Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 39/2002

19. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2002, konaného dne 19. listopadu 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 11. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast A. Štěrbové. Přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 33) Návrh změny účelu kapitoly PO a IZS, paragraf 5511 schválené rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002, o bod 34) Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“ – budova B a o bod 35) Jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na funkce ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený návrh programu jednáníusnesení.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2002

2.       Veřejná zakázka na dodávku sta počítačových sestav

3.       Veřejná zakázka - „Provedení přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2002, 2003 a 2004, účetní a daňové poradenství“

4.       Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Energetická koncepce

5.       Poskytnutí finanční dotace na záchranu parního mlýna v Telči

6.       Změna závazných ukazatelů rozpočtu organizací v odvětví kultura na rok 2002

7.       Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajská přehlídka školních dětských pěveckých souborů

8.       Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

9.       Stanovení výše osobních příplatků ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina

10.   Souhlas s použitím výnosů z prodeje hmotného investičního majetku jako zdroje investičního fondu

11.   Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

12.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – projekt vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

13.   Veřejná zakázka - „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ - výběr zpracovatele

14.   Žádost Jihočeského kraje o úhradu nákladů zpracování studie „Prověření obnovení železniční dopravy přes česko - rakouský přechod Slavonice - Fratres“ v plném rozsahu z prostředků kraje Vysočina

15.   Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě

16.   Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

17.   Výkup pozemku v k. ú. Hosov a obci Jihlava

18.   Informace o vnitřním rozpočtovém opatření

19.   Souhlas se stavbou „Rozšíření silnice II/354 v Novém Městě na Moravě“

20.   Návrh na vnitřní rozpočtové opatření

21.   Výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice

22.   Darování části pozemku v k. ú. Čechočovice

23.   Návrh na změnu termínů plnění usnesení rady kraje

24.   Organizace lékařské služby první pomoci

25.   Záměr na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny „Podaná ruka obcím“ – Grantový program na podporu obcím, které zabezpečují provoz sociálních a zdravotnických služeb sami nebo prostřednictvím vlastních zařízení

26.   Veřejná zakázka - „Úklid v prostorách budov, úklid a údržbu přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“

27.   Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“

28.   Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003

29.   Veřejná zakázka – „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“

30.   Návrh na udělení finanční podpory Mistrovství ČR v zimním triatlonu 2003

31.   Návrh na udělení finanční podpory Školnímu veletrhu zdraví

32.   Návrh postihu ředitele

33.   Návrh změny účelu kapitoly PO a IZS, paragraf 5511 schválené rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

34.   Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“ – budova B

35.   Jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na funkce ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných krajem Vysočina

36.   Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 8 hlasy.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Veřejná zakázka na dodávku sta počítačových sestav

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem na zadání veřejné zakázky a požádal o jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 701/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-02;

·         seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-39-2002-02;

jmenuje

tříčlennou komisi pro otevírání obálek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-39-2002-02 a sedmičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 4 materiálu RK-39-2002-02 a

ukládá

odboru majetkovému a odboru informatiky zadat veřejnou zakázku na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-02.

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-02, RK-39-2002-02pr1, RK-39-2002-02pr2, RK-39-2002-02pr3, RK-39-2002-02pr4

 

3. Veřejná zakázka - „Provedení přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2002, 2003 a 2004, účetní a daňové poradenství“

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, seznámila radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek a s rozhodnutím hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 702/39/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o zadání veřejné zakázky „Provedení přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2002, 2003 a 2004, účetní a daňové poradenství“ uchazeči – firmě TOP AUDITING, s. r. o., Kotlářská 53, Brno.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: listopad 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-03

 

26. Veřejná zakázka - „Úklid v prostorách budov, úklid a údržbu přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, seznámila radu kraje s návrhem na zadání veřejné zakázky a požádala o jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 703/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky ,,Úklid v prostorách budov, úklid a údržba přilehlých prostor a zajištění recepční služby pro Krajský úřad kraje Vysočina“ formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku dle upravené přílohy 1 materiálu RK-39-2002-26;

·         seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-39-2002-26;

jmenuje

·         komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-39-2002-26;

·         komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 4 materiálu RK-39-2002-26 a

ukládá

sekretariátu ředitele krajského úřadu zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-39-2002-26.

odpovědnost: sekretariát ředitele

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-26, RK-39-2002-26pr1, RK-39-2002-26pr1a, RK-39-2002-26pr2, RK-39-2002-26pr3, RK-39-2002-26pr4

 

27. Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh na realizaci výše zmíněné veřejné zakázky. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 704/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“ dle přílohy 1 a 2 materiálu RK-39-2002-27 a

ukládá

sekretariátu ředitele úřadu zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání a v navržených termínech dle přílohy 1 a 2 materiálu RK-39-2002-27.

odpovědnost: sekretariát ředitele úřadu

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-27, RK-39-2002-27pr1, RK-39-2002-27pr1a, RK-39-2002-27pr2, RK-39-2002-27pr2a

 

28. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, podala radě kraje návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 705/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh územního uspořádání krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003 dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-28.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 19. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-28, RK-39-2002-28pr1

 

29. Veřejná zakázka – „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, seznámila radu kraje s návrhem na zadání veřejné zakázky a požádala o jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 706/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění fyzické ostrahy v prostorách budov Krajského úřadu kraje Vysočina“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-39-2002-29;

·         seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-39-2002-29;

jmenuje

·         komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-39-2002-29;

·         komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 4 materiálu RK-39-2002-29 a

ukládá

sekretariátu ředitele zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-39-2002-29.

odpovědnost: sekretariát ředitele

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-29, RK-39-2002-29pr1, RK-39-2002-29pr1a, RK-39-2002-29pr2, RK-39-2002-29pr3, RK-39-2002-29pr4

 

34. Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“ – budova B

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh na realizaci výše zmíněné veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 707/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“ dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-34 a

ukládá

sekretariátu ředitele úřadu zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání a v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-34.

odpovědnost: sekretariát ředitele úřadu

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-34, RK-39-2002-34pr1, RK-39-2002-34pr2

 

4. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – Energetická koncepce

P. Bárta, pracovník odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s plánovanými změnami rozpočtu kraje na rok 2002. Po krátké diskusi předkládající navrhl radě kraje předložený materiál vyřadit z programu jednání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-04, RK-39-2002-04pr1, RK-39-2002-04pr2

 

5. Poskytnutí finanční dotace na záchranu parního mlýna v Telči

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje podrobné informace k předložené žádosti na poskytnutí finanční dotace. Po krátké diskusi rada kraje nepřijala návrh usnesení.

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finanční dotace z kapitoly 40 Kultura vlastníkům objektu parního mlýna v Telči – Josefu Svobodovi, bytem a Pavlu Kavkovi, bytem , ve výši 200 000,- Kč.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 25. 11. 2002

Usnesení nebylo přijato: Pro návrh 0 hlasy, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-05

 

6. Změna závazných ukazatelů rozpočtu organizací v odvětví kultura na rok 2002

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o navrhované změně závazných ukazatelů rozpočtu organizací v odvětví kultura na rok 2002. V průběhu jednání přišly M. Černá a M. Matějková. Po rozsáhlé diskusi rada kraje doporučila předkládajícímu materiál dopracovat a předložit k projednání na příštím zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-06

 

7. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Krajská přehlídka školních dětských pěveckých souborů

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 708/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR v částce 15 tis. Kč na realizaci projektu Krajská přehlídka školních dětských pěveckých souborů;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz vůči Domu dětí a mládeže Třebíč o částku 15 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-07

 

8. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o schválení navrhované úpravy schváleného rozpočtu škol a školských zařízení. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Po krátké diskusi rada kraje doporučila předkládajícímu materiál dopracovat a předložit k projednání na příštím zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-08, RK-39-2002-08pr1, RK-39-2002-08pr2

 

9. Stanovení výše osobních příplatků ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 709/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

stanovení výše osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-09 od 1. 12. 2002 do 30. 11. 2003.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-09, RK-39-2002-09pr1

 

10. Souhlas s použitím výnosů z prodeje hmotného investičního majetku jako zdroje investičního fondu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o souhlas s použitím výnosů z prodeje hmotného investičního majetku jako zdroje investičního fondu. V průběhu jednání přišla M. Černá. Z jednání se omluvil V. Kodet.Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 710/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s použitím výnosů z prodeje hmotného investičního majetku ve výši 100 000,- Kč jako zdroje investičního fondu Střední zemědělské a ekonomické školy Třebíč a s použitím investičního fondu dle materiálu RK-39-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední zemědělské a ekonomické školy Třebíč

termín: listopad 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-10

 

11. Souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o souhlas s posílením investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 711/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s převodem 80 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí a s použitím investičního fondu dle materiálu RK-39-2002-11.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziřící

termín: listopad2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-11

 

12. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – projekt vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrženou změnou schváleného rozpočtu na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 712/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podpis smlouvy

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje – kapitola Školství o účelově určené prostředky CSVŠ - Národní agentury Socrates v částce 184 721,45 Kč na zajištění vzdělávacího programu Grundtvig 2 NAILS - Needs Analysis in Learning Surroundings dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-12.

odpovědnost:  sekretariát hejtmana (to jsi asi zapomněla změnit)odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín:neprodleně listopad 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-12, RK-39-2002-12pr1

 

35. Jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na funkce ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných krajem Vysočina

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování konkurzních komisí pro konkurzy na funkce ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 713/39/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, komise pro konkurzní řízení na funkce ředitelů (ředitelek):

·         Gymnázia, Jihlava, Jana Masaryka 1

·         Středního odborného učiliště opravárenského, Jihlava, Školní 1a

·         Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20

·         Střední průmyslové škola textilní, Jihlava – Helenín, Hálkova 42

ve složení dle doplněných příloh 1, 2, 3 a 4 materiálu RK-39-2002-35.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 19. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-35, RK-39-2002-35pr1, RK-39-2002-35pr2, RK-39-2002-35pr3, RK-39-2002-35pr4

 

13. Veřejná zakázka - „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ - výběr zpracovatele

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek. P. Pospíchal podal členům rady kraje doplňující informace. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 714/39/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zpracovatele „Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ je nabídka podaná uchazečem City Plan, spol. s r. o., Odborů 4, 120 00 Praha 2 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový a odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-13

 

14. Žádost Jihočeského kraje o úhradu nákladů zpracování studie „Prověření obnovení železniční dopravy přes česko - rakouský přechod Slavonice - Fratres“ v plném rozsahu z prostředků kraje Vysočina

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a s žádostí Jihočeského kraje na financování výše zmíněné studie z prostředků kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 715/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s úhradou nákladů na zpracování studie „Prověření obnovení železniční dopravy přes česko - rakouský přechod Slavonice - Fratres“ v plném rozsahu z prostředků kraje Vysočina a

schvaluje

povýšení § 2241 – Železniční dráhy, položka 6119 – Nákup nehmotného investičního majetku j. n., o 52 000,- Kč na úhradu části studie „Prověření obnovení železniční dopravy přes česko - rakouský přechod Slavonice - Fratres“, snížením § 2212 – Silnice, položky 6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j. n. v rámci kapitoly Doprava.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 6. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-14

 

15. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Z jednání se omluvil F. Dohnal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 716/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Třebenice pozemek par. č. 643 v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-15

 

16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje delegovala zástupce a náhradníky za zástupce zřizovatele a přijala doplněný návrh usnesení.

Usnesení 717/39/2002/RK

Rada kraje

deleguje

RNDr. Petra Pospíchala a Stanislava Mastného jako zástupce zřizovatele a Ladislava Péťu a Ing. Marii Černou jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku nákladního automobilu a výměnné nástavby na výspravu vozovek pro Správu a údržbu Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-16

 

17. Výkup pozemku v k. ú. Hosov a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s žádostí o výkup pozemku v k. ú. Hosov a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 718/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání s panem Josefem Kochrdou o výkupu pozemku par. č. 741/3 v k. ú. Hosov a obci Jihlava, za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-17

 

18. Informace o vnitřním rozpočtovém opatření

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podal radě kraje podrobné informace o vnitřním rozpočtovém opatření. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 719/39/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o provedených vnitřních rozpočtových opatřeních dle upravené přílohy 1 materiálu RK-39-2002-18.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-18, RK-39-2002-18pr1

 

19. Souhlas se stavbou „Rozšíření silnice II/354 v Novém Městě na Moravě“

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 720/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou „Rozšíření silnice II/354 v Novém Městě na Moravě“ na pozemku par.č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, při dodržení podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že dokončená stavba bude bezúplatně převedena do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-19

 

20. Návrh na vnitřní rozpočtové opatření

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, informoval radu kraje o návrhu na vnitřní rozpočtové opatření. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 721/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s provedením vnitřního rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu kraje spočívajícím v zařazení akce oprava a seřízení kotlů SOU zemědělské Kamenice nad Lipou do přílohy 7 rozpočtu kraje dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 20. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-20, RK-39-2002-20pr1

 

21. Výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podal radě kraje doplňující informace k předložené žádosti kraje Vysočina o výkup pozemků v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 722/39/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nabytí pozemku ZE-původ PK st. par. č. 103 o výměře 54 m2, dílu „c“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/1 o výměře 978 m2, dílu „d“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/2 o výměře 239 m2, dílu „a“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/1 o výměře 1576 m2, dílu „b“ pozemku ZE-původ PK par. č. 1086/2 o výměře 299 m2 a část pozemku par. č. 2166 o výměře 50 m2 dle geometrického plánu č. 193-262-2002 do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 150 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-21

 

22. Darování části pozemku v k. ú. Čechočovice

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, seznámil radu kraje s žádostí obce Čechočovice. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 723/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·         se stavbou autobusových zastávek, chodníků a zastávkových pruhůna části pozemku par. č. 1337/2 v katastrálním území a obci Stařeč a části pozemku par. č. 958/2 v katastrálním území a obci Čechočovice;

·         se zahájením jednání o darování staveb zastávkových pruhů, případně pozemků v katastrálním území a obci Stařeč a v katastrálním území a obci Čechočovicekraji Vysočina a

schvaluje

·         zveřejnění záměru darovat část pozemku par. č. 1337/2 v katastrálním území a obci Stařeč a část pozemku par. č. 958/2 v katastrálním území a obci Čechočovice, které budou zastavěny autobusovými zastávkami a chodníky obci Čechočovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-22

 

23. Návrh na změnu termínů plnění usnesení rady kraje

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, přednesl radě kraje návrh na změnu termínů plnění usnesení rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 724/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu termínu pro splnění usnesení rady kraje:

·         559/31/2002/RK na další jednání zastupitelstva kraje po odsouhlasení podmínek výkupu vlastníkem;

·         592/33/2002/RK na další jednání zastupitelstva kraje po dodání podkladů ze strany obce Chlum.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle usnesení rady kraje

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-23

P. Kolář informoval radu kraje o právě probíhající veřejné zakázce na zhotovitele stavby Havířská - Lidická v Havlíčkově Brodě. Otevírání obálek již proběhlo. Protože však nejsou v letošním roce uvolněny finanční prostředky ze SFDI, je nutné buď soutěž zrušit, nebo v případě předpokladu uvolnění prostředků v příštím roce soutěž dokončit a uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu ve vazbě na uvolněné prostředky. P. Pospíchal uvedl, že uvolnění prostředků v roce 2003 je reálné a rada kraje se přiklonila k řešení soutěž dokončit a s vybraným zhotovitelem následně uzavřít smlouvu, jejíž platnost bude podmíněna poskytnutím finančních prostředků z SFDI.

Dále P. Kolář podal informaci o námitkách podaných v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Silnice II/360 obchvat obce Trnavy okres Třebíč“.

 

30. Návrh na udělení finanční podpory Mistrovství ČR v zimním triatlonu 2003

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana a J. Svatošová, pracovnice sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje návrh na udělení finanční podpory Mistrovství ČR v zimním triatlonu 2003. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 725/39/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím dotace ve výši 60 000,- Kč na Mistrovství ME v zimním triatlonu a

schvaluje

snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 60 000,- Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Školství (ORJ 30), § 3419 Tělovýchovná činnost j. n., položka 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: 16. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-30, RK-39-2002-30pr1, RK-39-2002-30pr2

 

31. Návrh na udělení finanční podpory Školnímu veletrhu zdraví

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana a J. Svatošová, pracovnice sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešel P. Pospíchal. Rada kraje doporučila předkladatelům materiál dopracovat a předložit k projednání na příští jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-31, RK-39-2002-31pr1, RK-39-2002-31pr2

 

24. Organizace lékařské služby první pomoci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila podrobně radu kraje s problematikou organizace LSPP v souvislosti s přechodem zdravotnických zařízení a kompetencí na kraj. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.

Usnesení 726/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

postup kraje při zabezpečení lékařské služby první pomoci podle upravené přílohy 4 materiálu RK-39-2002-24.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-24, RK-39-2002-24pr1, RK-39-2002-24pr2, RK-39-2002-24pr3, RK-39-2002-24pr4, RK-39-2002-24pr5

 

25. Záměr na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny „Podaná ruka obcím“ – Grantový program na podporu obcím, které zabezpečují provoz sociálních a zdravotnických služeb sami nebo prostřednictvím vlastních zařízení

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o záměru vyhlásit grantový program na podporu obcím, které zabezpečují provoz sociálních a zdravotnických služeb sami nebo prostřednictvím vlastních zařízení. V průběhu jednání odešla M. Černá a přišel P. Pospíchal. Rada kraje navrhla V. Švarcové materiál vyřadit z programu jednání a na některé z dalších jednání rady připravit materiál, který bude řešit zabezpečení činnosti sociálních a zdravotnických služeb systémově zřejmě bez vyhlášení grantového programu. V. Švarcová návrh akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-25

 

32. Návrh postihu ředitele

S. Zikmundová informovala podrobně radu kraje o navrhovaném postihu. Rada kraje doporučila S. Zikmundové odložit tento bod k projednání na příští zasedání rady kraje. S. Zikmundová návrh rady přijala.  po zjištění upřesňujících skutečností k tomuto materiálu.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-32, RK-39-2002-32pr1

 

33. Návrh změny účelu kapitoly PO a IZS, paragraf 5511 schválené rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

            P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, předal radě kraje doplňující informace k předkládanému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 727/39/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   příspěvek HZS kraje Vysočina ve výši 1 500 000,- Kč na vybudování a technologii krajského operačního střediska a informačního střediska (OPIS) a pracoviště krizového řízení z kapitoly PO a IZS, paragrafu 5511 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002;

·   změnu účelu kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, paragraf 5511 takto:

-    příspěvek HZS kraje Vysočina na rekonstrukci a výstavbu požární stanice v Ledči nad Sázavou ve výši 1 000 000,- Kč;

-    připojení budovy „D“ ředitelství HZS kraje Vysočina do sítě KrÚ kraje Vysočina, výstavba sítě LAN ve výši 500 000,- Kč.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 19. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-39-2002-33, RK-39-2002-33pr1

 

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, požádal radu kraje o schválení usnesení, kterým bude pověřen spolupracovat s Městskou policií při zajištění zvýšené ostrahy budovy Krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 21. a 22. 11. 2002 a požádal ředitelku úřadu o zajištění spolupráce s firmou Patrol Group Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 728/39/2002/RK

Rada kraje

ukládá

Pavlu Maslákovi projednat s ředitelem Městské policie Jihlava spolupráci při zajištění zvýšené ostrahy budovy Krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 21. – 22. 11. 2002.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 21. - 22. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

36. Rozprava členů rady

S. Zikmundová hovořila o změně postoje Ministerstva vnitra ČR k financování krajských informačních brožur a seznámila přítomné s obsahem návrhu kupní smlouvy, který obdržel Krajský úřad od Komerční pojišťovny, a. s.

P. Pospíchal informoval přítomné o své účasti na zasedání Rady města Žďár nad Sázavou.

I. Rohovský informoval o plánovaném školení tajemníků a vedoucích úředníků obcí III. stupně s protipovodňovou tematikou.

M. Vystrčil hovořil o přípravě rozpočtu kraje na rok 2003.

 

 

 

 

 

 

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 39/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 12. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2002 dne 19. listopadu 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 11. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.11.2002 / 27.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze