Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 4/2002

25. listopad 2002
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 4/2002  konaného dne 25. listopadu 2002

 

 

 

Přítomno: členové Bezpečnostní rady -  viz. presenční listina

                  Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství

                  Mgr. Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

                  Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Plnění úkolů z posledního jednání BRK dne 28. 8. 2002

3.      Zpráva z jednání Bezpečnostní komise rady kraje

4.      Příloha k závěrečné zprávě o povodni v povodí toku Hodonínky

5.      Stav zpracování a vedení dokumentace IZS dle vyhlášky MV ČR, prezentace požárního poplachového plánu

6.      Zpracování plánu zimní údržby Správami a údržbami silnic kraje

7.      Různé

 

 

 

1. Zahájení

Hejtman kraje Vysočina František Dohnal, přednesl program zasedání Bezpečnostní rady.  Místopředseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina, Pavel Maslák požádal o doplnění  programu za bod 3 bod  „Návrh na poskytnutí příspěvku kynologickým skupinám Policie ČR v kraji“. Dále představil hosty jednání.

Výše uvedená změna byla všemi členy rady bez připomínek přijata.

 

 

 

2. Plnění úkolů z posledního jednání BRK dne 28. 8. 2002

Ing. Murárik, tajemník bezpečnostní rady, zmínil poslední zasedání rady, které se konalo 28. srpna 2002. Odbor zemědělství měl za úkol vypracovat závěrečnou zprávu o stavu na řece Hodonínce. Úkol byl  splněn a zpráva byla odeslána všem členům.

Sdělil, že úkol z minulého zasedání, který se týkal oslovení velitele posádek s dotazem na upřesnění sil a prostředků k poskytnutí pomoci velitelů posádek, byl splněn a podklady jsou na sekretariátu hejtmana, oddělení pro řešení mimořádných událostí.

Na základě usnesení č. 012/03/2002/BR bylo uloženo tajemníkovi BR dopracovat personální zastoupení  AČR z 26. VeÚzO v KŠ kraje, dále provést porady s jednotlivými skupinami KŠ k zaměření jejich činností a zpracování vlastní dokumentace. Ing. Murárik sdělil, že tento úkol bude splněn v roce 2003. Porady se skupinami krizového štábu se uskuteční, až se HZS kraje přestěhuje do nových prostor. Termín se posune na leden nebo únor.

 

Usnesení č. 013/03/2002: byl dán požadavek, aby Bezpečnostní rady okresů projednali problematiku rybníků. Ing. Murárik poslal dopis se žádostí o projednání výše uvedeného na Bezpečnostních radách okresů. Tento bod bude projednán na příštím zasedáním Bezpečnostní komise.

 

 

3. Zpráva z jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

K tomuto bodu pohovořil Pavel Maslák, který seznámil členy s činností Bezpečnostní komise rady kraje Vysočina.

Ústředním tématem byla poslední fáze úprav návrhů nařízení Rady kraje – zákon o požární ochraně. Tyto návrhy nařízení jsou zpracovány.

 

Usnesení 014/04/2002/BK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

vzala na vědomí

zprávu  z jednání Bezpečnostní komise rady kraje

 

4. Návrh na poskytnutí příspěvku kynologickým skupinám Policie ČR v kraji

 

Pavel Maslák podal doplňující informace k tomuto bodu. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 017/02/2002 – ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2002. V rámci tohoto rozpočtu byla v kapitole Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém schválen v paragrafu 5529, orj. 18 schválena částka 200 000,-Kč, jako příspěvek složkám IZS a ostatním složkám, jejíž rozdělení dle schváleného komentáře k rozpočtu navrhuje Radě kraje Vysočina její Bezpečnostní komise.  Bezpečnostní komise návrh na rozdělení této částky projednala na svém zasedání č. 07/2002 dne 19.11.2002 a doporučila Radě kraje schválit níže uvedený návrh. Po projednání v Bezpečnostní komisi, by bylo dobré, doporučit částku 

200 000,-Kč  z kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 paragraf 5512 orj. 18, rozdělit jako příspěvek kynologickým skupinám Policie ČR v kraji Vysočina formou věcného daru, tzn. v hodnotě  40.000,-Kč na okres.

 

Usnesení 015/04/2002/BK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje schválit částku 200 000,- Kč z kapitoly Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 § 5512 orj. 18, jako příspěvek kynologickým skupinám Policie ČR v kraji Vysočina, tzn. částku ve výši 40 000,- Kč na okres.

 

 

5. Příloha k závěrečné zprávě o povodni v povodí toku Hodonínky

K tomuto bodu programu pohovořil Ing. Petr Bureš. Informoval přítomné o závěrečné zprávě, která je opatřena také fotodokumentací. Detaily ke zprávě jsou uloženy na odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství u Mgr.  Mikyny.

Ing. Bureš oznámil konání školení k povodním a to dne 11. prosince 2002.

 

 

Ing. František Dohnal poukázal na nesrovnalosti v závěrečné zprávě. Rozchází se údaje, starostka tvrdí, že nebyly oficielně informováni o povodni, která přišla v 11. hodin v té první fázi, HZS později tuto informaci podal.

Pavel Maslák doplnil, že tato dokumentace se stane součástí závěrečné zprávy uceleného povodí Dyje.

Mgr. Mikyna doplnil, že po zkušenostech z letošních povodní není uspořádání povodňových komisí zcela správné a MŽP ČR uvažuje o změně vodního zákona, ve smyslu novely vodního zákona, aby vrcholný orgán povodňové komise byl na úrovni krajů.

Hejtman naznal, že povodňové komise na úrovni krajů nejsou šťastné řešení, vyvstanou zase jiné problémy.

 

Usnesení 016/04/2002/BK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

vzala na vědomí

závěrečnou zprávu o povodni v povodí toku Hodonínky

 

 

 

6. Stav zpracování a vedení dokumentace IZS dle vyhlášky MV ČR, prezentace požárního poplachového plánu

Prezentace nařízení Rady kraje  č. 4 požární poplachový plán.

K tomuto bodu podal vysvětlení Ing. Drahoslav Ryba. Zde je přehled systému nasazení jednotek při zdolávání požárů a při provádění záchranných prací na území kraje. Nařízení vychází z přepisů, hlavně ze zákona o krajích, zákona o požární ochraně a jiné.

 

Usnesení 016/04/2002/BK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

vzala na vědomí

stav zpracování a vedení dokumentace IZS dle vyhlášky MV ČR, prezentace požárního poplachového plánu.

 

 

 

7. Zpracování plánu zimní údržby Správami a údržbami silnic kraje

Diskutovalo se na toto téma. Ing. Šálek, vedoucí odboru dopravy, podal několik vysvětlujících informací. Jakým systémem se postupuje při vyhlášení kalamitního stavu. Jak se situace bude řešit po 1.1. 2003.

Členové se shodli, že kalamitní stav je dobré vyhlásit operativně. Jde pouze o silnice, dálnice je v jiném režimu. Je dobré informovat řidiče, na které radiofrekvenci jsou dopravní informace.  S některými radii se již jedná o této formě předání informací řidičům. Součinnost v oblasti dálnice. Problém ucpání dálnice, HZS a jiné složky nemají možnost se dostat k mimořádné situaci. Problém, kdy řidiči vjíždějí do odstavného pruhu. Je dobré tyto problémy definovat a najít řešení. Ing. Murárik informoval, že ve středu 27. 11. 02 se uskuteční schůzka na SUS.  Ing. Murárik sdělil, že jednání s dálnicí proběhlo již v loňském roce. Vznikl dokument, kde jsou shrnuty kompetence a kontakty a také jsou zde uvedeny síly a prostředky hasičů, které jsou k dispozici.

V dokumentaci jsou také ubytovací prostředky pro případ nouze.

Ing. Šálek poukázal na to, že komunikace mezi dálnicí a krajským úřadem je vcelku dobrá.

Řešilo se, jakým způsobem nejlépe odklonit dopravu na dálnici.

 

Ing. Murárik navrhl, aby se zápisem byly členům BR poslány kontakty na operační štáby a stále služby. Vyzvat štáby a služby, aby komunikovali s medii a pomohli řešit situaci. 

 

Usnesení 017/04/2002/BK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

vzala na vědomí

zpracování plánu zimní údržby Správami a údržbami silnic kraje

a doporučuje

ředitelům silnic a dálnic komunikovat s radii a medii všeho druhu.

 

 

 

 

8. Různé

Plk. Heinz podal informace o konání a přípravách na Summit NATO, z kraje Vysočina  bylo nasazeno přes 250 policistů. Zajišťoval se také volný průjezd dálnice D1. Poukázal na malou kapacitu policistů ve službě. Ing. František Dohnal upozornil plk. Heinze na šířící se kritiku ve špatnou komunikaci s policií.

 

 

 

Ing. Murárik poukázal na  Usnesení bezpečnostní rady státu ze dne 12. listopadu 2002, ke zprávě o činnosti Ústředního krizového štábu a jeho spolupráci s orgány krizového řízení v době povodní.

 

 

Na závěr poděkoval předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina všem přítomným členům za účast. Termín dalšího zasedání bude upřesněn na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

        Ing. Jan Murárik                                                           Ing. František Dohnal

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina                     hejtman kraje Vysočina

                                                                                  předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 26. listopadu 2002

Zapsala: Šárka Polívková dne 28. listopadu 2002

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.12.2002 / 17.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze