Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 9/2002

30. říjen 2002
 

 
 

Zápis z jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina 

č. 9/2002

 konaného dne 30. října 2002

 

 

 

 

 

Přítomno:

5 členů komise

 Tajemnice komise

Ing. Jitka Svatošová oddělení vnějších vztahů

Ing. Tomáš Hermann, radní

 

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Zpráva o činnosti oddělení

3.      Motto kraje Vysočina

4.      Oslavy  vánoc na KrÚ, novoročenky, kalendáře

5.      Soudržnost kraje – anketa podoubraví

6.      East of England – navázání spolupráce regionů

7.      Diskuse a různé

8.      Závěr

 

 

 

1. Zahájení

               Předseda komise Jaroslav Ptáček přivítal všechny přítomné. Seznámil je s navrženým programem, ten byl schválen bez připomínek. K zápisu z minulého zasedání také nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

2. Zpráva o činnosti oddělení

               Radka Burketová podrobně informovala o činnosti oddělení vnějších vztahů. Podala informace o setkání tiskových mluvčí krajů. Na tomto setkání, kterého se zúčastnilo 7 zástupců krajů, byla příležitost vzájemně si vyměňovat zkušenosti a poznatky. Dále sdělila, že kraj Vysočina je jeden z mála krajů, který má jak logo, tak znak. Některé kraje nemají ani jedno. Během setkání se také domlouvali na spolupráci při vydávání tiskovin. Jedná se o krátké a výstižné informace z krajských úřadů. Tiskopis kraje Vysočina by měl být distribuován zdarma do všech domácností (schránek). Tento návrh na distribuci tiskovin je prozatím ve fázi přípravné. Zjišťují se finanční náklady. Některé kraje už mají kalkulaci připravenou, některé kraje budou začínat s přípravou tiskoviny.

Tiková mluvčí informovala o připravovaných akcích. Informovala o termínech Zastupitelstva kraje Vysočina do konce roku 2002 (26. 11. 02 a 17. 12. 02).

Poté dala prostor k diskusi a otázkám. Přítomní se shodli na tom, že je velice dobré scházet se s jinými kraji a vyměňovat si zkušenosti a poznatky. Ing. Hermann  poukázal na to, že je také potřeba vyměňovat propagační materiály.

 

 

3.  Motto kraje Vysočina

               K tomuto bodu pohovořila Ing. Jitka Svatošová a sdělila, že se připravuje motto kraje Vysočina, jak už bylo řečeno na minulém jednání komise pro vnější vztahy. Vyzvala přítomné, aby podali návrhy na motto kraje, vzhledem k tomu, že toto vyplývalo z úkolů z předešlého jednání.

Simona Kadlecová navrhla:

 

„Nový kraj, nové možnosti“

„Zdraví sílu najdeš na Vysočině“

„Ve zdravém kraji, zdraví vzduch“

 

Členové se shodli, že logo musí být krátké a výstižné. Ing. Jitka Svatošová vyzvala, aby jí členové návrhy poslali e-mailem.

 

 

 

4. Oslavy  vánoc na KrÚ, novoročenky, kalendáře

Ing. Jitka Svatošová podala informace o přípravách na vánoční svátky na krajském úřadě. Mikulášské svátky připravuje sekretariát ředitelky za pomoci sekretariátu hejtmana. Příprava na vánoce je v kompetenci sekretariátu hejtmana. Svátky na úřadě pro veřejnost budou probíhat v několika dnech, kde budou ukázky vánočních zvyků, budou se hrát a zpívat koledy. K tomuto účelu by bylo dobré využít školy hlavně ZUŠ. Ing. Svatošová podotkla, že termín ještě není přesně  znám. Přítomní se shodli, že pokud bude krajský úřad chtít využít služby některých škol, musí jim to oznámit dostatečně dopředu, protože zejména ZUŠ jsou před Vánoci velice vytížené. Diskutovalo se na toto téma.

Ing. Svatošová dále informovala o tvorbě kalendářů a PF 2003. PF 2003 jsou v tisku a budou během 14 dnů.

 

 

 

5. Soudržnost kraje – anketa podoubraví

Některé obce chtěli přejí do Pardubického kraje, Zástupci Kraje Vysočina ve spolupráci se zástupci kraje Pardubického se dohodli, že až po komunálních volbách budou tuto věc řešit. Kraje se sejdou s obcemi a vysvětlí jim všechny pozitivní a negativní stránky přechodu některých obcí (změna hranic krajů). Nyní bude vypsána anketa pro obce mikroregionu Chotěboř (31 obcí). Je důležité, aby zastupitelstva krajů dala jednoznačná stanoviska. Diskutovalo se o problematice odstředivých tendencích v Podoubraví. Členové zdůraznili důležitost výsledu ankety mezi občany.

 

 

 

6. East of England – navázání spolupráce regionů

Dne 23. 10. 2002 se uskutečnilo setkání zástupců krajů se zástupci regionu East of England. Stručné informace podal Ing. Hermann, ale vzhledem k tomu, že u jednání nebyl přítomen, předseda komise navrhl, aby tisková mluvčí na dalším jednání sdělila několik informací k výše uvedenému setkání.

 

 

 

7. Diskuse a různé

Přítomní diskutovali o značení kraje, Ing. Hermann ukázal členům návrhy značení. Tyto návrhy jsou předány na zpracování.

Poté členové diskutovali na výše uvedená témata.

Závěrem předseda shrnul nejdůležitější výstupy z jednání. Vyzval tiskovou mluvčí aby na další jednání komise přinesla ukázat propagační materiály jiných krajů.

Termín dalšího jednání byl stanoven na konec listopadu. Termín a místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PaedDr. Jaroslav Ptáček

                                                                              předseda komise pro vnější vztahy

 

 

 

 

Zápis pořízen na jednání komise dne 30. 10. 2002.

Zapsala Šárka Polívková 8. listopadu 2002.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.12.2002 / 16.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze