Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zapis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 41/2002

10. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 41/2002, konaného dne 10. prosince 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 10. 12. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal.

M. Vystrčil přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 48) Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2002 a 49) Okresní nemocnice – přechod závazků státu na příspěvkové organizace kraje. Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh programu jednáníusnesení.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2002
 2. Návrh vyhlášení výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 3. Změna závazného ukazatele rozpočtu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě na rok 2002
 4. Změna závazných ukazatelů rozpočtu organizací v odvětví kultura na rok 2002
 5. Žádost o poskytnutí finanční dotace Kanonii premonstrátů v Nové Říši
 6. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku sta počítačových sestav
 7. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2003 z rozpočtu SFDI
 8. Návrh na schválení mimořádné odměny
 9. Vyúčtování kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, paragraf 5512, Orj. 18 – neinvestiční dotace ve výši 3 300 000,- Kč
 10. Delegování zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
 11. Majetkoprávní vyrovnání pozemku v k. ú. Košíkova obci Velká Bíteš
 12. Žádost o povolení stavby garáže a případný odprodej pozemku v k. ú. Helenín
 13. Návrh rozpočtového opatření v kultuře
 14. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina a schválení Ceníku úhrady za zřízení věcných břemen na majetku kraje Vysočina
 15. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství 1
 16. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství 2
 17. Výkup částí pozemků v k. ú. Pernštejn a obci Nedvědice
 18. Žádost Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského o finanční výpomoc
 19. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci
 20. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Projekt zřízení veřejné neuniverzitní vysoké školy na bázi VOŠ
 21. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Podpora romských žáků středních škol
 22. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – přímé výdaje ve školství
 23. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – zajištění praktického výcviku
 24. Postup do vyššího platového stupně
 25. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2002
 26. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002
 27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002
 28. Povýšení rozpočtu kraje o dotace z Ministerstva financí ČR
 29. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje
 30. Návrh na odepsání pohledávek příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
 31. Návrh na řešení zvýšených nákladů zimního období (ztráty) roku 2001 u správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
 32. Návrh metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek
 33. Smlouva o vyplňování braneckých dotazníků a žádostí o umístění do domovů důchodců a ústavů sociální péče nestátními zdravotnickými zařízeními
 34. Informace o získání podpory pro projekt „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“ a zpráva o postupu prací na projektu
 35. Návrh na zapojení kraje Vysočina do informační kampaně před vstupem ČR do EU
 36. Podpora vzniku podnikatelských sítí na Vysočině
 37. Poskytnutí finanční dotace do povodňového fondu obce na odstranění škod způsobených povodní – Štěpánov nad Svratkou
 38. Zhodnocení prezentačních akcí odboru regionálního rozvoje za rok 2002
 39. Záměr na vyhlášení grantového programu na získání certifikátu ISO 9000 nebo ISO 14000
 40. Sofie 20. – 24. 11. – doplňující informace a příprava prezentace
 41. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – nově zařazená akce programového financování – Územní energetická koncepce kraje Vysočina
 42. Návrh Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů
 43. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003
 44. Veřejná zakázka „Úklid v prostorách budov, úklid a údržba přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“ - výběr uchazeče
 45. Veřejná zakázka „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“ - výběr uchazeče
 46. Sportovec kraje Vysočina 2002, záměr vyhlášení ankety
 47. Koncepce přechodu pečovatelské služby a převod pečovatelské služby na Město Jemnice
 48. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2002
 49. Okresní nemocnice – přechod závazků státu na příspěvkové organizace kraje
 50. Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 8 hlasy.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 40/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Návrh vyhlášení výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu na vyhlášení výše zmíněných výběrových řízení. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 769/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh vyhlášení výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle upravené přílohy 1 materiálu RK-41-2002-02 a obecné schéma složení komise pro výběrová řízení dle upravené přílohy 2 materiálu RK-41-2002-02.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: do ukončení výběrových řízení

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-02, RK-41-2002-02pr1, RK-41-2002-02pr2

 

3. Změna závazného ukazatele rozpočtu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě na rok 2002

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh změny rozpočtu Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 770/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě pro rok 2002 objem prostředků na platy v absolutní výši, tj. 4 488 tis. Kč s tím, že nevyčerpané finanční prostředky budou použity v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok 2002.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-03

 

4. Změna závazných ukazatelů rozpočtu organizací v odvětví kultura na rok 2002

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 771/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         snížení schváleného rozpočtu kapitoly 40 Kultura § 3315, pol. 5331 - závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2002 o částku 189 000,- Kč z důvodu snížení limitu prostředků na platy dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-04;

·         snížení schváleného rozpočtu kapitoly 40 Kultura § 3315, pol. 5331 - závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě pro rok 2002 o částku 210 600,- Kč z důvodu snížení limitu prostředků na platy dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-04;

·         povýšení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 399 600,- Kč.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: 15. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-04, RK-41-2002-04pr1

 

5. Žádost o poskytnutí finanční dotace Kanonii premonstrátů v Nové Říši

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje podrobné informace k předložené žádosti na poskytnutí finanční dotace. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 772/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, s poskytnutím finanční dotace Kanonii premonstrátů v Nové Říši ve výši 200 000,- Kč na řešení havarijního stavu přístupového schodiště ke kapli Povýšení sv. Kříže u Nové Říše a

doporučuje

odboru kultury a památkové péče další finanční pomoc řešit v rámci rozpočtu na rok 2003.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-05

 

7. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2003 z rozpočtu SFDI

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2003 z rozpočtu SFDI. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 773/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS příspěvkových organizací kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na období leden až prosinec roku 2003 poskytovaných ze SFDI v roce 2003 a výši tranží na období leden až prosinec roku 2003 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-41-2002-07.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-07, RK-41-2002-07pr1

 

8. Návrh na schválení mimořádné odměny

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem mimořádných odměn. Po rozsáhlé diskusi předkladatel navrhl vyřazení tohoto bodu z programu jednání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-08, RK-41-2002-08pr1

 

9. Vyúčtování kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, paragraf 5512, Orj. 18 – neinvestiční dotace ve výši 3 300 000,- Kč

            P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, podal radě kraje doplňující informace k předkládanému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 774/41/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

vyúčtování neinvestiční dotace jednotkám Sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina ve výši 3 300 000,- Kč, uvedené ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2002 v kapitole Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém, paragraf 5512, Orj. 18.

odpovědnost: Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-09, RK-41-2002-09pr1

 

10. Delegování zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje delegovala zástupce a náhradníky za zástupce zřizovatele a přijala doplněný návrh usnesení.

Usnesení 775/41/2002/RK

Rada kraje

deleguje

Vladimíra Dolejše a Václava Vacka jako zástupce zřizovatele a Ing. Petra Koláře a Mgr. Hanu Motlovou jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek na dodávku kamenné drti a průmyslové soli pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-10

 

11. Majetkoprávní vyrovnání pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s žádostí o výkup pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 776/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·         s uznáním vlastnictví p. Josefa Horta a p. Ludmily Krystové k pozemku par. č. 30/3 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš;

·         se zahájením jednání s p. Josefem Hortem a p. Ludmilou Krystovou o výkupu pozemku par. č. 30/3 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-11

 

12. Žádost o povolení stavby garáže a případný odprodej pozemku v k. ú. Helenín

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 777/41/2002/RK

Rada kraje

zamítá

žádost Petra Vyhnanovského a Jakuba Vyhnanovského o povolení stavby dvojgaráže na pozemku par. č. 339/3 v k. ú. Helenín a obci Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému žadatele o rozhodnutí rady kraje písemně vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-12

 

13. Návrh rozpočtového opatření v kultuře

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 778/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu příjmů a výdajů (kapitola Kultura) kraje Vysočina o neinvestiční dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ na akci oprava fasády objektu zámku Nové Město na Moravě č. p. 1 v částce 830 tis. Kč;

·         povýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Horácké galerii Nové Město na Moravě o částku 830 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor kultury, odbor ekonomický

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-13

 

14. Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina a schválení Ceníku úhrady za zřízení věcných břemen na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radě kraje návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina a schválení Ceníku úhrady za zřízení věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 779/41/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit s účinností k 31. 12. 2002 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-14, RK-41-2002-14pr1

 

15. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství 1

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 780/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·          vyřazení akce „SPŠS Havl. Brod, dostavba areálu“ ISPROFIN 398241 1733 podle upravené přílohy 8 schváleného rozpočtu – Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-15;

·          přesun finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z akce „SPŠS Havl. Brod, dostavba areálu“ ISPROFIN 398241 1733 na akci „SPŠS Havl. Brod, rekonstrukce střechy“ ISPROFIN 398241 0859 podle upravené přílohy 8 schváleného rozpočtu – Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-15;

·          povýšení závazného ukazatele investiční dotace Střední průmyslové škole stavební Havlíčkův Brod o 300 000,- Kč z prostředků programového financování státního rozpočtu;

·          snížení závazného ukazatele investiční dotace Střední průmyslové škole stavební Havlíčkův Brod o 300 000,- Kč z rozpočtu kraje a povýšení položky Péče o lidské zdroje § 6409 – ostatní činnosti j. n. o 300 000,- Kč;

·          snížení finančních prostředků na akci „Střední zdravotnická škola Jihlava, přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce soc. zařízení“, ISPROFIN 398241 0876 o 3 000 000,- Kč na 13 750 000,- Kč podle upravené přílohy 8 schváleného rozpočtu – Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-15;

·          zařazení nové akce a přesun finančních prostředků ve výši 3 000 000,- Kč z akce „Střední zdravotnická škola Jihlava, přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce soc. zařízení“, ISPROFIN 398241 0876 na akci „SOU strojírenská Moravské Budějovice, rekonstrukce ÚT a ZTI“ ISPROFIN 398240 1141 podle upravené přílohy 8 schváleného rozpočtu – Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu
RK-41-2002-15;

·          snížení závazného ukazatele investiční dotace Střední zdravotnické škole Jihlava o 3 000 000,- Kč na 13 750 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor školství ,mládeže a sportu

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-15, RK-41-2002-15pr1

 

16. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství 2

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 781/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina o částku 3 332 000,- Kč (investiční dotace) a o částku 915 000,- Kč (neinvestiční dotace) - akce „Rodinná buňka a opravy objektu DD Nová Ves u Chotěboře“ ISPROFIN 398240 1244 podle upravené přílohy 8 schváleného rozpočtu – Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-16;

·         povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina o částku 2 279 000,- Kč (investiční dotace) - akce „DM SZŠ a VZŠ Husova 54 Jihlava“ podle upravené přílohy 8 schváleného rozpočtu – Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-16;

·         změnu závazného ukazatele dotace na investice Střednímu odbornému učilišti služeb, Karoliny Světlé 2, Jihlava o 2 279 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-16, RK-41-2002-16pr1

 

17. Výkup částí pozemků v k. ú. Pernštejn a obci Nedvědice  

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s žádostí o výkup částí pozemků v k. ú. Pernštejn a obci Nedvědice. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 782/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s paní Evou Šestákovou a panem Zbyňkem Šestákem, bytem Pernštejn čp. 1, popřípadě s Českou republikou ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/38810 v k. ú. Pernštejn a obci Nedvědice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-17

 

18. Žádost Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského o finanční výpomoc

F. Dohnal podal radě kraje k předložené žádosti doplňující informace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 783/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·         v souladu s § 59, odstavec 2, písmenem a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím finanční dotace Domu sv. Antonína ve výši 200 tisíc korun na pomoc s krytím provozních nákladů domova důchodců;

·         povýšení kapitoly Sociální věci, § 4316 - Domovy důchodců o částku 200 tisíc korun za účelem poskytnutí výše uvedené dotace snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 11. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-18

 

48. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2002

            A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala radu kraje o plánovaném rozpočtovém opatření. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 784/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zapracováním účelových dotací přijatých na účet kraje po 10. prosinci 2002 do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 s tím, že jejich přijetí a použití bude dodatečně předloženo ke schválení na nejbližším jednání rady kraje v lednu 2003.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: prosinec 2002, leden 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-48

 

49. Okresní nemocnice – přechod závazků státu na příspěvkové organizace kraje

            E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Černá. Po rozsáhlé diskusi o potřebě přijetí nutných opatření vzala rada kraje tento informativní materiál na vědomí.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-49

 

28. Povýšení rozpočtu kraje o dotace z Ministerstva financí ČR

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje ke schválení návrh na povýšení rozpočtu kraje o dotace z Ministerstva financí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 785/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o dotaci na řešení problému deficitních míst převáděných na kraj z okresních úřadů ve výši 160 tis. Kč;

·         použití těchto účelových prostředků v rámci kapitoly Krajský úřad - § 6172 – Činnost regionální správy na krytí výdajů spojených s vybavením krajského úřadu movitým majetkem;

·         povýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých krajskému úřadu v souvislosti se zajištěním průběhu voleb do zastupitelstev obcí;

·         použití těchto účelových prostředků na úhradu výdajů vzniklých krajskému úřadu v souvislosti se zajištěním průběhu voleb do obecních zastupitelstev s tím, že nevyčerpaná část bude vrácena při finančním vypořádání do státního rozpočtu ČR.

odpovědnost: sekretariát ředitelky a ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-28

 

29. Smlouva o obhospodařování cenných papírů

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, seznámila radu kraje s obsahem Smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 786/41/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit Smlouvu o obhospodařování cenných papírů ve znění přílohy 1 materiálu
RK-41-2002-29;

·         pověřit radu kraje k vyjadřování souhlasu případně nesouhlasu se změnami Všeobecných obchodních podmínek ve smyslu článku 3 odst. 3 Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a Ceníku služeb ve smyslu článku 3 odst. 4 Smlouvy o obhospodařování cenných papírů.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-29, RK-41-2002-29pr1, RK-41-2002-29pr2

 

30. Návrh na odepsání pohledávek příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje návrh na odepsání pohledávek zmíněných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 787/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·         u Středního odborného učiliště služeb Jihlava s odepsáním zůstatku pohledávky vůči firmě Pramix a. s. Krnov ve výši 35 591,33 Kč;

·         u SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Třešť s odepsáním pohledávek k subjektům WP Corporacion, spol. s r. o., Stará Říše 198 ve výši 34 994,- Kč a Lexikon, spol. s r. o., Velké Meziříčí – Závist 18, ve výši 38 408,00 Kč a

ukládá

·         řediteli SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Třešť projednat s firmou Lexikon, spol. s r. o, Velké Meziříčí – Závist 18 dodatečné uznání promlčené pohledávky 38 408,- Kč a v případě kladného výsledku sjednat dohodu o zaplacení promlčené pohledávky včetně splátkového režimu;

·         vedoucí ekonomického odboru organizacím písemně potvrdit souhlas rady kraje s odepsáním pohledávek podle tohoto usnesení.

odpovědnost: ředitel řediteli SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Třešť, vedoucí ekonomického odboru

termín: 10. 12. 2002, do 20. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-30

 

31. Návrh na řešení zvýšených nákladů zimního období (ztráty) roku 2001 u správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje na vědomí návrh na řešení zvýšených nákladů zimního období roku 2001 u správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 788/41/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

výsledek analýzy příčin schodku hospodaření za r. 2001 u příspěvkových organizací SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Jihlava, SÚS Pelhřimov, SÚS Třebíč, SÚS Žďár nad Sázavou, s odůvodněním vzniku schodku hospodaření nepředvídatelně zvýšenou náročností zajištění sjízdnosti silnic v závěru roku 2001;

schvaluje

použití prostředků rezervních fondů organizací SÚS k částečné úhradě zvýšených nákladů zimního období (ztráty) roku 2001;

ukládá

organizacím SÚS použít zlepšený hospodářský výsledek organizací SÚS  roceza rok 2002 ke krytí zvýšených nákladů zimního období roku 2001, (dle přílohy 2 Rozhodnutí ředitele SFDI č. 15/2002 - dopisu SFDI č. j. 1410/2002 doručeného dne 29. 11. 2002) a

souhlasí

se způsobem řešení zvýšených nákladů zimního období roku 2001, navrženým Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za I. třídy silnic, formou snížení provozního plánu organizací SÚS v roce 2002 na základě dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR č. j. 140/10410-2002 ze dne 18. 10. 2002 jednotlivým SÚS.

odpovědnost: ředitelé SÚS kraje Vysočina

termín: do 31. 12. 2002; I. čtvrtletí pololetí roku 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-31, RK-41-2002-31pr1, RK-41-2002-31pr2, RK-41-2002-31pr3

 

32. Návrh metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky a A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložily radě kraje ke schválení návrh metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 789/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Metodický návod pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek podle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-32.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-32, RK-41-2002-32pr1

 

42. Návrh Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, seznámila radu kraje s návrhem Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů. Po rozsáhlé diskusi rada kraje doporučila E. Šarapatkové předložit tento materiál po jeho dopracování k projednání na příštím jednání rady kraje. E. Šarapatková návrh rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-42, RK-41-2002-42pr1

 

43. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 790/41/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2003 na 360 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-43, RK-41-2002-43pr1

 

44. Veřejná zakázka „Úklid v prostorách budov, úklid a údržba přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“ - výběr uchazeče

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, seznámila radu kraje s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 791/41/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zakázku „Úklid v prostorách budov, úklid a údržba přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“ je nabídka podaná uchazečem Jiří Huďa, Jihlava, Královský Vršek 28 a

ukládá

sekretariátu ředitelky oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-44

 

45. Veřejná zakázka „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“ - výběr uchazeče

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, seznámila radu kraje s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 792/41/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na veřejnou zakázku „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“ je nabídka podaná uchazečem PATROL group s. r.o., Jihlava, Masarykovo náměstí 8 a

ukládá

sekretariátu ředitelky oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-45

 

26. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. V průběhu jednání přišel T. Hermann a I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 793/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části (kapitola Školství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci od úřadů práce ve výši 593 430,- Kč;

·   změnu závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací o dotace poskytnuté úřady práce dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-26;

·   zvýšení příjmů a výdajů (kapitola Krajský úřad) o účelovou dotaci od úřadu práce na úhradu nákladů kraje Vysočina spojených se zajištěním odborné praxe absolventů v roce 2002 ve výši 164 114,- Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-26, RK-41-2002-26pr1, RK-41-2002-26pr2

 

27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávánía P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podali radě kraje doplňující informace k výše zmíněnému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 794/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s úpravou tvorby a použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2002 včetně jeho věcného čerpání v rozsahu přílohy 1 materiálu RK-41-2002-27.

odpovědnost: ředitelépříspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-27, RK-41-2002-27pr1

 

19. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, požádal radu kraje o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi Středním odborným učilištěm lesnickým a Učilištěm Lesonice a firmou Minolta spol. s r. o., Brno, na pronájem digitální kopírky. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 795/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Středním odborným učilištěm lesnickým a Učilištěm Lesonice a firmou Minolta spol. s r. o., Veveří 102, Brno, na pronájem digitální kopírky dle materiálu
RK-41-2002-19.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště Lesonice

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-19

 

20. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Projekt zřízení veřejné neuniverzitní vysoké školy na bázi VOŠ

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámil radu kraje s návrhem na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 796/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v částce 50 000,- Kč na zajištění projektu zřízení veřejné neuniverzitní vysoké školy;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Vyšší odborné školy v Jihlavě o částku 50 000,- Kč dle materiálu RK-41-2002-20.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-20

 

21. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Podpora romských žáků středních škol

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámil radu kraje s návrhem na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 797/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o dotaci MF ČR na Podporu romských žáků středních škol ve výši 33 260,- Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací o poskytnuté účelové prostředky dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-21.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-21, RK-41-2002-21pr1

 

22. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – přímé výdaje ve školství

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámil radu kraje s předložením návrhem na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 798/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci na úhradu přímých výdajů ve školství v částce 1 460 tis. Kč;

·         změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v kapitole školství dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-22.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-22, RK-41-2002-22pr1

 

23. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – zajištění praktického výcviku

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámil radu kraje s navrženou změnou schváleného rozpočtu na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 799/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva zemědělství ČR v částce 330 989,- Kč;

·         změnu závazných ukazatelů rozpočtu SOU zemědělskému Kamenice nad Lipou o částku 330 989,- Kč dle materiálu RK-41-2002-23.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-23

 

24. Postup do vyššího platového stupně

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 800/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-24.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 13. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-24, RK-41-2002-24pr1

 

25. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2002

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámil radu kraje s návrhem na změnu závazného ukazatele příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 801/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací dle přílohy 1 a 2 materiálu
RK-41-2002-25.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-25, RK-41-2002-25pr1, RK-41-2002-25pr2

 

46. Sportovec kraje Vysočina 2002, záměr vyhlášení ankety

A. Štěrbová seznámila radu kraje se záměrem vyhlášení zmíněné ankety. Po rozsáhlé diskusi rada kraje doporučila A. Štěrbové předložit tento materiál po jeho dopracování k projednání na příštím jednání rady kraje. A. Štěrbová návrh rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-46, RK-41-2002-46pr1, RK-41-2002-46pr2

 

33. Smlouva o vyplňování braneckých dotazníků a žádostí o umístění do domovů důchodců a ústavů sociální péče nestátními zdravotnickými zařízeními

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení smlouvu o vyplňování braneckých dotazníků a žádostí o umístění do domovů důchodců a ústavů sociální péče nestátními zdravotnickými zařízeními. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 802/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

vzorovou smlouvu o dílo dle upravené přílohy 1 materiálu RK-41-2002-33 a

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví uzavřít s nestátními zdravotnickými zařízeními registrovanými na území kraje smlouvy o dílo ve znění uvedeném v upravené příloze 1 materiálu RK-41-2002-33.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-33, RK-41-2002-33pr1

 

47. Koncepce přechodu pečovatelské služby a převod pečovatelské služby na Město Jemnice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila podrobně radu kraje se zmíněnou koncepcí a doporučila ji ke schválení. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 803/41/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zrušením pečovatelské služby ve středisku Jemnice provozované Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč k 1. 1. 2003.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín:

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-47, RK-41-2002-47pr1, RK-41-2002-47pr2, RK-41-2002-47pr3, RK-41-2002-47pr4

 

6. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku sta počítačových sestav

Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se zprávou komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen komise) podaných ve veřejné soutěži na dodávku sta počítačových sestav. Rada kraje se neztotožnila s výsledkem hodnocení a doporučením komise. Rada kraje nesouhlasí s pořadím nabídek v případě třetí komodity (50 sestav, 15“ LCD monitory) na prvním a druhém místě jak ho uvedla komise ve své zprávě.

Při hodnocení nabídek byla kritéria hodnocení vymezená zadavatelem komisí dodržena. Komise přiřadila jednotlivým kritériím hodnocení stupeň významu v procentech v sestupné výši podle pořadí kritérií vymezených zadavatelem. Rada kraje respektuje výši jednotlivých stupňů významu stanovenou komisí. S ohledem na velké rozdíly mezi jednotlivými stupni významu prvního (technické parametry) a posledního kritéria (nabídková cena) je doporučení komise nepřijatelné. Rozdíl v nabídkách uchazečů Viki s. r. o., varianta 2 a Autocont a. s., varianta 3, v případě prvního kritéria je poměrně malý a naopak rozdíl v pátém kritériu - ceně - je velmi vysoký. Při hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií členy komise nebyly dle názoru rady kraje vzaty správně v úvahu značné rozdíly v plnění těchto kritérií (poměr výkon/cena). V důsledku toho poměr mezi ohodnocením kritérií nabídek komisí neodpovídá poměrům plnění kritérií v nabídkách.

Rada kraje dospěla k závěru, že nejvhodnější nabídkou celkově nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách veřejné soutěže na dodávku sta počítačových sestav je nabídka č. 1, varianta 3 podaná firmou Autocont a. s., s ohledem na skutečnost, že tato nabídka je v kritériu č. 5 natolik výhodná, že převažuje ne významně horší parametry v kritériu č. 1 oproti nabídce č. 4, varianta 2.

S pořadím nabídek na třetím a dalších místech podle hodnocení komise rada kraje souhlasí.

V průběhu jednání odešli V. Kodet a M. Matějková. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 804/41/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na dodávku sta počítačových sestav je v případě všech tří komodit nabídka firmy Autocont a. s., varianta 3.

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a odboru informatiky zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-06, RK-41-2002-06pr1

 

34. Informace o získání podpory pro projekt „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“ a zpráva o postupu prací na projektu

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli V. Kodet a M. Matějková. Z jednání se omluvil M. Vystrčil. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 805/41/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor a poskytnutí grantu Evropské unie na jeho realizaci a

ukládá

odboru regionálního rozvoje poskytovat projektu i nadále podporu a součinnost prostřednictvím expertní pomoci.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-34

 

35. Návrh na zapojení kraje Vysočina do informační kampaně před vstupem ČR do EU

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem na zapojení kraje Vysočina do informační kampaně před vstupem ČR do EU. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 806/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

předložený návrh na realizaci projektu „Vysočina na prahu Evropy“ a

ukládá

odboru regionálního rozvoje projekt dopracovat a znovu předložit radě kraje do konce ledna r. 2003.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-35

 

36. Podpora vzniku podnikatelských sítí na Vysočině

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se záměrem podpory vzniku regionálních podnikatelských sítí na Vysočině prostřednictvím grantového programu. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 807/41/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

záměr odboru regionálního rozvoje podpořit vznik regionálních podnikatelských sítí na Vysočině prostřednictvím grantového programu.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-36, RK-41-2002-36pr1, RK-41-2002-36pr2, RK-41-2002-36pr3

 

37. Poskytnutí finanční dotace do povodňového fondu obce na odstranění škod způsobených povodní – Štěpánov nad Svratkou

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský a odešel T. Hermann a M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 808/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření příkazní smlouvy dle přílohy 1 materiálu RK-41-2002-37 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje výkon činnosti příkazníka dle smlouvy.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, odbor regionálního rozvoje

termín: 10. 12. 2002, po dobu trvání smluvního vztahu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-37, RK-41-2002-37pr1

 

38. Zhodnocení prezentačních akcí odboru regionálního rozvoje za rok 2002

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje návrh na odložení tohoto bodu z programu jednání a předložení materiálu doplněného o analýzu akcí k projednání na příští jednání rady kraje. Rada kraje návrh V. Jourové akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-38

 

39. Záměr na vyhlášení grantového programu na získání certifikátu ISO 9000 nebo ISO 14000

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se záměrem vyhlášení zmíněného grantového programu. V průběhu jednání přišli T. Hermann a M. Matějková. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 809/41/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

záměr odboru regionálního rozvoje na vyhlášení grantového programu na získání certifikátu ISO 9000 nebo ISO 14000.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-39

 

40. Sofie 20. – 24. 11. – doplňující informace a příprava prezentace

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu a požádala o schválení příprav prezentace kraje v Bulharsku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 810/41/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

doplňující informace získané na základě pracovní cesty Olgy Wiesnerové do Sofie a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zahájit přípravu na prezentaci kraje Vysočina v Bulharsku.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: květen 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-40, RK-41-2002-40pr1

 

41. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – nově zařazená akce programového financování – Územní energetická koncepce kraje Vysočina

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh změny rozpočtu kraje na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 811/41/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části kapitoly Regionální rozvoj schváleného rozpočtu kraje o 300 tis. Kč na nově zařazenou akci programového financování – Územní energetická koncepce kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-41-2002-41

 

50. Rozprava členů rady

S. Zikmundová podala přítomným členům rady aktuální informace v otázkách reformy veřejné správy a způsobu převodu zaměstnanců a majetku ze zanikajících okresních úřadů na kraje a obce.

P. Pospíchal doplnil informace z oblasti dopravní obslužnosti.

M. Matějková hovořila o plánované schůzce s řediteli nemocnic v kraji.

I. Rohovský informoval o své účasti na schůzce k projektu jihlavské čističky financované z ISPA.

 

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 41/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 1. 2003, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 41/2002 dne 10. prosince 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.12.2002 / 10.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze