Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 42/2002

20. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 42/2002, které se konalo dne 20. prosince 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2002

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 12. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal, omluvil neúčast M. Černé a M. Matějkové. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na úpravu programu. Rada kraje přijala navržený program zasedání.

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2002
  2. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003

(07.05-07.15, E. Šarapatková, RK-42-2002-02)

  1. Návrh na potvrzení jmenování ředitelky Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, ředitele Domova důchodců Ždírec a ředitelky Ústavu sociální péče pro dospělé Věž

(07.15-07.25, V. Švarcová, RK-42-2002-03)

  1. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdrželoo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 41/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003

V úvodu projednávaného bodu se dostavila A. Štěrbová. E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003. A. Štěrbová sdělila přítomným aktuální skutečnosti o situaci v obci Sulkovec, okres Žďár nad Sázavou. Na základě tohoto sdělení rada kraje návrh odložila.

Zdrojové materiály: RK-42-2002-02, RK-42-2002-02pr1

 

 

3. Návrh na potvrzení jmenování ředitelky Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, ředitele Domova důchodců Ždírec a ředitelky Ústavu sociální péče pro dospělé Věž

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na potvrzení jmenování ředitele (ředitelky)příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 812/42/2002/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ust. § 59 odst.1 písm..i) zákona č. 129/200 Sb., o krajích:

·   paní Marii Havlíkovou , ve funkci ředitelky Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, Třebíč, manž. Curierových 603;

·   pana Miroslava Svatoše, ve funkci ředitele Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, Ždírec 43;

·   paní Jaroslavu Kadlecovou, ve funkci ředitelky Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, Věž 1, a to s účinností od 1. 1. 2003.

odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 1. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-42-2002-03

 

4. Rozprava členů rady

F. Dohnal informoval přítomné o výsledcích jednání lékařské služby první pomoci, která proběhla v jednotlivých okresech.

P. Pospíchal informoval radní o jednání s Fondem dopravní infrastruktury a seznámil přítomné s výsledkem veřejné zakázky na zhotovitele stavby „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod.

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 42/2002 a s přáním příjemného prožití svátků vánočních zasedání rady kraje ukončil. Další zasedání se bude konat dne 7. 1. 2003, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 42/2002 dne 20. prosince 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.12.2002 / 2.1.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze