Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 1/2003

19. únor 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 1/2003

konaného dne 19. února 2003

 

 

Přítomni:

-         Simona Kadlecová – členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-         Ing. Václav Kodet – radní kraje Vysočina

-         Ing. Alois Koukola, CSc. – člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-         Mgr. Miroslav Lhotka – člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček – předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-         Jana Skálová – členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Radka Burketová – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o nejnovějších tištěných propagačních materiálech o kraji ( Radka Burketová)

3.      Významné akce, které proběhly a které se připravují ( krajský koncert a jiné) (Radka Burketová)

4.      Informace o krajském zpravodaji (Radka Burketová)

5.      Družební vztahy

6.      Plán činnosti komise na rok 2003

7.      Průzkum názorů obyvatel kraje Vysočina (Mgr. Martin Kalivoda)

8.      Záměry grantových programů na rok 2003 (Ing. Tomáš Hermann)

9.      Závěr

 

 

1.  Zahájení

            PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné členy komise a hosta Ing. Tomáše Hermanna na prvním zasedání komise pro vnější vztahy v roce 2003. Popřál komisi hodně zdaru v novém roce. Přednesl návrh programu zasedání. K tomuto návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Stručně se zmínil o veletrhu Regiontour v Brně, kde byla i prezentace kraje Vysočina.

 

 

2.  Informace o nejnovějších tištěných propagačních materiálech o kraji

            Pan předseda předal slovo Radce Burketové, která omluvila Mgr. Martina Kalivodu, který se z pracovních důvodů nemohl na zasedání komise dostavit.

            Radka Burketová předložila členům komise propagační brožury kraje Vysočina: „Vysočina – Kouzlo přírody“ a „Vysočina – Historická města“ a krátce seznámila členy komise s jejich obsahem. Poprosila přítomné o zhodnocení a případné připomínky. Brožury byly vydány v české verzi, ale do budoucna se uvažuje i o verzi anglické a německé. Dalšími propagačními materiály jsou skládací brožurky, jichž je 15 druhů. Jsou zaměřeny např. na pěší turistiku a cykloturistiku. Tyto brožury nejsou volně prodejné, v případě zájmu mohou být distribuovány do měst a obcí. Dalším propagačním materiálem jsou bonbony s potištěným obalem s logem kraje Vysočina, které jsou určeny převážně na veletrhy cestovního ruchu. Členové komise brožury zhodnotili velice kladně. Převážně se líbil grafický styl. Pan předseda konstatoval, že na veletrzích s nimi měl dobrou zkušenost.

Ing. Tomáš Hermann se zmínil o své účasti na veletrzích Regiontour a Holiday World a poukázal na potřebu zlepšení komunikace mezi regiony. Zdůraznil, že je potřeba se zamyslet nad způsobem, jakým bude prováděna distribuce brožur na města a obce, informační centra atd. Naskytla se otázka, zda mají města o propagační materiály zájem a zda má být kraj v distribuci aktivnější.

Mgr. Miroslav Lhotka se přiklonil k názoru, že kraj aktivnější má být a myslí si, že v případě vydávání nových publikací kraj Vysočina dělá maximum.

Ing. Alois Koukola za město Velká Bíteš uvedl, že o propagační materiály mají zájem a cítí potřebu jejich využití.

Radka Burketová poukázala na základě informací z  Odboru regionálního rozvoje na velice malý zájem měst kraje Vysočina o prezentaci na veletrzích.

 

 

3.  Významné akce, které proběhly, a které se připravují (krajský koncert a jiné)

            Radka Burketová se zmínila o Zastupitelstvu kraje Vysočina, které se konalo 18. února 2003. Zde proběhlo vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší internetovou stránku měst, obcí a regionů Zlatý erb. První cenu v kategorii město získala Třebíč, v kategorii obec Kralice nad Oslavou, v kategorii region svazek obcí Podoubraví a zvláštní cenu krajské poroty získalo Městské kulturní středisko Třebíč.

            Radka Burketová dále členy komise informovala o dalších akcích, které se v  následujícím měsíci uskuteční:

-         20. 2. 2003 – proběhne diskusní pořad „Káva o čtvrté“ na Českém rozhlase – Praha 2 na téma Zdravotnictví, vystoupí zde 4 hosté a mezi nimi i hejtman kraje Vysočina Ing. František Dohnal a tisková mluvčí Radka Burketová, hovořit se bude o problematice zadluženosti nemocnic, LSPP, RZS aj.

-         21. 2. 2003 – schůzka u pana hejtmana ohledně krajského měsíčníku na téma: „krajské noviny“, o výsledku schůzky bude Radka Burketová členy komise informovat na jejím dalším zasedání

-         28. 2. 2003 – koncert kraje Vysočina v Horáckém divadle Jihlava

-         1. 3. 2003 – v Pelhřimově se uskuteční setkání komunálních politiků

-         3. 3. 2003 – akce Rodí se hvězda

-         4. – 5. 3. 2003 – konference Březen – měsíc internetu v nemocnici na Homolce v Praze

-         4. – 6. 3. 2003 – Řízení a reforma veřejné správy 2003 III. ročník v Praze v restauraci Na Baště

-         9. – 23. 8. 2003 – festival Petra Dvorského

Dále Radka Burketová poukázala na podepsání memoranda na krajském úřadě kraje Vysočina ohledně dopravní obslužnosti mezi Českými drahami, krajem Vysočinou a městem Jihlavou.

            Ing. Václav Kodet vznesl připomínku k akci Zlatá lyže, kde při záběrech v televizi nebylo vidět žádné logo kraje Vysočina. Radka Burketová odpověděla, že je jí tato věc známá a již se na ni informovala. Podmínky smlouvy nebyly dodrženy, tak jak měly být a celá věc je nyní v řízení.

            Pan předseda poukázal na skutečnost, že by bylo dobré vypracovat na příští zasedání komise sumář akcí, na kterých se kraj Vysočina podílí a zaslat jej jako součást pozvánky členům komise.

 

 

Úkol:

Vypracovat sumář akcí, na kterých se kraj Vysočina podílí.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Hermann

Termín: rozeslat jako součást pozvánky na zasedání komise pro vnější vztahy č. 2/2003 dne 26. března 2003

 

 

4.  Informace o krajském zpravodaji

            Radka Burketová na jednání předložila dvě vydaná čísla krajského zpravodaje a krátce je okomentovala. Zpravodaj slouží především městům a obcím, obsahuje důležité informace pro starosty. Obsahovou stránku zajišťuje sekretariát ředitelky, konkrétně vedoucí odborů. Radka Burketová jej poté obdrží v hrubé formě a zpravodaj projde korekturou.

            Členové komise zpravodaj zhodnotili kladně, Ing. Václav Kodet poukázal na dobrý nápad vytvoření odkazů a sumářů, které poskytují základní informace (např. odkaz „Přečetli jsme za vás“ nebo „Na co se nás často ptáte“). Ing. Tomáš Hermann bere zpravodaj jako možný nástroj spolupráce s obcemi – starostové si mohou sami určit témata, která by se měla ve zpravodaji objevit. Po stránce obsahové bude každé číslo zpravodaje vydáváno podle potřeby, obsah není omezený. Cílem je, aby bylo poskytováno co nejvíce informací.

 

 

5.  Družební vztahy

            Radka Burketová předala přítomným seznam zahraničních partnerských měst našich měst a obcí v kraji Vysočina. Seznam však ještě není úplný a proto se Ing. Tomáš Hermann vyjádřil pro záměr zkompletizovat tento seznam o další partnerská města. Členové komise se dohodli, že zmapují zahraniční partnerská města našich měst ve svém okolí:

Radka Burketová za oblast Třebíč

Ing. Tomáš Hermann za oblast Havlíčkův Brod

PaedDr. Jaroslav Ptáček za oblast Žďár nad Sázavou

Ing. Alois Koukola za oblast Velká Bíteš

            Členové komise se dohodli, že doplněný seznam o další partnerská města by mohl být uveřejněn v krajském zpravodaji (nezávazně bylo domluveno květnové číslo) společně s dalšími záměry spolupráce s těmito zahraničními městy. Zároveň by v článku byli starostové měst a obcí požádáni, aby tento seznam doplnili o další zahraniční města, v případě, že s některými mají družební vztahy.

            Ing. Tomáš Hermann apeloval na členy komise, aby se zamysleli nad záměry spolupráce se zahraničními městy z hlediska možné organizace různých akcí, z hlediska podnikatelských záměrů aj.

 

6.  Plán činnosti komise na rok 2003

            Pan předseda vyzval členy komise, zda mají náměty na plán činnosti komise na rok 2003. Ing. Alois Koukola navrhoval pokračovat v družbě s Jihomoravským krajem. Další návrhy si členové komise promyslí a na příštím jednání budou prodiskutovány a doplněny do plánu činnosti.

 

Usnesení 001/01/2003/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

požaduje

od Ing. Tomáše Hermanna návrh činnosti na rok 2003 a konkretizaci námětů další činnosti z Rady kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

7.  Průzkum názorů obyvatel kraje Vysočina

            Radka Burketová rozdala členům komise materiál vypracovaný Mgr. Martinem Kalivodou – Závěry z průzkumu veřejného mínění 2003 a krátce jej okomentovala. Ing. Tomáš Hermann nechal kolovat zprávu „Průzkum názorů občanů kraje Vysočina“, kterou vypracovala firma Stam mark a stručně se k ní vyjádřil. Členové komise následně diskutovali o významu těchto průzkumů. Většinově se shodli na názoru, že jsou to velice užitečné informace, ze kterých se může vycházet. Poukazuje na to, co zlepšit a jak docílit pozitivních změn. Zároveň však průzkum veřejného mínění není dogma, nemůžeme se na něj stoprocentně spoléhat a je ovlivňováno různými faktory. Musí se brát také ohled na dotazované skupinky lidí, velkou roli hraje např. věk, vzdělání aj.

 

 

8.  Záměry grantových programů na rok 2003

            Ing. Tomáš Hermann krátce zhodnotil Fond Vysočiny za rok 2002. Uvedl, že za loňský rok bylo vyhlášeno celkem 25 grantových programů v celkové dotaci necelých 50 milionů korun. Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 18. února 2003 schválilo převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulého roku (cca. 30 – 35 milionů korun) do roku letošního a rozhodlo o přidělení dalších 80 milionů korun. Celková částka na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny na rok 2003 činí více než 100 milionů korun.

            Během měsíce ledna se sešlo cca 60 záměrů na grantové programy z různých odvětví a různého zaměření. Tyto záměry poté procházejí schvalovacím procesem přes radu fondu, radu kraje a poté přes zastupitelstvo kraje. Ne každý záměr projde. Ing. Tomáš Hermann nechal kolovat seznam záměrů na grantové programy a poté i Závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002, kterou Zastupitelstvo kraje Vysočina na jednání 18. února schválilo. Na tomto jednání zastupitelstva kraje bylo také schváleno 9 nových grantových programů, z nichž dvě třetiny jsou opakované z loňska a jsou nejvíce žádané na společenské, kulturní a volnočasové akce.

            Poté mezi členy proběhla diskuse ohledně grantové politiky. Ing. Tomáš Hermann uvedl, že Fond Vysočiny je nástroj pro dobré jméno kraje Vysočina. Ing. Václav Kodet prezentoval názor, že systém Fondu Vysočiny je na veliké úrovni co se týče grantové politiky.

            Mgr. Miroslav Lhotka se otázal, jaká je zpětná vazba na žadatele, který získal finanční podporu na grantový program. Ing. Tomáš Hermann odpověděl, že žadatel musí doložit doklad o vyúčtování a také dokládá závěrečnou zprávu.

            Mgr. Miroslav Lhotka se dále zmínil o malé informovanosti lidí ohledně grantů a doporučoval by větší reklamu např. i formou pořadu v rádiu. Ing. Tomáš Hermann s názorem o malé informovanosti nesouhlasí, informace jsou k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz, v odkazu Fond Vysočiny – grantové programy), dále informovanost probíhá pomocí tiskových zpráv, zpravodaje, přímé oslovování poštou nebo e-mailem.

            Ing. Tomáš Hermann apeloval na členy komise, zda by také z komise pro vnější vztahy nemohl vzejít námět na grantový program.

 

 

 

 

 

 

 

9.  Závěr

            Na závěr jednání proběhla krátká diskuse ohledně formy připravovaných krajských novin. Radka Burketová oznámila, že v tuto chvíli je pouze jisté, že noviny budou neprodejné a občanům budou zdarma dodávány do poštovních schránek. Další záležitosti však budou projednány až na schůzce s panem hejtmanem v pátek 21. února 2003. O výsledku schůzky bude tajemnice členy komise informovat na příštím jednání. Datum dalšího zasedání komise byl stanoven na středu 26. března 2003 v 9.30 hodin na KrÚ Jihlava, zasedací místnost A 2.21.

 

            Pan předseda poděkoval přítomným za účast, ukončil jednání a vyslovil požadavek, aby „Zápisy komise pro vnější vztahy“ byly přikládány k materiálům členům Rady kraje Vysočina.

 

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

                                                                                              předseda Komise pro vnější vztahy

                                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 19. 2. 2003.

Zapsala: Marta Škodová dne 21. 2. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.2.2003 / 27.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze