Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002

16. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 16. prosince 2002

 

 

Přítomno:       

-         9 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček- odbor územního plánování a stavebního řádu

-         Mgr. Věra Jourová - odbor regionálního rozvoje

-         RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství

           

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Plán činnosti VRR na rok 2003

3.       Plán akcí na silnicích I.,II. a III. třídy

4.       Přehled programů Fondu Vysočina za rok 2002

5.       Záměry nových programů do FV

6.       Koncepční materiály kraje

7.       Přehled činnosti ORR, OÚP a SŘ za rok 2002

8.       Stručná informace o návrhu rozpočtu kraje

9.       Různé

10.   Diskuse, závěr

 

 

 

1. Zahájení

 

                Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 7. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina a přivítala všechny přítomné členy a představila hosta, kterým byl dr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy  . Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 6/2002 z 8. listopadu 2002. Ing. Černá přednesla  návrh programu 7. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento návrh byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Plán činnosti VRR na rok 2003

 

              Ing. Černá předložila návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje pro rok 2003. Krátce seznámila členy výboru s tímto plánem a požádala o zaslání připomínek k tomuto tématu nejpozději  do 7. ledna 2003 s tím, že konečný návrh bude projednán na příštím zasedání Výboru.

 

 

 

3. Plán akcí na silnicích I., II., a III. třídy

 

Ing. Černá představila všem přítomným členům RNDr. Petra Pospíchala, zástupce hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství a předala mu slovo. RNDr. Pospíchal krátce seznámil s materiálem, který pro toto jednání připravil.  První materiál se týkal silnic I. třídy, který byl vyžádán na Správě Ředitelství silnic a dálnic v Jihlavě u ředitelky Ing. Tesařové. Tento materiál byl předložen pouze na vědomí z toho důvodu, , že silnice I. třídy zůstávají stále v majetkem státu. Dalším materiálem o kterém pohovořil byl „Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina – zásobník“, který se týká seznamu dopravních závad na komunikacích. Dopravní komise se věnuje tomuto zásobníku několikrát  do roka a  dvakrát do roka tento seznam předkládá radě ke schválení a odsouhlasení. Třetí částí podkladových materiálů pro toto jednání byl „ Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina – priority“. Tento materiál je též seznamem akcí, které jsou prioritami kraje  s doporučením na zahájení projektové přípravy popř.  financování . Ze seznamu priorit rada kraje sestavuje pořadí.. Ing. Černá poděkovala RNDr. Pospíchalovi a otevřela diskusi.

  L. Péťa  vznesl dotaz na způsob tvorby  zásobníku.akcí RNDr. Pospíchal odpověděl, že tento zásobník vzniká na základě námětů ze strany jednotlivých SÚS z titulu správce komunikací ve vlastnictví kraje.

. J. Martinec měl dotaz, zda je možné vkládat náměty na akce  do zásobníků i ze strany obcí. RNDr. Pospíchal uvedl, že se tomuto návrhu rozhodně nebrání.

J.Nekula – do zásobníku akcí by mohly být zařazeny i strategické komunikace ve směru na Rakousko.

 

 

           

 

4. Přehled programů Fondu Vysočina za rok 2002

 

             Ing. Černá krátce seznámila přítomné s  dosavadní historií  Fondu Vysočiny, včetně přehledu dosud schválených programů... Pro rok 2002 bylo do Fondu Vysočiny alokováno 81,4 mil. Kč.Při schvalování rozpočtu v březnu 2002 zastupitelstvo kraje schválilo rozdělení finančních prostředků mezi cíle a dílčí cíle Programu rozvoje kraje. Základem systému rozdělování prostředků z  Fondu Vysočiny je Statut Fondu Vysočiny a Zásady pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny. Zazněl zde dotaz týkající hodnocení projektů, nejčastějších problémů neúspěšných projektů.  Ing. Černá odpověděla, že nejčastějšími problémy se staly-

-       formální chyby

-         nesoulad cílů projektu s cíli grantového programu

-         nedostatečné prokázání naplnění daných kriterií.

 RNDr. Vystrčil  poznamenal, zda by nebylo vhodné, aby se členové výboru zamysleli nad tím, co by rádi  vyčetli ze statistik o Fondu Vysočiny. Ing. Černá s tímto návrhem souhlasila a požádala všechny přítomné o vyjádření názoru do 07.01.2003.

 

 

USNESENÍ/23/07/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

předložený materiál , týkající se Fondu Vysočiny

 

 

5. Záměry nových programů do Fondu Vysočiny

 

              Mgr. Jourová předložila dva záměry na vyhlášení grantových  programů a to „Síťování firem Vysočiny – cesta ke konkurenceschopnosti“, který podpoří vznik regionálních sítí na Vysočině a „Certifikát, snažší cesta do Evropy“.Oba záměry byly předloženy 10.12. na jednání  rady kraje, která vzala záměry  těchto dvou programů na vědomí. .

 J. Nekula upozornil na důležitost spolupráce podniků v kraji Vysočina. RNDr. Vystrčil doporučil, že by bylo vhodné obcím nabídnout katalog na úrovni pověřených obcí. Přítomní souhlasili.

 

 

USNESENÍ/24/07/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

doporučuje

zpracovat záměry předložených programů do FV do podoby Výzvy a předložit na jednání ZK

 

6. Koncepční materiály kraje

 

              Mgr. Jourová navázala na bod minulého jednání Výboru regionálního rozvoje, který se týkal Koncepčních materiálů kraje a otevřela diskusi. RNDr. Vystrčil po přečtení podkladových materiálů k tomuto tématu konstatoval, že jednoznačně postrádá koncepční materiály z odborů školství, zdravotnictví a zemědělství.

 

 

USNESENÍ/25/07/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí ,

zpracovaný přehled koncepčních materiálů  v rámci kraje Vysočina

 

konstatuje,

že chybí koncepční materiály z  odboru školství, sociální věcí a  zdravotnictví a odbor lesního,vodního hospodářství a  zemědělství

 

žádá

odbor regionálního rozvoje o zpracování tabulky s přehledem všech koncepčních materiálů

 

 

 

 

 

 7. Přehled činnosti ORR, OÚP a SŘ za rok 2002

 

              . Mgr. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje seznámila všechny přítomné se strukturou odboru. Odbor regionálního rozvoje pracoval  v období září  - prosinec 2002 ve stejném složení jako v předchozím období, tedy v počtu 11 pracovníků. Odbor je rozdělen do tří oddělení, oddělení cestovního ruchu, strategické plánování a oddělení regionálního rozvoje.

 Ing. arch. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu  sdělil, že odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina je rozdělen dle svěřených kompetencí do dvou oddělení. Obě oddělení pracují v přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Pouze velmi malá část agendy odboru souvisí se samostatnou působností kraje Vysočina.

 

 

USNESENÍ/26/07/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti ORR, OÚP a SŘ za rok 2002

 

 

 

 

 

8. Stručná informace o návrhu rozpočtu kraje

 

            RNDr. Vystrčil informoval přítomné, že kraj Vysočina, pokud ZK schválí navržený rozpočet, bude v roce 2003 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s celkovými příjmy a výdaji ve výši 5,37 miliardy korun. Více než tři miliardy z rozpočtu tvoří účelové dotace ze státního rozpočtu na osobní výdaje pracovníků ve školství a učební pomůcky. Vysočina má 5,1 procenta obyvatel ČR, na příjmových položkách rozdělovaných mezi kraje však participuje vyšším podílem. Vlastní příjmy kraje činí 849 milionů, z toho 796 milionů jsou příjmy z daní. Ty se meziročně zvýší o pět procent. Mezi nejvyššími položkami jsou příspěvky na zajištění nových kompetencí , které kraj od ledna přebírá od okresních  úřadů. Na zajištění dopravní obslužnosti v drážní a autobusové dopravě stát poskytne celkem 320 milionů korun a 455 milionů bude směřovat na financování zhruba tří desítek příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví, kultury a sociálních služeb.

 

 

USNESENÍ/27/07/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

informaci o návrhu rozpočtu kraje Vysočina

 

 

9. Různé

 

             V tomto bodě jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

            

 

 

 

10. Diskuse, závěr

           

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a hostům za účast na jednání. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                                 Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 16. prosince 2002

Zapsala: Lucie Tůmová dne 22. prosince 2002  /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.1.2003 / 15.1.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze