Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

18.2.2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2003 konaného dne 18. 2. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

                       

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 2. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, organizační záležitosti

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Barák, M. Plodík a J. Skočdopole.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

V. Štěpán požádal F. Dohnala o informace z pracovního setkání hejtmanů s vládou.

F. Dohnal konstatoval, že informace k tomuto setkání budou součástí zprávy o činnosti kraje (bod 2).

M. Vystrčil předložil členům zastupitelstva kraje návrh na rozšíření programu jednání o bod 39) Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina.

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi M. Šmíd a A. Štěrbová.

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

F. Dohnal přednesl doplněný návrh programu jednání.

Doplněný program zasedání:

 1. Zahájení, vypořádání námitek k zápisu ze zasedání č. 7/2002, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2002
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje
 5. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 6. Náhrada výdělku
 7. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2003 - materiál pro informaci členům zastupitelstva kraje Vysočina
 8. Darování pozemku v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum
 9. Darování pozemků a přijetí daru zastávkového pruhu v k. ú. a obci Mikulovice
 10. Darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
 11. Návrh na revokaci usnesení 198/08/2002/ZK
 12. Návrh na rozpočtové opatření - koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 13. Návrh na rozpočtové opatření – technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních, sociálních a zdravotnických organizacích
 14. Výkupy pozemků pro stavbu „II/360 obchvat obce Trnava“
 15. Rezignace a jmenování člena kontrolního výboru
 16. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Nová Cerekev
 17. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Hostětice – Částkovice
 18. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Panenská Rozsíčka - Sedlejov
 19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina
 20. Dotace na realizaci krajského kola soutěže vyhlášené MŠMT v roce 2003
 21. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2003
 22. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura Orj. 4000 na rok 2003 v návaznosti na zvýšení platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací k 1. 1. 2003 podle nařízení vlády ČR č. 583/2002 Sb.
 23. Nabídka členství kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR – projekt Zdravý kraj Vysočina
 24. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 25. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2003
 26. Žádost o příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů obce Spělkov
 27. Návrh zásad pro poskytování příspěvku obcím a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003
 28. FOND VYSOČINY – závěrečná zpráva o čerpání prostředků FV v roce 2002
 29. FOND VYSOČINY – změna Statutu FV. Rozdělení prostředků FV v roce 2003
 30. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA
 31. FOND VYSOČINY – Grantový program RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH PAMÁTEK
 32. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2003
 33. FOND VYSOČINY - Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně - CERTIFIKACE ISO
 34. FOND VYSOČINY – Grantový program OBCE NA SÍTI III
 35. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod – ČISTÁ VODA 2003
 36. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2003
 37. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2003
 38. FOND VYSOČINY – Grantový program na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina – PROTIDROGOVÁ PREVENCE
 39. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva kraje Vysočina
 40. Rozprava

Doplněný program byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

 

1. Vypořádání námitek JUDr. Drahoslava Oulehly proti zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002, konaného dne 26. 11. 2002

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s navrženým vypořádáním námitek proti zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 001/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vypořádání námitek JUDr. Drahoslava Oulehly proti zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-01.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-01, ZK-01-2003-01pr1

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje.

Dále hovořil o:

·         žádostech některých obcí v oblasti Dolních Louček a na hranicích s Jihomoravským krajem ve věci změny hranic krajů - návrhy na změnu hranic jsou zasílány k posouzení Ministerstvu vnitra ČR

·         společném jednání Vlády ČR s hejtmany jednotlivých krajů ohledně financování krajů v roce 2003

a otevřel rozpravu.

K předkládaným zápisům vznesl dotazy Z. Dobrý.

Z. Dobrý požádal o aktuální informace ve věci obnoveného restitučního řízení k Zámku ve Světlé nad Sázavou. Dále vznesl dotaz k usnesení 081/04/2003/RK, ve kterém rada kraje souhlasí s použitím finanční částky 500 000,- Kč na přípravu a realizaci výstavy „Krásy a tajemství ČR“ v Jihlavě.

M. Vystrčil sdělil Z. Dobrému, že zmíněné restituční řízení není dosud ukončeno.

M. Matějková upřesnila rozdělení přidělené finanční částky na výše uvedenou putovní výstavu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 002/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, informovala přítomné o navýšení počtu zaměstnanců kraje Vysočina k 1. 1. 2003 v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Seznámila přítomné s organizační strukturou krajského úřadu a počtem detašovaných pracovišť. Předala členům zastupitelstva nová telefonní spojení na zaměstnance úřadu a otevřela diskuzi. K předkládanému materiálu vznesli dotazy V. Novotný a V. Štěpán.

V. Novotný požádal o následující informace:

·         kolik pracovníků přešlo na krajský úřad v období prosinec 2002 – únor 2003 delimitací

·         kolik pracovníků bylo v tomto období přijato mimo delimitaci

·         jakým způsobem probíhala výběrová řízení těchto pracovníků

·         příp. proč byli přijímáni pracovníci mimo delimitaci

S. Zikmundová předala požadované informace. Vzhledem k rozsáhlosti odpovědi na poslední vznesený dotaz S. Zikmundová přislíbila V. Novotnému písemnou odpověď.

V. Štěpán požádal o bližší informace k problémům, které na krajském úřadě vznikly následkem delimitace a ke způsobu jejich řešení.

S. Zikmundová přiblížila přítomným situaci, která na úřadě k 1. 1. 2003 vznikla a informovala o nezbytných opatřeních, ke kterým musel krajský úřad přistoupit.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 003/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-03, ZK-01-2003-03pr1, ZK-01-2003-03pr2, ZK-01-2003-03pr3

 

4. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

M. Vystrčil sdělil přítomným, že dne 10. 2. 2003 se konalo zasedání kontrolního výboru, na kterém členové kontrolního výboru předložili a s předkladatelem projednali změny původního návrhu jednacího řádu. Na základě výsledků tohoto společného jednání M. Vystrčil předložil přítomným nový návrh jednacího řádu - materiál ZK-01-2003-04, př. 1upr1 a seznámil zastupitele s navrhovanými změnami. K předkládanému materiálu vznesli dotazy M. Bišof a Z. Dobrý.

M. Bišof vznesl dotaz v souvislosti s úpravou, týkající se zvednutí ruky při hlasování, na nezbytnost tohoto způsobu hlasování při současném použití hlasovacího zařízení.

M. Vystrčil uvedl, že je to standardní a všem přehledný způsob hlasování.

Z. Dobrý požádal o informace k časovému vymezení archivace zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva kraje.

M. Vystrčil sdělil, že archivace záznamu je neomezená.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 004/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2003-04, př. 1upr1.

odpovědnost: vedoucí odboru sekretariátu hejtmana

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-04, ZK-01-2003-04pr1

 

5. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh zásad zastupitelstva kraje pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, zpracovaný odborem sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 005/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva podle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-05.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-05, ZK-01-2003-05pr1

 

6. Náhrada výdělku

M. Vystrčil předal členům zastupitelstva kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Doporučil opravu textové části podání - ve vyjmenovaných případech poskytování náhrady doplnit slova: …„a v ostatních případech souvisejících s výkonem jejich funkce“… a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu vznesli dotazy a připomínky D. Oulehla a M. Bišof.

D. Oulehla navrhl ponechat původní textovou podobu této části materiálu a uvést ji slovem „zpravidla“.

M. Vystrčil návrh D. Oulehly neakceptoval. D. Oulehla stáhl svůj protinávrh zpět.

M. Bišof vznesl dotaz k navrhované výši paušální částky – z čeho se vycházelo při jejím stanovení.

M. Vystrčil uvedl, že podkladem pro stanovení této částky byl průměr, užívaný v ostatních krajích.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 006/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

výši paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-01-2003-06upr1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-06

 

7. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2003 - materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s rozpisem uvedeného finančního vztahu a otevřel rozpravu.

J. Slámečka vznesl dotaz na srovnatelnost výše tohoto finančního vztahu s předcházejícím rokem.

F. Dohnal uvedl, že výše tohoto vztahu je pro letošní rok pouze odhadována a teprve podle skutečného plnění bude obcím chybějící částka státem dorovnána.

J. Černý, J. Novotný a M. Vystrčil podali k materiálu doplňující informace a zdůraznili nutnost srovnání finanční situace ve všech okresech.

Zastupitelstvo kraje vzalo tento informativní materiálna vědomí.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-07, ZK-01-2003-07pr1, ZK-01-2003-07pr2

 

8. Darování pozemku v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti starosty obce Chlum ve věci majetkoprávního vypořádání a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 007/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku par. č. st. 10 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 957 m2 v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum obci Chlum;

·   dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-08, ZK-01-2003-08pr1

 

9. Darování pozemků a přijetí daru zastávkového pruhu v k. ú. a obci Mikulovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí starosty obce Mikulovice ve věci darování pozemků a přijetí daru v k. ú. a obci Mikulovice a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 008/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 1/6 - zahrada o výměře 90 m2, par. č. 1633/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 56 m2 a par. č. 1633/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 25 m2, vše v k. ú. a obci Mikulovice obci Mikulovice;

·   nabytí stavby zastávkového pruhu na pozemku par. č. 1/3 a na části pozemku par. č. 1633/2 v k. ú. a obci Mikulovice darem od obce Mikulovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-09, ZK-01-2003-09pr1

 

10. Darování pozemku v k. ú. a obci Šebkovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Šebkovice o převod části pozemku do vlastnictví obce a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 009/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 705/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 190 m2, par. č. 705/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 705/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, par. č. 705/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 a par. č. 705/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, vše v k. ú. a obci Šebkovice obci Šebkovice.

·   dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-10.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-10, ZK-01-2003-10pr1

 

11. Návrh na revokaci usnesení 198/08/2002/ZK

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s usnesením 062/04/2003/RK, ve kterém rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje zrušit usnesení 198/08/2002/ZK a schválit prodej předmětných nemovitostí žadatelům uvedeným podílem. K předkládanému materiálu vznesli námitku D. Oulehla a Z. Dobrý.

D. Oulehla uvedl, že není právní důvod k převodu daňové povinnosti. Zdůraznil, že z důvodu nepřenosnosti daňové povinnosti se jedná o nezákonný postup.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, sdělil, že se nejedná o přenos daňové povinnosti a podal k materiálu doplňující informace.

Z. Dobrý vyjádřil negativní názor na projednávání materiálu tohoto typu zastupitelstvem kraje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 010/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 198/08/2002/ZK a

schvaluje

·   prodej stavby odchovny mladého dobytka na pozemcích par. č. 2138/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, par. č. 2138/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a 2138/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 704 m2, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem Pavlu Koktavému, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 400, v podílu 57/100 a Jiřímu Martinkovi, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Vítochov 35, v podílu 43/100 za cenu 431 996,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícími prodávajícímu;

·   dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního statku Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-11, ZK-01-2003-11pr1

 

12. Návrh na rozpočtové opatření – koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na rozpočtové opatření v souvislosti s koupí uvedených nemovitostí v Černovicích a přednesl návrh na doplnění návrhu usnesení o třetí odrážku v tomto znění: „kupní smlouvu ve znění dle materiálu ZK-01-2003-12, př. 1“.Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavila J. Fischerová. Z jednání se omluvili V. Hink, J. Vondráček a P. Pospíchal. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 011/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   povýšení rozpočtu, kapitola Nemovitý majetek, položka Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje o 875 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) na úhradu daně z převodu nemovitostí ve věci koupě nemovitostí užívaných Diagnostickým ústavem sociální péče v Černovicích v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice;

·   povýšení rozpočtu, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, položka Výkupy pozemků a nemovitostí o 4 375 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) na úhradu první splátky koupě nemovitostí užívaných Diagnostickým ústavem sociální péče v Černovicích v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice;

·   kupní smlouvu ve znění dle materiálu ZK-01-2003-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-12, ZK-01-2003-12pr1

 

13. Návrh na rozpočtové opatření – technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních, sociálních a zdravotnických organizacích

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 012/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o 3 778 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§6409 Ostatní činnosti j. n.);

·         povýšení závazného ukazatele odvod z investičního fondu vůči Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě o 300 tis. Kč;

·         povýšení rozpočtu celkových příjmů kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a rozpočtu celkových výdajů kraje (pol. Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích) o částku 300 tis. Kč;

·         rozdělení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích na běžné výdaje ve výši 5 500 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 0 Kč dle rozpisu přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-13;

·         povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o 12 231 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.);

·         povýšení závazného ukazatele odvod z investičního fondu vůči Ústavu sociální péče pro dospělé Věž o 500 tis. Kč;

·         povýšení rozpočtu celkových příjmů kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a rozpočtu celkových výdajů kraje (pol. Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích) o částku 500 tis. Kč;

·         rozdělení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích na běžné výdaje ve výši 10 750 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 6 350 tis. Kč dle rozpisu přílohy 2 materiálu ZK-01-2003-13;

·         povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích o 2 100 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.);

·         rozdělení kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích na běžné výdaje ve výši 600 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 500 tis. Kč dle rozpisu přílohy 3 materiálu ZK-01-2003-13.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 25. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-13, ZK-01-2003-13pr1, ZK-01-2003-13pr2, ZK-01-2003-13pr3

 

14. Výkupy pozemků pro stavbu „II/360 obchvat obce Trnava“

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků trvale dotčených stavbou obchvatu a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 013/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu „II/360 obchvat obce Trnava“ v rozsahu a od vlastníků dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-14 za cenu 60,- Kč/m2, cenu porostů stanovenou podle vyhl. č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, na základě vyčíslení ze znaleckých posudků a dorovnání rozdílu daně z převodu nemovitostí u vykupovaných pozemků v k. ú. Pocoucov ve výši 9,- Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-14, ZK-01-2003-14pr1

 

15. Rezignace a jmenování člena kontrolního výboru

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na rezignaci a jmenování člena kontrolního výboru. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 014/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Mgr. Radka Vovsíka, bytem Kolárova 40, Jihlava, na funkci člena Kontrolního výboru zastupitelstva kraje Vysočina a

jmenuje

členem Kontrolního výboru zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Vladislava Nechvátala, bytem Hodická 1235/13, Třešť.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-15

 

16. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Nová Cerekev

P. Pospíchal předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Nová Cerekev ve věci převodu místní komunikace do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 015/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 797 v k.ú. Částkovice a pozemky par. č. 1210/1 a 1210/2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obce Nová Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový

termín: březen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-16

 

17. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Hostětice - Částkovice

P. Pospíchal předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Hostětice ve věci převodu místní komunikace do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 016/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 611/5 v k. ú. a obci Hostětice a pozemky par. č. 96/6 a par. č. 452/1 v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obce Hostětice do vlastnictví kraje Vysočina, ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový

termín: březen 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-17

 

18. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Panenská Rozsíčka – Sedlejov

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostmi obcí Sedlejov a Panenská Rozsíčka ve věci převodu místních komunikací do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 017/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 2615 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka a pozemky par. č. 2540/1 a par. č. 2540/3 v k. ú. a obci Sedlejov a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obcí Sedlejov a Panenská Rozsíčka do vlastnictví kraje Vysočina dle § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový

termín: březen 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-18

 

19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina

P. Pospíchal informoval podrobně zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 018/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina jako rozsah základní dopravní obslužnosti vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, sjednaných jednotlivými okresními úřady na území kraje Vysočina pro rok 2002, s jeho postupným rozšiřováním do celkového objemu 202 000 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství pokračovat ve zpracovávání rozborů dopravní obsluhy kraje Vysočina a rozšířit rozsah základní dopravní obslužnosti o vybrané spoje nyní provozované v systému ostatní dopravní obslužnosti a o vybrané spoje zajišťující přepravu obyvatel za zaměstnáním, do celkového objemu 202 000 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě, za současného zachování úrovně jednotlivých kritérií rozsahu základní dopravní obslužnosti ve všech oblastech kraje a

schvaluje

přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly DOPRAVA (§ 2212 Silnice) na dokrytí úhrad prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-19, ZK-01-2003-19pr1, ZK-01-2003-19pr2

 

20. Dotace na realizaci krajského kola soutěže vyhlášené MŠMT v roce 2003

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí finančních prostředků městu Třebíč pro ZUŠ Třebíč na realizaci krajského kola soutěže vyhlášené MŠMT Evropa ve škole 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 019/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotace městu Třebíč pro ZUŠ Třebíč ve výši 8 tis. Kč z kapitoly školství, § 3299, ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-20.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-20, ZK-01-2003-20pr1

 

21. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2003

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2003, který výbor projednal na svém zasedání dne 6. 1. 2003 a otevřela diskuzi.

J. Slámečka doporučil rozšířit plán činnosti tohoto výboru a uskutečnit v průběhu I. pololetí společné zasedání výboru s Radou pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina ve věci projednání aktivní zaměstnanosti.

M. Šmíd podal doplňující informace k činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí 2003.

A. Štěrbová návrh J. Slámečky akceptovala a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 020/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle materiálu ZK-01-2003-21, př. 1upr1.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-21, ZK-01-2003-21pr1

 

22. Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura Orj 40 na rok 2003 v návaznosti na zvýšení platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací k 1. 1. 2003 podle nařízení vlády ČR č. 583/2002 Sb.

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtové úpravy v kapitole Kultura v souvislosti se zvýšením platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací k 1. 1. 2003.

M. Bišof upozornil na chybné číselné označení Orj 4000 v první odrážce návrhu usnesení. Doporučil opravu označení na Orj 40. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 021/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   zvýšení schváleného rozpočtu kapitoly Kultura Orj 40 na rok 2003 o částku 3 398 900,- Kč pro organizace v odvětví kultury zřizované krajem Vysočina na výdaje související s úpravou platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací od 1. 1. 2003 snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnost j. n. o výše uvedenou částku;

·   úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací v odvětví kultury, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-22.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-22, ZK-01-2003-22pr1

 

23. Nabídka členství kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR – projekt Zdravý kraj Vysočina

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje se záměrem asociace Národní síť Zdravých měst ČR a předložila zastupitelstvu návrh projektu Zdravý kraj Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 022/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vstup kraje do NSZM a

ukládá

radě kraje zahájení realizace projektu Zdravý kraj Vysočina ve smyslu aktivit uvedených v projektu.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-23, ZK-01-2003-23pr1, ZK-01-2003-23pr2, ZK-01-2003-23pr3

 

24. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k navrhovaným fázím aktualizace Programu a otevřela rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 023/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

aktualizaci PRKu dle materiálu ZK-01-2003-24.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: dle jednotlivých fází aktualizace

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-24, ZK-01-2003-24pr1, ZK-01-2003-24pr2, ZK-01-2003-24pr3

 

25. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2003

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje plán činnosti výboru regionálního rozvoje, který výbor projednal na svém zasedání dne 27. 1. 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 024/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-25.

odpovědnost: předseda výboru

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-25, ZK-01-2003-25pr1

 

26. Žádost o příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů obce Spělkov

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, informoval přítomné o žádosti ve věci příspěvku na vybavení Sborů dobrovolných hasičů obce Spělkov.

M. Bišof vznesl dotaz k výši požadovaného finančního příspěvku.

P. Maslák sdělil, že finanční příspěvek se pohybuje v rozmezí 15 – 20 000,- Kč.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 025/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

poskytnutí příspěvku obci Spělkov na vybavení Sboru dobrovolných hasičů na zakoupení 10 ks pracovních oděvů a opasků.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-26, ZK-01-2003-26pr1

 

27. Návrh Zásad pro poskytování příspěvku obcím a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, informoval zastupitelstvo kraje o předloženému návrhu Zásad. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 026/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky obcím na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR dle Přílohy č. 1 Zásad pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003;

·   v souladu s ustanovením § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí příspěvku na prověření akceschopnosti členů jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí formou okrskových a okresních soutěží a krajské soutěže dle Přílohy č. 2 Zásad pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2003.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-27, ZK-01-2003-27pr1

 

28. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 027/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-28.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, T. Hermann

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-28, ZK-01-2003-28pr1 str. 1-8, 9-11, 12, 13-14, 15-17, 18, 19-21, 22-29, 30-31, 32-33, 34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43, 44, 45, 46-47, 48-49, 50-52, 53, 54-55, 56, 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65, 66-68, 69-72, 73-74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83-84, 85-86

 

29. FOND VYSOČINY – Změna Statutu FV. Rozdělení prostředků FV v roce 2003

M. Černá a T. Hermann seznámili přítomné s navrhovanými změnami Statutu účelového Fondu Vysočiny a předložili návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu v roce 2003. F. Dohnal upozornil, že v souvislosti s rozšířením předloženého materiálu o přílohu 3, bude v druhé odrážce návrhu usnesení místo „dle přílohy 2“ uvedeno „dle přílohy 3“. K předkládanému materiálu vznesl námitku Z. Dobrý. Vyjádřil svůj názor k složení rady fondu a způsobu odměňování řídícího výboru. Vyslovil nesouhlas s předloženým návrhem a doporučil přenechat rozhodovací pravomoc řídícímu výboru.

F. Dohnal objasnil Z. Dobrému způsob odměňování členů řídícího výboru a důvod rozhodnutí o přidělení rozhodovací pravomoci radě fondu.

S. Mastný podpořil návrh na přidělení rozhodovací pravomoci radě fondu.

Závěrem diskuze M. Vystrčil navrhl hlasovat o návrhu usnesení po částech.

Zastupitelé hlasovali o první části usnesení.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   změnu článku 3 Statutu účelového Fondu Vysočiny v odstavcích 4, 5 a 6 ve znění dle materiálu ZK-01-2003-29;

Usnesení nebylo přijato: pro 22 hlasy, proti 7, zdrželo se 5.

Hlasování o druhé části usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 028/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   povýšení položky Převody vlastním fondům o 80 000 tis. Kč snížením položky Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny;

·   poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 dle přílohy 3 materiálu ZK-01-2003-29;

·   rozdělení zbývajících prostředků za rok 2002 v rámci dílčího cíle 2.4 v poměru 45:55 mezi opatření 2.4.1 a 2.4.2.

odpovědnost: odbor ekonomický, T. Hermann

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-29, ZK-01-2003-29pr1, ZK-01-2003-29pr2, ZK-01-2003-29pr3, ZK-01-2003-29pr4

 

30. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Regionální kultura“. Navrhla změnu názvu tohoto grantového programu ve znění: „Regionální kultura II“ a do platebních podmínek „Výzvy k předkládání projektů“ doplnit větu: …„Souběh podpory s grantovými programy Sport pro všechny 2003 a Volný čas 2003 není možný.“ Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 029/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Regionální kultura II“ na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2003-30, př. 1upr1;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Regionální kultura II“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Iva Škrdlová (ZR)

ČSSD – Vlasta Vrbová (TR), Petr Pospíchal (JI)

SNK – Drahomíra Schmidtová (TR), Jiřina Suchardová (TR)

ODS - Jaroslav Makovec (PE)

4K – Tomáš Hermann (HB), Václav Kodet (JI)

·   Martinu Matějkovou (HB, ODS) předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Regionální kultura II“;

·   Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Regionální kultura II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-30, ZK-01-2003-30pr1

 

31. FOND VYSOČINY – Grantový program RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH PAMÁTEK

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Restaurování movitých památek“. Požádala o změnu zástupce garanta s právem poradním - nahradit Víta Hrbka (PE) Jaroslavou Panáčkovou (JI). Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 030/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Restaurování movitých památek“ na podporu a zachování movitých kulturních památek dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-31;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Restaurování movitých památek“ ve složení:

KSČM - Jan Slámečka (ZR), Jan Musil (HB)

ČSSD – Emil Dračka (TR)

SNK – Marek Buš (TR), Vladimír Cisár (ZR)

ODS - Martina Matějková (HB), Miloš Vystrčil (JI)

4K – Jaroslav Hulák (ZR), Václav Jehlička (JI),

Vladimíra Dolejše (HB, ČSSD) předsedou řídícího výboru grantového programu „Restaurování movitých památek“;

Horymíra Kubíčka (PE) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Restaurování movitých památek“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-31, ZK-01-2003-31pr1

 

32. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2003

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2003“ a otevřela rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 031/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2003“ na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-32;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2003“ ve složení:

KSČM – Milan Plodík (HB), Ladislav Hos (JI)

ČSSD – Ladislav Peťa (TR), Petr Pospíchal (JI)

SNK – Zdeněk Jirsa (JI),

ODS – Jan Nekula (TR), Josef Bakaj (JI)

4K – Jaromír Černý (ZR), Jaromír Homolka (JI)

Marii Černou (TR, SNK) předsedkyní řídícího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2003“;

Dušana Vichra (PE) s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-32, ZK-01-2003-32pr1

 

33. FOND VYSOČINY - Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně - CERTIFIKACE ISO

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Certifikace ISO“ a otevřela rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 032/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Certifikace ISO“ - program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací současně, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-33;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Certifikace ISO“ ve složení:

KSČM – Drahoslav Oulehla (TR), Jaromír Tomek (ZR)

ČSSD – Petr Kocian (ZR), Dušan Horvath (ZR)

SNK – Pavel Gregor (TR), Radek Vojta (ZR)

ODS – Karel Špaček (TR)

4K – Jaromír Barák (TR), Jaromír Černý (ZR)

Vladimíra Hinka (JI, ODS) předsedou řídícího výboru grantového programu „Certifikace ISO“,

Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Tomáše Čiháka (HB) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Certifikace ISO“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-33, ZK-01-2003-33pr1

 

34. FOND VYSOČINY – Grantový program OBCE NA SÍTI III

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „OBCE NA SÍTI III“ a otevřel rozpravu.

J. Černý vznesl dotaz k množství připojených obcí k internetu v rámci kraje.

F. Dohnal spolu s P. Pavlincem, vedoucím odboru informatiky, sdělili, že zhruba polovina obcí je již na internet připojena a zbývající část obcí přístup na internet nemá. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 033/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „OBCE NA SÍTI III“ na podporu projektů v oblasti rozvoje komunikační infrastruktury dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-34;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Obce na síti III“ ve složení:

KSČM – Jaroslava Bambasová (PE), Vlastimila Kašíková (JI)

ČSSD - Petr Kocian (ZR), Dušan Horvath (ZR)

SNK – Jan Abbrent (HB), Aleš Sitař (ZR)

ODS – Jaroslav Makovec (PE), Dušan Novotný (JI),

4K - Stanislav Kropáček (PE)

Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Obce na síti III“;

Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Obce na síti III“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-34, ZK-01-2003-34pr1

 

35. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod – ČISTÁ VODA 2003

I. Rohovský podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Čistá voda 2003“ a otevřel rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 034/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2003“ na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-35;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Čistá voda 2003“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Jiří Vlach (JI)

ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Václav Rychnovský (JI)

SNK – František Klimeš (ZR), Vladimír Lysý (JI)

ODS – Václav Vacek (HB),

4K – Josef Kodet (JI), Michal Zrůst (ZR)

Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídícího výboru grantového programu „Čistá voda 2003“;

Jaroslava Mikynu (TR) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Čistá voda 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-35, ZK-01-2003-35pr1

 

36. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2003

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Sport pro všechny 2003“. Navrhla, aby do platebních podmínek „Výzvy k předkládání projektů“ byla doplněna věta: …„Souběh podpory s grantovými programy Volný čas 2003 a Regionální kultura II není možný“ a z popisu a rozsahu programu „Výzvy“ odstraněna věta: …„Souběh podpory s grantovým programem Volný čas 2003 není možný.“ Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 035/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Sport pro všechny 2003“ na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu ZK-01-2003-36, př. 1upr1;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Sport pro všechny 2003“ ve složení:

KSČM - Zdeněk Dobrý (HB), Milan Havlíček (JI)

ČSSD - Petr Piňos (TR), Zdeněk Chlád (HB)

SNK – Jiří Šmrha (JI), Zdena Marková (ZR)

ODS – Stanislav Mastný (TR), Milan Šmíd (PE),

4K – Martin Bohdálek (JI),

Petra Kesla (PE, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2003“;

Jaroslava Petřivého (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-36, ZK-01-2003-36pr1, ZK-01-2003-36pr2

 

37. FOND VYSOČINY – Grantový program VOLNÝ ČAS 2003

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Volný čas 2003“. Navrhla, aby v platebních podmínkách „Výzvy k předkládání projektů“ byla věta: …„Souběh podpory s grantovými programy Sport pro všechny 2003 a Regionální kultura není možný“ upravena tak, že v názvu grantového programu „Regionální kultura“ bude doplněno označení „II“.Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 036/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Volný čas 2003“ na podporu volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, dle materiálu ZK-01-2003-37, př. 1upr1;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Volný čas 2003“ ve složení:

KSČM – Roman Ondrušek (PE), Jiří Němec (HB)

ČSSD – František Jonáš (TR), Petr Krčál (ZR)

SNK – Miloš Fikar (HB), Drahomíra Lukšová (ZR)

ODS – Hana Műllerová (JI), Milan Šmíd (PE),

4K – Marie Ostatnická (HB),

Romana Křivánka (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Volný čas 2003“;

Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Jaroslava Petřivého (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Volný čas 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-37, ZK-01-2003-37pr1, ZK-01-2003-37pr2

 

38. FOND VYSOČINY – Grantový program na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina – PROTIDROGOVÁ PREVENCE

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Protidrogová prevence“ a otevřel rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 037/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Protidrogová prevence“ na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina, dle přílohy 1 materiálu ZK-01-2003-38;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Protidrogová prevence“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Ladislav Nováček (PE)

ČSSD – Antonín Daněk (PE), Pavla Kučerová (PE)

SNK – Petr Jašek (TR), Dana Forýtková (ZR)

ODS – Stanislav Mastný (TR), Radek Vovsík (JI)

4K – Petr Švíka (JI),

Pavla Masláka (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Protidrogová prevence“;

Zuzanu Pechovou (PE) s právem hlasovacím a Martina Kalivodu (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Protidrogová prevence“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-38, ZK-01-2003-38pr1

 

39. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva kraje Vysočina

M. Vystrčil seznámil přítomné s předloženým návrhem ve věci stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva kraje Vysočina a otevřel rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 038/01/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

(a)    odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva kraje v maximální výši dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, bez souhrnu odměn za jednotlivé funkce;

(b)    poskytnutí měsíčních odměn dle části (a) tohoto usnesení poprvé za měsíc leden 2003.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 18. února 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2003-39, ZK-01-2003-39pr1, ZK-01-2003-39pr2

 

40. Rozprava

J. Černý se v diskuzi vrátil k otázce financování sociálních služeb, které zazněly při projednávání bodu 7. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2003. Doporučil iniciativnější přístup kraje k této problematice.

F. Dohnal podal J. Černému stručné informace k již připravované analýze.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat 31. 3. 2003.

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Mgr. Alena Štěrbová                                              ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Milan Šmíd                                                    …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2003 dne 18. 2. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 21. 2. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.2.2003 / 21.5.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze