Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

19. listopad 2002
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002 konaného dne 19.11. 2002

 

 

Přítomno: 5 členů komise viz. Prezenční listina

                  Zástupci HZS kraje Vysočina

                  Tajemník komise

 

 

 

Návrh programu jednání :

1.      zahájení 

2.      Návrh nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

3.      Návrh nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

4.      Návrh nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

5.      Návrh nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

6.      Návrh nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požárního poplachového plánu kraje

7.      Projednání návrhu projektu krajské zdravotnické radiosítě

8.      různé

9.      závěr

 

 

 

1. Zahájení

Předseda komise  Pavel Maslák, zahájil zasedání komise a přivítal všechny přítomné členy a hosty v prostorách hasičské stanice Třešť.

Přednesl návrh programu, poukázal na nejdůležitější body programu a to jsou návrhy nařízení kraje. Podal návrh doplnění programu o bod řešení příspěvku pro kynologické skupiny. Informoval o konání bezpečnostní rady kraje dne 25. listopadu v 15.00 hodin. Návrh programu byl přijat bez připomínek. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

1. Návrh nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Pavel Maslák informoval o průběhu vzniku návrhů. K návrhům nařízení se vyjadřovali právníci krajského úřadu i HZS kraje.

Ing. Drahoslav Ryba poukázal na právní rámec nařízení, který je důležitý pro vznik návrhů. Nejdůležitější zákony ze kterých se vycházelo jsou zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a 133/1985 o požární ochraně.

Pokud tyto nařízení schválí rada, budou nařízení vydána ve formě věstníku, který krajský úřad rozesílá ze zákona na všechny obce. Obce poté zajistí aby informace byly předány všem občanům.

 

Nařízení č. 1

Ing. Drahoslav Ryba pohovořil k nařízení  kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Účelem nařízení je stanovit povinnosti PO a FO PFO a obcí k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpeční.

Dobou zvýšeného nebezpečí se rozumí:

- Sklizně pícnin a žní

- Vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek

- Déletrvající nadměrné sucho

 

Pan Slámečka navrhl aby se stanovilo, že starosta musí výše uvedené (důležité) informace sdělit rozhlasem. Členové se shodli, že lidé nespolupracují.

 

Usnesení 020/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

a doporučuje Radě kraje Vysočina schválit  nařízení  kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

 

 

Nařízení č. 2

nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

 

Ing. Drahoslav Ryba také podal pár vysvětlujících informací k tomuto nařízení.

Účelem nařízení je stanovit podmínky pro určování, zřizování a provoz a údržbu zdrojů vody k hašení požárů a povinnosti obcí, vlastníků a uživatelů zdrojů vody. Součástí tohoto nařízení je jedna příloha  „Zásady pro výběr a rozmisťování vodních zdrojů“.

 

Přítomní se dotazovali kolik musí být zdrojů vody k hašení požárů. Ing. Ryba ujistil, že stačí jeden zdroj vody, který se ovšem musí udržovat. Je dobré, aby obec řekla co je zdroj vody pro hašení požárů. A podle toho se k tomuto musí přistupovat.

 

 

Usnesení 021/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

a doporučuje Radě kraje Vysočina schválit nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.

 

 

 

 

Nařízení č. 3

nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

 

Účelem nařízení je stanovit podmínky pro zabezpečení kulturních, sportovních společenských zábavních politických obchodních náboženských a jiných akcí kterých se zúčastňuje větší počet osob

Za plnění podmínek zodpovídá organizátor akce

 

Členění akce:

-         akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

u něhož z ověřené dokumentace vyplývá počet osob

pokud počet osob nebyl takto stanoven pak se minimální počet považuje 200 osob a více horní hranici určí vlastník

-         akce ve věším shromažďovacím prostoru

osob 200 a více

-         akce pod širým nebem

max. 300 osob

 

p. Koutenský

Kdo kontroluje maximální počet lidí a kolik opravdu lidí je? Obec by si měla uvědomit kdo za co odpovídá.

Ing. Ryba sdělil, že obci budou dána pravidla podle kterých se budou řídit. Obec zodpovídá hasiči kontrolují.

p. Anděl:

Kdo za akci zodpovídá?

Ing Ryba ujistil, že majitel si stanovuje podmínky a organizátor za to zodpovídá. Musí být zajištěna osoba, která před akcí  zkontroluje jističe, parkoviště,  zda nejsou uzamčeny únikové cesty atd.

 

Usnesení 022/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

a doporučuje Radě kraje Vysočina schválit nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

 

 

Nařízení č. 4

nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požárního poplachového plánu kraje

 

Nový název zní  - požární poplachových plán kraje

PPK se rozumí systém nasazení jednotek požární ochrany v případě zdolávání požárů při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování mezikrajské a mezinárodní pomoci.

 

Dokumentace PPP kraje je vedena u HZS kraje:

-         Seznam operačních a informačních středisek HZS

-         Přiřazování JPO k jednotlivým K.Ú v návaznosti na I. až III. stupeň požárního poplachu.

-         Seznam JPO sousedních krajů zařazených do PPPK

-         Seznam IZS zařazených do PPPK

 

Ing. Ryba upozornil, že stupně požárního poplachu jsou 4. krátce pohovořil o požárním poplachu

 

Vlastní ustanovení řeší:

-         poskytování JPO nad rámec PPPK

-         operační a informační střediska HZS

-         ohlašování požárů

-         poskytování dotace a příspěvků na JPO a HZS

 

p. Anděl:

Co obsahuje a zahrnuje zvláštní stupeň požárního poplachu?

Ing. Zadina sdělil, že jde o  velice výjimečnou situaci

 

p. Koutenský

Paragraf 6 ohlašování požárů. Ohlašovna požárů co je to?

Odpověděl Ing. Zadina. Předpis rozlišuje tři druhy ohlašoven požárů. Obecní, územní a krajská.

 

Usnesení 023/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

a doporučuje Radě kraje Vysočina schválit nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požárního poplachového plánu kraje

 

 

 

 

Nařízení č. 5

nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek PO na území kraje Vysočina za účelem zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami požární ochrany

 

HZS kraje vede HZS dokumentaci:

-         -Stanovení stupně nebezpečí

-         Doba dojezdu jednotek

-         Přehled JPO a jejich vybavení

-         Seznamy JPO předurčených pro systémy záchranných prací

-         Požadavky na JPO

-         Základní tabulka plošného pokrytí

 

Ing.Ryba poukázal na mapu s vyznačením stupně nebezpečí v kraji Vysočina

Vysvětlil jaké jsou druhy jednotek PO

-         jednotky s územní působnosti a jednotka s místní působností

 

 

Usnesení 024/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

a doporučuje Radě kraje Vysočina schválit nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

 

Ing. Ryba představil  prezentaci požární poplachová plán v kraji

 

 

7. Projednání návrhu projektu krajské zdravotnické radiosítě

Pavel Maslák pohovořil k tomuto bodu. Záchranné služby jsou mezi sebou v kontaktu, avšak každé zařízení – záchranné služby je na jiné frekvenci. Proto je dobré podpořit sjednocení radiosítě. Pavel Maslák nyní tuto situaci bude řešit s radní PaedDdr. Martinou Matějkovou. Bylo by dobré docílit jednotnosti vybavení, tím by došlo ke snížení nákladů do budoucnosti. Hospodaření záchranných služeb je ztrátové.

 

Usnesení 025/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o návrhu projektu krajské zdravotnické radiostíě

 

 

 

8. Stanovisko k zamýšlenému záměru – příspěvek pro kynologické skupiny policie ČR

Pavel Maslák informoval o tomto dodatečně vloženém bodu do programu

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 017/02/2002 –ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2002. V rámci tohoto rozpočtu byla v kapitole Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém schválen v paragrafu 5529, orj. 18 schválena částka 200 000,-Kč, jako příspěvek složkám IZS a ostatním složkám.

Dotace je v rozpočtu kraje, ale řeší se otázka jakou formou tato dotace bude předána kynologickým skupinám. Zda formou věcného daru nebo proplacení faktur třeba na krmení, zkoušky a další.

Nevyčerpá-li se do konce roku finanční částka, tak tyto peníze propadnou v rámci rozpočtu.

 

Členové se shodli, že finanční částka 200 000 z rozpočtu kraje bude použita na kynologické skupiny formou daru.

 

Usnesení 026/07/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina schválit příspěvek, nebo věcný dar  pro kynologické skupiny policie ČR v kraji Vysočina

 

 

 

9. Různé

Pavel Maslák poukázal na to, že armáda zkomplikovala situaci ve Štěpánově nad Svratkou, armáda odebrala náhradní přemostění.  Po vyřizování na MDS ČR, bude přemostění nové.

Dále sdělil, že Zasedání zastupitelstva na svém 7 zasedání bude schvalovat dotaci 1 000 000 Kč, jako dotaci obci Štěpánov.

Další důležitou informací je Summit NATO, který se bude konat koncem listopadu.. Informace jsou v režimu utajení, vláda nevydala bezpečnostní opatření krajů, vztahuje se to jen na hlavní město Prahu.

Ing. Ryba sdělil, že 21. listopadu 2002 bude probíhat ohlášená demonstrace v Jihlavě.

 

Pavel Maslák informoval o akci která se bude konat 18. prosince 2002, kdy se připravuje pozvání pro členy profesionálních složek IZS, kteří zasahovali mimo území kraje Vysočina. Není ještě domluveno jakým způsobem bude tato akce probíhat

Diskutovalo se na téma armáda a její reforma

 

10. Závěr

Závěrem Pavel Maslák poděkoval členům za přítomnost a další jednání komise stanovil na 10. 12. 2002 s programem armáda a její transformace. Jednání se uskuteční v Pivovarské restauraci v Jihlavě.

 

Zapsala : Šárka Polívková

                                                           

 

                                                                                    Pavel MASLÁK

                                                            předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 

                       

                       

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.11.2002 / 28.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze