Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2002

8. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2002

konaného dne 8. listopadu 2002

 

 

Přítomno:       

-         8 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček - odbor územního plánování a stavebního řádu

-         Ing. Petr Průža – odbor územního plánování a stavebního řádu

-         Mgr. Věra Jourová - odbor regionálního rozvoje

-         Ing. Zdeňka Škarková – ředitelka  Regionální rozvojové agentury Vysočina

-         Ing. Zbyněk Bouda – ředitel Regionální energetické agentury Vysočina

.

 

 

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina

3.       Spolupráce s Regionální energetickou agenturou Vysočina

4.       Připravované koncepční materiály

5.       PRK – zhodnocení potřeby aktualizace

6.       Podpora zpracování návrhů ÚPD obcí kraje Vysočina

7.       Různé

8.       Diskuse, závěr

 

 

 

 

1. Zahájení

 

               Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 6. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina a přivítala všechny přítomné členy a hosty, které představila. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 5/2002 z 6. září 2002. Ing. Černá přednesla program 6. zasedání výboru regionálního rozvoje.Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina (RRAV)

 

              Ing. Černá představila Ing. Zdeňku  Škarkovou, ředitelku  Regionální rozvojové agentury Vysočina.  Uvedla, že v posledním roce probíhají s Regionální rozvojovou agenturou a jejími zakladateli jednání o formě podílení se kraje Vysočina na chodu agentury. Kraj Vysočina má dlouhodobý zájem na dobré a úzké spolupráci s RRAV. Ing. Škarková stručně shrnula historii a  hlavní zásady činnosti agentury. Krátce zmínila strukturu agentury, která má v současné době 9 zaměstnanců (8 manažerů a 1 asistentka). Dále pohovořila o programech, jimž se RRAV věnuje  – INTERREG,  PHARE CBC, SAPARD a FOND VYSOČINY a o zkušenostech s vyhlášením programů a s iniciací, sběrem a hodnocením jednotlivých projektů.

Mgr. Jourová  vznesla připomínku týkající se jednotného překladu všech dokumentů v programu INTERREG – PHARE CBC.

Ing. Hermanna zajímalo kolik žádostí  zpracovala RRAV do FONDU VYSOČINY, jestli je k dispozici statistika a procentuelní úspěšnost projektů. Dle Ing. Škarkové  se na statistice stále pracuje a bude dodána do konce listopadu.

 

 

 

USNESENÍ 017/06/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina

 

 

 

 

3. Spolupráce s Regionální energetickou agenturou Vysočina /REAV/

 

Ing. Bouda, ředitel REAV, představil Regionální energetickou agenturu a její činnost. Právní forma je obdobná jako u RRAV, podobní zakladatelé. Tato agentura je první neziskovou agenturou tohoto typu v ČR. Počáteční financování zajištěno z programu SAVE II. Od léta  2002 je agentura stabilizovanější, má vlastní činnost a vydělává na vlastní provoz. V současné době má 2 zaměstnance.  Členy představenstva jsou zástupci zakladatelů, předsedou je Mgr. Jaromír Brychta (starosta ZR) a místopředsedou Ing. Vratislav Výborný (primátor JI).

Úkolem agentury je pomoc při naplňování zákonných nařízení v oblasti energetiky, audit  budov s vyšší spotřebou  energií, zateplování a vytápění domů. Spolupracuje rovněž s krajským úřadem na zpracování energetického konceptu kraje Vysočina

V současné době se  agentura podílí na vypracování auditu  Komerčních bank v České republice, tedy práci s širším, než regionálním významem.

 

USNESENÍ 018/06/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti Regionální energetické agentury Vysočina

 

           

 

4. Připravované koncepční materiály

 

            Mgr. Jourová zrekapitulovala požadavek z minulého zasedání  na sumarizaci informací o koncepčních materiálech, které jednotlivé  odbory KrÚ zpracovávají nebo plánují zpracovat. Odbor regionálního rozvoje rozeslal proto požadavek na vypracování stručných anotací ke koncepčním materiálům. K dnešnímu dni se sešly návrhy, které jsou uvedeny níže. Některé odbory požádaly o možnost delšího termínu zpracování, takže seznam bude ještě doplněn. Jedná se o tyto  podklady:

 • Koncepce podpory bydlení na území kraje Vysočina (anotaci zpracoval Luděk Hrůza, ORR – odbor regionálního rozvoje)
 • Územní energetická koncepce a koncepce snižování emisí a imisí kraje Vysočina (zpracoval Pavel Bárta, ORR)
 • Koncepce obnovy a rozvoje venkova kraje Vysočina (zpracoval Dušan Vichr, ORR)
 • Koncepce podpory malého a středního podnikání v kraji Vysočina (zpracovala Věra Jourová, ORR)
 • Koncepce zahraničně-obchodní politiky kraje Vysočina (zpracovala Věra Jourová, ORR)
 • Koncepce zahraničních vztahů kraje Vysočina (zpracovala Věra Jourová, ORR)
 • Studie perspektiv průmyslových zón v kraji Vysočina (zpracoval Pavel Bárta, ORR)
 • Prognóza a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina (zpracoval Jan Joneš, OŽP – odbor životního prostředí)
 • Aplikační architektura GIS (zpracoval Petr Pavlinec, OI- odbor informatiky)
 • Koncepce GIS kraje Vysočina (zpracoval Petr Pavlinec, OI)
 • Informační strategie kraje Vysočina (zpracoval Petr Pavlinec, OI)
 • Směry podpory rozvoje ICT kraje Vysočina – grantové programy 2003 (zpracoval Petr Pavlinec, OI)
 • Projekt WWW portál kraje Vysočina (zpracoval Petr Pavlinec, OI)
 • Projekt ePUSA 2 (zpracoval Petr Pavlinec, OI)
 • Analýza zpracování výkazů obcí, měst, DSO a příspěvkových organizací (zpracoval Petr Pavlinec)
 • Projekt sítě KrÚ (zpracoval Petr Pavlinec, OI)

 

 

 

 

USNESENÍ 019/06/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

vyzývá

členy rady RNDr. Vystrčila a Ing. Černou, aby vznesli požadavek v radě kraje na zpracování anotace všech koncepčních materiálů, které jsou na KrÚ zpracovány, zpracovávány nebo připravovány.

 

 

5. PRK – zhodnocení potřeby aktualizace

 

             Mgr. Jourová krátce seznámila přítomné se systémem aktualizace Programu rozvoje kraje. Upozornila, že do 20. prosince jsou přijímány připomínky, potom se provede sumarizace a poté půjdou připomínky ke schválení do rady kraje a zastupitelstva.

V  diskusi se členové výboru dotkli způsobu navrhování a předkládání grantových programů z Fondu Vysočiny, který je úzce provázán s Programem rozvoje kraje. Tomuto tématu se VRR bude samostatně věnovat na některém z nejbližších zasedání. 

 

USNESENÍ 020/06/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

doporučuje

 zahájit další kolo aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

 

 

6. Podpora zpracování návrhů ÚPD obcí kraje Vysočina

           

            Ing. arch. Strejček vysvětlil návrh finanční dotace kraje na územně plánovací dokumentaci obcí kraje Vysočina.

 Program, který byl vyhlášen v rámci Fondu Vysočiny umožnil poskytnout finanční prostředky na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí. Nebylo možné poskytnout finanční prostředky na územně plánovací dokumentaci pro jednotlivé obce. Pro obce i pro kraj je důležité, aby pokud možno všechny obce v rámci kraje měly platnou územně plánovací dokumentaci a proto odbor ÚP a SŘ vypracoval pravidla, podle kterých by mohlo zastupitelstvo kraje schválit dotaci jednotlivým obcím na částečnou úhradu pořízení územně plánovací dokumentace. Jedná se zejména o příspěvek na ÚPD, která je těsně před dokončením.

 Ing. Černý požadoval maximální konkretizaci a precizaci pravidel, podle nichž  bude dotace poskytnuta.

 

 

USNESENÍ/21/06/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

souhlasí

se systémem podpory financování ÚPD jednotlivých obcí přímou dotací obci na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením ÚPD za předem stanovených a vyhlášených  pravidel

 

 

 

7. Různé

 

a)      Fond Vysočiny: Stanovisko VRR ke grantovému programu „Příjemný pobyt“

 

 Mgr. Jourová představila grantový program „Příjemný pobyt“ na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch. Cílem programu je zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ve stávajících ubytovacích zařízeních celoročně využitelných pro pobytovou venkovskou turistiku v kategoriích penzion, ubytování v soukromí, kemp a turistická ubytovna.Grantový program byl předložen na návrh komise pro cestovní ruch. Poté byla otevřena diskuse.Ta nezpochybňovala potřebnost takového programu do budoucna, otázkou ale je, zda se v současné době jedná o nejnaléhavější záležitost, kterou je potřeba v oblasti cestovního ruchu řešit. Bylo doporučeno program pro tuto chvíli stáhnout a zvážit znovu  priority, které by bylo vhodné aktuálně v oblasti cestovního ruchu podpořit.

                                       

 

USNESENÍ/22/06/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

nedoporučuje

aktuální zařazení grantového programu „Příjemný pobyt“ na program jednání zastupitelstva kraje           

 

 

 b) Ing. Černý vznesl požadavek, aby na příštím zasedání byly předloženy plánované   akce  Ředitelství silnic a dálnic  na silnicích  I. třídy v rámci kraje Vysočina.

Bude zařazeno do programu a po dohodě s RNDr. Pospíchalem budou předloženy příslušné materiály.

 

 

    8. Diskuse a závěr

      

              Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a hostům za účast na jednání. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

 

 

                                                                          Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                                 Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 8. listopadu 2002

Zapsala: Lucie Tůmová dne 14.listopadu  2002  /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.12.2002 / 9.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze