Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2002

17. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002 konaného dne 17. 12. 2002 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

                                   

Přítomni:

- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 12. 2002;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

Zahájení, organizační záležitosti

 

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Na zasedání zastupitelstva kraje se nedostavil J. Novotný.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

M. Vystrčil předložil členům zastupitelstva kraje návrh na rozšíření programu jednání o body:

30. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina, 31. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje, 32. Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice a 33. Poskytnutí finanční dotace do povodňového fondu obce na odstranění škod způsobených povodní v roce 2002 – Štěpánov nad Svratkou.

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Na jednání zastupitelstva kraje se dostavili J. Kruntorád a I. Denčevová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi M. Ostatnická, V. Dolejš.

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

K zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002 vznesl připomínky D. Oulehla - u bodu 5. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje – požádal o doplnění všech diskusních příspěvků, které na zasedání zazněly. Dále doporučil opravu textové části tohoto bodu takto: „M. Vystrčil navrhl materiál vyřadit z programu jednání…“ - nahradit slovy – „M. Vystrčil stáhl tento materiál z programu jednání…“.

F. Dohnal připomínky D. Oulehly akceptoval a sdělil, že zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002 bude znovu předložen ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva kraje po zapracování vznesených připomínek.

F. Dohnal přednesl rozšířený návrh programu jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až říjen 2002

4.       Změna rozpočtu kraje na rok 2002

5.       Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajský program snižování emisí

6.       Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

7.       Prodej staveb porodny a odchovny prasat v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

8.       Prodej stavby odchovny mladého dobytka v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

9.       Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

10.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

11.   Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou

12.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

13.   Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

14.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890 – příklad pro sjednocení formy zřizovacích listin

15.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1

16.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

17.   Sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

18.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1

19.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

20.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

21.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

22.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54

23.   Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

24.   Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

25.   Návrh na rozdělení rezervy kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtu kraje na rok 2002, paragraf 5512, orj 18 – příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů

26.   Zřízení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace

27.   Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor

28.   Darovací smlouva

29.   Opakovaná žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

30.   Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

31.   Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje;

32.   Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

33.   Poskytnutí finanční dotace do povodňového fondu obce na odstranění škod způsobených povodní v roce 2002 – Štěpánov nad Svratkou

34.   Rozprava

Rozšířený program byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

1. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.

Dotazy vznesli M. Bišof a Z. Dobrý.

M. Bišof vznesl dotaz, zda v případě schválení finanční dotace na záchranu parního mlýna v Telči, šlo skutečně o havarijní stav. Požádal také o objasnění kompetencí rady kraje při rozhodování o dalším postupu zabezpečení lékařské služby první pomoci v kraji.

F. Dohnal upřesnil, že v případě žádosti o poskytnutí finanční dotace na záchranu parního mlýna v Telči rada kraje návrh usnesení nepřijala. K organizaci LSPP sdělil, že rada kraje pouze navrhla obcím individuální rozhodnutí o zajištění LSPP. Konečná podoba fungování LSPP v kraji bude předložena zastupitelstvu kraje ke schválení.

Z. Dobrý doplnil informace o zabezpečení LSPP v kraji a vznesl dotazy:

-    k náplni a způsobu činnosti a složení ustavené Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina;

-    k opatření ke stížnosti S-19/2002 (usnesení 669/37/2002);

-    k návrhu postihu ředitele (usnesení 767/40/2002/RK).

K vzneseným dotazům F. Dohnal a A. Štěrbová přislíbili Z. Dobrému písemné vyjádření.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 191/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-01

 

2. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, informovala přítomné o získání nových prostor pro zajištění chodu krajského úřadu po přechodu pracovníků a agend ze zanikajících okresních úřadů na kraj k 1. 1. 2003 a o prostorovém uspořádání detašovaných pracovišť. Předala členům zastupitelstva nové telefonní spojení na zaměstnance odboru životního prostředí a regionálního rozvoje, kteří byli přestěhováni do nově získané budovy krajského úřadu (Žižkova 16, Jihlava). Oznámila členům zastupitelstva, že proběhlo výběrové řízení na vedoucího odboru kontroly. Závěrem poděkovala zastupitelům za vstřícný přístup při uvolnění prostor pro vytvoření pracovišť přecházejícím zaměstnancům a za celoroční spolupráci s krajským úřadem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 192/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-02, ZK-08-2002-02pr1, ZK-08-2002-02pr2, ZK-08-2002-02pr3

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až říjen 2002

            M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace ke zprávě o čerpání rozpočtu kraje za uplynulé období a předal členům zastupitelstva aktualizovanou část přílohy 1 předkládaného materiálu – „Vývoj daňových příjmů za období 1 - 11/2002“. Z. Dobrý a M. Bišof požádali o podrobný komentář k závěrečnému hodnocení a vyúčtování za rok 2002. F. Dohnal sdělil, že komentář bude k závěrečné zprávě připojen. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 193/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až říjen 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-03.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-03, ZK-08-2002-03pr1

 

4. Změna rozpočtu kraje na rok 2002

            M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na změnu rozpočtu kraje na rok 2002. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 194/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   přesun prostředků ve výši 14 676 tis. Kč z kapitoly Krajský úřad (§ 6172 Činnost regionální správy, osobní výdaje) do nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n., kapitola Rezerva a rozvoj kraje);

·   přesun prostředků ve výši 324 tis. Kč z kapitoly Krajský úřad (§ 6330 Převody vlastním fondům) do nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n., kapitola Rezerva a rozvoj kraje).

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-04

 

5. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajský program snižování emisí

            I. Rohovský podrobně informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtové změny a doporučil zastupitelstvu kraje návrh ke schválení. B. Kotlán upozornil přítomné na článek v moravských inzertních novinách Profit, popisující problém při spalování biomasy. Doporučil, aby se k tomuto článku vyjádřil odbor životního prostředí krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 195/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun finančních prostředků ve výši 2 100 tis. Kč z položky Strategické koncepční materiály, kapitola Regionální rozvoj do kapitoly Životní prostředí (§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší) na úhradu faktury za provedení části akce „Územní energetická koncepce a koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina“ označené jako „Krajský program snižování emisí znečišťujících látek s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek“.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor životního prostředí

termín: 18. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-05

 

6. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

            M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje podrobné informace k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2003 a upozornil na jednotlivé části komentářů k rozpočtu. F. Dohnal sdělil k materiálu doplňující informace a otevřel rozpravu.

P. Maslák v úvodu diskuse sdělil přítomným, že přestože rada kraje na svém zasedání snížila částku kapitoly Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém o 4 250 000,- Kč na paragrafu 5511 - Požární ochrana, nebude na dnešním zasedání navrhovat doplnění těchto částek jako protinávrh k předloženému návrhu, s tím, že bude zpracována analýza financování HZDS a předložena na některém z příštích zasedání zastupitelstva kraje.

V. Dolejš informoval, že finanční výbor, rozpočtová komise a poslanecké kluby projednaly návrhy na rok 2003.

Současný předkládaný návrh rozpočtu se však liší od předkládaných materiálů.

Finanční výbor na svém prosincovém jednání vyslovil nespokojenost s neprojednáním navrhovaných změn v rozpočtu pro dnešní zasedání zastupitelstva kraje.

Dotazy a připomínky vznesli Z. Dobrý, M. Plodík, J. Slámečka a M. Bišof.

Z. Dobrý potvrdil slova V. Dolejše, předsedy finančního výboru a podotkl, že rada kraje nerespektovala stanovisko finančního výboru. Finanční výbor doporučil určité úpravy poslední navrhované verze rozpočtu, které však v předloženém návrhu zapracovány nejsou.

F. Dohnal sdělil, že návrh rozpočtu byl upraven na základě výsledku z pracovního setkání politických klubů s vedoucími odborů krajského úřadu.

M. Plodík zdůraznil důležitost schvalovaného rozpočtu a nutnost vzájemného respektování při jeho schvalování.

Z. Dobrý vyslovil svůj názor na rozhodování rady kraje v rozporu s rozhodnutím členů zastupitelstva kraje.

J. Slámečka doporučil členům rady kraje umožnit účast předsedy finančního výboru, popř. předsedy rozpočtové komise, či vedoucích odborů, na jednání rady kraje při závěrečném projednávání jednotlivých kapitol rozpočtu a požádal předsedu finančního výboru o jeho stanovisko ke schválení předloženého návrhu rozpočtu.

V. Dolejš předpokládá, že rada kraje se bude připomínkami finančního výboru zabývat a doporučil návrh rozpočtu kraje schválit.

M. Bišof vyslovil svůj názor na upřednostňování národních postupových přehlídek před krajskými v kapitole Kultura. Vznesl dotaz na způsob přidělování příslušných částek žadatelům a zmínil potřebu vytvoření určitých pravidel pro přidělování finančních prostředků.

F. Dohnal zdůraznil, že schvalovaný rozpočet lze během roku operativně měnit. Pro přidělování finančních prostředků je vytvořen hodnotící mechanizmus, kterým rada kraje doporučí zastupitelstvu navrhovanou částku ke schválení.

M. Vystrčil poděkoval předsedovi finančního výboru, V. Dolejšovi, za projevenou podporu předkládanému návrhu rozpočtu a dosavadní spolupráci.

M. Bišof vznesl protinávrh k návrhu usnesení – navrhl vypustit 2. a 3. odrážku v poslední části usnesení.

M. Vystrčil protinávrh M. Bišofa neakceptoval.

Hlasování o protinávrhu M. Bišofa:

– vypuštění odrážky 2 v části předloženého usnesení.

Protinávrh nebyl přijat pro 8 hlasů, proti 30, zdrželi se 4.

– vypuštění odrážky 3 v části předloženého usnesení.

Protinávrh nebyl přijat pro 8 hlasů, proti 31, zdrželo se 5.

Po rozsáhlé diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 196/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů i výdajů 5 369 853 tis. Kč v členění dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-06, (Hlavní kniha rozpočtu 2003) v rozsahu stran 1 – 33.

·   závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části D (Tabulková část a grafy) v tabulce č. 9 – Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-06 (Hlavní kniha rozpočtu 2003);

stanovuje

osobní výdaje na činnost krajského úřadu ve výši 133 522 tis. Kč a věcné výdaje na činnost krajského úřadu ve výši 51 615 tis. Kč a

svěřuje

radě kraje provádění:

·   všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití;

·   všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1,5 mil. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu kromě provádění rozpočtových opatření v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;

·   úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.

Závěrem F. Dohnal a M. Vystrčil poděkovali všem, kdo se podíleli na sestavování rozpočtu kraje a kolegům za jeho schválení.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-06, ZK-08-2002-06pr1, ZK-08-2002-06pr2, ZK-08-2002-06pr3, ZK-08-2002-06pr4, ZK-08-2002-06pr5

 

7. Prodej staveb porodny a odchovny prasat v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost Školního statku v Bystřici nad Pernštejnem týkající se odprodeje staveb porodny a odchovny prasat. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 197/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej staveb porodny a odchovny prasat na pozemcích 2218/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2, 2218/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2, par. č. 2219/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 338 m2 a par. č. 2219/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem panu Pavlu Koktavému, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Antonína Šťourače 657 za kupní cenu 150 425,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny Školního statku Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-07.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-07, ZK-08-2002-07pr1

 

8. Prodej stavby odchovny mladého dobytka v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

            M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost Školního statku v Bystřici nad Pernštejnem týkající se odprodeje stavby odchovny mladého dobytka. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 198/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej stavby odchovny mladého dobytka na pozemcích par. č. 2138/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, par. č. 2138/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a 2138/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 704 m2, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem panu Pavlu Koktavému, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 400, za cenu 431 996,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního statku Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-08, ZK-08-2002-08pr1

 

9. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

M. Vystrčil informoval zastupitelstvu kraje o předloženém materiálu, ve věci darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 199/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 643 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2, par. č. 535/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 382 m2 a částí pozemků par. č. 535/3 díl „c“ + „f“ o celkové výměře 192 m2, par. č. 535/4 díl „e“ o výměře 452 m2 a par. č. 535/6 díl „g“ o výměře 68 m2 v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a pozemku par. č. 764/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 228 m2 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč obci Třebenice;

·   dodatek č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-09, ZK-08-2002-09pr1

 

10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

            M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu, ve věci prodeje pozemku v k. ú. a obci Jihlava. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 200/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. 230/2 – zastavěná plocha, technická vybavenost o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Jihlava Jihomoravské energetice, a. s. za kupní cenu 58 000,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny Střední odborné školy Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-10.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-10, ZK-08-2002-10pr1

 

11. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou

            M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost J. Kotoučové, týkající se odkoupení pozemku v obci Světlá nad Sázavou a k. ú. Dolní Bohušice. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 201/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej dílu „a“ o výměře 208 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 292 v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou paní Janě Kotoučové, bytem Dolní Bohušice čp. 824, Světlá nad Sázavou za kupní cenu 16 640,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-11, ZK-08-2002-11pr1

 

12. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

            M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu, ve věci výkupu pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 202/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 3211/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 1088 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 120 290,- Kč.

·   dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic ve Žďáru nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-12, ZK-08-2002-12pr1

 

13. Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

            M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje návrh na uvolnění radního I. Rohovského, který bude garantem oblastí vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 203/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

počet uvolněných členů zastupitelstva na 9 a

schvaluje

uvolnění dalšího člena Zastupitelstva kraje Vysočina Ivo Rohovskéhodnem 1. 1. 2003.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 2, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-13

 

14. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890 – příklad pro sjednocení formy zřizovacích listin

            A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje podrobné informace k předloženému návrhu. Po krátké diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 204/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890, dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-14.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-14, ZK-08-2002-14pr1

 

15. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1

            A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 205/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-15.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-15, ZK-08-2002-15pr1

 

16. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

            A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř a doporučila ho ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 206/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-16.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-16, ZK-08-2002-16pr1

 

17. Sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

            A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a předložila zastupitelstvu kraje dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Moravské Budějovice, ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 207/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-17;

·   dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 dle přílohy 2 materiálu ZK-08-2002-17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí i dodatek slučovaným školám

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-17, ZK-08-2002-17pr1, ZK-08-2002-17pr2

 

18. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1

            A. Štěrbová předložila zastupitelstvu krajedodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 208/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1, dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-18.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-18, ZK-08-2002-18pr1

 

19. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

            A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje sdodatkem ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou a doporučila jej ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 209/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-19.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-19, ZK-08-2002-19pr1

 

20. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

            A. Štěrbová předložila zastupitelstvu krajedodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov,ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 210/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-20.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-20, ZK-08-2002-20pr1

 

21. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

            A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje sdodatkem ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 211/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-21.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-21, ZK-08-2002-21pr1

 

22. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54

            A. Štěrbová předložila zastupitelstvu krajedodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, ke schválení. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 212/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-22.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-22, ZK-08-2002-22pr1

 

23. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

            M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje návrh na udělení odměn předsedům, místopředsedům a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 213/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle příloh 1 a 2 materiálu ZK-08-2002-23.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-23, ZK-08-2002-23pr1, ZK-08-2002-23pr2

 

24. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

            T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 9. 2002 – 30. 11. 2002. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 214/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 9. 2002 – 30. 11. 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-24.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-24, ZK-08-2002-24pr1

 

25. Návrh na rozdělení rezervy kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtu kraje na rok 2002, paragraf 5512, orj 18 – příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů

            P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů a doporučil návrh ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 215/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do požárních poplachových plánů okresu Žďár nad Sázavou příspěvek:

·   Obci Bory na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 15 000,- Kč;

·   Obci Borovnice na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 15 000,- Kč.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-25

 

26. Zřízení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace

            M. Matějková podrobně informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a požádala přítomné o úpravu v návrhu usnesení. Dále předložila návrh na provedení níže uvedených změn v přílohách 1 – 3 materiálu ZK-08-2002-26:

- v přílohách 1 – 3 tohoto materiálu vypustit v záhlaví slovo „kraj“

- doplnit identifikační číslo u zřizovacích listin:

-    Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč Domov Důchodců, - IČ 7101066 (příloha 1 materiálu ZK-08-2002-26);

-    Domov důchodců ŽdírecIČ 75002779 (příloha 2 materiálu ZK-08-2002-26).

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 216/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

·   zřizuje Okresní ústav sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou organizaci s účinností, od 1. 1. 2003;

·   ruší Okresní ústav sociálních služeb Třebíč, organizační složku kraje, k 1. 1. 2003 a ustanovuje jeho právním nástupcem Okresní ústav sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou organizaci, s účinností od 1. 1. 2003;

·   schvaluje Zřizovací listinu Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, právního nástupce zrušeného Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč s účinností od 1. 1. 2003 dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-26;

·   zřizuje Domov důchodců Ždírec příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003;

·   ruší Domov důchodců Ždírec, organizační složku kraje, k 1. 1. 2003 austanovuje jeho právním nástupcem Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003;

·   schvaluje Zřizovací listinu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, právního nástupce zrušeného Domova důchodců Ždírec s účinností od 1. 1. 2003 dle upravené přílohy 2 materiálu
ZK-08-2002-26;

·   zřizuje Ústav sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkovou organizaci kraje, s účinností od 1. 1. 2003;

·   ruší Domov důchodců Věž, příspěvkovou organizaci, k 1. 1. 2003 a ustanovuje jeho právním nástupcem Ústav sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkovou organizaci, s účinností od 1. 1. 2003;

·   schvaluje Zřizovací listinu Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, právního nástupce zrušeného Domova důchodců Věž s účinností od 1. 1. 2003 dle upravené přílohy 3 materiálu ZK-08-2002-26.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-26, ZK-08-2002-26pr1, ZK-08-2002-26pr2, ZK-08-2002-26pr3

 

27. Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor

            F. Dohnal požádal o vyřazení předkládaného materiálu z programu jednání zastupitelstva kraje. Příloha materiálu Smlouva o výpůjčce nebytových prostor nebyla pro dnešní jednání připravena, protože se smlouva vracela na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha. Zastupitelstvo kraje žádost F. Dohnala akceptovalo.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-27, ZK-08-2002-27pr1

 

28. Darovací smlouva

            F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh Darovací smlouvy s Českou republikou – Okresním úřadem Jihlava. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 217/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darovací smlouvu dle příloh 1 a 2 materiálu ZK-08-2002-28.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-28, ZK-08-2002-28pr1, ZK-08-2002-28pr2

 

29. Opakovaná žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

            P. Pospíchal předložil zastupitelstvu kraje opakovanou žádost obce Milešín, týkající se zajištění zimní údržby místních komunikací Milešín - HeřmanovMilešín - Vidonín.

D. Oulehla doporučil zastupitelstvu informovat žadatele o možnosti převodu tohoto majetku na kraj. P. Pospíchal konstatoval, že obci byly předány informace o existenci „Pravidel kraje Vysočina o převádění obecního majetku do majetku kraje“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 218/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-29

 

30. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

            M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 219/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

s účinností k 31. 12. 2002 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-30

 

31. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje

            M. Vystrčil, stručně zdůvodnil opětovné předkládání materiálu, které bylo z důvodu zapracování změn odloženo ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002. Dále požádal E. Šarapatkovou, vedoucí sekretariátu ředitelky, aby společně se zástupcem firmy SI Asset Management informovala přítomné o úpravách ve změnovém dokumentu. Zástupce firmy hovořil o zapracovaných změnách do právního smluvního vztahu, které se týkaly vyšší právní jistoty pro zákazníka, garance vkladu, posílení postavení zákazníka ve smyslu konkrétních sankcí za porušení jednotlivých smluvních paragrafů ze strany obhospodařovatele, zúžení udělené plné moci na středisko cenných papírů. E. Šarapatková sdělila, že upravené znění smlouvy je postaveno na základě zákona o cenných papírech a umožňuje použít kombinaci komisionářských a mandátních vztahů.

D. Oulehla ocenil vstřícnost a kritičnost pracovní schůzky k výše uvedené věci, která se konala za účasti Dr. Šarapatkové, Mgr. Douchové a Ing. Šulce. Předložil přítomným písemný komentář ke změnovému dokumentu a vyjádřil svůj nesouhlas s jejím uzavřením.

Usnesení 220/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

si vyhrazuje

pravomoc rozhodovat o způsobu zhodnocování volných finančních prostředků kraje;

schvaluje

·   způsob zhodnocování volných finančních prostředků kraje prostřednictvím správce aktiv - společnosti SI Asset Management, a. s., Praha;

·   Investiční strategii, rozdělení kompetencí a kontrolu nakládání s volnými finančními prostředky kraje Vysočina mimo běžné účty kraje dle přílohy 2 materiálu ZK-08-2002-31;

·   Smlouvu o obhospodařování cenných papírů ve znění přílohy 3 materiálu ZK-08-2002-31 a

pověřuje

radu kraje k vyjadřování souhlasu případně nesouhlasu se změnami Všeobecných obchodních podmínek ve smyslu článku 3 odst. 3 Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a Ceníku služeb ve smyslu článku 3 odst. 4 Smlouvy o obhospodařování cenných papírů.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 17. 12. 2002

Usnesení nebylo bylo přijato 22 hlasy, proti 5, zdrželo se 12.

Na základě námitky vznesené k hlasování, F. Dohnal přednesl návrh na opakování hlasování.

Návrh na opakované hlasování byl přijat 33 hlasy, proti 6, zdrželi se 3.

Opakované hlasování k původnímu návrhu usnesení.

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 5, zdrželi se 11.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-31, ZK-08-2002-31pr1, ZK-08-2002-31pr2, ZK-08-2002-31pr3, ZK-08-2002-31pr4

 

32. Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

            F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje podrobné informace k předloženému návrhu a otevřel rozpravu. P. Kesl, J. Jež a J. Černý vyjádřili souhlasné stanovisko se schválením předloženého návrhu. M. Šmíd poznamenal, že by bylo vhodné, aby při projednávání tohoto bodu byli přítomni zástupci města Černovice a podali vysvětlení k celé záležitosti. Po krátké diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 221/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupipozemků st. par. č. 198/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5763 m2, st. par. č. 198/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m2, par. č. 129/1 ostatní plocha o výměře 8787 m2, par. č. 131 zahrada o výměře 265 m2, budovy č. p. 1 postavené na pozemku st. par. č. 198/1, budovy č. p. 88 postavené na pozemku st. par. č. 198/2, se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice, za celkovou dohodnutou cenu 17,500.000,- Kč;

·   dodatek č. 3 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2002-32.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-32, ZK-08-2002-32pr1

 

33. Poskytnutí finanční dotace do povodňového fondu obce na odstranění škod způsobených povodní  v roce 2002 – Štěpánov nad Svratkou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na převod finančních prostředků uvolněných z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na účet povodňového fondu obce Štěpánov nad Svratkou.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 222/08/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu příjmů a výdajů (kapitola Regionální rozvoje) kraje na rok 2002 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu odstraňování škod způsobených povodní v roce 2002 ve výši 258 tis. Kč;

·         převod výše uvedené částky na povodňové konto obce Štěpánov nad Svratkou a

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru ekonomickému provést tuto operaci.

odpovědnost: odbor regionálního rozvojeaodbor ekonomický

termín: do konce roku 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2002-33

 

34. Rozprava

V. Vacek vznesl dotaz na názor rady kraje k probíhajícím jednáním ve věci existence a zániku lékařské služby první pomoci v jednotlivých okresech.

M. Šmíd vznesl dotaz, zda částka 197 mil. Kč, uvedená v rozpočtu na krytí ztráty dopravcům silniční autobusové dopravy, pokryje celou tuto ztrátu a jakým způsobem bude fungovat dopravní obslužnost v roce 2003.

F. Dohnal sdělil, že problematikou LSPP se rada kraje opakovaně zabývala a je toho názoru, že není možné, aby kraj posuzoval, ve kterém okrese má být LSPP poskytována a v jakém rozsahu. Kompetence, které dosud zajišťovaly okresní úřady, přecházejí na pověřené obce III. stupně jako výkon přenesené působnosti, podle znění závěrečného ustanovení zákona o transformačním řízení. Na základě těchto skutečností se uskutečnila schůzka se starosty obcí II. a III. stupně, ve věci vytvoření systému fungování lékařské služby v okresech.

P. Pospíchal k dotazu M. Šmída sdělil, že pokud je v rozpočtu státu na příští rok pro kraj Vysočina uvažována částka 197 mil. Kč, tak je to zhruba o 20 – 25 mil. Kč více na základní dopravní obslužnost, než je současná úroveň. Kraj Vysočina má na užití této účelové částky zadánu studii optimalizace dopravní obslužnosti, jejíž výsledky by měly být k dispozici zhruba ve čtvrtině příštího roku.

J. Bulušek zmínil, že by bylo vhodné provést rozbor dopravní obslužnosti v jednotlivých okresech, které spoje jsou hrazeny ze základní dopravní obslužnosti a které z ostatní dopravní obslužnosti.

F. Dohnal navrhl přítomným, aby v době, kdy budou známy první výsledky analytické studie, se za účasti odboru dopravy a silničního hospodářství uskutečnil pro členy zastupitelstva kraje seminář k této problematice.

 

 

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití svátků zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002 ukončil.

 

 

                                                                                                               František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Marie Ostatnická                                                         ……...……………………………………

 

Vladimír Dolejš                                                …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002 dne 17. 12. 2002.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.1.2003 / 22.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze