní budovy hřbitova na obřadní síň.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-07

 

8. Prodej pozemku v k. ú. a obci Dukovany

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí manželů Tesařových, týkající se odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Dukovany. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 045/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 671/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 v k. ú. a obci Dukovany manželům Miroslavu Tesařovi a Věře Tesařové, bytem Dukovany 192, za kupní cenu 2 500,- Kč;

·         úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·         dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2003-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-08, ZK-02-2003-08pr1

 

9. Vymezení nemovitého majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaných úpravách zřizovací listiny SÚS Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 046/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 14 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-02-2003-09,př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-09, ZK-02-2003-09pr1

 

10. Výkup pozemku v k. ú. Hosov a obci Jihlava

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o majetkoprávní vypořádání. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 047/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 741/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 414 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 198 720,- Kč;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2003-10,př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-10, ZK-02-2003-10pr1

 

11. Výkup pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci výkupu pozemků v k. ú. a obci v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 048/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 30/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 098 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 42 110,- Kč;

·         dodatek č. 15 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2003-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-11, ZK-02-2003-11pr1

 

12. Příspěvek svazkům obcí na provedení přezkoumání hospodaření za rok 2002

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí příspěvku svazkům obcí na provedení přezkoumání hospodaření za rok 2002. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 049/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí příspěvku svazkům obcí kraje Vysočina na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření svazků obcí za kalendářní rok 2002 maximálně však do výše 5 000,- Kč a za podmínek uvedených v textové části materiálu ZK-02-2003-12;

·         snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje a povýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje o částku 325 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 31. 8. 2003

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-12

 

13. Dotace Svazku obcí mikroregionu Ledečsko

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace Svazku obcí mikroregionu Ledečsko na úhradu poměrné části nákladů spojených s vybudováním plynovodního řádu pro zmíněnou příspěvkovou organizaci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 050/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace Svazku obcí mikroregionu Ledečsko ve výši 317 000,- Kč na úhradu poměrné části nákladů na vybudování plynovodního řádu do areálu Háj u Ledče nad Sázavou;

·         povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 317 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-13

 

14. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. K materiálu vznesli dotazy Z. Dobrý a D. Oulehla.

Z. Dobrý namítl, že převody majetku jsou, dle schválených zásad, v kompetenci zastupitelstva, zmíněná nájemní smlouva není přiložena k předloženému návrhu a podmínky nájemní smlouvy nejsou zastupitelům známy.

M. Vystrčil sdělil, že tento závazek převzal kraj od školského úřadu, který již podepsal smlouvu o smlouvě budoucí.

F. Dohnal potvrdil slova M. Vystrčila ohledně převzatého závazku. Upřesnil, že na základě podrobných analýz se darování objektu, spojené s nájemní smlouvou, jeví pro kraj jako nejlepší řešení.

D. Oulehla vyslovil svůj názor k plánovanému převodu z právního hlediska a materiály, předložené pro schválení darování objektu označil za nedostatečné.

F. Dohnal objasnil účelovost a podstatu darovací a nájemní smlouvy a dodal, že potřebné podkladové materiály jsou k dispozici na majetkovém odboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 051/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 175 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 s budovou č. p. 116 na pozemku par. č. 175 postavenou, pozemku par. č. 176 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 502 m2, pozemku par. č. 177 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 s budovou č. p. 117 na pozemku par. č. 177 postavenou, pozemku par. č. 178 ostatní plochy, veřejná zeleň, o výměře 137 m2, pozemku par. č. 179 ostatní plochy, veřejná zeleň, o výměře 460 m2, pozemku par. č. 180 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, pozemku par. č. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, pozemku par. č. 182 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2 s budovou č. p. 118 na pozemku par. č. 182 postavenou vše v k. ú. a obci Jihlava Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha l, Šporkova 12;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciálních škol Jihlava, Husova 54, dle materiálu ZK-02-2003-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-14, ZK-02-2003-14pr1

 

15. Výkup pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o výkup pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 052/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 2975/3 o výměře 829 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 34 110,- Kč;

·   dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2003-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-15, ZK-02-2003-15pr1

 

16. Výkup pozemků v k.ú. a obci Oslavička

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Oslavička do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 053/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   nabytí pozemků par. č. 503 ost. plocha o výměře 23 m2 a par. č. 14/2 – zahrada o výměře 16 m2 oba v k. ú. a obci Oslavička do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 820,- Kč;

·   dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2003-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-16, ZK-02-2003-16pr1

 

17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nevcehle

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na odkoupení pozemku v k. ú. a obci Nevcehle do vlastnictví kraje. J. Černý požádal předkladatele o doplnění ceny za m2  v materiálech, týkajících se majetkoprávního vypořádání. Předkladatel vznesený návrh akceptoval. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 054/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi dílu „a“ o výměře 21 m2 odděleného z pozemku st. par. č. 21 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2721/1 v k. ú. a obci Nevcehle do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 440,- Kč;

·   dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2003-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-17, ZK-02-2003-17pr1

 

18. Koupě chaty v k. ú. a obci Oslnovice

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o průběhu a výsledku jednání s vlastníkem uvedené nemovitosti. K předkládanému materiálu vznesli dotazy M. Plodík a J. Vondráček.

M. Plodík vznesl dotaz na vlastníka pozemku a možnost případného odkoupení dotčeného pozemku.

M. Havlíček vyjádřil podporu předloženému návrhu.

M. Vystrčil sdělil, že jednání o koupi uvedené nemovitosti bylo zapotřebí, pro velký počet zájemců, rychle uzavřít. Jednání o odkoupení pozemku bude následovat.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podal k současné situaci doplňující informace.

J. Vondráček vznesl dotaz na způsob vyřizování dalších případných žádostí o podobná zařízení.

A. Štěrbová sdělila, že většina dětských domovů v kraji již podobné objekty vlastní. Tento objekt byl pořízen pro Dětský domov Jemnice, který dosud žádné rekreační zařízení nevlastnil.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 055/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi budovy Oslnovice č. e. 167 – individuální rekreace, v k. ú. a obci Oslnovice za kupní cenu 650 000,- Kč;

·   dodatek č. 1 zřizovací listiny Dětského domova Jemnice dle materiálu ZK-02-2003-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-18, ZK-02-2003-18pr1

 

19. Majetkoprávní příprava silničních staveb kraje Vysočina v roce 2003

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu, týkajícího se majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků trvale či dočasně dotčených uvedenými stavbami. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 056/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/360 Velké Meziříčí - obchvat“, 2. stavba v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 1 za cenu 69,- Kč/m2 v k. ú. Velké Meziříčí, 30,- Kč/m2 v k. ú. Oslavice a cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“, obchvat obce Oslavička v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 2 za cenu maximálně 40,- Kč/m2 a cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/406 Dvorce – Třešť - Telč, rekonstrukce povrchů“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 3 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemku pro stavbu „III/03821 –Lidická - Havířská, Havlíčkův Brod“, 2. stavba v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 4 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/130 Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce mostu 130-009“, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 5 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/ 409 Panské Dubenky – most přeložka“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 6 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „III/15245 Dalešice – rekonstrukce mostu 15245-1“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 7 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/348 Štoky – přeložka“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 8 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/352 Polná – přeložka“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 9 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/360 Štěpánovice – Jaroměřice n. R.“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 10 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   nabytí pozemků pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov I“ v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 11 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, pro k. ú. Nové Veselí a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu;

·   uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“, odstranění dopravních závad ul. Rafaelova - Pocoucov v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 12 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·   nabytí pozemku par. č. st. 153/3 – zastavěná plocha, objekt bydlení o výměře 10 m2 a části budovy č. p. 7, objekt bydlení postavené na pozemku par. č. 153/3 v k. ú. a obci Červená Řečice za kupní cenu 116 418,55 Kč do vlastnictví kraje Vysočina pro akci „II/112 Červená Řečice – výkup nemovitostí“;

·   nabytí pozemků par. č. st. 16/2 - zastavěná plocha, jiná plocha o výměře 509 m2, 28/2 - zahrada o výměře 270 m2, budovy č. p. 9 zemědělská usedlost postavené na pozemku par. č. 16/1 a 16/2, vše v k. ú. a obci Moravec za kupní cenu 356 440,- Kč a přijetí daru pozemku par. č. 26/5 - zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Moravecod obce Moravec do vlastnictví kraje Vysočina pro akci „II/360 bodová závada Moravec – výkup nemovitostí“;

·   nabytí pozemků par. č. st. 44/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, par. č. 10/5 – trvalý travní porost o výměře 11 m2, budovy č. p. 22 – objekt bydlení postavenou na pozemku par. č. st. 44/1 a par. č. st. 44/2, vše v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole za kupní cenu 176 380,- Kč, pozemku par. č. 10/6 – zahrada o výměře 43 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole za kupní cenu 355,- Kč, pozemku par. č. 1046/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole za kupní cenu 1 190,- Kč a přijetí daru pozemku par. č. st. 40 - zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 86 m2 a par. č. 930/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2, obojí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole od obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina pro akci „II/360 bodová závada Zvole – výkup nemovitostí“ a

zmocňuje

radu kraje schválit změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-19, pr2, pr5, pr6, pr7, pr8, pr9

 

20. Žádosti o finanční podporu investičních a rozvojových aktivit

F. Dohnal podrobně seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o poskytnutí dotace městu Třebíči na zahájení vysokoškolské výuky ve městě. K předkládanému materiálu vznesli dotazy J. Černý a J. Vondráček.

Z. Dobrý vyslovil souhlas s poskytnutím jednorázové částky tomuto záměru.

S. Mastný omluvil nepřítomnost starosty města Třebíče na jednání zastupitelstva kraje a doplnil přítomným další skutečnosti k předkládanému záměru.

J. Černý vznesl dotaz, zda byly posuzovány další existenční předpoklady školy.

A. Štěrbová sdělila, že tento záměr byl průběžně projednáván ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a doporučila návrh ke schválení.

S. Mastný k dotazu J. Černého uvedl, že předpokladem předložení tohoto záměru bylo to, že škola bude do budoucna samofinancovatelná.

J. Vondráček vyslovil souhlas s předkládaným návrhem, ale zmínil, že by ve smlouvě mohla být zapracována právní pojistka finanční částky pro případ nepředvídaných situací.

F. Dohnal sdělil, že finanční prostředky budou uvolněny až po zahájení provozu školy a důvodem nezapracování právní pojistky do smlouvy je to, že finanční prostředky, které do projektu, spolu s prostředky kraje, vloží město Třebíč, si bude hlídat město Třebíč, jako jeden ze zakladatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 057/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace městu Třebíči na zahájení vysokoškolské výuky ve městě Třebíči Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s. ve výši skutečných nákladů poskytnutých na tento účel z rozpočtu města Třebíč, maximálně však ve výši 3 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny krajem Vysočina do 15 dnů po zahájení školního roku na základě předložených dokladů;

·         zvýšení kapitoly Školství, § 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání o částku 3 mil. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené v celkové výši 3 mil. Kč, za účelem poskytnutí dotace městu Třebíči na zahájení vysokoškolské výuky.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2003

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-20

 

21. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 058/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, dle materiálu ZK-02-2003-21, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-21, ZK-02-2003-21pr1

 

22. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347

A. Štěrbová sdělila zastupitelstvu kraje navrhované změny ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov mládeže, Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 059/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347, dle materiálu ZK-02-2003-22, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-22, ZK-02-2003-22pr1

 

23. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365

A. Štěrbová podrobně informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Moravské Budějovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 060/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu ZK-02-2003-23, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-23, ZK-02-2003-23pr1

 

24. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 061/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu ZK-02-2003-24, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-24, ZK-02-2003-24pr1

 

25. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

A. Štěrbová sdělila zastupitelstvu kraje navrhované změny ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 062/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1, dle materiálu ZK-02-2003-25, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-25, ZK-02-2003-25pr1

 

26. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a

A. Štěrbová podrobně informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 063/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a, dle materiálu ZK-02-2003-26, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-26, ZK-02-2003-26pr1

 

27. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 064/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890, dle materiálu ZK-02-2003-27, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-27, ZK-02-2003-27pr1

 

28. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Třebíč, Václavské náměstí 44

A. Štěrbová předala zastupitelstvu kraje doplňující informace k navrhovaným změnám ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 065/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Třebíč, Václavské náměstí 44, dle materiálu ZK-02-2003-28, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-28, ZK-02-2003-28pr1

 

29. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov, Komenského 1326

A. Štěrbová podrobně informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 066/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu ZK-02-2003-29, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-29, ZK-02-2003-29pr1

 

30. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké Meziříčí, Čechova 30

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké Meziříčí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 067/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola a Pomocná škola, Velké Meziříčí, Čechova 30, dle materiálu ZK-02-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-30, ZK-02-2003-30pr1

 

31. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 068/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola internátní a pomocná Třebíč dle materiálu ZK-02-2003-31, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-31, ZK-02-2003-31pr1

 

32. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2001/2002 a kalendářní rok 2002

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženou Výroční zprávou o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2001/2002 a kalendářní rok 2002. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 069/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2001/2002 a kalendářní rok 2002 dle materiálů ZK-02-2003-32, př. 1, př. 1a, př. 2 a př. 3.

odpovědnost: OŠMS,K. Ubr

termín: do 10 dnů po schválení v zastupitelstvu kraje zveřejnit na webových stránkách kraje a odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-32, ZK-02-2003-32pr1, ZK-02-2003-32pr1a, ZK-02-2003-32pr2, ZK-02-2003-32pr3

 

33. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

A. Štěrbová podrobně seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým dlouhodobým záměrem a otevřela rozpravu.

V. Výborný vyslovil svůj názor k předkládanému materiálu a kladně ohodnotil komplexnost dokumentu.

M. Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ocenil práci odpovědného odboru při zpracování předloženého materiálu.

A. Štěrbová závěrem poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto materiálu a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 070/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2003-33, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu,K. Ubr

termín: do 10 dnů po schválení v zastupitelstvu kraje zveřejnit na webových stránkách kraje a dlouhodobý záměr odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-33, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7, pr8, pr9

 

38. Návrh na řešení přechodu pečovatelské služby z kraje na obce kraje Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na řešení přechodu pečovatelské služby z kraje na obce kraje Vysočina. K předkládanému návrhu vznesli návrhy a připomínky M. Ostatnická, Z. Dobrý, J. Novotný a J. Vondráček.

M. Ostatnická, jako členka sociální komise, která se touto problematikou zabývá, podala zastupitelům doplňující informace k předloženému návrhu a doporučila jej ke schválení.

Z. Dobrý navrhl, aby vypracování návrhu na financování pečovatelské služby bylo uloženo radě kraje s následným předložením návrhu zastupitelstvu kraje v 2. pololetí roku 2003.

M. Matějková protinávrh Z. Dobrého akceptovala.

J. Novotný seznámil přítomné s problémem financování pečovatelské služby ve městech III. stupně.

M. Matějková uvedla, že způsob financování se bude řešit dle konkrétní situace v jednotlivých městech a většinou půjde o narovnání zřizovatelských vztahů.

J. Vondráček nastínil problém zajišťování pečovatelské služby v případě částečného zajišťování nestátním zdravotním zařízením, kde nedochází ke smluvnímu financování městem a organizace následně žádají o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyjádřil proto podporu komplexnímu řešení situace a sjednocení způsobu zajišťování pečovatelské služby i jejího financování.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 071/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

·          se záměrem převodu příslušných finančních prostředků na obce, které v roce 2003 převezmou a budou pro své občany zajišťovat pečovatelskou službu, kterou nyní zabezpečuje kraj Vysočina;

·          se záměrem převodu movitého a nemovitého majetku, který slouží k poskytování pečovatelské služby v dané obci a je k tomuto účelu využíván a

ukládá

radě kraje vypracovat a předložit zastupitelstvu kraje návrh na financování pečovatelské služby poskytované obcemi kraje Vysočina na rok 2004 zejména podle kriterií:

-          podíl obce na financování pečovatelské služby;

-          srovnatelnost cen za úkon pečovatelské služby;

-          časový rozsah poskytování pečovatelské služby;

-          dostupnost klientů pečovatelské služby;

-          podíl klientů, kterým se pečovatelská služba poskytuje bez úhrady;

-          podíl rozvozu obědů na počet úkonů.

odpovědnost: rada kraje

termín: 2. pololetí 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdrželo se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-38, ZK-02-2003-38pr1

 

34. Převod pečovatelské služby na město Jemnici - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu rozpočtu kraje v souvislosti s uvedeným převodem pečovatelské služby. M. Havlíček podal zastupitelům doplňující informace a doporučil předložený materiál ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 072/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 418 000,- Kč;

·   zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000 § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 418 000,- Kč;

·   převod movitého majetku v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce dle materiálu ZK-02-2003-34, př. 2;

·   poskytnutí dotace městu Jemnice ve výši 418 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 1. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-34, ZK-02-2003-34pr1, ZK-02-2003-34pr2

 

35. Návrh zřizovacích listin příspěvkových organizací v odvětví kultury

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 073/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace; Hradu Kámen, příspěvkové organizace; Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace; Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace; Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace; Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v odvětví kultury dle materiálů ZK-02-2003-35, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-35, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6

 

36. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizační složky převedených ze zřizovatelské působnosti ČR k 1. 1. 2003

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženými úpravami zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací a organizační složky, provedených v souvislosti s přechodem těchto zařízení do vlastnictví a působnosti kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 074/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřizovací listiny příspěvkových organizací:

1.       Domov důchodců  Humpolec, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 1;

2.       Domov důchodců  Proseč - Obořiště, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 2;

3.       Domov důchodců  Proseč u Pošné, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 3;

4.       Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 4

5.       Domov důchodců Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 5;

6.       Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 6;

7.       Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 7;

8.       Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 8;

9.       Ústav sociální péče Těchobuz, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 9;

10.   Okresní správa ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 10;

11.   Zdravotnická záchranná služba  Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 11;

12.   Zdravotnická záchranná služba Třebíč, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 12;

13.   Zdravotnická záchranná služba Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 13;

14.   Územní středisko záchranné služby  Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 14;

15.   Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 15;

16.   Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 16;

17.   Nemocnice  Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 17;

18.   Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 18;

19.   Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 19;

20.   Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 20;

21.   Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 21;

22.   Dětská odborná léčebna  Počátky, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 22;

a zřizovací listinu organizační složky kraje:

23.   Psychocentrum Jihlava - manželská a rodinná poradna, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2003-36, př. 23.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-36, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7, pr8, pr9, pr10, pr11, pr12, pr13, pr14, pr15, pr16, pr17, pr18, pr19, pr20, pr21, pr22, pr23

 

37. Změny rozpočtu na rok 2003 v kapitole Sociální věci

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtové změny v kapitole Sociální věci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 075/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   snížení rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 - Domovy důchodců o částku 11 685 000,- Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4311 - Sociální ústavy pro dospělé o částku 11 685 000,- Kč;

·   snížení příjmové části rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 - Domovy důchodců o částku 97 000,- Kč a zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4311 - Sociální ústavy pro dospělé o částku 97 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: 30. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-37

 

39. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okrese Havlíčkův Brod, Jihlava a Pelhřimov

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem, přednesla navržené zástupce pojištěnců do správních a dozorčích rad a otevřela rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje doplnilo zbývající zástupce a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 076/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

zástupce pojištěnců do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Havlíčkův Brod, do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Jihlava a do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2003-39, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 4. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-39, ZK-02-2003-39pr1

 

40. Návrh na finanční dotaci pro obce a nestátní neziskové organizace, které provozují domovy důchodců v kraji Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na finanční dotaci pro obce a nestátní neziskové organizace, které provozují domovy důchodců v kraji Vysočina a otevřela rozpravu.

Z. Dobrý vznesl připomínku na způsob poskytnutí neinvestiční dotace obcím a nestátním neziskovým organizacím na krytí části výdajů, spojených s provozem domovů důchodců, ve stejné výši.

Zastupitelé J. Nekula, J. Černý, J. Vondráček, J. Novotný, M. Ostatnická, I. Denčevová a J. Slámečka vyjádřili svůj názor k předloženému návrhu a podpořili jeho schválení.

P. Kesl hovořil k problematické situaci v domovech důchodců, zejména o využití lůžek a požadavcích občanů na umístění v domovech v rámci kraje.

J. Jež navrhl, aby předkládaný materiál byl stažen z programu jednání, dopracován a předložen na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

M. Matějková návrh J. Ježe neakceptovala.

Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil M. Zrůst.

M. Matějková navrhla vypustit z přílohy 1 materiálu ZK-02-2003-40 jako příjemce dotace Charitní domov pro duchovní Moravec, upravit návrh usnesení a po dořešení situace v Moravci předložit dodatečný materiál k projednání na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

Závěrem rozsáhlé diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 077/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí neinvestiční dotace obcím a nestátním neziskovým organizacím na krytí části výdajů spojených s provozem domovů důchodců uvedených v materiálu ZK-02-2003-40, př. 1upr1;

·         povýšení kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 – Domovy důchodců, o částku 7 850 000 Kč dle materiálu ZK-02-2003-40 za účelem poskytnutí výše uvedené dotace snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, ORJ 1700, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 10. dubna 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-40, ZK-02-2003-40pr1

 

41. Změny rozpočtu na rok 2003 v kapitole Zdravotnictví

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh změn rozpočtu na rok 2003 v kapitole Zdravotnictví. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili J. Nekula a J. Novotný. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 078/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 600 000,- Kč, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o částku 1 611 000,- Kč a § 3529 -Ústavní péče j. n. o částku 562 000,- Kč;

·         snížení rozpočtu výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. o částku 2 773 000,- Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči Nemocnici Pelhřimov o částku 600 000,- Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči Zdravotnické záchranné službě Havlíčkův Brod o částku 1 611 000,- Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči Dětskému domovu Kamenice nad Lipou o částku 562 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: 30. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-41

 

42. Program péče o zvláště chráněná území kraje Vysočina na rok 2003

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým Programem péče o zvláště chráněná území kraje Vysočina na rok 2003. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 079/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   zvýšení rozpočtu kapitoly Životní prostředí (§ 3742 Chráněné části přírody) o 4 000 000,- Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) za účelem zajištění péče o zvláště chráněná území;

·   v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), poskytnutí dotace 21 vlastníkům a nájemcům pozemků ve zvláště chráněných územích v celkové výši 658 100,- Kč z kapitoly Životní prostředí (§ 3742 Chráněné části přírody) dle materiálu ZK-02-2003-42, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: do 30. června 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-42, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5

 

43. Informace o vstupu kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina

M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující informace ke vstupu kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury a seznámila členy zastupitelstva s dodatkem zakladatelské smlouvy a Stanov RRAV. Dále požádala o výměnu předkládaného materiálu za upravený a objasnila přítomným změny, které byly do upraveného materiálu zapracovány.

J. Slámečka a A. Štěrbová předložili návrhy na jmenování 3. člena kontrolní komise.

J. Slámečka navrhl jmenovat do kontrolní komise Z. Dobrého. A. Štěrbová navrhla do kontrolní komise jmenovat J. Baráka.

Hlasování o návrhu na jmenování Z. Dobrého jako 3. člena kontrolní komise.

Návrh nebyl přijat pro 16 hlasy, proti 7, zdrželo se 16.

Hlasování o návrhu na jmenování J. Baráka jako 3. člena kontrolní komise.

Návrh nebyl přijat pro 22 hlasy, proti 11, zdrželo se 8.

M. Vystrčil doporučil hlasování o vyhlášení krátké přestávky.

Hlasování zastupitelé rozhodli o vyhlášení přestávky: pro 36 hlasů, proti 2, zdrželi se 3.

Po přerušeném jednání byly vzneseny nové návrhy kandidátů na členy kontrolní komise. Na základě jednání všech politických klubů M. Černá předložila návrh usnesení doplněný o členy kontrolní komise RRAV ve složení: B. Kotlán a J. Barák, který by se zároveň stal členem valného shromáždění. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 080/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

se vstupem kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina jako člena sdružení s účinností ke dni 25. 2. 2003;

navrhuje

za 5. člena předsednictva RRAV ing. Václava Kodeta;

za členy kontrolní komise RRAV J. Baráka, B. Kotlána a

schvaluje

povýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, ORJ 9000 schváleného rozpočtu kraje za účelem poskytnutí členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře Vysočina ve výši 1 000 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, ORJ 17000.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: 15. 4. 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-43

 

44. Poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili M. Plodík a J. Vondráček. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 081/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Pravidla pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2003-44, př. 1.

odpovědnost: odbor ÚPaSŘ

termín: po celou dobu poskytování dotací na ÚPD obcí

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-44, ZK-02-2003-44pr1

 

45. FOND VYSOČINY – Změna Statutu FV

T. Hermann seznámil zastupitelstvo kraje s navrženou úpravou Statutu účelového Fondu Vysočiny. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil V. Novotný. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 082/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu článku 3 Statutu účelového Fondu Vysočiny v odstavcích 5 a 6 ve znění dle materiálu ZK-02-2003-45, př. 1.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-45, ZK-02-2003-45pr1

 

46. FOND VYSOČINY - Grantový program VÝSTAVBA A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Výstavba a údržba sportovišť“. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil D. Oulehla. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 083/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Výstavba a údržba sportovišť“ na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu dle materiálu ZK-02-2003-46, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Výstavba a údržba sportovišť“ ve složení:

KSČM - Jan Slámečka (ZR), Stanislav Teplán (HB);

ČSSD – Petr Krčál (ZR), Jaroslav Požár (HB);

SNK – Josef Bulušek (PE);

ODS – Stanislav Mastný (TR), Vratislav Výborný (JI);

4K – Marie Ostatnická (HB), Roman Hejduk (JI);

·         Jindřicha Skočdopole (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu „Výstavba a údržba sportovišť“;

·         Jaroslava Petřivého (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Výstavba a údržba sportovišť“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-46, ZK-02-2003-46pr1, ZK-02-2003-46pr2

 

47. FOND VYSOČINY - Grantový program na proškolení zástupců institucí pro podporu podnikání v kraji, realizaci regionálních seminářů a uspořádání celokrajské konference o přednostech regionálních podnikatelských sítí – SÍŤOVÁNÍ FIREM NA VYSOČINĚ

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Síťování firem na Vysočině“. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 084/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Síťování firem na Vysočině“ dle materiálu ZK-02-2003-47, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Síťování firem na Vysočině“ ve složení:

KSČM – Milan Havlíček (TR), Karel Moravec (HB);

ČSSD – Josef Mička (ZR), Jaroslav Bártl (HB);

SNK – Marie Černá (TR), Josef Topolovský (HB);

ODS – Libor Forman (JI), Oldřich Sedlák (ZR);

4K – Petr Škarabela (TR);

·         Františka Holase (HB) předsedou řídicího výboru grantového programu „Síťování firem na Vysočině“;

·         Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Olgu Wiesnerovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Síťování firem na Vysočině“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-47, ZK-02-2003-47pr1

 

48. FOND VYSOČINY – Výzva grantového programu DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu sportovně – rekreačního charakteru

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 085/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu sportovně-rekreačního charakteru, dle materiálu ZK-02-2003-48, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ ve složení:

KSČM – Karel Tvrdý (TR), Emílie Katolická (TR);

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB);

SNK – Jana Fischerová (HB), Zdeněk Jirsa (JI);

ODS – Bohuslav Nahodil (ZR), Hana Müllerová (JI);

4K – Petr Kesl (PE), Jaroslav Sochor (JI);

·         Dagmaru Zvěřinovou (ZR) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“;

·         Ivanu Mahelovou (JI) s právem hlasovacím a Ing. Renatu Běhanovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-48, ZK-02-2003-48pr1

 

49. FOND VYSOČINY - Grantový program SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADU

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu“. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 086/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu Systém sběru a třídění odpadu“ dle materiálu ZK-02-2003-49, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Jan Musil (HB);

ČSSD – Jaroslav Trnka (ZR), Jitka Průžová (ZR);

SNK – Oto Lipovský (ZR), Pavel Gregor (TR);

ODS – Jiří Holešák (HB);

4K – Pavel Maslák (JI), Beno Trávníček (HB);

·         Ivo Rohovského (ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu“;

·         Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu (HB) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-49, ZK-02-2003-49pr1

 

50. FOND VYSOČINY - Grantový program ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů“. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 087/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie“ dle materiálu ZK-02-2003-50, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie“ ve složení:

KSČM – Miroslav Bišof (JI), Jaroslav Miklík (ZR);

ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Ladislav Péťa (TR);

SNK – Milan Blažek (PE), Ladislav Novák (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR), Jan Koten (PE);

4K – Tomáš Havlík (ZR);

·         Michala Zrůsta (ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie“;

·         Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Zdeňka Fixu (HB) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-50, ZK-02-2003-50pr1

 

51. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2003

I. Rohovský a V. Vacek informovali zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu grantového programu „Zemědělské projekty 2003“. M. Ostatnická podpořila předložený návrh. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 088/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Zemědělské projekty 2003“ na podporu projektů v oblasti zemědělství dle materiálu ZK-02-2003-51, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Zemědělské projekty 2003“ ve složení:

KSČM – Bohuslav Kotlán (ZR), Karel Moravec (HB);

ČSSD – Václav Rychnovský (JI), Stanislav Jaša (TR);

SNK – Ivan Buchta (ZR), Oldřich Záruba (HB);

ODS – Ivo Rohovský (ZR);

4K – Jiří Blažek (PE), Tomáš Hrabálek (ZR);

·         Václava Vacka (HB) předsedou řídicího výboru grantového programu „Zemědělské projekty 2003“;

·         Jitku Merunkovou (HB) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Zemědělské projekty 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-51, ZK-02-2003-51pr1

 

52. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o odstoupení Vladimíra Hinka z funkce člena zastupitelstva kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 089/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

1. duben 2003, jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Vratislavovi Výbornému, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-52

 

53. Rezignace a jmenování člena finančního výboru

M. Vystrčil požádal zastupitelstvo kraje v souvislosti s odstoupením Vladimíra Hinka z funkce člena finančního výboru o jmenování nového člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 090/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Vladimíra Hinka, bytem Nad Plovárnou 16, Jihlava, na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a

jmenuje

členem Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Vratislava Výborného, bytem Zborná 53, Jihlava.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-53

 

54. Rezignace a jmenování člena finančního výboru

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o rezignaci Bc. Ing. Jaromíra Baráka na funkci člena finančního výboru a požádala o jmenování nového člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 091/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Bc. Ing. Jaromíra Baráka, bytem Dukovanská 834, 674 01 Třebíč, na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a

jmenuje

členem Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Jiřího Holuba, bytem Na Svahu 908, 674 01 Třebíč.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-54

 

55. Žádost obce Smrk o finanční příspěvek na rekonstrukci el. instalace v hasičské zbrojnici

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Smrk o finanční příspěvek na rekonstrukci el. instalace.

J. Černý navrhl úpravu návrhu usnesení - slovo „neschvaluje“ nahradit slovem „zamítá“.

Předkladatel návrh akceptoval a doporučil tuto úpravu provést i v případě návrhů usnesení následujících dvou předkládaných materiálů.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 092/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Smrk o příspěvek na rekonstrukci elektrické instalace v hasičské zbrojnici.

odpovědnost: Pavel Maslák

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-55

 

56. Žádost o příspěvek na výstavbu místnosti pro potřeby civilní obrany a požární techniky v obci Lovčovice

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Lovčovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 093/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Lovčovice o příspěvek na výstavbu místnosti pro potřeby civilní obrany a požární techniky v obci.

odpovědnost: Pavel Maslák

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-56

 

57. Žádost obce Radotice o finanční příspěvek na opravy požární techniky a doplnění výstroje

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Radotice o finanční příspěvek na opravy požární techniky a doplnění výstroje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 094/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Radotice o příspěvek na opravy požární techniky a doplnění výstroje.

odpovědnost: Pavel Maslák

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-57

 

58. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2003

J. Barák, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu kraje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2003 ke schválení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 095/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti kontrolního výboru dle materiálu ZK-02-2003-58, př. 1.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-58, ZK-02-2003-58pr1

 

59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2003

V. Dolejš, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu kraje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2003 ke schválení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 096/02/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2003-59, př. 1.

odpovědnost: předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

termín: 31. 3. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2003-59, ZK-02-2003-59pr1

 

61. Rozprava

J. Černý navrhl zapracovat text:Zastupitelstvo kraje pověřuje radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka“ do Statutu účelového Fondu Vysočiny (Čl. 4 odst. 2) a v návrhu usnesení jednotlivých grantových programů již tuto větu neuvádět.

F. Dohnal uvedl, že touto formulací zůstává pověření v kompetenci zastupitelstva, ale přislíbil, že se Rada Fondu Vysočiny pokusí připravit jiný způsob řešení do příštího zasedání zastupitelstva kraje.

J. Slámečka přednesl návrh klubu KSČM na přijetí usnesení:

Zastupitelstvo kraje

vyjadřuje

nesouhlas se zahájením války v Iráku bez výslovného zmocnění Rady bezpečnosti OSN a využití všech možností mírového řešení.

Zastupitelé hlasovali o návrhu usnesení.

Usnesení nebylo přijato: pro 11 hlasů, proti 7, zdrželo se 15.

S. Mastný vznesl námitku k neaktuálnosti dokumentu, řešícího protidrogovou problematiku v kraji a uveřejněného na internetových stránkách kraje. Požádal, aby byl tento materiál stažen z webu, znovu projednán radou kraje a po aktualizaci opět zveřejněn.

F. Dohnal uvedl, že se jedná o pracovní materiál, vypracovaný v roce 2002. Materiál nebyl radou kraje schválen, ale pouze vzat na vědomí a zveřejněn byl z důvodu možnosti připomínkování širokou veřejností. Připomínky budou vyhodnoceny, materiál dopracován, aktualizován a schválen radou kraje.

P. Maslák podal zastupitelům doplňující informace k současnému stavu protidrogové politiky a potvrdil, že návrh strategie protidrogové politiky je v současné době aktualizován.

Z. Dobrý požádal ředitelku krajského úřadu o písemné vyjádření ke snížení počtu zastupitelů v obci Rušínov na havlíčkobrodsku pod zákonem stanovenou hranici. Požádal o stanovisko kraje k tomuto problému a popis kroků, které byly učiněny.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 17. 6. 2003.

 

 

                        František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

PaedDr. Martina Matějková                                            ……...……………………………………

 

Mgr. Ivana Denčevová                                                       …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2003 dne 31. 3. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 7. 4. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.4.2003 / 11.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze