Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 11/2002

4. prosinec 2002
 

 
 

          Zápis ze zasedání Sociální komise č. 11/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 4. 12. 2002 v Havlíčkově Brodě

 

Přítomno:

-          7 členů Sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

-          PhDr. Ivana Štrossová – zástupce starosty Havlíčkova Brodu (mimo jiné také pro oblast sociální)

-          p. Křížová – vedoucí sociálního odboru MěÚ Havlíčkův Brod

-          Marcela Štajdlová – odpovědná za MěÚ Havlíčkův Brod v projektu komunitní plánování

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o sociálních zařízení v Havlíčkově Brodě

3.      Program činnosti komise v roce 2003

4.      Aktualizace PRku

5.      Informace o převzetí zřizovatelských funkcí krajem Vysočina

6.      Diskuse, závěr

 

  1. Zahájení jednání

 

Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy a hosty na staré radnici v Havlíčkově Brodě. Přednesl návrh programu 11. zasedání Sociální komise, který byl doplněn o Aktualizaci Prku. Program byl bez připomínek přijat. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Dle počtu členů komise prohlásil předseda zasedání za usnášení schopné.

 

  1. Informace o sociálních zařízení v Havlíčkově Brodě

 

V úvodu tohoto bodu pozdravila všechny přítomné svým úvodním slovem paní místostarostka PhDr. Ivana Štrossová. Dále pak předseda Sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, předal slovo vedoucí sociálního odboru MěÚ paní Křížové, která informovala všechny přítomné o reformě, která se dotýká sociální oblasti v rámci samosprávy. Podrobně členy komise seznámila s problematikou sociálních zařízení, které působí v Havlíčkově Brodě. Na závěr svého výkladu paní Křížová pozvala Sociální komisi do nově dokončeného Domova důchodců. Předseda Bc. Ladislav Bárta pozvání jménem komise přijal a poděkoval paní Křížové za její výklad.

Následovalo vystoupení paní Marcely Štajdlové, která členy komise podrobně seznámila s projektem komunitního plánování, za který má na MěÚ odpovědnost. Uvedla, že se jedná o metodu, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje. Důraz je kladen především :

-          na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká

-          na dialog a vyjednávání

-          na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků 

Dále hovořila, že cílem komunitního plánování je posilovat sociální soudružnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin. Vysvětlila, jak funguje tzv. triáda - zadavatel, zpracovatel a uživatel. Do tohoto projektu jsou také zapojeni další tkzv. spolupracovníci, kteří se na projektu externě podílejí a jsou zde také zástupci NNO. Paní Štajdlová podrobně seznámila členy komise z výhledy a plány tohoto projektu. Na závěr svého výkladu pohovořila o tom, jak triáda začíná pracovat v Havlíčkově Brodě. Na toto téma vznikla rozsáhlá diskuse. Závěrem tohoto bodu popřáli členové komise úspěšnost tomuto projektu, který by měl být, společně s třebíčským, pilotním pro náš kraj Vysočina.

Do projektu komunitního plánování, který je podporován také ze strany MPSV je z našeho kraje ještě zapojeno Město Třebíč, kde by se mělo uskutečnit příští zasedání sociální komise.

 

Usnesení 11/10/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

podporuje

komunitní plánování jako důležitou součást fungování systému sociálních služeb a bere na vědomí informace o projektu Komunitního plánování ve městě Havlíčkův Brod

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Úkol: komise si klade za cíl blíže se seznámit s projektem komunitního plánování v Třebíči a doporučuje uspořádat přednášku  se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kteří mají tuto oblast ve své kompetenci. Na tuto přednášku by byli pozváni starostové pověřených obcí, aby se blíže seznámila s tímto novým prvkem v oblasti plánování sociálních služeb.

Odpovědnost : všichni členové komise

Termín: první pololetí roku 2003         

        

3.      Program činnosti komise v roce 2003

 

               Bc. Ladislava Bárta, vypracoval na základě úkolu z předchozí komise materiál s návrhem plánu činnosti Sociální komise v roce 2003, který předložil členům komise.

   Přítomní členové podrobně procházeli jednotlivé úkoly v daných čtvrtletích, které hodnotili a upravovali a na závěr se shodli na konečné podobě plánu činnosti Sociální komise na rok 2003.

 

Usnesení 12/10/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

schválila

 návrh plánu činnosti na rok 2003 a navrhla tento plán předložit Radě kraje Vysočina ke schválení.

 

     

4.      Aktualizace PRku

 

                 Tohoto bodu se ujala JUDr. Božena Dolejská, která členy komise informovala, že termín předložení návrhů na aktualizaci Programu rozvoje kraje je do 20. prosince 2002. Všichni členové poté procházeli jednotlivé body v Dílčích cílech a shodli se na aktualizaci a doplnění ve dvou případech a to:

 Cíle a opatření 2.3.2. - zajistit ucelený systém vzdělávání pracovníků v sociální oblasti.

 Aktivity naplňující opatření 2.3.2. – podporovat programy zajišťující celoživotní vzdělávání pracovníků v sociální oblasti.

    

5.      Informace o převzetí zřizovatelských funkcí krajem Vysočina

 

          Tohoto bodu se ujala JUDr. Dolejská, která uvedla, že do této problematiky spadá Okresní ústav sociálních služeb Třebíč, Domov důchodců Ždírec a Ústav sociální péče pro dospělé Věž. Konstatovala, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví připravil návrh usnesení, provést zrušení těchto tří organizačních složek a schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací kraje Vysočina. Na závěr uvedla, že tento materiál bude předložen  17. prosince na Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

6.      Různé, závěr

 

 

                  Na závěr předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, poděkoval všem přítomným za účast a popřál Krásné prožití svátků vánočních a vše dobré v Novém roce. Všichni členové poděkovali členkám komise paní Zelenkové a Hostičkové, které se postarali o hezkou předvánoční výzdobu a Mikulášskou nadílku. Předseda poté sdělil, že termín dalšího zasedání se bude konat v lednu 2003 v Třebíči a bude včas upřesněn na pozvánce.

 

 

 

                                                                                               Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                             předseda Sociální komise

                                                                                                 Rady kraje Vysočina

 

 

 

Zápis ze zasedání Sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 4. 12. 2002

Zapsala dne 11 . 12. 2002 Radka Šimůnková

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.1.2003 / 13.1.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze