Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návod pro podávání žádostí o souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem

Návod pro podávání žádostí o souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k provozu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem.
 

 
 

Návod pro podávání žádostí o souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství uděluje podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) souhlas k provozu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem.

Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu a s jeho provozním řádem, jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 383/2001 Sb.“).

Obsah žádosti je uveden níže, v příloze je ke stažení formulář žádosti.


Žádost dle § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. obsahuje:


a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c) označení a adresu provozovny, kde je nebo bude sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedené v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System), nevyplňuje se v případě mobilních zařízení,

d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona o odpadech /doklad o dokončeném vysokoškolském vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech nebo doklad o středním vzdělání ukončeném maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech/, pokud žadatel má podle § 15 zákona o odpadech povinnost určit odpadového hospodáře /v posledních 2 letech bylo nakládáno s více než 100 t nebezpečného odpadu za rok/,

g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech,

h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zařízení,

i) způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely/,

j) roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. /roční projektovaná kapacita zařízení v t/rok – množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok přijmout podle projektové dokumentace, pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita; roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení v t/rok – množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok zpracovat podle projektové dokumentace, pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita; projektovaná denní zpracovatelská kapacita v t/den – množství odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout do zařízení ke zpracování za jeden den, pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita (údaj má vztah k tomu, zdali bude mít zařízení integrované povolení podle zákona o integrované prevenci); maximální okamžitá kapacita zařízení v t – maximální množství odpadů, které se může v jeden okamžik nacházet v zařízení/,

k) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,

l) způsob skladování odpadů v zařízení,

m) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,

n) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,

o) pokud je souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy /zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/, nejde-li o mobilní zařízení,

p) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem vydáván k již existujícímu zařízení; v případě mobilních zařízení identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem příslušným podle sídla,

q) návrh provozního řádu v listinné (ve dvou vyhotoveních) a elektronické podobě a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a zvláštních právních předpisech /vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách nakládání s nimi, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady; vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobech vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků, ve znění pozdějších předpisů/,

r) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí,

s) vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu zařízení (Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – územní pracoviště, podle místa provozu stacionárního zařízení; Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě při provozu mobilního zařízení na území celého kraje),

Doklady k provozu mobilního zařízení /netýká se stacionárních zařízení/:

    • kopie technických průkazů vozidel, ze kterých se mobilní zařízení sestává, případně prohlášení o shodě
      (u strojních zařízení)


Pokud budou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení a s jeho provozním řádem obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.


Přílohou žádosti je návrh provozního řádu zařízení a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a zvláštních právních předpisech (obsahy provozních řádů pro různé typy zařízení jsou uvedeny níže v elektronické podobě).


Podle přílohy č. 1 vyhl. č. 383/2001 Sb., jsou zařízení podle uplatňované technologie (viz příloha č. 3 a 4 zákona o odpadech) rozdělena do skupin A, B, C, D.


Skupina A - zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr, mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů apod.).


Skupina B - zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů R 1, R 2,
R 3, R 4, R 5, R6, R 7, R 8, R 9, R 11, R 12, D 2, D 8, D 9, D 10, D 11, D 13 a D 14 (viz příloha č. 3 a 4 k zákonu o odpadech):


Ÿ            R 1 – Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

Ÿ            R 2 – Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel

Ÿ            R 3 – Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů)

Ÿ            R 4 – Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů

Ÿ            R 5 – Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů

Ÿ            R 6 – Regenerace kyselin nebo zásad

Ÿ            R 7 – Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění

Ÿ            R 8 – Zpětné získání složek katalyzátorů

Ÿ            R 9 – Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů

Ÿ            R 11 – Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 10

Ÿ            R 12 – Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 11

Ÿ            D 2 – Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.)

Ÿ            D 8 – Biologická úprava jinde nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12

Ÿ            D 9 – Fyzikálně-chemická úprava jinde nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

Ÿ            D 10 – Spalování na pevnině

Ÿ            D 11 – Spalování na moři

Ÿ            D 13 – Míšení nebo směšování některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12

Ÿ            D 14 – Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 13


Skupina C - zařízení k využívání odpadů dle technologie R 10 (viz příloha č. 3 k zákonu o odpadech):


Ÿ            R 10 – Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii


Skupina D - zařízení k odstraňování odpadů podle technologie D 1, D 3, D 4, D 5, D 6 a D 12 (viz příloha č. 4 k zákonu o odpadech).


Ÿ            D 1 – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

Ÿ            D 3 – Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)

Ÿ            D 4 – Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží nebo lagun apod.)

Ÿ            D 5 – Ukládání do speciálně provedených skládek (např. ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí)

Ÿ            D 6 – Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů

Ÿ            D 12 – Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů)


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 12.9.2017 / 13.9.2017 | Zveřejnit od: 19.11.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze