Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

17. březen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

konaného dne 17. března 2003

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

 

 

 

Program:

  1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
  2. Závěrečné projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina
  3. Různé
  4. Závěr

 

 

 

1.      Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (VVVZ), přivítal přítomné členy a přednesl navržený program jednání. Alena Štěrbová navrhla zařadit do programu bod finanční výpomoc městu Třebíči a Statutárnímu městu Jihlavě. Tento návrh byl přítomnými přijat.

Dostavil se Antonín Daněk.

 

 

 

2.      Závěrečné projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

Zdeněk Ludvík obecně pohovořil o tomto materiálu. Nastínil vývoj školství v naší republice a v kraji Vysočina a konstatoval, že řešení vidí v realizaci strategických priorit dlouhodobého záměru vzdělávání. Dále se slova ujal Kamil Ubr a pohovořil o posledních změnách, které byly provedeny a celkově shrnul práci na této koncepci. Alena Štěrbová závěrem poděkovala oběma pánům i celému týmu odboru školství, který se na této práci podílel. Poukázala na vysokou kvalitu a propracovanost tohoto materiálu a vyjádřila přesvědčení, že bude ohodnocen kladně jak na jednání rady kraje, tak i na jednání zastupitelstva kraje.

Milan Šmíd otevřel rozsáhlou diskusi k dlouhodobému záměru vzdělávání, na jejímž konci se členové výboru usnesli na schválení tohoto materiálu a doporučili jej ke schválení zastupitelstvu kraje.

V průběhu diskuse na chvíli odešla Alena Štěrbová, aby byla přítomna jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina k bodu finanční podpora investičního závěru výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem.

 

 

USNESENÍ/014/04/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

3.      Finanční výpomoc městu Třebíči a Statutárnímu městu Jihlavě

Alena Štěrbová podala zprávu k této žádosti. Statutární město Jihlava se obrátilo na kraj Vysočina se žádostí o finanční podporu investičního záměru výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem, včetně oplocení a umělého osvětlení ve výši 11.500.000,- Kč. Alena Štěrbová informovala, že tato žádost byla předložena také na jednání sportovní komise. Na programu jednání Rady kraje Vysočina, které se uskuteční 18. března 2003, tento bod není a o jeho zařazení se bude ještě rozhodovat.

Proběhla diskuse, kde se členové shodli na tom, že tato žádost není dostatečně podložená informacemi a nebyla dostatečně prodiskutována.

 

 

USNESENÍ/015/04/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

žádost Statutárního města Jihlava o finanční podporu na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

USNESENÍ/016/04/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina provést zmapování investičních potřeb regionálního významu v oblasti sportu v kraji Vysočina a poté se znovu vrátí k projednávání případných žádostí.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se0).

 

 

Dále byla projednávána žádost města Třebíče o finanční podporu určenou k podpoře vzniku a rozvoje neuniverzitní vysoké školy v Třebíči. Tento projekt neuniverzitní vysoké školy – Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. zpracovalo město Třebíč společně s Hospodářskou komorou a VIVAT ACADEMIA a. s. Ve dnech 5. – 6. listopadu 2002 byla vysoké škole udělena akreditace bakalářskému studijnímu programu „Aplikované informační technologie“. Město Třebíč předpokládá uvolnit ze svého rozpočtu pro tento rok 3.000.000,- Kč na financování vysoké školy a zároveň žádá kraj Vysočina o finanční podporu ve výši 8.000.000,- Kč.

K tomuto bodu se rozvedla rozsáhlá diskuse. Členové se shodli, že je velice důležité podpořit nabídku vysokého školství na Vysočině, ale požadovaná částka je příliš vysoká. Členové navrhli podpořit tento záměr částkou 3.000.000,- Kč, tj. ve stejné výši jako poskytne po zahájení výuky město Třebíč.

Na závěr podal Zdeněk Ludvík zprávu o pokračující realizaci záměru vzniku veřejné vysoké neuniverzitní školy v Jihlavě.

 

 

USNESENÍ/017/04/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

žádost města Třebíče o finanční pomoc k podpoře vzniku neuniverzitní vysoké školy v Třebíči a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina poskytnout finanční dotaci městu Třebíči ve výši 3 mil. Kč.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

4.      Různé

V tomto bodě neměl nikdo další témata k projednávání.

 

 

 

5.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 7. dubna 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Milan Šmíd, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

           a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 17. března 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 28. března 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.4.2003 / 1.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze