Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2002

6. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 10/2002

konaného dne 6. listopadu 2002

 

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         Alena Vlachová – vedoucí ekonomického oddělení OŠMS

 

 

 

Program:

1.      Zahájení a kontrola usnesení

2.      Změny v síti škol

3.      Rozpočet škol a školských zařízení pro rok 2003

4.      Dlouhodobý záměr rozvoje školství

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

 

1. Zahájení a kontrola usnesení

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat.

Roman Křivánek doplnil několik informací k zápisu z minulého jednání č. 9/2002 k bodu 3. Závěry z II. Dne Pedagogického centra Jihlava.

Dále proběhla rozsáhlá diskuse k bodu 7. Různé z minulého jednání č. 9/2002 ohledně konání konkurzů na ředitele škol. Roman Křivánek prosazoval konání konkurzů až za 4 – 6 let a nyní jen v těch školách, kde jsou nějaké problémy. V současné situaci preferuje k posouzení výroční zprávy škol a pedagogická hodnocení. Zástupci OŠMS a Alena Štěrbová se vyslovili pro konání konkurzů bez výjimek. Konkurz má mimo jiné sloužit jako motivační prvek a je pozitivním signálem z hlediska dalšího vývoje.

 

 

 

2. Změny v síti škol

Kamil Ubr pohovořil o chystaných změnách v síti škol. Konstatoval, že bylo celkem 40 škol v kraji, které si podaly žádosti, celkem jich je 140. Z toho 33 změn nedoporučuje OŠMS realizovat. Žádostí, které byly již v loňském roce předloženy, je letos pouze 6.

Dále seznámil přítomné s procesem sestavování žádostí a se způsobem vyjádření stanovisek firem a sociálních partnerů k požadované změně.

 

 

Usnesení/049/10/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

předložené záměry na změny v síti škol a

navrhuje

zastupitelstvu kraje schválit tento materiál.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 1).

 

 

 

3. Rozpočet škol a školských zařízení pro rok 2003

K tomuto bodu vedla komentář Alena Vlachová, vedoucí ekonomického oddělení OŠMS. Členové obdrželi materiály k rozpočtu kraje na rok 2003 – kapitola školství, který byl předešlý den projednáván na zasedání rady. V této souvislosti seznámila přítomné se změnami, ke kterým při projednávání došlo.

Členové se shodli, že velkým problémem je vybavení škol a jeho financování, což se musí zlepšit.

Po diskusi k tomuto bodu odešli Antonín Daněk, Václav Štěpán a Alena Vlachová.

 

 

Usnesení/050/10/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

pracovní návrh rozpočtu OŠMS na rok 2003 včetně připomínky na zlepšení dovybavení škol.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

4. Dlouhodobý záměr rozvoje školství

Kamil Ubr informoval o tom, že v následujících dnech obdrží zkrácenou verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, která bude obsahovat jen nejdůležitější body. Milan Šmíd se dotázal, zda by nebylo vhodné uspořádat seminář k dlouhodobému záměru rozvoje školství. Proběhla diskuse, zda to má být spíše pracovní jednání nebo již tento záměr projednávat s dotčenými stranami jako jsou úřady práce, hospodářské komory a další.

 

 

Usnesení/051/10/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu zastupitelů OŠMS k pracovní verzi materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy a

doporučuje

OŠMS uspořádat pracovní seminář k tomuto materiálu.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

 

 

5. Různé

Kamil Ubr seznámil přítomné s grantovým programem „Programy profesního vzdělávání dospělých“, který nebyl schválen na zasedání rady. Dále pohovořil o změnách, ke kterým došlo.

 

 

Usnesení/052/10/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

úpravy grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“ a

doporučuje

tento materiál Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

Usnesení/053/10/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

upravenou „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny pro Programy profesního vzdělávání dospělých“ a

doporučuje

tuto žádost Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

Zdeněk Ludvík pohovořil ke grantovému programu „Evropa ve škole“, který měl být předložen ke schválení do rady. Z důvodu nesprávného zpracování odmítl prezentovat tento materiál na zasedání rady a stáhl ho. Členové se shodli, že velkým problémem je, jak učit o Evropské unii – metodika. Na toto téma proběhla obsáhlá diskuse.

 

 

Alena Štěrbová informovala přítomné o ustavení Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina Usnesení 672/37/2002/RK. Je to společný dobrovolný orgán krajské a místní samosprávy, státní správy, sociálních partnerů a dalších významných subjektů. Členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina musí být také zástupce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina. Pro tuto funkci navrhla Milana Šmída, což bylo všemi přítomnými přijato.

Po schválení usnesení odešel Petr Kesl.

 

 

Usnesení/054/10/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Milana Šmída jako zástupce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

Zdeněk Ludvík informoval o změnách zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 129/2000 Sb., o krajích a č.  250/2000 Sb., o územních rozpočtech.

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 2. prosince 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 6. listopadu 2002.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 13. listopadu 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.11.2002 / 3.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze