Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2002

15. listopad 2002
 

Odkazy


 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 9/2002

konaného dne 15. listopadu 2002

 

 

 

Přítomno:            8 členů komise – viz prezenční listina

                                   Stejskal Miroslav, Ing. – odbor dopravy a silničního hospodářství

                                  Kovář Petr, Ing. – odbor dopravy a silničního hospodářství

                                  Vichr Dušan, Mgr. – odbor regionálního rozvoje

                                  Hrůza Luděk – odbor regionálního rozvoje

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Rozpočet SFDI na rok 2003

3.       Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

4.       Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možností integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

5.       Různé

6.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 9. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Přednesl program 9. zasedání dopravní komise v roce 2002, který byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání dopravní komise č. 8/2002.

 

2. Rozpočet SFDI na rok 2003

 

            Předseda komise seznámil členy dopravní komise se situací, která se týká návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (dále SFDI) na rok 2003. Uvedl, že Návrh rozpočtu SFDI prošel Vládou ČR a bude projednáván v Parlamentu ČR. Na celou dopravní infrastrukturu kraje Vysočina by mělo být v roce 2003 vyčleněno 1 mld. 303 tis. Kč, z toho 280 mil. Kč na jmenovité akce v kraji Vysočina a 524 mil. Kč jako příspěvek na správu a údržbu komunikací II. a III. třídy pro správy a údržby silnic v kraji Vysočina. Zmínil „náhrady povodňových škod“, kdy pro kraj Vysočina na rok 2003 je vyčleněno cca 5 mil. Kč. Dále uvedl, že v rozpočtu je i pro rok 2003 vyčleněno 20 mil. Kč na dokumentační přípravu staveb a výkup pozemků.

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje ČR

 

            Mgr. Dušan Vichr, pracovník odboru regionálního rozvoje, seznámil členy dopravní komise s Programem rozvoje kraje Vysočina (dále PRK), který byl Zastupitelstvem kraje Vysočina schválen v únoru roku 2002. Dále uvedl, že byla schválena další aktualizace PRKu s roční periodicitou. Důvodem aktualizace jsou změny, které během roku nastaly a je potřeba je zapracovat. Mgr. Vichr dále uvedl, že termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 20. prosince 2002. Po zpracování připomínek na odboru regionálního rozvoje budou postoupeny fa Garep (zpracovatel 2002), která zapracuje připomínky po formální stránce a doporučí jejich vhodnost. Mgr. Vichr do 30. listopadu 2002 doručí opravené analytické údaje prostřednictvím e-mailu M. Havlové.

 

4. Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možností integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

 

            Ing. Petr Kovář, pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil členy dopravní komise s výzvou více zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“. Uvedl důvody, které vedly k zadání této „studie“. Ing. Kovář dále seznámil členy dopravní komise s obsahem „studie“. Předseda komise uvedl, že stát prostřednictvím krajských úřadů, bude do výše finančních prostředků, které má stát k dispozici, dotovat veřejnou dopravu. Situace v dopravní obslužnosti je legislativně komplikovaná, uvedl dále předseda komise. Dle zákona „O krajích“ zastupitelstvo kraje stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti, naproti tomu zákon „O silniční dopravě“ dává kompetence v zajištění základní dopravní obslužnosti státu v objemu finančních prostředků, které kraje od státu obdrží. Předseda komise dále uvedl, že dopravní obslužnost v kraji Vysočina je třeba ročně dotovat částkou cca 300 mil. Kč včetně Českých drah. Ing. Kovář zodpověděl dotazy členů dopravní komise týkající se vazby na partnery mimo kraj, termínu dokončení, dopadu na silniční dopravu. Členové dopravní komise vedli rozsáhlou diskusi.

 

5. Různé

 

            Členové dopravní komise se dohodli, že na příští jednání dopravní komise bude přizvána ředitelka ŘSD ČR Správa kraje Vysočina, ing. Marie Tesařová, která postkytne informace o stavu prací na státní silniční síti v kraji Vysočina. J. Sáblík doporučil, aby byla zvážena velikost peněz, které se vyčleňují pro opravy silnic kraje ve vztahu k potřebě peněz na operativní údržbu silnic.

 

6. Závěr

 

Na závěr poděkoval předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům a hostům. Termín dalšího zasedání komise určil na pátek 6. prosince 2002 v 8:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (zasedací místnost A-2.21).

 

 

 

 

 

 

    RNDr. Petr Pospíchal v. r.                                                  předseda Dopravní komise

                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. listopadu 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 18.listopadu 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.11.2002 / 20.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze