Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 10/2002

4. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 10/2002

konaného dne 4. 12. 2002

 

 

Přítomni:

-          Simona Kadlecová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-          Milan Stránský - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-          Zdeňka Marková - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Alois Koukola - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-          Jan Bokšay - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-          PaedDr. Jaroslav Ptáček – předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina;

-          Václav Brabec – administrátor internetových stránek kraje Vysočina;

-          Radka Burketová – tajemnice komise.

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání;
  2. Prezentace nových materiálů kraje Vysočina;
  3. Propagační předměty kraje Vysočina;
  4. Představení nových www stránek kraje Vysočina;
  5. Různé;
  6. Závěr.

 

 

1. Zahájení jednání

            PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné členy komise a všechny hosty. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. K tomuto návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Prezentace nových materiálů kraje Vysočina

            Václav Brabec a Radka Burketová přímo na jednání předložili členům komise ukázky prezentačních a propagačních materiálů a předmětů kraje Vysočina. Pohovořili o nejnovějších tištěných prezentačních materiálech. Tajemnice komise uvedla, že velký zájem je především o pohlednice kraje Vysočina. Zmínila, že se připravuje image materiál kraje – v tuhle chvíli je ve fázi sběru podkladů a fotografií a komunikace s firmou.

            Ing. Tomáš Hermann tlumočil představy vedení kraje o tvorbě image materiálu kraje. Popsal problémy při výběrovém řízení na zhotovitele. Pro představu ukázal přítomným obdobný materiál z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Vyjádřil se k novému tištěnému materiálu „Vysočina - kraj pro vaše investice“. Kladně zhodnotil grafický styl materiálu, poukázal na nedostatky formální i obsahové. Sdělil, že zpracování obsahové stránky bylo zadáno Regionální rozvojové agentuře Vysočina (dále jen RRAV).

V diskusi k výše zmiňovanému materiálu bylo poukázáno na absenci sítě průmyslových zón Chotěbořska. Hovořilo se o rozšíření a distribuci materiálu, který zajišťuje regionální rozvoj. Tento materiál byl již to prezentován na různých veletrzích. Byl vznesen dotaz, na základě čeho byl učiněn výběr průmyslových zón v materiálu. Ing. Tomáš Hermann zdůraznil, že kompletní obsah zpracovávala RRAV, výběr průmyslových zón tedy dělala tato agentura. Tlumočil úvahy kraje o vydání aktuálnější verze materiálu, kde by chyby byly odstraněny.

            Na základě slibu z minulého jednání komise předložila tajemnice přítomným k nahlédnutí prezentační materiály ze setkání tiskových mluvčích.

            PaedDr. Jaroslav Ptáček vznesl dotaz k možnosti získání a objednání prezentačních materiálů. Václav Brabec zmínil, že je třeba nastavit pravidla. Předseda komise navrhl problematiku distribuce propagačních materiálů kraje na města, obce, informační centra atd. jako bod programu na jednání komise v lednu 2003.

 

 

3. Propagační předměty kraje Vysočina

Ing. Tomáš Hermann sdělil, že v tuto chvíli jsou všechny propagační předměty shromážděny na sekretariátu hejtmana, který je distribuuje dále. Za distribuci je zodpovědná Ing. Jitka Svatošová. Pohovořil o financování těchto předmětů, konstatoval, že oddělení vnějších vztahů monitoruje poptávku, ale i to co nabízí ostatní kraje. Sdělil, že v návrhu rozpočtu na rok 2003 se pro propagační materiály počítá s částkou 400 000,- Kč. Zdůraznil, že v tuhle chvíli je čas zamyslet se nad pravidly pro distribuci na města, obce, informační centra atd. a nad ujednocením přípravy dalších předmětů a materiálů.

            PaedDr. Jaroslav Ptáček konstatoval, že v lednu či únoru roku 2003 by se komise měla zabývat úkolem podílet se na stanovení a distribuci propagačních předmětů, o které je největší zájem.

V následující diskusi se členové vyslovili pro důstojnost, reprezentativnost a ne přílišnou pestrost tištěných materiálů. Kvitovali image materiál kraje Královéhradeckého, který na ukázku přinesl Ing. Tomáš Hermann. Byla vyzdvižena důležitost použití propagačních předmětů i uvnitř úřadu, nutnost jednotné prezentace kraje v oblasti tiskovin a zachování jednotného vizuálního stylu. Ing. Tomáš Hermann si vzal tuto myšlenku za svou a konstatoval, že při setkání se starosty bude diskutovat to, aby při přípravě svých propagačních materiálů zvážili umístění loga kraje vedle znaku obce (města).

Komise vyjádřila absenci materiálu, který by bylo možno nabídnout všem informačním střediskům v kraji. Ing. Tomáš Hermann vznesl návrh, který komise přijala za svůj úkol.

 

Úkol:

Zamyslet se nad tím, jaké by byly dobré reprezentační, dárkové a reklamní předměty kraje Vysočina bez ohledu na stávající stav.

Odpovědnost: členové komise

Termín: zasedání komise pro vnější vztahy č. 1/2003 dne 10. 1. 2003

 

 

4. Představení nových www stránek kraje Vysočina

            Václav Brabec rozdal přítomným tištěné materiály o konstrukci nových webových stránkách. Podrobně popsal jednotlivé odkazy a orientační body na webových stránkách, konstatoval, že je definováno 5 základních skupin. V tuhle chvíli je hotová grafická podoba, ale práce na obsahové části je teprve na začátku. Jako stěžejní vyzdvihl komunikaci s odbory. Václav Brabec požádal přítomné, aby jakékoliv připomínky a návrhy zasílali na jeho e-mailovou adresu. Prezentoval další záměry týkající se www stránek kraje Vysočina. Sdělil, že dosavadní podoba je kompromisem čitelnosti, srozumitelnosti a důrazu na grafickou stránku. Požádal přítomné, aby zasílali fotografie, které by bylo možno na webových stránkách použít (snaha o vytvoření databanky fotografií). Uvedl, že oddělení GIS zajišťuje mapové podklady.

V následující diskusi konstatovali členové komise, že byl učiněn obrovský pokrok na poli webových stránek, požádali Václava Brabce o průběžné informování. Dále byl vznesen dotaz k absenci odkazu na RRAV na webových stránkách kraje – Václav Brabec uvedl, že webové stránky RRAV jsou zastaralé a obsahují zavádějící informace. V souvislosti s touto diskusí objasnil Ing. Tomáš Hermann vazbu KrÚ a RRAV. Komise pro vnější vztahy připomínkovala výstup RRAV týkající se průmyslových zón v kraji a doporučila aktualizaci materiálu. Václav Brabec nabídl možnost dalšího řešení – a to doplnění sekce odkazy na webových stránkách kraje, kde by bylo možno zařadit i chybějící údaje z diskutovaného materiálu.

 

 

4. Diskuse a různé

            Ing. Tomáš Hermann podrobně pohovořil o průběhu a výsledcích ankety o krajské příslušnosti na chotěbořsku. Přítomní obdrželi písemný materiál s přesnými číselnými i procentuelními výsledky ankety. Ing. Tomáš Herman uvedl, že 9 obcí na chotěbořsku se vyslovilo pro přiřazení k Pardubickému kraji. Kraj na to reagoval dopisem těmto obcím – tento dopis byl členům komise rovněž poskytnut. Nyní je třeba, aby se vyjádřila jednotlivá zastupitelstva.

            K tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové komise zmiňovali své pocity a stanoviska. Kladně se vyjádřili k mediální kampani, která této anketě předcházela. Dále se vyslovili pro to, aby se zástupce kraje účastnil na zasedání zastupitelstev a aby kraj vytrval v jednáních. Ing. Tomáš Hermann konstatoval, že by bylo dobré výsledky ankety uveřejnit na www stránkách. Předseda konstatoval, že na příštím jednání se komise vrátí k dalšímu vývoji této problematiky.

            Václav Brabec předložil zprávu o činnosti oddělení vnějších vztahů za listopad 2002. Oddělení se zabývalo především tiskem nových pohledů kraje Vysočina, přípravou prezentací pro kancelář hejtmana (sjednocení vizuálního stylu), přípravou skládaček s informacemi o krajském úřadě, přípravou informačních brožur o práci a činnostech krajského úřadu, přípravou nových šablon a prezentační agendy pro náměstky hejtmana, přípravou vánočního programu v sídle kraje Vysočina, přípravou setkání hejtmana kraje s IZS, uvedením nových www stránek, přípravou zastupitelstva atd.

            Ing. Alois Koukola přiblížil přítomným informace o průběhu Novinářské dílny. Kladně zhodnotil splnění účelu, který směřoval především k chování médií v krizových situacích. Kladně zhodnotil prostředí a organizaci. Radka Burketová rovněž komentovala tuto akci. Zmínila, že na poslední chvíli byl zrušen bod jednání Čeština v médiích. Jako hlavní přínos označila vzájemné setkání. Zmínila, že tato akce se bude konat pravidelně každý rok – příští rok pravděpodobně na zámku v Náměšti nad Oslavou.

            Ing. Alois Koukola informoval o setkání Gelebte Partnerschaft v Brně, zúčastnil se i ministr zahraničí ČR a ministryně zahraničí z Rakouska. Kladně zhodnotil přístup rakouské strany.

            Radka Burketová pozvala přítomné na akci Dny plné vánoc 17. (pouze pro členy zastupitelstva a zaměstnance) a 18. (pro veřejnost) prosince. Popsala scénář této akce.

 

Úkol:

Zaslat elektronickou poštou členům komise pozvánku na Dny plné vánoc.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: ihned

 

            Tajemnice komise krátce informovala o přípravě krajského koncertu, který se bude konat dne 28. 2. 2002 v prostorách Horáckého divadla.

            Ing. Tomáš Hermann otevřel problematiku možnosti vydávání novin kraje Vysočina. Rada kraje už na toto téma hovořila a přiklonila se zatím k úspornější variantě (periodikum pouze pro obce), širší varianta (pro všechny občany) však nebyla zatím zavržena. V návrhu rozpočtu na rok 2003 se s částkou na vydávání krajských novin počítá.

            Rozvinula se rozsáhlá diskuse o motivu, přínosu, způsobu, formě a četnosti vydávání novin kraje. Tajemnice komise zdůraznila, že informace o KrÚ by měli být čtivé a srozumitelné pro každého občana.

 

Usnesení 012/10/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

podporuje

záměr vydávat vlastní periodikum s celokrajskou působností v zájmu zlepšení informovanosti sounáležitosti kraje.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

            Na základě diskuse si členové jako jeden z bodů příštího jednání komise pro vnější vztahy určili „Družební vztahy měst a obcí kraje“.

 

 

5. Závěr

            Termín dalšího zasedání komise pro vnější vztahy č. 1/2003 byl stanoven na pátek 10. ledna 2003 ve 13:00 na výstavišti Regiontouru (stánek kraje Vysočina).

 

 

                                                                         PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                                       předseda Komise pro vnější vztahy

                                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 4. 12. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 4. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.12.2002 / 16.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze