Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/2002

11. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 č. 12/2002 ze dne 11. prosince 2002

 

 

Přítomni:

·        Vladimír Dolejš – předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Vladimír Hink - místopředseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý – člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Ing. Bohumil Kotlán - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Ing. Oldřich Rambousek - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Ing. arch. Jaroslav Kruntorád - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Bc. Jiří Vondráček - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Rostislav Rakšány - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina;

·        PaedDr. Martina Matějková – radní kraje Vysočina;

·        JUDr. Věra Švarcová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ;

·        Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

·        Ing. Michal Šulc – tajemník výboru.

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání a schválení programu;

2.      Převod okresních nemocnic na kraj

(PaedDr. Martina Matějková, JUDr. Věra Švarcová);

3.      Zhodnocení činnosti výboru v roce 2002;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

 

1. Zahájení

Vladimír Dolejš, předseda výboru, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Doporučil zařadit k stávajícím bodům programu projednání Připomínek k návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2003 (v té verzi, která bude předkládaná zastupitelstvu kraje dne 17. 12. 2002). Dále vznesl návrh k přesunutí bodu Převod okresních nemocnic na kraj - důvodem je pozdější příchod PaedDr. Martiny Matějkové, která k této problematice pohovoří. Všichni přítomní s oběma návrhy souhlasili. Zápis ze zasedání finančního výboru č. 11/2002 byl předložen přímo na jednání.

 

 

2. Zhodnocení práce výboru v roce 2002

Předseda pohovořil o činnosti výboru za rok 2002, o plnění plánu činnosti, výjezdních zasedáních, kontrolní činnosti finančního výboru, zabezpečování přímé kontroly, účasti členů na jednáních výboru. Kladně zhodnotil spolupráci s RNDr. Milošem Vystrčilem a ekonomickým odborem KrÚ. Kvitoval spolupráci uvnitř výboru, výstupy z výboru zhodnotil jako jednotné a shodné. Dále polemizoval o činnosti výboru v roce 2003, konstatoval, že z letošního roku zůstává kontrola výběrových řízení, kterou byli pověřeni Vladimír Hink a Ing. arch. Jaroslav Kruntorád. Uvedl, že práce finančního výboru v roce 2003 by měla navazovat na věci realizované v letošním roce, vyzdvihl význam výjezdních zasedání a poznávání některých zařízení v majetku kraje v praxi. Poděkoval všem přítomným za jejich činnost ve finančním výboru. Otevřel diskusi k námětům na činnost výboru v roce 2003.

Ing. Jaroslav Kruntorád omluvil svou častou neúčast na zasedáních výboru, která ve většině termínů kolidovala s jednáními s japonským investorem v Havlíčkově Brodě.

Vladimír Hink uvedl, že v 1. čtvrtletí 2003 realizuje společně s Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem výše zmiňovanou kontrolu výběrových řízení.

PhDr. Zdeněk Dobrý projevil názor, aby v roce 2003 byla zvýšena četnost kontrol.

Ing. Bohumil Kotlán se rovněž připojil k podpoře zvýšení kontrolní činnosti výboru, konstatoval, že považuje za nutné sledovat rovněž nakládání s finančními prostředky z Fondu Vysočiny. Kvitoval přínos výjezdních zasedání výboru. Jako jednu z možností výjezdního zasedání v roce 2003 uvedl Bystřici nad Pernštejnem, kam všechny členy výboru srdečně pozval.

RNDr. Miloš Vystrčil ocenil přístup, činnost a přímé jednání finančního výboru. Kvitoval myšlenku zvýšení kontrolní činnosti finančního výboru.

Bc. Jiří Vondráček jako jeden z možných námětů kontrolní činnosti uvedl kontrolu naplněnosti rozpočtu (realizace některých položek v něm uvedených).

 

 

3. Připomínky k programu jednání ZK dne 17. 12. 2002

Předseda výboru tlumočil nespokojenost s tím, že v návrhu rozpočtu kraje pro rok 2003, který bude předkládán zastupitelstvu kraje dne 17. 12. 2002 nejsou zapracována usnesení finančního výboru.

RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že struktura rozpočtu zůstala zachována, radikální a neočekávané změny nebyly provedeny (o čemž vypovídá změnový dokument). Většina provedených změn povede k posílení rozhodovací role zastupitelstva kraje. Úpravou přílohy č. 14 (kulturní, společenské, a sportovní akce) byly posíleny prověřené akce, další akce v kraji bude možno podpořit v rámci grantových programů Fondu Vysočiny. Co se týče repase požární techniky HZS kraje Vysočina – většinový názor rady kraje se neztotožňuje s usnesením finančního výboru (zmínil, že stát na repasi techniky neposkytuje žádné příspěvky). Zdůraznil, že zákon krajům neukládá povinnost přispívat na repasi požární techniky. Závěrem vyzdvihl, že v návrhu rozpočtu kraje pro rok 2003, která bude zastupitelstvu kraje dne 17. 12. 2002 předkládána byla zapracována většina připomínek rozpočtové komise, finančního výboru a politických klubů zastupitelstva kraje.

Bc. Jiří Vondráček otevřel diskusi k možnosti systémového financování Domovů důchodců v kraji. RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že rada kraje se touto problematikou zabývala, bude připravena koncepce k řešení této problematiky (koncepci bude vyhotovovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví), rada kraje bude řešit systémové financování nejen Domovů důchodců.

            Na základě rozsáhlé diskuse bylo přijato toto usnesení.

 

Usnesení 044/12/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

projevuje

nespokojenost se změnou rozpočtových položek na úseku kulturních, společenských a sportovních akcí a na úseku repase požární techniky HZS kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (2 se zdrželi).

 

 

4. Převod okresních nemocnic na kraj

RNDr. Miloš Vystrčil se krátce vyjádřil k zadluženosti nemocnic, tlumočil přítomným některá konkrétní čísla: závazky po lhůtě splatnosti (cca 240 milionů Kč), pohledávky (nejsou přesně zmapovány), závazky celkem (462 milionů Kč) k datu 31. 10. 2002, kumulovaná ztráta (475 milionů Kč). Uvedl, že je třeba přezkoumat hospodaření jednotlivých nemocnic (během 1. čtvrtletí 2003 by měla nastoupit auditorská firma), tlumočil přítomným diskusi, která k této problematice probíhala na jednání rady kraje, vyzdvihl, že ve svých finančních plánech na rok 2003 si všechny nemocnice v kraji naplánovali ztrátu (celkem cca 180 milionů). Vyjádřil se k problematice pokrytí odpisů.

Ing. Oldřich Rambousek konstatoval, že uvedená čísla jsou zavádějící, výsledek hospodaření je zkreslený, reálnější číslo celkové zadluženosti nemocnic v kraji je dle jeho názoru 1,5 miliardy.

Bc. Jiří Vondráček se vyjádřil k problematice jednání a smluv mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami.

PaedDr. Martina Matějková přiblížila přítomným celkovou situaci v ČR, přičemž zdůraznila, že dosud se nepodařilo mezi kraji a státem dosáhnout přijatelné dohody. Dále vyzdvihla nesjednocenost jednotlivých nemocnic. Tlumočila přítomným výsledky jednání se zástupci pojišťoven a dodavateli léků. Konstatovala, že nejzávažnější je situace v dodávce léků a zdravotní techniky v nemocnici Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod, tyto nemocnice mají připraveny splátkové kalendáře, v případě nedohody a neplacení dodavatelé zastaví přísun léků a zdravotnických potřeb. Jako jedno z právních řešení uvedla možnost zažalování státu, sdělila, že tento krok již některé kraje iniciují (Rada kraje Vysočina se dohodla, že případě iniciativy některých krajů se k této aktivitě přidá, sám o sobě však kraj tuto iniciativu vznášet nebude). Zdůraznila nutnost prověrky hospodaření nemocnic v co nejbližší době. Uvedla, že pro rok 2003 se v ISPROFINu počítá pouze se dvěma investičními akcemi týkající se nemocnic v kraji, investiční akce pro rok 2004 v tuto chvíli nejsou jasné.

Dále se vyjádřila k problematice nákupu lineárního urychlovače, který by fungoval pro celý kraj, prostorové a personální zázemí jsou již připraveny, cena výše zmiňovaného přístroje je cca 100 milionů Kč.

Vyzdvihla nutnost oddělování hospodaření nemocnic a kvalitu lékařské péče, která je ve všech nemocnicích v kraji na dobré úrovni.

JUDr. Věra Švarcová informovala o počtu lůžek, počtu lékařů a středního zdravotnického personálu, platech, průměrné obložnosti, kumulované ztrátě za posledních 10 let, předpokládaných hospodářských výsledcích, pohledávkách a závazcích.

Předseda výboru se dotázal na výstavbu prádelny v Havlíčkově Brodě. PaedDr. Martina Matějková uvedla, že tato akce je financování formou ISPROFIN, počítá s tím, že by měla kapacitně sloužit nejen nemocnici v Havlíčkově Brodě.

PhDr. Zdeněk Dobrý požádal, aby konkrétní písemné údaje, které dala JUDr. Věra Švarcová členům výboru k nahlédnutí mohly být k dispozici i na zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2002.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice auditu nemocnic. Ing. Anna Krištofová v této souvislosti upozornila na problémy zřizovacích listin a vložení majetku do správy, problematiku placení daní. Dále se hovořilo o poradních a dozorčích radách, JUDr. Věra Švarcová konstatovala, že poradní a dozorčí rady nemají oporu v zákoně (povinně pouze u fakultních nemocnic), byly to poradní orgány okresních úřadů.

PaedDr. Martina Matějková kladla důraz na možnost porovnání a vzájemného srovnání nemoc v kraji, zmínila se o investiční politice kraje.

Ing. Bohumil Kotlán vznesl dotaz k nákladům na léky a jejich nákupům. PaedDr. Martina Matějková uvedla, že náklady na léky tvoří ¼ všech výdajů nemocnic, tato problematika není v nemocnicích systémově řešena.

Rozvinula se diskuse k problematice nákupu léků a s tím spojenými náklady.

 

Usnesení 045/12/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o převodu okresních nemocnic na kraj Vysočina k 1. 1. 2003.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

5. Diskuse, různé

Nebyly vzneseny žádné další náměty a připomínky.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem za účast a s přáním příjemného prožití svátků vánočních ukončil jednání. Termín konání zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003 byl určen na středu 15. 1. 2003 v 9:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 11. 12. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 12. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.12.2002 / 17.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze