Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva JK

ze dne 25. dubna 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 25. dubna 2001

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         Ing. Karel Ženíšek (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ Jihlava)

-         tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, organizační záležitosti

2.      Aktuální informace na úseku školství - zástupkyně hejtmana Mgr. Alena Štěrbová, diskuse

3.      Různé

 

 

1. Zahájení jednání, organizační záležitosti

Předseda výboru Mgr. Milan Šmíd přivítal přítomné. V úvodu všichni obdrželi  pracovní materiály obsahující Rozhodnutí MŠMT ČR o přechodu školských zařízení do působnosti Jihlavského kraje č.j. 14687/2001-14, seznam počtů ředitelství škol a školských zařízení zařazených do sítě k 1. 9. 2000 za okresy a region Jihlava a seznam ředitelství, k nimž bude mít kraj zřizovatelskou funkci.

Diskuse k tomuto bodu byla vedena  v duchu objasnění šíře problematiky školství v podmínkách Jihlavského kraje. Předseda zdůraznil, že pravomoc výboru není kontrolní, spíše rozhodovací. Jako negativum byla zmíněn fakt, že zastupitelé zastoupení ve výboru jsou v nerovnoměrném poměru za jednotlivé okresy regionu. Přítomní konstatovali, že toto bude ještě prodiskutováno v jednotlivých politických klubech.

Zástupkyně hejtmana Mgr. Alena Štěrbová se vyjádřila k výše zmíněnému s tím, že poukázala na rozličný vývoj školského systému jednotlivých okresů s tím, že nerovnoměrné regionální rozprostření zastupitelů ve výboru by mohlo přinést snížený pohled a omezit zpětnou vazbu činnosti výboru. Dále představila Kateřinu Nedvědovou, která byla radou kraje jmenována do funkce tajemnice výboru a Ing. Karla Ženíška, pracovníka školského odboru KrÚ. Podala také návrh, aby byl na každém zasedání výboru přítomen zástupce školského odboru KrÚ, z důvodu okamžitého zodpovězení specifických dotazů z oblasti školství. Její návrh všichni přítomní akceptovali.

Dále přítomní diskutovali o organizačních záležitostech, počtu členů výboru, možnosti zřízení podvýborů. Pro konaní zasedání výboru bylo jako pravidelný den určeno pondělí, 14.00 s tím, že termín dalšího zasedání byl stanoven na 28. 5. 2001. Závěrem zástupkyně hejtmana konstatovala, že termín konání příštího zastupitelstva Jihlavského kraje je 19. 6. 2001 ve Velkém Meziříčí.

 

 

2. Aktuální informace na úseku školství - zástupkyně hejtmana Mgr. Alena Štěrbová, diskuse

 

            K tomuto bodu podala informace zástupkyně hejtmana Mgr. Alena Štěrbová.  V úvodu zmínila výběrová řízení na vedoucí odborů KrÚ, které je v již v poslední fázi a nejdéle do poloviny května by měly být známy výsledky.  Konstatovala, že Mgr. Zdeněk Ludvík, prozatímní vedoucí školského odboru KrÚ, postoupil ve výše zmíněném řízení do užšího výběru. Pohovořila o přechodu části zaměstnanců referátu školství OkÚ Jihlava k školskému odboru KrÚ k 1. 4. 2001 a dále pak o přechodu škol a školských zařízení pod správu KrÚ k témuž datu. Poté předala slovo Ing. Karlu Ženíškovi.

            Ing. Ženíšek poukázal na pracovní materiál, který obdrželi přítomní již v úvodu jednání. Pohovořil o konkrétnějších údajích týkajících se přechodu školských zařízení k 1. 4. 2001 pod správu kraje.

            Přítomní diskutovali o nedostatcích v rozhodnutí MŠMT (viz bod jednaní č. 1), které mohou mít negativní dopad na přebírání a spravování školských budov a zařízení krajem.

            Dále se diskutovalo o poklesu počtu žáků v demografickém vývoji, o seznamech investičních akcí v oblasti školství. Prioritně byla zmiňována otázka financování ve školství v souvislosti se stále plně nedořešeným financováním krajů.

            Zástupkyně hejtmana pohovořila i o problematice odpisů, nedostatku financí na jejich pokrytí, dále pak o zřizovatelských listinách (vzor již existuje, musí být dopracovány a konzultovány, v  konečné fázi je pak schvaluje zastupitelstvo kraje). Zmínila též fakt, že dojde k zřízení nových komisí radou kraje, a to komise sportovní a komise pro volnočasové aktivity.

            Přítomní polemizovali o vniku tzv. poradního sboru (apolitická neformální skupina), složeného ze zástupců úřadů práce, hospodářských a agrárních komor atd., který by mohl sloužit jako poradní orgán pro potřeby výboru.

Zástupkyně hejtmana podala členům výboru zprávu o možnosti napojení se na program Phare – konkrétně na Strategii rozvoje lidských zdrojů. Projevila názor, že k výše zmíněnému programu by bylo dobré uspořádat seminář.

 

Úkol:

Pro Mgr. Karla Ženíška: zmapovat přehled škol zřizovaných krajem a přehled škol, které nebudou v majetku kraje (tzn. soukromé, v majetku OÚ atd.).

Termín: konkrétně nestanoven

 

 

3. Různé

            V tomto diskusním bloku byly zmiňovány tyto otázky: informovanost médií o zasedání výboru a jeho obsahu, problematika vytvoření jednacího řádu výboru. Dále se hovořilo o návrhu vzniku vysoké školy v našem kraji s tím, že po získání dostatečného množství informací by měl výbor k tomuto problému zaujmout konkrétní stanovisko. Pro detailnější proniknutí do problematiky bylo navrženo přizvat na další zasedání výboru Dr. Jirků, ředitele VOŠ v Jihlavě. Přítomní také zmínili možnost a efektivnost výjezdních zasedání výboru .

Členové výboru hovořili i o formě a obsahu zápisu ze zasedání. Shodli se na tom, že zápis by měl být co nejvíce věcný a objektivní.

 

Úkol:

Pro Mgr. Alenu Štěrbovou: zajistit pracovní návrh jednacího řádu a prodiskutovat toto v radě kraje

Termín: 28. 5. 2001 (2. zasedání výboru)

 

Pro Mgr. Alenu Štěrbovou: připravit informace o zřízení vysoké školy

Termín: 28. 5. 2001 (2. zasedání výboru)

 

Pro Mgr. Romana Křivánka: zajistit účast Dr. Jirků, ředitele VOŠ v Jihlavě na 2. zasedání výboru 28. 5. 2001 v 15.00

 

 

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na pondělí 28. května 2001 ve 14.00 hod .

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Milan Šmíd, v.r.

    předseda výboru

         pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

   zastupitelstva Jihlavského kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 30. dubna 2001: Kateřina Nedvědová

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.5.2001 / 4.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze