Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2003

27. únor 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 č. 1/2003 ze dne 27. února 2003

 

Přítomni:

·        RNDr. Miloš Vystrčil – předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Leopold Bambula – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Mgr. Bohumil Hloušek – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Bc. Oldřich Chvátal – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Jaroslav Kudyn – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Vladimír Paločko – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Josef Přibyl – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Josef Toufar – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

·        Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

·        Ing. Michal Šulc – tajemník komise.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Návrh závěrečné souhrnné zprávy o rozpočtovém hospodaření kraje v roce 2002;

3.      Čerpání rozpočtu v lednu 2003;

4.      Fond Vysočiny – zhodnocení fungování v roce 2002;

5.      Makroekonomické ukazatele kraje Vysočina – porovnání s ostatními kraji;

6.      Zhodnocení volných finančních prostředků kraje;

7.      Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2003;

8.      Diskuse;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda výboru, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. K zápisu ze zasedání rozpočtové komise č. 8/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh závěrečné souhrnné zprávy o rozpočtovém hospodaření kraje v roce 2002

            Podkladový materiál byl členům komise s předstihem rozeslán.

            RNDr. Miloš Vystrčil podal úvodní informaci k hospodaření kraje v roce 2002 (skončilo přebytkem, Fond Vysočina nebyl celý vyčerpán – zbytek zůstal ve Fondu Vysočiny nadále), o alokaci finančních prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2003 a o zhodnocování finančních prostředků.

 

Úkol:

Rozeslat všem členům rozpočtové komise alokaci finančních prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2003.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 10. března 2003

 

            Ing. Michal Šulc sdělil, že rozsáhlá souhrnná zpráva o rozpočtovém hospodaření kraje vznikla na podnět členů zastupitelstva kraje a finančního výboru. Popsal části a jednotlivé kapitoly této zprávy, podrobně komentoval souhrnné údaje, rozpočtové provizorium, plnění rozpočtu příjmů, čerpání rozpočtu výdajů, hospodaření sociálního fondu, přehled rozpočtových opatření, srovnání s rokem 2001 (kraj v tomto roce neměl vlastní příjmy!)

            Rozvinula se diskuse k problematice DPH – v této souvislosti podal Ing. Josef Toufar podal stručnou informaci o současné situaci. Dále se hovořilo o čerpání dotací ze SFDI.

 

3. Čerpání rozpočtu za leden 2003

            Podkladový materiál byl členům komise s předstihem rozeslán. Ing. Michal Šulc krátce komentoval plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu 2003, podrobněji se zmínil o příjmech z daní a výdajích v kapitole školství.

            Rozvinula se diskuse k problematice zajištění LSPP.

 

4. Fond Vysočiny – zhodnocení fungování v roce 2002

            Předseda komise krátce informoval o finančním rámci Fondu Vysočiny na rok 2003, účelnosti podpory, přínosu pro rozvoj kraje, zhodnocení grantového systému, činnosti řídících výborů,  zmínil  se  o možné podpoře velkých projektů.

 

Úkol:

Rozeslat všem členům rozpočtové komise Zprávu Rady fondu.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 10 března 2003

 

5. Makroekonomické ukazatele kraje Vysočina – porovnání s ostatními kraji

            Podkladový materiál byl rozdán přímo na jednání komise.

            Ing. Michal Šulc informoval o údajích v oblastech: regionální hrubý domácí produkt v Kč, podíl krajů na tvorbě HDP, růst nominálního HDP v ČR a na Vysočině, HDP na jednoho obyvatele, regionální HDP na 1 obyvatele v PPS vůči EU, průměrná hrubá mzda, podíl oblastí a krajů na celkové tvorbě HFK v České republice, počty nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti, daňové výnosy obcí v roce 2002 podle krajů, odvětvová struktura HDP podle krajů v roce 2001, krajské srovnání v roce 2001.

 

6. Zhodnocení volných finančních prostředků kraje

            Ing. Michal Šulc přímo na jednání rozdal přítomným materiál. Komentoval aktuální stav portfolia k 25. 2. 2003 (cenné papíry, účetní a tržní ocenění, nerealizovaný zisk a ztráta), uvedl, že v současné době jsou investice kraje zhodnocovány o 6,36% p.a.

            Členové komise se shodli, aby údaje o aktuálním stavu portfolia byly předkládány pravidelně na každém zasedání rozpočtové komise.

 

7. Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2003

            Návrh plánu činnosti zpracoval předseda komise. Tento návrh byl s předstihem rozeslán všem členům komise.

            RNDr. Miloš Vystrčil komentoval obsah materiálu, podrobně pohovořil k jednotlivým bodům.

 

Usnesení 001/01/2003/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti na rok 2003 a

pověřuje

RNDr. Miloše Vystrčila, předsedu rozpočtové komise, předložením tohoto plánu na zasedání Rady kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

8. Diskuse

            Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, pohovořil o čerpání rozpočtu za rok 2002 a přípravách rozpočtu na rok 2003, Fondu Vysočiny.

            RNDr. Miloš Vystrčil informoval přítomné, že Ing. Miroslav Březina rezignoval na funkci člena a zároveň místopředsedy Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina , oznámil plánovanou nominaci Ing.  Jiřího Šenkýře.

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem za účast a ukončil jednání. Termín a místo konání zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2003 bude včas rozesláno na pozvánce (pravděpodobně první polovina dubna 2003).

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

          předseda Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 27. 2. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 3. 3. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.3.2003 / 6.3.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze