Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zapis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 40/2002

3. prosinec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2002, konaného dne 3. prosince 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2002

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 12. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal. K navrženému programu jednání byly vzneseny návrhy na úpravu programu. S. Zikmundová vznesla návrh na rozšíření programu o bod 40 Změna rozpočtu kraje na rok 2002. M. Vystrčil vznesl návrh na rozšíření programu o body 41 Návrh na uvolnění člena zastupitelstva a 42 Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje.P. Pospíchal vznesl návrh na rozšíření programu o bod 43 Opakovaná žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací. M. Vystrčil vznesl návrh na rozšíření programu o body 44 Veřejná zakázka „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“ – výběr zhotovitele stavby. Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program zasedání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2002

2.       Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Rudíkov

3.       Delegování zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek

4.       Prodej stavby v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

5.       Prodej staveb v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

6.       Návrh na provedení rozpočtového opatření - Gymnázium Dr. A. Hrdličky Humpolec

7.       Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

8.       Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

9.       Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou

10.   Rozšíření veřejné zakázky „III/3456-ul. Riegrova, Golčův Jeníkov“

11.   Návrh na rozpočtové opatření - Speciální škola U Trojice Havlíčkův Brod

12.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

13.   Návrh na poskytnutí věcného daru skupinám služební kynologie Policie ČR v kraji Vysočina

14.   Návrh na rozdělení rezervy kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtu kraje na rok 2002, paragraf 5512, orj 18 – příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů

15.   Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajský program snižování emisí

16.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až říjen 2002

17.   Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

18.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – přímé výdaje ve školství

19.   Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

20.   Návrh jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

21.   Návrh mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

22.   Jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na funkce ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných krajem Vysočina

23.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890 – příklad pro sjednocení formy zřizovacích listin

24.   Sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

25.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1

26.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

27.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

28.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1

29.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

30.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54

31.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

32.   Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2003 z rozpočtu SFDI

33.   Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

34.   Zřízení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace

35.   Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor

36.   Darovací smlouva

37.   Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

38.   Návrh postihu ředitele

39.   Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002

40.   Změna rozpočtu kraje na rok 2002

41.   Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

42.   Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje

43.   Opakovaná žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

44.   Veřejná zakázka  „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod, 1.stavba“ – výběr zhotovitele stavby

45.   Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 8 hlasy, proti 0, zdrželoi se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Rudíkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost zástupce investora stavby „Čerpací stanice pohonných hmot Rudíkov“ týkající se udělení souhlasu s dopravním napojením čerpací stanice na silnici II/360 v k. ú. a obci Rudíkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 729/40/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou dopravního napojení „Čerpací stanice pohonných hmot Rudíkov“ na silnici II/360 na pozemku par. č. 2267 v k.ú. a obci Rudíkov za předpokladu, že dokončená stavba odbočovacího pruhu včetně pozemků stavbou dotčených bude bezúplatně převedena do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-02

 

3. Delegování zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na delegování zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek. Po krátké diskusi rada kraje jmenovala zástupce zřizovatele a přijala doplněný návrh usnesení.

Usnesení 730/40/2002/RK

Rada kraje

deleguje

J. Kotena a R. Křivánka jako zástupce zřizovatele a J. Fischerovou a P. Masláka jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek na dodávku průmyslové soli a motorové nafty pro střediska Jihlava a Telč Správy a údržby silnic Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-03

 

4. Prodej stavby v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Školního statku v Bystřici nad Pernštejnem týkající se odprodeje stavby odchovny mladého dobytka. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 731/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej stavby odchovny mladého dobytka na pozemcích par. č. 2138/1, par. č. 2138/2 a par. č. 2138/3, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem panu Pavlu Koktavému, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 400, za cenu 431 996,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-04

 

5. Prodej staveb v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Školního statku v Bystřici nad Pernštejnem týkající se odprodeje staveb porodny a odchovny prasat. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 732/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej stavby porodny a odchovny prasat na pozemcích par. č. 2218/1, par. č. 2218/2, par. č. 2219/1 a par. č. 2219/2, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem panu Pavlu Koktavému, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Antonína Šťourače 657 za cenu 150 425,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-05

 

6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Gymnázium Dr. A. Hrdličky Humpolec

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 733/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3121 Gymnázium Humpolec o 35 000,- Kč na realizaci neinvestiční akce „Odstranění průniku dešťové vody do tělocvičny Gymnázia Dr. A. Hrdličky Humpolec“ snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-06

 

7. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 734/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 643 a 535/7 a části pozemků par. č. 535/3 díl „c“ + „f“, par. č. 535/4 díl „e“ a par. č. 535/6 díl „g“, vše v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a pozemku par. č. 764/2 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč obci Třebenice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-07

 

8. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci prodeje pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 735/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 230/2 v k. ú. a obci Jihlava Jihomoravské energetice, a. s. za cenu 58 000,- Kč spolu s úhradou daně z převodu nemovitostí ve výši 2 900,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-08

 

9. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost J. Kotoučové týkající se odkoupení pozemku v obci Světlá nad Sázavou a k. ú. Dolní Bohušice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 736/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej dílu „a“ o výměře 208 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) par. č. 292 v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou paní Janě Kotoučové, bytem Dolní Bohušice čp. 824, Světlá nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu 16 640,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-09

 

10. Rozšíření veřejné zakázky „III/3456-ul. Riegrova, Golčův Jeníkov“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatek ke smlouvě o dílo na dofinancování stavby a prodloužení termínu dokončení stavby „III/3456 ul. Riegrova, Golčův Jeníkov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 737/40/2002/RK

Rada kraje

rozhodla

o přímém zadání veřejné zakázky – dodatek stavby „III/3456-ul. Riegrova, Golčův Jeníkov“ firmě Skanska DS, a. s. a

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 78 0300 5318 6 2235 s firmou Skanska DS, a. s. na podkladě písemné výzvy jednomu zájemci o veřejnou zakázku.

odpovědnost: obor majetkový

termín: 6. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-10, RK-40-2002-10pr1

 

11. Návrh na rozpočtové opatření - Speciální škola U Trojice Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na povýšení položky rozpočtu na realizaci dodatku akce „Vnější svislá izolace a drenážní odvodňovacího systém“ na budově Speciální školy v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 738/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3114 Speciální základní školy o 93 995,- Kč na realizaci dodatku akce „Vnější svislá izolace a drenážní odvodňovacího systém“ na budově Speciální školy U Trojice 2104, Havlíčkův Brod snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-11

 

12. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci výkupu pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 739/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 3211/21 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 120 290,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-12

 

44. Veřejná zakázka  „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Na jednání rady kraje se dostavila M. Černá. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením a přijala návrh usnesení.

Usnesení 740/40/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“ je nabídka podaná uchazečem Skanska DS, a. s., F. Nováka 3/5267, Prostějov a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: obor majetkový

termín: 6. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-44

 

Dále P. Kolář sdělil radě kraje informace o:

-    obnoveném restitučním řízení zámku Světlá nad Sázavou;

-    průběhu jednání o koupi nemovitostí v Třebíči;

-    návrhu postupu při předání a převzetí majetku státu podle zákona č. 290/2002 Sb.

 

13. Návrh na poskytnutí věcného daru skupinám služební kynologie Policie ČR v kraji Vysočina

            P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil radě kraje návrh ve věci poskytnutí věcného daru skupinám služební kynologie Policie ČR v kraji Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 741/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovení § 59, odst. 2, písm. f) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí věcného daru pro tyto skupiny služební kynologie Policie ČR:

·   Okresní ředitelství Policie ČR Havlíčkův Brod, Husova 2849, v hodnotě 20 000,- Kč;

·   Okresní ředitelství Policie ČR Jihlava, Vrchlického 46, v hodnotě 20 000,- Kč;

·   Okresní ředitelství Policie ČR Pelhřimov, Pražská 1738, v hodnotě 20 000,- Kč;

·   Okresní ředitelství Policie ČR Třebíč, Bráfova 11, v hodnotě 20 000,- Kč;

·   Okresní ředitelství Policie ČR Žďár nad Sázavou, Brněnská 23, v hodnotě 20 000,- Kč.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-13

 

14. Návrh na rozdělení rezervy kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtu kraje na rok 2002, paragraf 5512, orj 18 – příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů

            P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, informoval radu kraje o předloženém návrhu. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 742/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovení § 59, odst. 2, písm. a) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, poskytnutí příspěvku na prověření akceschopnosti členů jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků PO jednotek SDH obcí formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže takto:

·   OSH ČMS okresu Havlíčkův Brod ve výši 8 000,- Kč;

·   OSH ČMS okresu Jihlava ve výši 9 200,- Kč;

·   OSH ČMS okresu Pelhřimov ve výši 8 000,- Kč;

·   OSH ČMS okresu Třebíč ve výši 8 000,- Kč;

·   OSH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve výši 36 800,- Kč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do požárních poplachových plánů okresu Žďár nad Sázavou příspěvek:

·   Obci Bory  na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 15 000,- Kč;

·   Obci Borovnice na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 15 000,- Kč.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 3. 12. 2002, 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-14

 

15. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajský program snižování emisí

            P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, podrobně informoval radu kraje o předloženém návrhu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Po rozsáhlejší diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 743/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přesun finančních prostředků ve výši 2 100 tis. Kč z položky Strategické koncepční materiály, kapitola Regionální rozvoj do kapitoly Životní prostředí (§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší) na úhradu faktury za provedení části akce “Územní energetická koncepce a koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina“ označené jako “Krajský program snižování emisí znečišťujících látek s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek“.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor životního prostředí

termín: 18. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-15

 


16. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až říjen 2002

            A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až říjen 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 744/40/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až říjen 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-16.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-16, RK-40-2002-16pr1

 

40. Změna rozpočtu kraje na rok 2002

S. Zikmundová předložila radě kraje návrh na změnu rozpočtu kraje na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 745/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   přesun prostředků ve výši 14 676 tis. Kč z kapitoly Krajský úřad (§ 6172 Činnost regionální správy, osobní výdaje) do nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n., kapitola Rezerva a rozvoj kraje);

·   přesun prostředků ve výši 324 tis. Kč z kapitoly Krajský úřad (§ 6330 Převody vlastním fondům) do nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n., kapitola Rezerva a rozvoj kraje).

odpovědnost: sekretariát ředitelky a ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-40

 

42 Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje materiál, který byl zastupitelstvem kraje č. 7/2002 z důvodu nejasností a nedostatků ve Smlouvě o obhospodařování cenných papírů odložen. Vzhledem k tomu, že firma SI Asset Management z důvodu krátkého časového prostoru dosud nezaslala vyjádření k navrhovaným úpravám smlouvy, A. Krištofová požádala radu kraje o projednání materiálu na příštím jednání rady kraje s tím, že materiál schválený radou kraje bude dodatečné zaslán všem členům zastupitelstvo kraje.

Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-42, RK-40-2002-42pr1, RK-40-2002-42pr2

 

17. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

            M. Vystrčil a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podali radě kraje podrobné informace k předloženému návrhu. Z jednání rady kraje se na konci tohoto bodu omluvil F. Dohnal. Po rozsáhlejší diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 746/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

·   zastupitelstvu kraje:

·   schválit:

-    rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů i výdajů  5 367 604 tis. Kč v členění dle upravené přílohy 1 materiálu RK-40-2002-17, (Hlavní kniha rozpočtu) v rozsahu stran 1 – 32.

-    závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části D (Tabulková část a grafy) v upravené tabulce č. 9 – Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace upravené přílohy 1 materiálu RK-40-2002-17 (Hlavní kniha rozpočtu);

·   stanovit osobní výdaje na činnost krajského úřadu ve výši 133 522 tis. Kč a věcné výdaje na činnost krajského úřadu ve výši 51 615 tis. Kč;

·   svěřit radě kraje provádění:

-    všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití;

-    všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1,5 mil. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu kromě provádění rozpočtových opatření v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;

-    úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-17, RK-40-2002-17pr1, RK-40-2002-17pr2, RK-40-2002-17pr3, RK-40-2002-17pr4, RK-40-2002-17pr5

 

18. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – přímé výdaje ve školství

            V úvodu projednávaného bodu se z jednání rady kraje omluvila M. Matějková. Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 747/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmů  a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci  na úhradu přímých výdajů ve školství v částce 1 168 tis. Kč;

·   změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací a organizačních složek kraje v kapitole školství dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-18.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-18, RK-40-2002-18pr1

 

19. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na úpravuschváleného rozpočtu škol a školských zařízení. Z jednání rady kraje se omluvil P. Pospíchal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 748/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 232 tis. Kč a navýšení rozpočtu kapitoly školství o tuto částku;

·   změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulek 1 – 3 přílohy 1 a dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-19.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-19, RK-40-2002-19pr1, RK-40-2002-19pr2

 

20. Návrh jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výsledkem jednání konkurzního řízení na místo nového ředitele a předložil radě kraje návrh usnesení ve dvou variantách. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.

Usnesení 749/40/2002/RK

Rada kraje

odvolává

Mgr. Vítězslava Svobodu z funkce ředitele SOU strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 k 31. 12. 2002 a

jmenuje

ing. Jaroslava Doležala do funkce ředitele SOU řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, s účinností od 1. 1. 2003;

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-20

 

21. Návrh na poskytnutí mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrhy poskytnutí mimořádných odměn pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 750/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 písm. a) a d) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-21.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-21, RK-40-2002-21pr1, RK-40-2002-21pr2

 

22. Jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na funkce ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných krajem Vysočina

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost p. Zdeňka Vařílka ve věci odprodeje části pozemku v k. ú. a obci Naloučany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 751/40/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, komise pro konkurzní řízení na funkce ředitelů (ředitelek):

·   Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 ve složení dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-22;

·   Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 ve složení dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-22;

·   Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36 ve složení dle přílohy 3 materiálu RK-40-2002-22;

·   Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35 ve složení dle přílohy 4 materiálu RK-40-2002-22;

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-22, RK-40-2002-22pr1, RK-40-2002-22pr2, RK-40-2002-22pr3, RK-40-2002-22pr4

 

23. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890 – příklad pro sjednocení formy zřizovacích listin

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje podrobné informace k předloženému návrhu. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 752/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890, dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-23.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-23, RK-40-2002-23pr1, RK-40-2002-23pr2

 

24. Sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a předložil radě kraje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace ve dvou variantách ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 753/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-24;

·   dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 dle přílohy 3 materiálu RK-40-2002-24.

odpovědnost:odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí i dodatek slučovaným školám

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-24, RK-40-2002-24pr1, RK-40-2002-24pr2, RK-40-2002-24pr3

 

25. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 754/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-25.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-25, RK-40-2002-25pr1

 

26. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř ve dvou variantách ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 755/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-26.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-26, RK-40-2002-26pr1, RK-40-2002-26pr2

 

27. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě krajedodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimovve dvou variantách ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 756/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34 dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-27.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-27, RK-40-2002-27pr1, RK-40-2002-27pr2

 

28. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě krajedodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 757/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-28.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-28, RK-40-2002-28pr1

 

29. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě krajedodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, ke schválení. Po krátké diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 758/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-29.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-29, RK-40-2002-29pr1

 

30. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě krajedodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, ve dvou variantách ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 759/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-30.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-30, RK-40-2002-30pr1, RK-40-2002-30pr2

 

31. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě krajedodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec ve dvou variantách ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 760/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-31.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-31, RK-40-2002-31pr1, RK-40-2002-31pr2

 

32. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2003 z rozpočtu SFDI

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti P. Pospíchala při projednávaném bodu rada kraje odložila předložený návrh na příští jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-32, RK-40-2002-32pr1

 

33. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 761/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle příloh 1 a 2 materiálu RK-40-2002-33.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-33, RK-40-2002-33pr1, RK-40-2002-33pr2

 

35. Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a předala přítomným přílohu 1 materiálu RK-40-2002-35.V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 762/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvy o výpůjčce ve znění upravené přílohy 1 materiálu RK-40-2002-35.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-35, RK-40-2002-35pr1

 

36. Darovací smlouva

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh Darovací smlouvy s Českou republikou – Okresním úřadem Jihlava. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 763/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darovací smlouvu dle upravených příloh 1 a 2 materiálu RK-40-2002-36.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-36, RK-40-2002-36pr1, RK-40-2002-36pr2

 

37. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann předložil radě kraje návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 764/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 9. 2002 – 30. 11. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-37.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-37, RK-40-2002-37pr1

 

41. Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

            M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na uvolnění radního I. Rohovského, který bude garantem oblastí vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 765/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva na 9 a jako dalšího uvolněného člena Zastupitelstva kraje Vysočina dnem 1. 1. 2003 schválit radního Ivo Rohovského.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-41

 

34. Zřízení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu. Po rozsáhlejší diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 766/40/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          zrušit Okresní ústav sociálních služeb Třebíč a ustanovit jeho právním nástupcem Okresní ústav sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou organizaci, s účinností od 1. 1. 2003;

·          schválit zřizovací listinu Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, právního nástupce zrušeného Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč s účinností od 1. 1. 2003 dle přílohy 1 materiálu RK-40-2002-34;

·          zrušit Domov důchodců Ždírec a ustanovit jeho právním nástupcem Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003;

·          schválit zřizovací listinu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, právního nástupce zrušeného Domova důchodců Ždírec s účinností od 1. 1. 2003 dle přílohy 2 materiálu RK-40-2002-34;

·          zrušit Domov důchodců Věž a ustanovit jeho právním nástupcem Ústav sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkovou organizaci, s účinností od 1. 1. 2003;

·          schválit zřizovací listinu Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, právního nástupce zrušeného Domova důchodců Věž s účinností od 1. 1. 2003 dle přílohy 3 materiálu RK-40-2002-34.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 17. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-34, RK-40-2002-34pr1, RK-40-2002-34pr2, RK-40-2002-34pr3

 

38. Návrh postihu ředitele

            S. Zikmundová sdělila přítomným další skutečnosti k předloženému návrhu. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 767/40/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh opatření podle upravené přílohy 1 materiálu RK-40-2002-38.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 3. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-38, RK-40-2002-38pr1

 

43. Opakovaná žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje opakovanou žádost obce Milešín týkající se zajištění zimní údržby místních komunikací Milešín-Heřmanov a Milešín-Vidonín. Z jednání rady kraje se omluvil V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 768/40/2002/RK

Rada kraje

zamítá

žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací a

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: prosinec 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-40-2002-43

39. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002

Rada kraje projednala program zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002.

Navržený program zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až říjen 2002

4.       Změna rozpočtu kraje na rok 2002

5.       Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajský program snižování emisí

6.       Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

7.       Prodej stavby v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

8.       Prodej staveb v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

9.       Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice a k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

10.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

11.   Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou

12.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

13.   Návrh na rozdělení rezervy kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtu kraje na rok 2002, paragraf 5512, orj 18 – příspěvek na vybavení Sborů dobrovolných hasičů

14.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890 – příklad pro sjednocení formy zřizovacích listin

15.   Sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

16.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1

17.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

18.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

19.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1

20.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

21.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54

22.   Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

23.   Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

24.   Zřízení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace

25.   Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor

26.   Darovací smlouva

27.   Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

28.   Návrh na uvolnění člena zastupitelstva

29.   Opakovaná žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

30.   Rozprava

 

46. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 40/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 12. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2002 dne 3. prosince 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 12. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.12.2002 / 23.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze