Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 2/2003

26. březen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 2/2003

konaného dne 26. března 2003

 

 

Přítomni:

-         Jan Bokšay - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         PhDr. Markéta Hejkalová – členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         Zdeňka Marková - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         Ing. Alois Koukola, CSc. – člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         Milan Stránský – člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček – předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         Jana Skálová – členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina;

-         Ing. Jitka Svatošová – oddělení vnějších vztahů.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení;
 2. Plán činnosti komise na rok 2003;
 3. Partnerská města – příprava databáze
 4. Aktuální informace o změně hranic krajů
 5. Informace z činnosti oddělení vnějších vztahů
   • zpráva o prezentaci kraje Vysočina na ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové
   • hodnocení www kraje Vysočina, umístění v soutěži Zlatý erb
   • krajské noviny – informace o dalším postupu
   • smlouva s Dolním Rakouskem – návrh pracovního programu;
 1. Diskuse a různé;
 2. Závěr.

 

1. Zahájení

            PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu zasedání, který komise přijala. Krátce shrnul obsah minulého jednání komise. Zapisovatelka tlumočila omluvu tajemnice komise Radky Burketové z dnešního zasedání.

 

2. Plán činnosti komise na rok 2003

Návrh plánu činnosti byl zpracován Ing. Tomášem Hermannem a s předstihem rozeslán členům komise, kteří v diskusi přijali jeho strukturu i návrh tématických okruhů.

Plán činnosti je koncipován jako rámcový do konce volebního období bez uvedení konkrétních termínů.

 

Usnesení 002/02/2003/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

schvaluje

návrh plánu činnosti komise pro vnější vztahy a

pověřuje

Ing. Tomáše Hermanna, aby tento plán činnosti předložil Radě kraje Vysočina k projednání.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Partnerská města – příprava databáze

             Na základě závěru z minulého jednání komise pro vnější vztahy byla zahájena práce na databázi partnerských měst.  Databáze je nyní ve stavu rozpracovanosti – návrh struktury byl v písemné formě rozdán členům komise.  V diskusi bylo navrženo doplnění údajů týkajících se organizačního zajištění aktivit, emailů a telefonů na kontaktní osoby/instituce, kontaktů na info-centrum, aktuálních letošních akcí s partnerským městem.  Připomínky budou zapracovány.  Uvedena budou též města, která spolupracují na neoficiální bázi. Dbase může pomoci zprostředkovat kontakty pro zájemce z řad obcí o navázání družebních vztahů (např. v podobné oblasti, kde má již svého partnera jejich „mateřské“ – blízké město). Dbase bude veřejná, o doplnění obsahu by se měli podělit T. Hermann, K. Nedvědová a oddělení cestovního ruchu ORR. Členové komise se shodli, že aktualizace a další úpravy databáze budou předloženy komisi pro vnější vztahy k posouzení. Dalším krokem komise bude posouzení a návrh možných společných aktivit partnerských měst (společné setkání, fotofest, kočovné divadlo, …).

 

Úkol:

Připomínky z diskuse zapracovat do databáze partnerských měst a tuto zveřejnit na webové stránce kraje Vysočina.

Odpovědnost: zapisovatelka, webmaster

Termín: 1. dubna 2003

 

4. Aktuální informace o změně hranic krajů

            Ing. Tomáš Hermann popsal současnou situaci – na základě dopisu náměstka ministra vnitra dr. Postráneckého se do 28. února celkem 24 obcí rozhodlo podat žádost o změnu krajské příslušnosti do JM kraje. Naopak jedna obec (Vratěnín) žádá o přeřazení do kraje Vysočina. Na středu 26. 3. je svolána schůzka se starosty měst, do jejichž správního obvodu spadají obce, které požadují změnu, za účelem formulování stanoviska kraje k této problematice. Zdůraznil vliv této změny hranic na uspořádání správních celků.

            V následné diskusi tlumočil Ing. Alois Koukola, CSc. postoj města Velká Bíteš – odtržení cca 24 obcí z jejich správního obvodu pro ně není akceptovatelné – zmenšením obvodu by mohlo dojít ke zpochybnění výkonu státní správy ve Velké Bíteši.

 

5. Informace z činnosti oddělení vnějších vztahů

 

   • zpráva o prezentaci kraje Vysočina na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové

Ing. Jitka Svatošová informovala o výstupech a poznatcích z účasti kraje na každoroční konferenci ISSS, konané 22.-25. 3. v Hradci Králové. Vysočina byla hodnocena jako jeden z průkopnických krajů co se týče komunikace spojené s internetem, pozitivně byly vnímány grantové programy zaměřené na připojení obcí k internetu a rozvoj GIS (geografických informačních systémů).  Fotografie z  prezentace kraje na konferenci je možno shlédnout na www stránkách kraje.

 

   • hodnocení www kraje Vysočina, umístění v soutěži Zlatý erb

V rámci konference ISSS byla vyhodnocena soutěž internetových prezentací Zlatý erb. Ing. Jitka Svatošová sdělila, že webové stránky kraje Vysočina získaly první místo v ČR v kategorii regiony. Úspěšné byly také stránky měst z Vysočiny – Jihlavy, Nového Města nM a Třebíče.

·      různé

 

Ing. Jitka Svatošová uvítá spolupráci a stanovisko komise pro vnější vztahy při přípravě přílohy rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2004 týkající se nejvýznamnějších společenských, kulturních a sportovních akcí určených k přímé finanční podpoře ze strany kraje. Dále informovala o tom, že odbor regionálního rozvoje KrÚ pracuje na publikaci týkající se významných osobností Vysočiny.

 

   • krajské noviny – informace o dalším postupu

Ing. Tomáš Hermann uvedl, že je připraveno několik variant řešení (vkládání do zavedených tiskovin, vlastní noviny, příprava na úřadě nebo dodavatelsky), včetně cenových kalkulací, příští týden se uskuteční porada k dalšímu postupu, který bude poté předložen k rozhodnutí radě kraje. Členové komise v diskusi myšlenku většinově podpořili – vlastní noviny distribuované do všech schránek v kraji. Ing. Tomáš Hermann přednese na dalším zasedání komise konkrétní informace o dalším postupu.

 

   • smlouva s Dolním Rakouskem – návrh pracovního programu

Členům komise byl v předstihu zaslán materiál „Dohoda o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a kraji Jižní Morava, Jižní Čechy a Vysočina – pracovní program pro roky 2003 – 2004“

Ing. Tomáš Hermann zrekapituloval průběh jednání mezi Dolním Rakouskem a výše zmíněnými třemi kraji. Uvedl, že zhruba před měsícem se uskutečnila schůzka obou stran v Sankt Pölten, kde byl představen 1. návrh pracovního programu spolupráce pro roky 2003 a 2004. Bylo stanoveno 9 oblastí spolupráce (pro každou oblast bude ustavena koordinační skupina 4 lidí, po jednom za každý zúčastněný region). Pracovní program bude ještě připomínkován ze strany odborů KrÚ – možné jsou i připomínky a náměty členů komise VV.

Jan Bokšay vznesl dotaz k  praktické organizaci spolupráce. O tématech a četnosti jednání budou rozhodovat výše zmiňované koordinační skupiny, ve kterých budou za jednotlivé kraje jmenováni odborníci z řad krajského úřadu a zastupitelstva kraje.

Zdeňka Marková vyzdvihla nutnost spolupráce v oblasti zdravotnictví - dostupnosti záchranné služby – (dojezdové vzdálenosti jsou v rakouském pohraničí kratší).

 

6. Diskuse a různé

            Ing. Tomáš Hermann tlumočil žádost komise cestovního ruchu o uskutečnění společného zasedání s komisí pro vnější vztahy. Členové komise tuto žádost kvitovali a navrhli pro toto společné setkání 3 možné termíny: středa 16. dubna 2003, středa 23. dubna 2003, středa 30. dubna 2003. Pověřili tajemnici komise, aby tyto termíny tlumočila tajemnici komise cestovního ruchu.

 

Úkol:

Tlumočit Ivaně Mahelové, tajemnici komise cestovního ruchu, 3 termíny navržené členy komise pro vnější vztahy pro společné setkání obou komisí a domluvit toto jednání.

Odpovědnost: Radka Burketová, tajemnice komise

Termín: 1. dubna 2003

 

7. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

                                                                                                PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

                                                                                              předseda Komise pro vnější vztahy

                                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 26. 3. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. 4. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.4.2003 / 7.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze