Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2002

2. prosinec 2002
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 8/2002

konaného dne 2. prosince  2002 v Jihlavě

 

 

Přítomno:  

-         7 členů komise (viz prezenční listina)

-         Mgr. Horymír Kubíček – tajemník komise

-         PhDr. Katina Lisá

 

 

 

                   

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání.

2.      Prezentace krajských kulturních zařízení na propagačních veletrzích cestovního ruchu, prezentace a propagace kultury a kulturního dědictví v médiích, možnosti zkvalitnění, širší publicity a informovanosti (spolupráce s komisí cestovního ruchu Rady kraje Vysočiny).

3.      Aktualizace Programu rozvoje kraje a grantový systém.

4.      Plán činnosti kulturní komise na rok 2003

5.      Různé, závěr

 

 

 

 

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

                    Předseda kulturní komise PhDr. Josef Chalupa, přivítal všechny přítomné členy na Krajském úřadě v Jihlavě. Přednesl program 8. zasedání kulturní komise, tento program byl bez připomínek přijat. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Dle počtu členů komise prohlásil předseda zasedání za usnášeníschopné.

 

 

 

2.     Prezentace krajských kulturních zařízení na propagačních veletrzích cestovního ruchu, prezentace a propagace kultury a kulturního dědictví v médiích, možnosti zkvalitnění, širší publicity a informovanosti (spolupráce s Komisí cestovního ruchu Rady kraje Vysočina)

 

 

Toho bodu programu se ujal předseda komise. Seznámil členy komise s materiálem, který vypracovala paní Mahelová z odboru regionálního rozvoje. Podrobně procházel a hodnotil body tohoto materiálu. Uvedl, že jedním z nosných témat cestovního ruchu na Vysočině je tzv. venkovská turistika. V souvislosti s tím byl vydán katalog DOVOLENÁ NA VENKOVĚ, v němž je představena nabídka cca 60 ubytovatelů. K tomuto tématu se připravuje další katalog PŘÍRODA VYSOČINY, kde se představí chráněná území, naučné trasy, rozhledny apod. Aktualizací prochází INFORMAČNÍ MAPA VYSOČINY, na jejíž zadní straně budou představena nejatraktivnější místa. Dále uvedl, že na duben příštího roku je plánována reedice cykloprůvodce VYSOČINOU NA KOLE.

Druhým nosným tématem je tzv. městská, kulturně – poznávací turistika. Uvedl, že v tisku je v současné době česká a německá mutace katalogu HISTORICKÁ MĚSTA, v němž jsou všechna města kraje představena svojí historií a památkami. Dále byl vydán v české a německé podobě katalog HRADY, ZÁMKY, KLÁŠTERY, MUZEA, GALERIE. Uvedené materiály by měl doplnit ještě katalog AKTIVNÍ DOVOLENÁ s nabídkou koupališť cyklotras, tenisových kurtů, horolezeckých terénů apod. Předseda informoval, že se také zpracovávají materiály na téma ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY VYSOČINY a pro rok 2004 je Českou centrálou cestovního ruchu vyhlášeno téma - Rok české hudby. Tomuto tématu se regionální odbor chce také věnovat.

 Tajemník komise Mgr. Kubíček informoval, že odbor kultury vypracoval materiál týkající se významných kulturních památek a institucí , které jsou zapsány na seznamu UNESCO a kulturních památek ve vlastnictví kraje Vysočina. Tento materiál byl zveřejněn na webových stránkách, ale pro aktualizaci a atraktivnější podobu byl dočasně stažen.

Dále se zde hovořilo o prezentaci na veletrzích. Dne 4. 12. speciální skupina a komise CR vybrala realizátora stánků na veletrhy Regiontour a Holiday World. Předseda komise uvedl, že veletrhy jsou jen jedním z prostředků propagace a účast na nich je finančně náročná. Tajemník Kubíček upozornil na skutečnost, že odbor kultury nabízel spolupráci v pojetí modelu veletržního stánku. Paní Řádková podotkla, že odbor regionálního rozvoje oslovil všechna informační centra ve městech kraje o zmapování a přehledu kulturních památek a akcí pro návštěvnost veřejnosti. K uvedeným veletrhům uvedla názor, že by bylo vhodné více iniciovat hostesky k získání bližších informací o dané kulturní památce nebo akci, protože hostesky mají malé zkušenosti a znalosti v této problematice. Na toto téma byla otevřena rozsáhlá diskuse. Na závěr bylo navrženo doporučení kulturní komise o znovuzapojení odboru kultury a památkové péče do diskuse o pojetí přípravy prezentace v rámci veletrhů. Z této diskuse vzešel i podnět k tomu, že by měl být ve městech koordinován plán výstav a kulturních akcí.

 

 

Usnesení 016/08/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

spolupracovat při přípravě prezentací kraje na veletrzích s odborem kultury a památkové péče

 

 

3.      Aktualizace Programu rozvoje kraje a grantový systém

 

Tohoto bodu se ujala PhDr. Katina Lisá, která upozornila všechny přítomné členy kulturní komise na termín předložení návrhů na aktualizaci Programu rozvoje kraje do 20. prosince 2002. Zároveň informovala, že odbor kultury a památkové péče již připravil aktualizaci tabulkové části programu a nyní je zpracovávána část textová. Upravené znění dílčího cíle 2.5 bude rozesláno členům kulturní komise k vyjádření.

K tématu se rozvinula diskuse, v níž se hovořilo o podpoře regionálních médií, ale zejména se komise shodla na zdůraznění podpory filmového umění v kraji.

 

 

4. Plán činnosti kulturní komise na rok 2003

 

             Přítomní členové hodnotili dosavadní plnění plánu kulturní komise pro tento rok. Zde bylo možné konstatovat, že do této doby byla velká část plánu komise splněna. Členové se po následující diskusi na tvorbě plánu pro rok 2003 shodli na určitých bodech, které budou na dalším zasedání kulturní komise sestaveny do programu.

 

 

Usnesení 017/07/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 v roce 2003 realizuje 5 jednání a další dle aktuální potřeby

 

 

5. Různé, závěr

       

              Na závěr předseda kulturní komise poděkoval všem přítomným za účast a popřál vše nejlepší do Nového roku. Sdělil, že termín dalšího zasedání bude včas upřesněn na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Josef Chalupa  v.r.

                                                                                         předseda Kulturní komise  

                                                                                               Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 2. prosince 2002

Zapsala : Radka Šimůnková dne 9. prosince 2002

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.12.2002 / 18.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies