Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2002

2. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 11/2002

konaného dne 2. prosince 2002

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a portu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

 

 

 

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zápisu
  2. Rozpočet škol a školských zařízení pro rok 2003
  3. Uplatnění absolventů škol na trhu práce
  4. Zpráva o vyhodnocení grantového programu Škola dílnou lidskosti
  5. Plán činnosti na I. polovinu roku 2003
  6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy
  7. Různé
  8. Závěr

 

 

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zápisu

            Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat.

 

 

 

2. Rozpočet škol a školských zařízení pro rok 2003

            Kamil Ubr seznámil přítomné se změnami, které byly provedeny v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 v oblasti školství. Dále poukázal na fakt, že kraj Vysočina má nejnižší počet žáků na 1 učitele v celé České republice. To povede ke snižování stavu učitelů, a tím k jejich propouštění.

 

 

Usnesení/055/11/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

doplňující informace k rozpočtu škol a školských zařízení pro rok 2003 a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Usnesení/056/11/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

OŠMS o předložení přehledu požadavků na opravy a běžné údržby na školských zařízeních a přehled potřeb nákupu a oprav na nemovitém majetku školského zařízení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

3. Uplatnění absolventů škol na trhu práce

            Tento bod byl přesunut na další jednání výboru.

 

 

 

4. Zpráva o vyhodnocení grantového programu Škola dílnou lidskosti

            Kamil Ubr podal informace o tomto programu. Bylo podáno 33 projektů, na které bylo celkově požadováno 7 700 000,- Kč. Z těchto 33 projektů bylo 9 vyřazeno z formálních důvodů. Na zbylých 15 projektů bylo požadováno cca 2,7 mil. Kč. Školy již byly informovány o výsledcích hodnocení a v následujících týdnech jim budou zaslány smlouvy.

            Petr Kesl vznesl námitku k požadavkům na vypracovávání grantových programů, které jsou žadateli často nejasné a při hodnocení není vždy jednoznačné , zda vypracované žádosti splňují formální požadavky, či ne.

 

Usnesení/057/11/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení grantového programu Škola dílnou lidskosti přednesenou Kamilem Ubrem.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

5. Plán činnosti na I. polovinu roku 2003

            Tento bod byl přesunut na další jednání výboru.

 

Usnesení/058/11/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

ukládá

předsedovi Milanu Šmídovi zpracovat plán činnosti a rozeslat ho členům k připomínkování.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

            Kamil Ubr představil přítomným zkrácenou verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Dále upřesnil, že tato verze není konečná. Tento materiál není koncepce vzdělávání, ale jen podklad pro její zpracování. Zdeněk Ludvík doplnil, že je to tak záměrně a teprve až konečná verze bude konkrétně zpracována jako koncepce.

 

Usnesení/059/11/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o zkrácené verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy a

ukládá            

členům výboru zaslat případné připomínky Kamilu Ubrovi do 16. prosince 2002.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Odešli Václav Štěpán, Antonín Daněk a Miroslav Bišof.

Přišel Roman Křivánek.

 

 

 

7. Různé

            Zdeněk Ludvík krátce pohovořil o pilotním projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – zavádění softwaru do škol, což bude provádět firma Albafin. Na tomto projektu by se měl podílet i kraj výběrem a spolufinancováním škol.

 

Usnesení/060/11/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Zdeňka Ludvíka o pilotním projektu firmy ALBAFIN.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

8. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 6. ledna 2003.

 

 

 

 

 

Milan Šmíd v. r.

          předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 2. prosince 2002.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 16. prosince 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.12.2002 / 23.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze