Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 10/2002

7. listopad 2002
 

 
 

               

       Zápis ze zasedání Sociální komise č. 10/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 7. 11. 2002 v Jihlavě

 

 

Přítomno:

-          8 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o hospicu v kraji Vysočina

3.      Příprava plánu činnosti komise na další období

4.      Diskuse, závěr

 

  1. Zahájení jednání

 

Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy a přednesl návrh programu 10. zasedání Sociální komise, který byl bez připomínek přijat. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Dle počtu členů komise prohlásil předseda zasedání za usnášení schopné. Přítomní se dohodli, že si vzájemně poskytnou informace o výsledcích voleb a průběhu jednání o nových složení vedení obcí a měst. V úvodu předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání Sociální komise.

 

  1. Informace o hospicu v kraji Vysočina

Předseda Sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, předal slovo tajemnici komise, JUDr. Boženě Dolejské, která informovala všechny přítomné o podaném projektu Oblastní charity Havlíčkův Brod na Ministerstvo zdravotnictví se žádostí o dotaci na vybudování lůžkového hospicového zařízení v Havlíčkově Brodě. Tato žádost byla také předložena odborem sociálních věcí a zdravotnictví Radě kraje Vysočina, která tuto žádost přijala a zřízení hospice doporučila. JUDr. Dolejská konstatovala, že problém ovšem spočívá ve zvolené variantě budování takového to zařízení. V úvahu jsou brány dvě varianty a to výstavba nového objektu na zelené louce nebo rekonstrukce nemovitosti, která poté přejde pod vlastnictví kraje. Proto odbor sociálních věcí musí zadat analýzu k vyřešení této problematiky. Závěrem toho bodu, vznikla všeobecná diskuse. Problémem je také se systémem vícezdrojového financování, kdo vlastně bude tím hlavním zastřešujícím subjektem tak velké investice. Dle stanovisek Ministerstva zdravotnictví ČR to musí být právě pouze nestátní nezisková organizace. Tento fakt však není zcela ideální, na tom se shodli všichni přítomní členové komise.

Tajemnice komise nás také seznámila se stanoviskem odboru. Ten zaujímá takové stanovisko, že hospic v Rajhradě u Brna není přirozenou spádovou oblastí kraje Vysočina, proto také procento klientů z vysočiny v Rajhradě od roku 1999 není vysoké. Dalším nedostatkem je to, že Rajhrad má kapacitu o 14 míst méně než by měl mít Jihomoravský kraj a kraj Vysočina dohromady. Tyto závěry jsou deklarovány vůči koncepci Ministerstva zdravotnictví ČR pro problematiku lůžkových hospicových zařízení.

 

Rada kraje projednávala problematiku hospice na svém 35 zasedání, které se uskutečnilo dne 22.10.2002 a usnesení Rady kraje v otázce hospice je následující:

 

Zřízení hospice v kraji Vysočina

            M. Matějková předložila radě kraje doporučující návrh na zřízení lůžkového hospicového zařízení v kraji Vysočina. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala členům rady kraje doplňující informace k této problematice. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 646/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zřízení hospicového lůžkového zařízení po provedení analýzy vhodnosti jeho teritoriálního umístění a přijetí koncepce poskytování sociální a zdravotní péče v kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-21, RK-35-2002-21pr1

 

3.      Příprava plánu činnosti komise na další období

 

         Bc. Ladislava Bárta, vypracoval materiál s návrhem plánu činnosti Sociální komise v roce 2003, který předložil členům komise.

   Přítomní členové podrobně procházeli jednotlivé úkoly v daných čtvrtletích, které hodnotili a upravovali a na závěr se shodli na konečné podobě plánu činnosti Sociální komise na rok 2003. Opravená a doplněná verze návrhu plánu činnosti komise bude rozeslána jako příloha zápisu.

 

     

       4.   Různé, závěr

 

         Závěrem byla vedena diskuse spojená s komunálními volbami. Členové komise si navzájem podávali informace o výsledcích voleb v příslušných městech. Přítomní se shodli, že je důležité obsazení jednotlivých radnic s ohledem k převodu sociálních zařízení na místní samosprávy. Také spolupráce, která probíhala s jednotlivými představiteli radnic se bude muset v některých lokalitách znovu rozvinout.

 

            Na závěr předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na středu 4. prosince 2002 v 9.00 hod. v zasedací místnosti staré radnice v Havlíčkově Brodě.

 

 

 

                                                                                                 Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                               předseda Sociální komise

                                                                                                   Rady kraje Vysočina

 

Zápis ze zasedání Sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 7. 11. 2002

Zapsala dne 11 . 11. 2002 Radka Šimůnková

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.11.2002 / 22.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze