Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2003

11. bžezen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí

Rady kraje Vysočina č. 2/2003

konaného dne 11. března 2003

 

 

Přítomno:        5 členů komise – viz prezenční listina

                        Jan Joneš, Ing. – tajemník komise

 

Hosté:              Pavel Hájek, Ing. – odbor životního prostředí

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí na období 2003 - 2004

3.       Péče kraje o zvláště chráněná území

4.       Fond Vysočiny – informace o stavu přípravy grantových programů

5.       Závěr

 

1. Zahájení

 

Tajemník Komise pro životní prostředí, Ing. Jan Joneš zahájil 2. zasedání Komise pro životní prostředí na KrÚ v Jihlavě. Přivítal všechny přítomné členy a hosty. Přednesl program zasedání. Z důvodu nemoci omluvil některé členy a předsedu komise. Tajemník prohlásil zasedání za usnášení neschopné.

 

2.  Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí na období 2003 - 2004

 

                        Ing. Joneš přednesl stručný návrh plánu činnosti komise na příští období 2003 až 2004. Pohovořil:

-          o územně energetické koncepci kraje Vysočina, která je ve fázi rozpracování

-          o programu znečišťování ovzduší, který je vypracován a bude se předkládat v průběhu      

   letošního roku Radě kraje Vysočina

-          o koncepci environmentální výchovy, která je také vypracována

-          o plánu odpadového hospodářství kraje

-     o koncepci a strategii ochrany přírody kraje Vysočina

 

                    Na závěr vyzval členy komise nad tvorbou dalších námětů, které by mohly spadat do     plánu činnosti komise na rok 2003 – 2004.

Z diskuse vyplynula následující témata, která budou navržena do plánu činnosti na uvedené období:

-          problematika Fondu vysočiny (vyhodnocování realizovaných programů a příprava nových programů)

-          výjezdní zasedání v Heralticích na úpravně vody

-          společné výjezdní zasedání s komisí životního prostředí Jihomoravského kraje.

 

 3. Péče kraje o zvláště chráněná území

 

                        Tohoto bodu se ujal Ing. Jan Joneš spolu s Ing. Pavlem Hájkem, vedoucím odboru životního prostředí. Obecně pohovořili o problematice programu  péče o zvláště chráněná území kraje Vysočina.

 

4. Fond Vysočiny – informace o stavu přípravy grantových programů

 

                        Ing. Jan Joneš přítomné členy informoval o tom, že Rada kraje Vysočiny doporučila ke schválení dva nové grantové programy s názvem „Energetické využívání obnovitelných zdrojů“ a „Systém sběru a třídění odpadu“.

 

6. Závěr

 

Členové komise diskutovali, že by bylo vhodné na příští zasedání přizvat zástupce firmy ICKM, pro poskytnutí informací o stavu prací asanace skládky Pozďátka.

Dále hovořili o tom, že by bylo vhodné zrealizovat kontrolní prohlídku a to výjezdní zasedání komise v ZOO v Jihlavě, kde se dokončuje dostavba nového „afrického“ pavilonu podpořeného vysokou částkou z Fondu Vysočiny.

Byl dohodnut termín dalšího zasedání na

pondělí 14. dubna 2003 v 16.00 hodin na odboru životního prostředí, Žižkova 16, Jihlava.

 

                           Na závěr poděkoval tajemník Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 Ing. Jan Joneš  všem přítomným členům a hostům za účast.

 

Ing. Jan Joneš v. r.

tajemník Komise pro životní prostředí

Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 11. března 2003

Zapsala: Radka Šimůnková dne 12.března 2003 /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.3.2003 / 14.3.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze