Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančnho výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2002

27. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru č. 11/2002

ze dne 27. listopadu 2002

 

 

Přítomno:

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Vladimír Hink - místopředseda finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Ing. Oldřich Rambousek - člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Rostislav Rakšány– člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Bc. Jiří Vondráček - člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina;

-         RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana pro oblast dopravy a sil. hospodářství;

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru.

 

 

Navržený program jednání:

1.      Úvod, zahájení jednání;

2.      Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

(RNDr. Petr Pospíchal);

3.      Rozpočet kraje Vysočina na rok 2003

(RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Michal Šulc.);

4.      Různé, diskuse, závěr.

 

 

1. Úvod, zahájení jednání

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, přivítal všechny přítomné, hosty a nového člena finančního výboru Ing. Oldřicha Rambouska, který byl zvolen za rezugnuvšího Ing. Vladislava Nechvátala. Přednesl návrh programu jednání. Ten byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

            Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání finančního výboru. Vyzdvihl úkoly dnešního zasedání. Kladně zhodnotil možnost pohovorů zastupitelů s vedoucími odborů KrÚ k problematice rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003.

 

 

3. Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

            K problematice pohovořil RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství. Členové komise obdrželi pracovní podkladový materiál. Podrobně pohovořil o tom, jaké prostředky a jakým způsobem budou investovány do silniční sítě v roce 2003. Uvedl, že je počítáno i s částkou na povodňové škody. Částka 20 milionů Kč je určena na výkup pozemků pod komunikacemi. Předpokládá se, že v průběhu roku 2003 bude možno v rámci rozpočtových opatření žádat o další akce a přesun finančních prostředků. SFDI byl na základě doporučení finančního výboru, dopravní komise a rady kraje požádán o zařazení akce „Propojení silnic Lidická - Havířská v Havlíčkově Brodě“, SFDI této žádosti nevyhověl, v těchto dnech je znovu žádáno o zařazení. Pohovořil o akcích, které by měli být po schválení rozpočtu kraje na rok 2003 hrazeny přímo z rozpočtu – jde o akce akutní a prioritní a jsou v souladu s Plánem akcí silniční sítě kraje Vysočina. Zdůraznil provázanost akcí uvedených v návrhu rozpočtu kraje na rok 2003 s Plánem akcí silniční sítě.

Předseda požádal o porovnání roku objemu finančních prostředků v roce 2002 a 2003. RNDr. Petr Pospíchal konstatoval, že pro rok 2003 došlo k navýšení.

Ing. Bohumil Kotlán se dotázal na současný stav rekonstrukce silnice Nové Veselí – Bohdalov. Zástupce hejtmana uvedl, že kraj Vysočina převzal od ŘSD Brno dokumentaci k silnici ve špatném stavu, proto je třeba vytvořit novou. Peníze ve Fondu dopravy jsou převoditelné, předpokládá se, že v lednu nebo únoru 2003 bude vypsána a vyhodnocena veřejná soutěž, pravděpodobně v létě 2003 bude komunikace hotova.

Předseda vznesl dotaz k transformace SÚS. RNDr. Petr Pospíchal konstatoval, že dosud nebylo rozhodnuto o konečné podobě, zatím bude vytvořena „krajské správa“ při krajském úřadě, který bude mít v gesci věci majetkové.

PhDr. Zdeněk Dobrý požádal o bližší informace k výsledkům práce firmy Deloitte and Touche a o obsahu a práci „krajské správy“ při KrÚ. Zástupce hejtmana uvedl, že firma ještě nedokončila svou práci pro kraj, závěrečná prezentace bude 18. 12. 2002. Poté bude problematika transformace SÚS projednána v kolektivních orgánech kraje.

Ing. Bohumil Kotlán kladně zhodnotil Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina. Vyzdvihl problematiku provázanosti dopravy železniční a autobusové. RNDr. Petr Pospíchal uvedl, že dopravní obslužnost je upravována třemi zákony (poukázal na legislativní problém), rozhodnutí týkající se drážní dopravy budou v gesci hejtmana, rozhodnutí týkající se autobusové dopravy v gesci ředitelky nebo vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ. Konstatoval, že co se týče příspěvků na financování autobusové dopravy, jsou na obce jsou kladeny příliš vysoké nároky, v návrhu rozpočtu státu se uvažuje o částce pro kraje na vyrovnání, díky které by obce doplácely menší částku. Uvedl, že studie optimalizace dopravní obslužnosti je objednaná, vyhotovena bude pravděpodobně v průběhu roku 2003. Konstatoval, že odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ je schopen zhruba navrhnout prozatímní sjednocení dopravní obslužnosti a je zmocněn provádět koordinaci dopravní obslužnosti.

Vladimír Hink vznesl dotaz, zda-li v rámci transformace už byl zjištěn neefektivní tok prostředků v SÚS. Zástupce hejtmana poukázal na různost každé SÚS v kraji.

PhDr. Zdeněk Dobrý se dotázal na pravidla přidělování příspěvků pro obce pro údržbu místních komunikací. RNDr. Petr Pospíchal uvedl, že pravidla jsou již hotova, rozdělení prostředků provedl odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ.

Bc. Jiří Vondráček se dotázal na opravu mostu na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Zástupce hejtmana konstatoval, že tato akce je v gesci ŘSD ČR.

RNDr. Miloš Vystrčil vyjádřil svoje stanovisko k problematice dopravní obslužnosti, zdůraznil nutnost co nejdříve vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými okresy.

 

Usnesení 038/11/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace RNDr. Petra Pospíchala o Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina.

Usnesení přijato 7 hlasy.

 

 

4. Rozpočet na rok 2003

            Předseda konstatoval, že tato verze návrhu rozpočtu kraje Vysočina byla projednávána na zasedání politických klubů dne 22. 11. 2002. Zde měli zastupitelé možnost vyslechnout požadavky a připomínky jednotlivých vedoucích odborů KrÚ. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 bude schvalován na zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2002.

            Ing. Michal Šulc předložil přítomný pokladový pracovní materiál –6. verzi návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003, konstatoval, že se již pracuje na 7. verzi. Ve  verzi č. 6 jsou oproti verzi předchozí zapracovány připomínky členů politických klubů zastupitelstva kraje. Nejvíce připomínek vznesl politický klub Čtyřkoalice. Ing. Michal Šulc vyjmenoval některé připomínky: neprůhlednost krytí výdajů (vytvořena přehledná tabulka, která by to řešila); systém přidělování příspěvků sjednotit (systém je jednotný, došlo spíše ke kosmetické formální úpravě); přesunutí finančních prostředků z kapitoly reg. rozvoje peníze na výkup pozemků do jiné kapitoly. Zdůraznil, že další změny jsou podrobně popsány ve změnovém dokumentu.

            PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl návrh na povýšení finanční částky z 20 tisíc Kč na 150 tisíc Kč na turnaj tělesně postižených Handball Help v Havlíčkově Brodě. Zdůraznil regionální význam této akce, která se pravidelně opakuje.

            Ing. Bohumil Kotlán vznesl konkrétní dotazy k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu, které mu Ing. Michal Šulc ihned uspokojivě zodpověděl.

            Vladimír Dolejš vyzdvihl problematiku zastaralé techniky u HZS kraje Vysočina, vznesl myšlenku posílit finanční příspěvek na repasi hasičských vozů. Uvedl, že by bylo dobré na některé jednání finančního výboru přizvat zástupce HZS kraje Vysočina.

            RNDr. Miloš Vystrčil se znovu krátce vyjádřil k transformaci SÚS. Hlavní cílem je správné a plné využití prostředků, které do silniční sítě kraj investuje. Dále se vyjádřil k repasi hasičské techniky, vznesl kritiku přístupu státu k této problematice i k problematice zadluženosti nemocnic. Uvedl, že se kloní k tomu, aby rezerva v kapitole zdravotnictví byla zařazena do nespecifikované rezervy rozpočtu. Krátce komentoval změnové dokumenty. Konstatoval, že by bylo dobré podrobně pravidelně kontrolovat čerpání rozpočtu kraje.

            Diskutovalo se o problematice nemocnic v kraji Vysočina, o porovnání tvorby rozpočtu 2002 a 2003.

 

Usnesení 039/11/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

podporuje

zařazení rezervy v kapitole zdravotnictví do nespecifikované rezervy rozpočtu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 040/11/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

posílení prostředků na repasi techniky v kapitole „Požární ochrana, integrovaný záchranný systém.“

Usnesení bylo přijato 4 hlasy (3 proti).

 

Usnesení 041/11/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

s případným ponížením položky „Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství“ v případě nedostatečné výše nespecifikované rezervy rozpočtu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 042/11/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

povýšení finančních prostředků na turnaj tělesně postižených Handball Help v Havlíčkově Brodě.

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

 

            Bc. Jiří Vondráček otevřel problematiku příspěvku na Domovy důchodců ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.

            RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že tato problematika se týká více obcí už po několik let. Tato žádost by však měla být směřována ke státu a ne ke kraji.

            Rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice příspěvků pro Domovy důchodců.

 

Usnesení 043/11/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

připravit variantní řešení v systému financování Domovů důchodců, jichž není zřizovatelem.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

5. Diskuse, závěr

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na středu 11. 12. 2002 v 10:00 v Hotel – Restaurantu Tři Věžičky.

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru dne 27. 11. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 2. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.12.2002 / 11.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze