Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2002

28. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 28. srpna 2002

 

 

 

Místo a čas jednání:  Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 9.00 až 12.00

Přítomno:                    9 členů rady – viz prezenční listina

Omluveni:                   JUDr. Zikmundová     

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Plnění úkolů z posledního jednání BRK dne 26. 2. 2002

3.       Zpráva z jednání Bezpečnostní komise rady kraje

4.       Analýza stavu nebezpečí vyhlášeného hejtmanem kraje v obci Štěpánov nad Svratkou dne 17. 7. 2002

5.       Systém vyrozumění a toku informací o nebezpečí vzniku nebo vzniku mimořádné události

6.       Použití AČR k záchranným pracím, způsob a postup vyžádání, velení a logistického zabezpečení

7.       Informace o postupu zpracování krizového plánu kraje

8.       Projednání Plánů konkrétních činností VHP Dukovany

9.       Personální obsazení pracovních skupin krizového štábu, stav zpracované dokumentace KŠ

10.   Informace o cvičení IZS kraje „Vysočina 2002“ na JE Dukovany

11.   Různé

 

 

 

1. Zahájení

 

Předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina, Ing. František Dohnal, zahájil 3. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina a přivítal všechny přítomné členy a zároveň omluvil JUDr. Simeonu Zikmundovou. Prohlásil zasedání bezpečnostní rady za usnášeníschopné. Přednesl program  zasedání bezpečnostní rady . Dotazem se ujistil, zda materiály k jednání byly členům zaslány včas. Místopředseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina, Pavel Maslák, požádal o rozšíření bodu č. 9 navrženého programu jednání. Rozšíření se týkalo projednání „Jednacího řádu krizového štábu“. Tato změna navrženého programu jednání byla všemi členy rady bez připomínek přijata.

 

 

 

2. Plnění úkolů z posledního jednání BRK dne 26. 2. 2002

           

            J. Murárik, tajemník bezpečnostní rady, zmínil poslední zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se konalo v únoru 2002. Obsah plnění úkolů z výše zmíněného zasedání, kde se členové rady zabývali, mimo jiné bezpečnostní problematikou, organizací Krizového štábu kraje Vysočina a zpracováním plánů konkrétní činnosti do Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany. K těmto bodům byly v usnesení stanoveny konkrétní termínované úkoly a  vyhodnocení jejich splnění bude obsahem bodu č. 8 a č. 9 navrženého programu jednání. Tento postup byl členy BRK schválen.

 

 

 

3. Zpráva z jednání Bezpečnostní komise rady kraje

 

            P. Maslák seznámil členy rady s činností Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina. Ústředním tématem byla příprava strategie „prevence kriminality kraje Vysočina pro roky 2002 – 2004“. Uvedl, že je v současné době zpracovaná z analytické části. Zmínil spolupráci s okresními řediteli Policie ČR. Hovořil o převodu kompetencí z Ministerstva vnitra ČR na krajské úřady. Seznámil členy rady s ukončením výběrového řízení na funkci koordinátora romských poradců, integrace cizinců, protidrogový koordinátor a koordinátor manažerů prevence kriminality v jedné funkci. F.Dohnal zmínil snahu dostat programy prevence kriminality do menších obcí a měst, ale z finančních důvodů to nebude zřejmě možné. Uvedl, že důsledky kriminality jsou mnohem větší.

 

Bezpečnostní rada vzala zprávu na vědomí, bez připomínek.

 

 

4. Analýza stavu nebezpečí vyhlášeného hejtmanem kraje v obci Štěpánov nad Svratkou dne

    17. 7. 2002

 

            P. Maslák seznámil členy rady se situací, která nastala z 15. na 16. července 2002 vlivem přívalové vlny, kterou byla zasažena obec Štěpánov v okrese Žďár nad Sázavou. V důsledku živelní pohromy vyhlásil hejtman kraje Stav nebezpečí v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., který trval od 17. 7. do 26. 7. 2002. Zmínil pomoc armády, s kterou se v současné době stále jedná. Na základě zákona č. 12/2002 byly do 7 dnů, krajem Vysočina, vyčísleny škody a předloženy Ministerstvu pro místní rozvoj /dále MMR/ ČR k dalšímu projednání. MMR ČR zpracovalo ve zkrácené lhůtě strategii obnovy postižených oblastí záplavami a na základě této strategie posílilo „program na obnovu venkova“. Zmínil „Závěrečnou zprávu o povodni v povodí toku Hodonínka v okrese Blansko ve dnech 15. – 16. 7. 2002“, kterou vypracovala Povodňová komise uceleného povodí Dyje. Uvedl, že tato zpráva je vypracovaná pouze pro okres Blansko /Jižní Morava/, i když Povodňová komise uceleného povodí Dyje je i povodňovou komisí pro kraj Vysočina. Domnívá se, že by bylo dobré, aby tato zpráva byla zpracována i pro okres Žďár nad Sázavou. F. Dohnal se domnívá, že by to neměla být závěrečná zpráva pro okresy, měla by to být závěrečná zpráva o povodni v povodí toku Hodonínka, vzhledem k tomu, že je to ucelené povodí. Uvedl, že složky integrovaného záchranného systému zafungovaly velmi dobře i odstraňování následků na místě probíhalo bez větších problémů. Zmínil vyhlášení stavu nebezpečí, který je definován v zákoně O krizovém řízení a s tím související povinnosti. F. Dohnal se domnívá, že by bylo vhodné, aby byla v zákoně O krizovém řízení dána větší možnost starostům obcí. Uvedl, že 7 dní po zrušení stavu nebezpečí, kdy musí dojít k soupisu škod a nákladů na obnovu území, je poměrně krátká doba na to, aby se to v případě větších poškození území zvládlo. P. Maslák zmínil krizové telefony a seznámil členy s nedostatky, které s tím související.

 

 

USNESENÍ 011/03/2002/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

ukládá

odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vypracovat závěrečnou zprávu o povodni v obci Štěpánov nad Svratkou ve dnech 15. – 16. 7. 2002 ve spolupráci s oddělením pro řešení mimořádných situací. Takto zpracovaná zpráva bude přílohou Závěrečné zprávy o povodni v povodí toku Hodonínka Povodňové komise uceleného povodí Dyje.

Odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Termín: 16. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

 

 

 

5. Systém vyrozumění a toku informací o nebezpečí vzniku nebo vzniku mimořádné události

 

            Pplk. Ing. Drahomír  Ryba, ředitel HZS kraje, seznámil s materiálem, který členové rady obdrželi. Zmínil zákony, z kterých tento systém vychází. Hovořil o činnosti operačního a informačního střediska HZS a seznámil členy rady s vnitřními předpisy, které byly dohodnuty s krajem Vysočina a ostatními orgány. P. Maslák vznesl dotaz týkající se přípravy linky 112. D. Ryba seznámil členy rady se situací týkající se linky 112. V této věci vedli členové rady rozsáhlou diskusi. M.Vystrčil chtěl vědět zda máme nějaké území, kde není slyšet siréna. D. Ryba sdělil, že je vše zmapováno. Slyšitelnost je pravidelně vyhodnocována při zvukových zkouškách sirén, ale jsou bohužel i hluchá místa. Tyto se však vyskytují velmi zřídka, jedná se většinou o samoty nebo odlehlejší lokality. J. Murárik uvedl, že předložený materiál, zpracovaný HZS, by měl zlepšit současně nastavený systém vyrozumění a toku informací.

 

Bezpečnostní rada vzala předložený materiál na vědomí, bez připomínek.

 

 

6. Použití AČR k záchranným pracím, způsob a postup vyžádání, velení a logistické zabezpečení

 

            Plk. Ing Karel. Kredba, zástupce velitele 26. VeÚzO Brno, zmínil materiál, který členové rady obdrželi a seznámil je s několika skutečnostmi, týkající se záchranných výcvikových základen, nasazení jednotek od „předurčených“ útvarů AČR. F. Dohnal se domnívá, že základny jsou příliš daleko, aby mohli co nejrychleji zasáhnout. Vznesl dotaz, zda by bylo možné se obrátit na jiné složky AČR kraji. K. Kredba uvedl, že jsou vyčleněny posádky v kraji předurčené k pomoci při mimořádných událostech, ale jejich akceschopnost je omezena jednak materiálním vybavením a personální dosažitelností například v mimopracovní dny a svátky. D. Rybovi odpověděl na jeho dotaz, který se týkal přidružených vojenských posádek a jaká je jejich vybavenost stroji. J. Murárik informoval o svém záměru na základě předloženého materiálu K. Kredbou, oslovit velitele posádek Náměšť nad Oslavou, Jihlava a Havlíčkův Brod a upřesnit síly a prostředky těchto posádek k poskytnutí pomoci. K. Kredba dále upozornil, že končí činnost 6. mobilizační základny v Jihlavě. P. Maslák uvedl, že kraj Vysočina bude stále patřit k 26. velitelství. K. Kredba dále informoval o pozastavení výstavby 28. VeÚzO Jihlava.

 

Bezpečnostní rada vzala předložený materiál na vědomí. V souvislosti s povodňovými událostmi označila zprávu o pozastavení výstavby 28. VeÚzO za značně znepokojivou. 

 

 

7. Informace o postupu zpracování krizového plánu kraje

 

            J. Murárik zmínil materiál, který byl schválen usnesením  Bezpečnostní rady státu dne 14. května 2002 č 295 „ Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů „ a který byl členům BRK předem zaslán. Uvedl novelu zákona č. 240/2002 Sb. (krizový zákon). Zpracovatelem krizového plánu kraje je Hasičský záchranný sbor, byť odpovědnost zůstala na krajích. Zmínil str. 7 výše zmíněného materiálu a seznámil členy rady s přípravnou etapou zpracování krizového plánu kraje, která je v současné době ve stádiu schvalovacího řízení MV. Termín ukončení zpracování krizových plánů je konec roku 2004.

 

Bezpečnostní rada vzala informace na vědomí, bez připomínek.

 

 

8. Projednání Plánů konkrétních činností VHP Dukovany

 

            J. Murárik zmínil zasedání Bezpečnostní rady kraje, které se konalo v únoru 2002, kde ředitel HZS přednesl Plán dopracování Vnějšího havarijního plánu  JE Dukovany v části Plány konkrétních činností. Plánů je 16. Došlo ke změně prováděcí vyhlášky, podle které se tyto plány zpracovaly. Seznámil členy rady se splněnými úkoly z minulého zasedání. Uvedl, že tak jak byly v usnesení rozděleny odpovědnosti za zpracování plánů s cílem dosáhnout toho, aby plány zpracoval co nejširší okruh odborníků. Plány byly zpracovány a navrhl jejich zařazení do VHP. Plán monitorování  na jehož zpracování byl osloven Státní úřad pro jadernou bezpečnost je odložen s odůvodněním, že v současné době je připravována  vyhláška SÚJB o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě. Po jejím schválení je SÚJB ochoten pokračovat v práci na dokumentu. Prozatím je dokument zpracován HZS. Informace o zpracování Plánu monitorování odborníky SÚJB připraví tajemník BRK na příštím zasedání. J. Murárik upozornil, že plány 1 až  16 jsou k dispozici členům BRK v zasedací místnosti. Toto bylo vzato na vědomí a zařazení dokumentů do VHP radou přijato.

 

Bezpečnostní rada vzala doložený stav zpracování Plánů konkrétních činností do VHP JE Dukovany na vědomí, bez připomínek.

 

 

9. Personální obsazení pracovních skupin krizového štábu, stav zpracované dokumentace KŠ

 

            J. Murárik zmínil zasedání bezpečnostní rady, které se konalo v únoru 2002 a seznámil členy rady se splněnými úkoly, které se týkali výše zmíněné věci. Zmínil Jednací řád Krizového štábu kraje Vysočina, který byl členům BR zaslán. Takto předložený jednací řád byl členy rady bez připomínek přijat. Pojednal o zabezpečení a personálním  obsazení Krizového štábu kraje / materiál předem zaslán členům BRK / dle schválené struktury KŠ z únorového zasedání a dále o zpracované dokumentaci KŠ k rozvinutí jeho činnosti. Tento dokument byl členy BRK přijat. F. Dohnal připomenul, že tam zůstává neobsazeno zastoupení AČR z 26. VeÚzO. P. Maslák upřesnil, že toto bude po dohodě s K. Kredbou dopracováno. Zabezpečí tajemník BRK. F. Dohnal připomněl, že je nutno zabezpečit aktualizaci  členů KŠ, například při změně pracovního zařazení.  D. Ryba se domnívá, že by bylo dobré začít pracovat s vedoucími a  členy KŠ , projít s nimi úkoly, které mají a nastartovat proces vzdělávání. J. Murárik podpořil tento námět a doplnil rovněž nutnost zpracovat základní operační dokumentaci jednotlivých pracovních skupin KŚ.

 

USNESENÍ 012/03/2002/BR

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady dopracovat personální zastoupení AČR z 26. VeÚzO v KŠ kraje a dále

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady a řediteli HZS provést porady s jednotlivými skupinami KŠ k zaměření jejich činností a zpracování vlastní dokumentace.

Odpovědnost: tajemník rady, ředitel HZS a ředitelka KÚ kraje Vysočina

Termín: do konce roku 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

10. Informace o cvičení IZS kraje „Vysočina 2002“ na JE Dukovany

 

            D. Ryba seznámil členy rady s výše zmíněným cvičením. Vzhledem k povodním bylo zrušeno původně plánované krajské cvičení  složek IZS na téma „ Součinnost jednotek IZS v případě vzniku mimořádné události 3. stupně na JE Dukovany“.  Cvičení proběhne v omezené podobě a jeho součástí ve vztahu k Vnějšímu havarijnímu plánu JE Dukovany bude prověření nastavených toků a informací. Ředitel JE Dukovany, Ing. Aleš  John, doplnil termín , čas cvičení a jeho vlastní průběh na JE Dukovany. Bude procvičena činnost Havarijního štábu JE Dukovany při nárůstu mimořádné události  1., 2. a 3. stupně. Dále proběhne nácvik ukrytí veškerého personálu JE včetně osob, které se budou momentálně nacházet v objektu JE. Dále informoval o součinnosti tiskových mluvčích JE Dukovany a KÚ kraje Vysočina při prezentaci téma a cíle cvičení pro média.

 

Bezpečnostní rada vzala informace na vědomí, bez připomínek. 

 

11. Různé

 

D. Ryba informoval členy rady o zásahu v Dolním Rakousku. Zmínil kladný ohlas z rakouské strany a  jejich děkovný dopis. F. Dohnal zobecnil zkušenosti z období 12. – 14. srpna 2002, kdy území kraje Vysočina bylo postiženo zvýšenou srážkovou činností a následně značným zvýšením hladiny všech řek na povodích kraje. Zdůraznil, že značné problémy způsobily v mnoha případech nekvalitní a různě „na černo“ upravené hráze rybníků např. navážkou. Konstatoval, že v mnoha případech není v místní lokalitě ani znám majitel rybníka. Rybníky s nekvalitními hrázemi představovaly při svém naplnění zdroj nebezpečí pro území, které leželo v jejich blízkosti.    

 

USNESENÍ 013/03/2002/BK

bezpečnostní rada kraje Vysočina

požaduje

projednat na nejbližším zasedání bezpečnostních rad okresů problematiku rybníků z bezpečnostního hlediska a prověřit technický a majetkoprávní stav rybníků ve svém okrese, které jsou ve špatném technickém stavu a mohou ohrozit životy nebo majetek občanů. Problematické lokality zapracovat do Havarijních plánů okresů. Doložit bezpečnostní radě kraje výsledek šetření.

Odpovědnost: přednostové okresních úřadů, předsedové bezpečnostních rad okresů

Termín: do konce roku 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

   Na závěr poděkoval předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina Ing. František Dohnal všem přítomným členům za účast. Termín dalšího zasedání bezpečnostní rady bude v termínu dle pracovního plánu rady.

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Jan Murárik                              Ing. František Dohnal

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina                                hejtman kraje Vysočina                           

                                                           předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

      

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 28. srpna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 30. srpna 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.11.2002 / 8.11.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze