Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

27. leden 2003
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

konaného dne 27. ledna 2003

 

Přítomno:      

-         8 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ

-         Ing. Petr Průža,  odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ

-         Dušan Vichr , odbor regionálního rozvoje KrÚ

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Projednání zprávy pro Radu Fondu Vysočiny

3.      Návrhy grantových programů

4.      Návrh zadání územního plánu velkého územního celku /ÚP VÚC/ kraje Vysočina

5.      Plán práce Výboru regionálního rozvoje pro rok 2003

6.      Různé

7.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

 

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 1. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2003 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 7/2002 z 6. prosince 2002. Ing. Marie Černá  přednesla program 1. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Projednání zprávy pro Radu Fondu Vysočiny

 

            Ing. Hermann seznámil členy výboru s obsahem předloženého materiálu,  týkajícího se  závěrečné zprávy o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002, který obdrželi členové, jako podkladový materiál přímo na jednání. Poté připomenul, že Fond Vysočiny /FV/ byl zřízen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina číslo 018/02/2002/ZK ze dne 19. března 2002. Představuje nástroj k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje Vysočina. Dle článku C.3.1. schválených Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny předkládá Rada Fondu zastupitelstvu závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu. Tato zpráva obsahuje přehled projektů a jejich zhodnocení a dále celkové hodnocení využití Fondu. Zpráva je zpravidla předkládána současně se zprávou o hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok. Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo v průběhu roku 2002 celkem 25 grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do různých oblastí rozvoje kraje. Konstatoval, že k 31.12. 2002 bylo vyhodnoceno 20 programů (u dvou z nich se v současné době podepisují smlouvy)  a pět programů bude hodnoceno v průběhu jara 2003. Dále se Ing. Hermann zabýval jednotlivými Grantovými programy a garanty odpovědnými za tyto programy.

Ing. Černý vznesl dotaz týkající se vyhodnocení projektů a kontroly financování. Ing. Hermann odpověděl, že celkem se na hodnocení projektů podílelo 124 hodnotitelů, z toho 31 zastupitelů. Otázku financování zodpověděla Ing. Černá.

Mgr. Havlíček vyjádřil poděkování všem, kteří se v tomto  roce jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci Fondu Vysočiny. K poděkování se též připojil J. Martinec.

 

USNESENÍ 001/01/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

projednal a bere na vědomí

 závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny   za rok 2002 

 

3. Návrhy grantových programů

           

      Tento bod byl rozdělen do dvou částí.  První část  se týkala  alokace  finančních prostředků  do

Fondu   Vysočiny.  Ing.  Černá   nejprve  v   krátkosti  seznámila  přítomné  s   tabulkovým  přehledem  grantových záměrů  pro FV na rok 2003. Tato tabulka  byla  součástí podkladových materiálů pro  toto jednání. Po té se  rozvinula  diskuse. Závěrem  této diskuse  byl návrh  alokace finančních prostředků do FV na rok 2003.

 

USNESENÍ 002/01/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

navrhuje Radě Fondu

vyčlenění finančních prostředků do Fondu Vysočiny  pro rok 2003 ve výši 100 mil. korun s rozdělením na čtyři hlavní cíle.

 

 

V druhé části tohoto bodu Ing. Hermann pohovořil o prvním kole vyhlášení grantových programů pro rok 2003. Z předložených záměrů GP pro rok 2003 je u deseti z nich navrhován termín vyhlášení v únoru tohoto roku. V šesti případech se jedná o programy opakované, které jsou navrhovány v mírně pozměněném znění oproti roku 2002, změny vycházejí ze zkušeností s administrací žádostí o podporu při předchozím vyhlášení.

Znovu je navrhováno vyhlásit následující grantové programy:

-         Regionální kultura

-         Rozvoj vesnice

-         Obce na síti

-         Čistá voda

-         Sport pro všechny

-         Volný čas

 

Tři programy jsou zaměřeny převážně na plošnou podporu většího množství drobných projektů v oblasti kultury a společenského dění, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Nově navrhovanými programy jsou:

-         Restaurování movitých památek

-         Certifikace ISO

-         Tábory 2003

-         Protidrogová prevence

 

Dále Ing. Hermann společně se všemi přítomnými členy prošel jednotlivé Návrhy grantových programů.

 

 

USNESENÍ/003/01/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

projednal návrhy výzev grantových programů :

-         Regionální kultura

-         Rozvoj vesnice

-         Obce na síti

-         Čistá voda

-         Sport pro všechny

-         Volný čas

-         Restaurování movitých památek

-         Certifikace ISO

-         Tábory 2003

-         Protidrogová prevence

 

a doporučuje jejich vyhlášení

 

4. Návrh zadání územního plánu velkého územního celku /ÚP VÚC/ kraje Vysočina

 

            Ing. Černá předala slovo Ing. arch. Strejčkovi. Ing. arch. Strejček seznámil přítomné s předloženým materiálem a dále upřesnil, že usnesením 102/06/2002/ZK schválilo Zastupitelstvo kraje Návrh na vyhlášení grantového programu „Územní dokumentace II.“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí. Cílem bylo podpořit přípravu územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací obcí, měst a mikroregionů za účelem vytvoření konkurenceschopného hospodářského potenciálu, rozvoje podnikatelských, rekreačních a jiných aktivit s nadmístním významem na území více obcí. Vysloveně také bylo stanoveno, že tento program se nevztahuje na podporu pořizování územně plánovacích podkladů (dále jen ÚPP)  a územně plánovacích dokumentací (dále jen ÚPD) jednotlivých obcí a měst. Současně bylo radou kraje doporučeno zpracovat takový materiál, který by tuto oblast řešil. V rozpočtu kraje na rok 2003 je uvažováno s částkou 4,5 mil Kč. na podporu pořizování ÚPP a ÚPD obcí v nespecifikované rezervě. Odbor ÚP a  SŘ  zpracoval návrh pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina a předkládá jej k projednání.

Po té otevřel diskusi.

Ing. arch. Strejček upozornil všechny přítomné na nový stavební zákon, který vejde v platnost v polovině tohoto roku.

 

USNESENÍ/004/01/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

zprávu o průběhu prací na  návrhu zadání územního plánu velkého územního celku /ÚP VÚC/ kraje Vysočina

 

5. Plán práce Výboru regionálního rozvoje pro rok 2003

 

             Ing. Černá předložila Plán práce Výboru regionálního rozvoje pro rok 2003. Tento návrh byl bez připomínek přijat.

 

USNESENÍ/005/01/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

projednal předložený návrh plánu práce  Výboru regionálního rozvoje pro rok 2003

 

a doporučuje ZK jej schválit

 

6. Diskuse, závěr

 

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 27. ledna 2003

Zapsala: Lucie Tůmová dne 29. ledna /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.2.2003 / 19.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze