Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002

26. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002 konaného dne 26. 11. 2002 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 26. 11. 2002;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

Zahájení, organizační záležitosti

 

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: R. Křivánek, J. Fischerová, M. Zrůst a Vl. Novotný.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

F. Dohnal předložil členům zastupitelstva kraje návrh na rozšíření programu zasedání o body:

50) Nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s., 51) Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s., Žižkova 16 a 52) Výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice.

Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Bulušek, P. Kesl.

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002

4.       Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

5.       Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje

6.       Darování pozemků v k. ú. Hojanovice

7.       Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov

8.       Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou

9.       Směna pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec

10.   Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov v obci Polná

11.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné

12.   Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná

13.   Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

14.   Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany

15.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

16.   Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

17.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

18.   Dodatek ke zřizovací listině Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734

19.   FOND VYSOČINY – Grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

20.   Prodej části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

21.   Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

22.   Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná a přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Moravec

23.   Darování pozemku v k. ú. a obci Krásněves

24.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín

25.   Darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě

26.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník

27.   Darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov

28.   Darování pozemků a přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Doubravník

29.   Darování pozemků v k. ú. Město Žďár, k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou

30.   Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

31.   Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

32.   Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

33.   Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

34.   Darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř

35.   Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen

36.   Smlouvy o zřízení věcného břemene

37.   Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

38.   Návrh změny pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

39.   Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky majetku

40.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny“

41.   Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – průběh prací

42.   Plán odpadového hospodářství České republiky

43.   Žádost obce Javorek o finanční výpomoc

44.   Žádost obce Kojatín o finanční výpomoc

45.   Návrh rozpočtového opatření – „Výstavba střediska údržby Habry“ pro SÚS Havlíčkův Brod“ a „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36“ pro SOU zemědělské, Velké Meziříčí

46.   Rezignace a jmenování člena Finančního výboru zastupitelstva kraje

47.   Finanční podpora Obci Štěpánov nad Svratkou na uhrazení nákladů na obnovu povodněmi postiženého obecního majetku

48.   Rozhodnutí kraje o pořízení územního plánu velkého územního celku Vysočiny

49.   Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem zastupitelstva kraje

50.   Nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s.

51.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s., Žižkova 16

52.   Výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice

53.   Rozprava

Rozšířený program byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

1. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal informoval přítomné o:

·   přípravě a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2003;

·   společném jednání s náměstkem ministra obrany ve věci převodu vojenského majetku do majetku kraje;

F. Dohnal otevřel rozpravu ke zprávě o činnosti rady kraje.

Dotazy vznesli M. Bišof, K. Tvrdý, J. Bambasová a Z. Dobrý.

M. Bišof vznesl námitku k hospodárnému využívání finančních prostředků radou kraje při rozhodnutí rady kraje pro přijetí usnesení 571/31/2002/RK, 599/33/2002/RK a 603/34/2002/RK a dotaz ke kompetentnosti rady kraje při těchto rozhodnutích.

F. Dohnal k připomínkám M. Bišofa sdělil, že problém vzniklý ve Světlé nad Sázavou a v Polné (usnesení 571/31/2002/RK a 603/34/2002/RK) byl řešen z havarijního fondu, z částky určené pro odbor kultury při případných haváriích. Na základě jednání s městem Světlá nad Sázavou byla dohodnuta spoluúčast města na řešení vzniklé havárie.

Poskytnutí finanční podpory Horácké rallye Třebíč nebylo možno řešit prostřednictvím grantového programu, ale pro svůj nadregionální rozměr si tato akce, dle názoru rady kraje, poskytnutí příspěvku od kraje zasloužila. V současné době je zpracováván seznam konkrétních akcí, který bude předložen zastupitelstvu kraje k posouzení a rozhodnutí o případné finanční podpoře bez nutnosti vypsání speciálního grantového programu.

K. Tvrdý vznesl dotaz k postupu rady kraje při výběru zhotovitele stavby pro veřejnou zakázku na stavbu „Silnice II/360 – obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“ a doporučil, aby krajské zastupitelstvo uložilo kontrolnímu výboru prověřit rozhodnutí rady kraje o výběru zhotovitele výše uvedené veřejné zakázky.

F. Dohnal odůvodnil rozhodnutí rady kraje, které se týkalo změny doporučení výběrové komise a akceptoval návrh K. Tvrdého na doplnění návrhu usnesení.

J. Bambasová požádala o aktuální informace o přechodu zdravotnických zařízení a kompetencí na kraj Vysočina, navrhla vytvoření krajské koncepce o budoucí podobě zdravotnictví v kraji. Vznesla dotaz k formě zajištění jednotné informovanosti okresů po zániku okresních úřadů.

F. Dohnal sdělil, že tento materiál byl pouze informativní a je k dispozici v písemné podobě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Pro zajištění informací občanům je připravován krajský informační zpravodaj, který by měl zajišťovat informovanost obcí minimálně na stejné úrovni, jaká byla poskytována z okresních úřadů.

Z. Dobrý požádal o předkládání materiálů, které nejsou zveřejňovány na webových stránkách, před zasedáním zastupitelstva kraje.

F. Dohnal sdělil, že se již domluvil s předsedou politického klubu na pravidelném dodávání materiálů, které nespadají pod zákonnou ochranu osobních dat, písemnou formou.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 141/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje a

ukládá

Kontrolnímu výboru zastupitelstva kraje prověřit postup výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy.

odpovědnost: kontrolní výbor zastupitelstva kraje

termín:

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 4, zdrželi se 7.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-01

 

2. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, informovala přítomné členy zastupitelstva kraje o:

·   dalším postupu reformy veřejné správy a způsobu přechodu pracovníků a agend ze zanikajících okresních úřadů na kraje a obce k 1. 1. 2003;

·   dosavadní činnosti krajského úřadu, o připravované změně zákona o krajích a otevřela rozpravu.

Po krátké diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 142/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-02, ZK-07-2002-02pr1, ZK-07-2002-02pr2, ZK-07-2002-02pr3

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu kraje v uplynulém období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu vznesl M. Bišof dotaz na stanovisko finančního výboru a požádal o podrobnější popis čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje. M. Vystrčil předal M. Bišofovi doplňující informace k čerpání rozpočtu.

Z. Dobrý zmínil, že po uplynutí 3. čtvrtletí a současně v souvislosti se změnou schváleného rozpočtu, by mělo být součástí této zprávy stanovisko finančního výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 143/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až září 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-03.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-03, ZK-07-2002-03pr1

 

4. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Z. Dobrý požádal o podrobnější informace ke změně rozpočtu. P. Pospíchal podal doplňující informace k čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti dopravy. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 144/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun prostředků z paragrafů a kapitol specifikovaných v příloze 1 materiálu ZK-07-2002-04 do nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) v celkové výši 19 400 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 30. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-04, ZK-07-2002-04pr1

 

5. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a otevřel rozpravu.

D. Oulehla vznesl připomínky k formálním chybám a obsahovým nedostatkům Smlouvy o obhospodařování cenných papírů (příloha 1 materiálu ZK-07-2002-05). K připomínkám D. Oulehly se vyjádřil D. Brzkovský, zástupce firmy SI ASSET MANAGEMENT, a. s.

Na základě vznesených připomínek a vyjádření zástupce firmy M. Vystrčil navrhl materiál vyřadit z programu jednání a po projednání upravený materiál předložit na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-05, ZK-07-2002-05pr1, ZK-07-2002-05pr2, ZK-07-2002-05pr3

 

6. Darování pozemků v k. ú. Hojanovice

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu ve věci darování pozemků v k. ú. Hojanovice. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 145/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 967/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, par. č. 967/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 a par. č. 967/21 ostatní komunikace o výměře 209 m2, vše v k. ú. a obci Hojanovice obci Hojanovice;

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic v Pelhřimově dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-06, ZK-07-2002-06pr1,

 

7. Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci prodeje pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 146/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku označeného v geometrickém plánu č. 76-119-2002 ze dne 4. 4. 2002 jako díl „c“ o výměře 343 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr par. č. 459/1 v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov panu Václavovi Mikuláškovi, bytem Pelhřimov, část Janovice čp. 45, za kupní cenu 1 460,- Kč;

·   prodej pozemku označeného v geometrickém plánu č. 76-119-2002 ze dne 4. 4. 2002 jako díl „f“ o výměře 182 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr par. č. 459/1 v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov manželům Václavovi a Marii Hronovým, bytem Pelhřimov, část Janovice čp. 6 za kupní cenu 770,- Kč;

·   úhradu částek rovnajících se dani z převodu nemovitostí kupujícími prodávajícímu;

·   dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-07.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-07, ZK-07-2002-07pr1

 

8. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o odkoupení části pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 147/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku označeného v geometrickém plánu č. 168-437/2002 ze dne 14. 8. 2002 jako par. č. 983/3 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 60 m2  v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou panu Josefu Čelanskému, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 584, za kupní cenu 4 200,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-08, ZK-07-2002-08pr1

 

9. Směna pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 148/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   směnu pozemků par. č. 250/32 ostatní plocha, silnice, o výměře 559 m2, par. č.1180/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2, par. č. 603/10 ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m2, par. č. 1180/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m2, par. č. 623/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m2, par. č. 623/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2, par. č. 1180/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2 a par. č. 1180/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m2, všechny v k. ú. a obci Rozsochatec ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemky par. č. 623/4 vodní plocha, rybník o výměře 8 m2, par. č. 603/9 vodní plocha, rybník, o výměře 2 m2 a par. č. 603/11 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 m2, všechny v k. ú. a obci Rozsochatec ve vlastnictví obce Rozsochatec bez cenového vyrovnání;

·   dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-09, ZK-07-2002-09pr1

 

10. Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov v obci Polná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o majetkoprávní vypořádání. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 149/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 1205/3 a par. č. 1205/5 v k. ú. a obci Polná a pozemku par. č. 89/4 v k. ú. Hrbov a obci Polná do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 74 070,- Kč;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-10.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-10, ZK-07-2002-10pr1

 

11. Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ve věci výkupu pozemku v k. ú. a obci Rybné. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 150/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 784/24 ostatní plocha, silnice o výměře 639 m2 v k. ú. a obci Rybné do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 13 420,- Kč;

·   dodatek č. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-11, ZK-07-2002-11pr1

 

12. Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o bezúplatný převod části kanalizace v k. ú. a obci Polná. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 151/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování části stavby kanalizace v délce 62 bm na pozemku par. č. 2536/2 v k. ú. a obci Polná v ulici Malá Cihelna městu Polná;

·   dodatek č. 4 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-12, ZK-07-2002-12pr1

 

13. Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu ve věci prodeje pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 152/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej dílu „d“ o výměře 93 m2 odděleného z pozemku par. č. 1058/1 v k. ú. Salavice a obci Třešť geometrickým plánem č. 67-819/98 s. p. Lesy České republiky za kupní cenu 3 800,- Kč;

·   dodatek č. 5 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-13.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-13, ZK-07-2002-13pr1

 

14. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany

M. Vystrčil předložil radě kraje žádost p. Zdeňka Vařílka ve věci odprodeje části pozemku v k. ú. a obci Naloučany. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 153/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej dílu „b“ nově sloučeného do pozemku par. č. st. 50 v k. ú. a obci Naloučany oddělený geometrickým plánem č. 114-5200/2002 z pozemku par. č. 1109/2 v k. ú. a obci Naloučany p. Zdeňku Vařílkovi za dohodnutou cenu ve výši 500,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se dani z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 4 Zřizovací listiny Správy a údržby Třebíč dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-14.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-14, ZK-07-2002-14pr1

 

15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci prodeje pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 154/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej geometrickým plánem č. 3491-5425/2002, 335-5425/2002 ze dne 6. 6. 2002 oddělených pozemků par. č. 965/11 ostatní plocha, silnice, o výměře 1 140 m2, par. č. 965/12 ostatní plocha, silnice,o výměře 418 m2 oba v k. ú. a obci Třebíč a pozemku par. č. 1086/43 ostatní plocha, silnice, o výměře 164 m2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež  společnosti TRADO Holding, a. s. za dohodnutou kupní cenu 805 200,- Kč;

·   dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-15, ZK-07-2002-15pr1

 

16. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Požádala přítomné členy zastupitelstva o provedení úpravy v příloze 2 tohoto materiálu – oprava datumu v bodech 38 a 39 na 1. 7. 2003. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 155/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2002 dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-07-2002-16 a Základní východiska a pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-16;

schvaluje

záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu ZK-07-2002-16 kódy 2A, C, 2B, 3A, B, C, D, E, 3H, I, J, 4A, B, C, 4D, 5C, A, B, 5D, 6A, B, D, E, F, L, 6H, N, 6G, K, M, O, P, 6C, 7A, 8A, B, 10A, B, C, D, 11A, 11B, 12A, C, 12B, 14A, 14B, 15C,B, 15A, 16A, 16C, B, 17A, 18A, B, E, H, 18D, F, I, 19A, C, E, G, 19I, K, 20B, C, 20A, 21A, 21B, C, 22A, 23A, B, D, E, 23F, 24A, B, 25A, B, 25C, 26C, D, B, 26A, 27B, 27A, 28B, C, D, 31B, C, A, 33C, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A a předložení žádostí o změnu na MŠMT;

doporučuje

provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu ZK-07-2002-16 kódy 29A, B, 30A, 30C, D, 32F, G, A, B, C, D, E a 40A, B;

neschvaluje

záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu ZK-07-2002-16 kódy 1A, 3F, G, K, L, 6I, 6J, 7B, C, D, E, 9A, B, C, 13A, 18G, 18C, 19B, D, F, H, 19J, L, 22B, D, C, 23C, 28A a 33B, A a

nedoporučuje

provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu ZK-07-2002-16 kódem 30B.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 11. 2002 odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-16, ZK-07-2002-16pr1, ZK-07-2002-16pr2

 

17. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženými dodatky zřizovacích listin. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 156/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-17;

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, dle přílohy 2 materiálu ZK-07-2002-17;

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36, dle přílohy 3 materiálu ZK-07-2002-17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatky školám

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-17, ZK-07-2002-17pr1, ZK-07-2002-17pr2, ZK-07-2002-17pr3

 

18. Dodatek ke zřizovací listině Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým dodatkem Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického v Třebíči. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 157/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, Manželů Curieových 734, dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-18.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-18, ZK-07-2002-18pr1

 

19. FOND VYSOČINY – Grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje grantový program na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru a přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 158/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   vyhlášení grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje regionálního vzdělávání dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-19;

·   formulář „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny pro Programy profesního vzdělávání dospělých“ dle přílohy 2 materiálu ZK-07-2002-19;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“ ve složení:

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Jaroslava Trnková (PE),

SNK – Josef Plucar (JI), František Dvořák (TR),

ODS – Jaroslav Doležal (JI),

4K – Alena Štěrbová (PE), Jaromír Černý (ZR),

ČSSD – Stanislava Prokešová (JI), Antonín Daněk (PE);

·   Milana Šmída (PE, ODS) předsedou řídícího výboru grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“;

·   Kamila Ubra (ZR) s právem hlasovacím a Evu Záchovou (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 5 dnů po schválení zastupitelstvem zajistit zveřejnění výzvy

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-19, ZK-07-2002-19pr1, ZK-07-2002-19pr2

 

20. Prodej části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci prodeje části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 159/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. 1086/44 o výměře 497 m2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež podle geometrického plánu č. 342-5950/2002 společnosti TIPA F, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 199 200,- Kč;

·   dodatek č. 6 ke Zřizovací listině dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-20, ZK-07-2002-20pr1

 

21. Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci směny pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 160/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           směnu dílu „g“ o výměře 81 m2 z pozemku st. par. č. 69/2 zastavěná plocha v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou ve vlastnictví kraje Vysočina za díl „e“ o výměře 67 m2 z pozemků par. č. 224 zahrada a st. par. č.69/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou ve společném jmění manželů Piálkových bytem Rokytnice nad Rokytnou č. p. 237;

·          dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-21.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-21, ZK-07-2002-21pr1

 

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná a přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Moravec

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemků v k. ú. a obci Rožná a přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Moravec. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 161/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 1536/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2 a dílů „a“ a „b“ o celkové výměře 240 m2 pozemku par. č. 1066/1 ostatní plocha, neplodná v k. ú. a obci Rožná obci Rožná;

·          přijetí daru pozemku par. č. 330/12 ostatní plocha, silnice o výměře 418 m2 v k. ú. a obci Moravec od obce Rožná;

·          dodatek č. 5 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic ve Žďáru nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-22.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-22, ZK-07-2002-22pr1

 

23. Darování pozemku v k. ú. a obci Krásněves

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 162/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování části pozemku par. č. 1358 o výměře 10 420 m2 a části pozemku par. č. 1350/2 o výměře 65 m2, geometrickým plánem č. 114-40/99 ze dne 14. 10. 1999 označenými jako díly „a“ a „d“ a sloučenými do pozemku původního par. č. 1358 ostatní plocha, místní komunikace, o výměře 10 485 m2 vše v k. ú. a obci Krásněves obci Krásněves;

·         dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-23.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-23, ZK-07-2002-23pr1

 

24. Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 163/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků par. č. 926/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 a par. č. 926/8 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Vidonín za kupní cenu 1 764,- Kč;

·         dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-24.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-24, ZK-07-2002-24pr1

 

25. Darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě

M. Vystrčil informoval členy zastupitelstva kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 164/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 243 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 262 m2 v  k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě městu Nové Město na Moravě;

·          dodatek č. 8 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic ve Žďáru nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-25.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-25, ZK-07-2002-25pr1

 

26. Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 165/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 1637/42 ostatní plocha, silnice, o výměře 58 m2 a par. č. 1637/43 ostatní plocha, silnice, o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Doubravník do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 1 320,- Kč;

·          dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-26.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-26, ZK-07-2002-26pr1

 

27. Darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov

M. Vystrčil informoval členy zastupitelstva kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 166/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku st. par. č. 226 zastavěná plocha, občanská vybavenost, o výměře 14 m2 a dílu „a“ o výměře 6 m2, který je dle geometrického plánu 178-164/2002 ze dne 4. 10. 2000 částí nově zaměřeného pozemku st. par. č. 227 zastavěná plocha, občanská vybavenost, oba pozemky v k. ú.Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov do vlastnictví obce Vlkov;

·          dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-27.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-27, ZK-07-2002-27pr1

 

28. Darování pozemků a přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Doubravník

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předkládanému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 167/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 447-54/2001 ze dne 5. 12. 2001 zaměřených pozemků par. č. 1812/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2, 1812/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 1811/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 520 m2, 1814/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, 1814/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 a 1814/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 113 m2, vše v k. ú. a obci Doubravník obci Doubravník;

·          přijetí daru pozemku par. č., 287/14 ostatní plochy, neplodná půda o výměře 61 m2 a pozemků zaměřených geometrickým plánem  č. 447-54/2001 ze dne 5. 12. 2001 par. č. 6/4 ostatní plocha, silnice o výměře 144 m2, 287/52 ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2, 287/53 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, 1660/4 ostatní plocha silnice o výměře 57 m2, 1779/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, 1779/6 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2, 1779/7 ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2, 1895 ostatní plocha, silnice o výměře 65 m2 a 165/2 ostatní plocha, silnice o výměře 123 m2, vše v k. ú. a obci Doubravník od obce Doubravník.

·          dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-28.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-28, ZK-07-2002-28pr1

 

29. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár, k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. V úvodu projednávaného bodu se omluvil ze zasedání zastupitelstva kraje V. Hink. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 168/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 312 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1975 m2, par. č. 352 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1965 m2, par. č. 3778 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1343 m2, par. č. 3779 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2095 m2, par. č. 3822 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 751 m2, par. č. 3831 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 430 m2, par. č. 3960 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 388 m2, par. č. 3964 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2312 m2, par. č. 3974 ostatní plocha, silnice o výměře 2072 m2, par. č. 4005 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1979 m2, par. č. 5288 ostatní plocha, ostatní plocha komunikace o výměře 387 m2, par. č. 5293 ostatní plocha, zeleň o výměře 941 m2, par. č. 5590 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2, par. č. 5821 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 347 m2, par. č. 5824 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1192 m2, par. č. 5838 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 581 m2, par. č. 5856 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3959 m2, par. č. 6166 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2, par. č. 6873 ostatní plocha, dráha o výměře 9 m2 vše v k. ú. Město Žďár a pozemku par. č. 729 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1430 m2 v k. ú. Zámek Žďár a všechny v obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou;

·          přijetí daru pozemku par. č. 6842 orná půda o výměře 2671 m2 a pozemku par. č. 6841/2 o výměře 2 966 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou odděleného geometrickým plánem č. 1891-187/2002 ze dne 28. 8. 2002 z pozemku par. č. 6841 orná půda;

·          dodatek č. 12 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-29.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-29, ZK-07-2002-29pr1

 

30. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci výkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 169/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina dle přílohy l materiálu ZK-07-2002-30.

·          dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací správy a údržby silnic dle přílohy 2, 3 a 4 materiálu ZK-07-2002-30.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-30, ZK-07-2002-30pr1, ZK-07-2002-30pr2, ZK-07-2002-30pr3, ZK-07-2002-30pr4

 

31. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje k předloženému materiálu ve věci darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 170/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dílu „ch“ o výměře 59 m2 a dílu „k“ o výměře 38 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 1706-199/1997 z pozemku par. č. 6164, dílu „l“ o výměře 25 m2 a dílu „p“ o výměře 31 m2, oddělených stejným geometrickým plánem z pozemku par. č. 6162, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou;

·          přijetí daru dílu „m“ o výměře 1 m2, odděleného dle geometrického plánu č. 1706-199/1997 z pozemku par. č. 6161 a pozemku par. č. 6157/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2, oboje v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy Žďár nad Sázavou dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-31.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-31, ZK-07-2002-31pr1

 

32. Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předkládanému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 171/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 664/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 585 m2 a par. č. st. 271 zastavěná plocha o výměře 388 m2 včetně stavby sokolovny č. p. 63 na pozemku par. č. st. 271, vše v k. ú. a obci Jimramov obci Jimramov;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravy a služeb Nové Město na Moravě dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-32.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-32, ZK-07-2002-32pr1

 

33. Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrhované koupi nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice. K předloženému materiálu vznesli připomínky J. Jež, M. Bišof, M. Šmíd a P. Kesl.

J. Jež, M. Bišof a M. Šmíd doporučili odložit projednávání tohoto materiálu zastupitelstvem až po provedení majetkových převodů na kraj.

M. Vystrčil protinávrhy nepřijal a sdělil svůj názor na koupi těchto nemovitostí.

P. Kesl navrhl doplnit do návrhu usnesení cenu kupovaných nemovitostí.

Předkladatel návrh na doplnění usnesení akceptoval.

Zastupitelstvo hlasovalo o doplněném návrhu usnesení.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupipozemků st. par. č. 198/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5763 m2, st. par. č. 198/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m2, par. č. 129/1 ostatní plocha o výměře 8787 m2, par. č. 131 zahrada o výměře 265 m2, budovy č. p. 1 postavené na pozemku st. par. č. 198/1, budovy č. p. 88 postavené na pozemku st. par. č. 198/2, se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice za cenu 21 545 360,- Kč, dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-33;

·          povýšení kapitálových výdajů kapitoly Regionální rozvoj, položky výkupy nemovitostí - budov (§ 4313 – Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež, vč. diagnostických ústavů) o částku 3 124 077,- Kč na první splátku kupní ceny těchto nemovitostí snížením položky Ostatní činnosti j. n. z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle přílohy 2 materiálu ZK-07-2002-33.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2002

Usnesení nebylo přijato: pro 20 hlasů, proti 4, zdrželo se 15.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-33, ZK-07-2002-33pr1, ZK-07-2002-33pr2

 

34. Darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje k předloženému materiálu ve věci darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 172/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 1555/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Chotěboř městu Chotěboř;

·          přijetí daru pozemku par. č. 1654/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2 v k. ú. a obci Chotěboř od města Chotěboř;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Speciální školy Chotěboř dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-34.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-34, ZK-07-2002-34pr1

 

35. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a požádal členy zastupitelstva o výměnu přílohy 1 materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 173/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými z věcného břemene, pro pozemkové parcely a za úhrady dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-35.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-35, ZK-07-2002-35pr1

 

36. Smlouvy o zřízení věcného břemene

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a požádal členy zastupitelstva o výměnu přílohy 1 materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 174/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými z věcného břemene, pro pozemkové parcely a za úhrady dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-36.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-36, ZK-07-2002-36pr1

 

37. Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Žirov, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci vodojemu. K předloženému návrhu usnesení vznesl protinávrh V. Štěpán:

„Zastupitelstvo kraje souhlasí s poskytnutím finanční podpory na odstranění havárie části vodovodu ve výši 120 000 Kč“.

Protinávrh nebyl přijat: pro 10 hlasů proti 20, zdrželo se 8.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 175/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Žirov o poskytnutí dotace na rekonstrukci vodojemu a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 5, zdrželi se 7.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-37

 

38. Návrh změny pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změny pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina a navrhl úpravu příloh 1 – 3, v Čl. III. Závěrečná ustanovení doplnit u slova majetku výraz: …„nemovitého“…. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 176/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-38;

·          „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-07-2002-38;

·          „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 3 materiálu ZK-07-2002-38.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 1. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-38, ZK-07-2002-38pr1, ZK-07-2002-38pr2, ZK-07-2002-38pr3

 

39. Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky majetku

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předkládanému materiálu. K materiálu vznesl dotaz P. Kesl na možnost odkoupení zmíněného majetku. M. Vystrčil sdělil, že tato možnost je v jednání s městem Jihlava, jako vlastníkem majetku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 177/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dlouhodobý pronájem nemovitého majetku dle materiálu ZK-07-2002-39 a výpůjčky majetku dle příloh 1 a 2 materiálu ZK-07-2002-39.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče, odbor školství mládeže a sportu

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-39, ZK-07-2002-39pr1, ZK-07-2002-39pr2

 

40. FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny“

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyhlášení grantového programu „Krajina Vysočiny“. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru a přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 178/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Krajina Vysočiny“ dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-40;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Krajina Vysočiny“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Jan Musil (HB);

SNK – Hana Hlaváčková (HB), Pavel Vosátka (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR), Václav Vacek (HB);

4K – Tomáš Havlík (ZR);

ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Jaroslav Trnka (ZR);

·   Michala Zrůsta (ZR, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny“;

·   Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Jana Joneše (PE) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-40, ZK-07-2002-40pr1, ZK-07-2002-40pr2

 

41. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – průběh prací

I. Rohovský seznámil členy zastupitelstva kraje s výše uvedeným materiálem. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 179/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

materiál „Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – zpráva o průběhu prací“ dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-41.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-41, ZK-07-2002-41pr1

 

42. Plán odpadového hospodářství České republiky

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh plánu odpadového hospodářství ČR a doporučil úpravu textové části návrhu usnesení o slovo „informace“. Dále sdělil přítomným členům termín (15. 12. 2002), do kterého je možno zaslat na odbor ŽP připomínky, které budou dále předány na MŽP. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 180/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o projednání Plánu odpadového hospodářství ČR dne 30. 10. 2002 formou semináře.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín:

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-42, ZK-07-2002-42pr1, ZK-07-2002-42pr2

 

43. Žádost obce Javorek o finanční výpomoc

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Javorek o poskytnutí finanční dotace na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství. Po krátké diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 181/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí finanční dotace obci Javorek ve výši 25 tis. Kč na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství;

·   povýšení kapitoly Školství, § 3113 – Základní školy, pol. 5321 – Neinvestiční transfery obcím o částku 25 tis. Kč za účelem poskytnutí výše uvedené dotace snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-43

 

44. Žádost obce Kojatín o finanční výpomoc

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Kojatín, ve věci poskytnutí finančního příspěvku na dokončení plynofikace obce. V úvodu projednávaného bodu se z jednání zastupitelstva kraje omluvili J. Kruntorád a M. Plodík. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 182/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Kojatín na poskytnutí půjčky na realizaci plynofikace obce dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-44.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 10. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželi se 6.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-44, ZK-07-2002-44pr1

 

45. Návrh rozpočtového opatření – „Výstavba střediska údržby Habry“ pro SÚS Havlíčkův Brod“ a „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36“ pro SOU zemědělské, Velké Meziříčí

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 183/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí investiční dotace ve výši 7 274 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. pro SÚS Havlíčkův Brod na dokončení stavby střediska údržby Habry;

·          zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u SÚS Havlíčkův Brod o částku 7 274 tis. Kč;

·          poskytnutí investiční dotace ve výši 2 983 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. pro SOU zemědělské Velké Meziříčí na dokončení dostavby tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36 pro zázemí tělocvičny;

·          zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u SOU zemědělského Velké Meziříčí o částku 2 983 tis. Kč.

odpovědnost: majetkový a ekonomický odbor

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-45

 

46. Rezignace a jmenování člena Finančního výboru zastupitelstva kraje

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na rezignaci a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 184/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Ing. Vladislava Nechvátala, bytem Hodická 1235/13, Třešť, na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva kraje a

jmenuje

členem Finančního výboru zastupitelstva kraje Ing. Oldřicha Rambouska, bytem Tylova 14, Jihlava.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-46

 

47. Finanční podpora obci Štěpánov nad Svratkou na uhrazení nákladů na obnovu povodněmi postiženého obecního majetku

P. Maslák předložil přítomným členům zastupitelstva kraje návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci Štěpánov na obnovu povodněmi postiženého obecního majetku. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 185/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku krajem Vysočina na pomoc při odstraňování následků živelné pohromy obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 1 mil. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva).

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise rady kraje

termín: 28. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-47, ZK-07-2002-47pr1

 

48. Rozhodnutí kraje o pořízení územního plánu velkého územního celku Vysočiny

M. Černá seznámila členy zastupitelstva kraje s tímto rozhodnutím kraje a otevřela diskusi. Po krátké diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 186/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

předložené Průzkumy a rozbory kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-48 a

schvaluje

pořízení územního plánu velkého územního celku pro území celého kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2002-48.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: po celou dobu pořizování územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-48, ZK-07-2002-48pr1

 

49. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem zastupitelstva kraje

J. Barák předložil zastupitelstvu kraje zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem za první pololetí tohoto roku. Z. Dobrý požádal o informace k následnému odstranění zjištěných nedostatků. F. Dohnal informoval Z. Dobrého o přijatých opatřeních. Po krátké diskusi zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 187/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zápisy o provedených kontrolách, předložené Kontrolním výborem zastupitelstva kraje dle příloh 1 až 6 materiálu ZK-07-2002-49.

odpovědnost: J. Barák, předseda kontrolního výboru

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-49

 

50. Nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s.

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 188/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

kupní smlouvu dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-50.

odpovědnost: sekretariát ředitele

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-50, ZK-07-2002-50pr1

 

51. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s., Žižkova 16

M. Vystrčil seznámil přítomné členy se změnou schváleného rozpočtu na tento rok, související s výše uvedeným nákupem nemovitosti Komerční pojišťovny. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 189/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun 15 mil. Kč z nespecifikované rezervy kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly Krajský úřad (§ 6172 Činnost regionální správy, Orj 19) na nákup nemovitosti Komerční pojišťovny, a. s.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-51

 

52. Výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice

M. Vystrčil seznámil přítomné s předloženým materiálem, ve věci výkupu pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 190/07/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          nabytí pozemku ZE-původ PK st. par. č. 103 o výměře 54 m2, dílu „c“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/1 o výměře 978 m2, dílu „d“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/2 o výměře 239 m2, dílu „a“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/1 o výměře 1576 m2, dílu „b“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/2 o výměře 299 m2 a části pozemku par. č. 2166 o výměře 50 m2 dle geometrického plánu č. 193-262-2002 do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 150 000,- Kč.

·          dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje Havlíčkův Brod dle přílohy 1 materiálu ZK-07-2002-52.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2002-52, ZK-07-2002-52pr1

 

52. Rozprava

            Bez rozsáhlejší diskuse.

 

Závěrem F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 12. 2002.

 

 

 

 

 

                        František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Josef Bulušek                                                   ……...……………………………………

 

 

Mgr. Petr Kesl                                                …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002 dne 26. 11. 2002.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 29. 11. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.12.2002 / 23.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze