Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

3. březen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 3/2003

konaného dne 3. března 2003

                       

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

 

 

 

Program:

  1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
  2. Projednání výroční zprávy
  3. Závěrečné projednání dlouhodobého záměru
  4. Různé
  5. Závěr

 

 

 

1.      Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (VVVZ), přivítal přítomné členy a přednesl navržený program jednání. Zdeněk Ludvík navrhl zařadit do programu bod grantové programy. Tento návrh byl přítomnými přijat.

Milan Šmíd upozornil na schválení návrhu programu VVVZ na 1. pololetí roku 2003 v Zastupitelstvu kraje Vysočina po doplnění o bod jednání VVVZ s Radou pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (RRLZ) na téma zaměstnanosti, které bylo zařazeno do programu na květen roku 2003.

Dále bylo navrženo uskutečnit výjezdní zasedání do škol, kterých se týkají změny v síti škol, především problémové školy. Tento návrh byl zamítnut z důvodu nedostatku času, aby bylo možné navštívit všechny školy, kterých se tyto změny týkají.

Odešli Alena Štěrbová a Zdeněk Ludvík.

 

 

 

2.      Projednání výroční zprávy

            Kamil Ubr podal zprávu o zpracování výroční zprávy a seznámil přítomné s komplikacemi, které provázely její přípravu.

            Výroční zpráva bude předložena 11. března 2003 ke schválení do Rady kraje Vysočina a 31. března 2003 do Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

USNESENÍ/009/03/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

strukturu koncepce Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za rok 2002.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

3.      Závěrečné projednání dlouhodobého záměru

            Kamil Ubr krátce pohovořil o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Materiál bude ještě doplněn o kapitolu financování.

            Dlouhodobý záměr zůstane stále v obecné rovině, ale bude doplněn o materiál s konkrétními návrhy záměrů. Dlouhodobý záměr bude předložen 18. března 2003 do RK, 21. března se uskuteční pracovní seminář pro ZK k tomuto materiálu, poté bude projednáván v klubech a 31. března 2003 bude předložen ke schválení do ZK.

            V průběhu diskuse přišli Alena Štěrbová a Zdeněk Ludvík.

 

USNESENÍ/010/03/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Současný stav rozpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

4.      Grantové programy

            Kamil Ubr seznámil přítomné s návrhy výzev na předkládání projektů na grantové programy Mezinárodní projekty 2003 a Výstavba a údržba sportovišť a požádal o připomínky. K tomuto tématu se rozvinula diskuse, byl vznesen požadavek na rozšíření skupin příjemců podpory.

 

USNESENÍ/011/03/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

výzvy k předkládání projektů na grantové programy Mezinárodní projekty 2003 a Výstavba a údržba sportovišť a

navrhuje

rozšíření příjemců o školy a školská zařízení a vyloučení duplicity financování stejného projektu jednomu žadateli.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

            Dále byly předloženy Záměry na vyhlášení GP Fondu Vysočiny na rok 2003, z nichž členové vytipovali ty GP, které se v nejbližší době zpracují a vyhlásí. Objem finančních prostředků pro grantové programy do oblasti vzdělávání byl stanoven finančním rámcem na 12,4 mil. Kč na GP.

            Jako priorita byl vybrán program Anglický jazyk – předpoklad mezinárodní komunikace, který má podpořit především vzdělání učitelů anglického jazyka.

 

USNESENÍ/012/03/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

shledává

GP Anglický jazyk – předpoklad mezinárodní komunikace jako prioritu a

žádá

OŠMS o zpracování výzvy tohoto GP na příští jednání.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

Odešli Antonín Daněk a Václav Štěpán.

 

USNESENÍ/013/03/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

vypsané záměry na vyhlášení GP Fondu Vysočiny na rok 2003 a

žádá

OŠMS o přípravu výzvy a jejich předkládání v souladu s časovým harmonogramem.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

5.      Různé

            Zdeněk Ludvík informoval o tom, že MŠMT ČR vyhlásilo program odborného vzdělávání pro střední a odborné školy.

            Dále informoval o připravovaném programu MŠMT ČR týkající se oblasti Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Kraj Vysočina se do této akce chce také zapojit a mělo by na něj připadnout cca 3 mil. Kč. O tento projekt má zájem již 56 škol krajských i obecních.

 

 

 

6.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího mimořádného jednání stanovil na 17. března 2003, kdy se bude projednávat pouze jeden bod a to Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Milan Šmíd, v. r.

         předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 3. března 2003.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 10. března 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.3.2003 / 12.3.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze