Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 38/2002

12. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2002, konaného dne 12. listopadu 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 11. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal. K navrženému programu jednání byly vzneseny návrhy na úpravu programu. F. Dohnal vznesl návrh na rozšíření programu o body 30 Žádost obce Javorek o finanční výpomoc a 31 Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“ – výběr pojistitele. M. Vystrčil navrhl rozšířit program jednání o bod 32 Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002. M. Černá přednesla návrh na vyřazení bodu 26 Návrh finanční dotace na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina z programu zasedání. Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2002

2.       Návrh řešení neuhrazené ztráty minulých let organizací kapitoly školství

3.       Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

4.       Vznik veřejné vysoké školy v Jihlavě

5.       Návrh na vyhlášení Grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

6.       Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

7.       Dodatek ke zřizovací listině Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734

8.       Výkup pozemku v k. ú. Pozovice a obci Štoky

9.       Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín

10.   Prodej části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

11.   Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

12.   Darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě

13.   Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná

14.   Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

15.   Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

16.   Poskytnutí a přijetí výpůjčky majetku  příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina

17.   Návrh majetkových pravidel příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

18.   Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

19.   Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

20.   Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

21.   Smlouvy o zřízení věcného břemene

22.   Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany

23.   Návrh rozpočtového opatření – „Výstavba střediska údržby Habry“ pro SÚS Havlíčkův Brod“ a „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36“ pro SOU zemědělské, Velké Meziříčí

24.   FOND VYSOČINY – Grantový program „Příjemný pobyt“na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení

25.   Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem zastupitelstva kraje

27.   VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny“

28.   Rezignace a jmenování člena Finančního výboru zastupitelstva kraje

29.   Žádost obce Kojatín o finanční výpomoc

30.   Žádost obce Javorek o finanční výpomoc

31.   Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“ – výběr pojistitele

32.   Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002

33.   Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 8 hlasy.

M. Vystrčil navrhl, aby v zápise ze zasedání rady kraje č. 37/2002 bodu 12 Rozprava členů rady byla informace týkající se jednání ohledně možné koupě nemovitosti v Třebíči (areál PSJ využívaný SOU stavebním a OU Třebíč) doplněna o přijaté stanovisko rady, ve kterém v Třebíči doplněna o následující stanovisko kraje Vysočina: na žádost Města Třebíč bylo panu starostovi písemnou formou sděleno, že z  pohledu kraje Vysočina se jedná o výstavbu sportovní haly, jejíž parametry přesahují potřeby základního a středního školství. Proto také zřejmě zvýšené náklady překračují krytí programového financování ze státního rozpočtu (20 mil. Kč z ISPROFIN, 8,185 mil. Kč má být kryto z prostředků investora).rada souhlasí s názorem majetkového odboru a Miloše Vystrčila, že majitelem navržená kupní cena (8 mil.) je vysoká a že pro kraj Vysočina je přijatelná kupní cena v takové výši, která bude korespondovat s cenou stanovenou znaleckým posudkem (cca 4,5 mil. Kč) a že M. Vystrčil informoval radu o tom, že ve smyslu těchto závěrů bude informovat zástupce PSJ.

 

 

2. Návrh řešení neuhrazené ztráty minulých let organizací kapitoly školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh řešení neuhrazené ztráty organizací za rok 2001, který byl na základě připomínek vznesených na zasedání rady kraje č. 36/2002 dopracován. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 673/38/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o příčinách hospodářské ztráty organizací za rok 2001 a

schvaluje

·   vypořádání neuhrazené ztráty minulých let dle textové části materiálu RK-38-2002-02 a dle přílohy 2 materiálu RK-38-2002-02;

·   změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy 2 materiálu RK-38-2002-02.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací kapitoly školství, odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-02, RK-38-2002-02pr1, RK-38-2002-02pr2

 

3. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Zpracovatel sdělil přítomným, že odbor obdržel od ředitele Gymnázia Otokara Březiny Telč další údaje, které nejsou zapracovány v předloženém materiálu. Z výše uvedených důvodů zpracovatel požádal radu kraje o provedení úpravy v tabulkové části přílohy 2 materiálu RK-38-2002-03. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 674/38/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2002 dle upravené přílohy 2 materiálu RK-38-2002-03 a Základní východiska a pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-03;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu RK-38-2002-03 kódy 2A, C, 2B, 3A, B, C, D, E, 3H, I, J, 4A, B, C, 4D, 5C, A, B, 5D, 6A, B, D, E, F, L, 6H, N, 6G, K, M, O, P, 6C, 7A, 8A, B, 10A, B, C, D, 11A, 11B, 12A, C, 12B, 14A, 14B, 15C,B, 15A, 16A, 16C, B, 17A, 18A, B, E, H, 18D, F, I, 19A, C, E, G, 19I, K, 20B, C, 20A, 21A, 21B, C, 22A, 23A, B, D, E, 23F, 24A, B, 25A, B, 25C, 26C, D, B, 26A, 27B, 27A, 28B, C, D, 31B, C, A, 33C, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A a předložení žádostí o změnu na MŠMT;

·   doporučit provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu RK-38-2002-03 kódy 29A, B, 30A, 30C, D, 32F, G, A, B, C, D, E a 40A, B a

nedoporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu RK-38-2002-03 kódy 1A, 3F, G, K, L, 6I, 6J, 7B, C, D, E, 9A, B, C, 13A, 18G, 18C, 19B, D, F, H, 19J, L, 22B, D, C, 23C, 28A a 33B, A;

·   doporučit provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v upravené příloze 2 materiálu RK-38-2002-03 kódem 30B.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 11. 2002 odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-03, RK-38-2002-03pr1, RK-38-2002-03pr2

 

4. Vznik veřejné vysoké školy v Jihlavě

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Podporu vzniku veřejné vysoké neuniverzitní školy s bakalářskými studijními programy vyjádřilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 4/2002 dne 25. 6. 2002 (usnesení 040/04/2001/ZK). M. Vystrčil požádal, aby OŠMS ve spolupráci s dalšími dotčenými odbory upozornil ekonomický odbor v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtového výhledu kraje Vysočina na možný vznik nákladů spojený se vznikem veřejné vysoké školy.Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 675/38/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Projekt vzniku veřejné neuniverzitní vysoké školy na základě VOŠ Jihlava dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-04.

odpovědnost: oddělení organizace školství

termín: s usnesením rady seznámit ředitele VOŠ Jihlava do 10 dnů ode dne schválení radou

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-04, RK-38-2002-04pr1

 

5. Návrh na vyhlášení Grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 676/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   vyhlásit grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání dle upravené přílohy 1 materiálu RK-38-2002-05;

·   schválit formulář „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny pro Programy profesního vzdělávání dospělých“ dle přílohy 2 materiálu RK-38-2002-05.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 5 dnů po schválení zastupitelstvem zajistit zveřejnění výzvy

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 1, proti 0.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-05, RK-38-2002-05pr1, RK-38-2002-05pr2

 

6. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 677/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-06;

·   dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, dle přílohy 2 materiálu RK-38-2002-06;

·   dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36, dle přílohy 3 materiálu RK-38-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatky školám

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-06, RK-38-2002-06pr1, RK-38-2002-06pr2, RK-38-2002-06pr3

 

7. Dodatek ke zřizovací listině Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 678/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, Manželů Curieových 734, dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-07.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-07, RK-38-2002-07pr1

 

31. Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“ – výběr pojistitele

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky veřejné zakázky na výběr pojistitele „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“. Po podrobnější diskusi rada kraje rozhodla o uzavření pojistného programu s vybraným uchazečem na období 5 let a přijala doplněný návrh usnesení.

Usnesení 679/38/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

·   že nejvhodnější nabídkou podanou v obchodní veřejné soutěži na výběr pojistitele na „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřízených organizací“ je nabídka podaná uchazečem Kooperativa, pojišťovna, a. s.;

·   o uzavření pojistného programu s vybraným uchazečem na období 5 let;

schvaluje

vydání pokynu – oznámení příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina dle přílohy 2 materiálu RK-38-2002-31 a

ukládá

odboru majetkovému ve spolupráci s makléřskou společností STACH & S. T., a. s., Praha, oznámit výsledek obchodní veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření rámcové pojistné smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-31, RK-38-2002-31pr2

 

8. Výkup pozemku v k. ú. Pozovice a obci Štoky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci výkupu pozemku v k. ú. Pozovice a obci Štoky. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 680/38/2002/RK

Rada kraje

ruší

usnesení 585/33/2002/RK ze dne 8. 10. 2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-08

 

9. Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci výkupu pozemků v k. ú. a obci Vidonín. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 681/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 926/7 o výměře 35 m2 a par. č. 926/8 o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Vidonín za kupní cenu 1 764,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-09

 

10. Prodej části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci prodeje části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 682/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 1086/44 o výměře 497 m2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež podle geometrického plánu č. 342-5950/2002 společnosti TIPA F, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 199 200,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-10

 

11. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 683/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   darování dílu „ch“ o výměře 59 m2 a dílu „k“ o výměře 38 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 1706-199/1997 z pozemku par. č. 6164, dílu „l“ o výměře 25 m2 a dílu „p“ o výměře 31 m2, oddělených stejným geometrickým plánem z pozemku par. č. 6162, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou;

·   přijetí daru dílu „m“ o výměře 1 m2, odděleného dle geometrického plánu č. 1706-199/1997 z pozemku par. č. 6161 a pozemku par. č. 6157/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2, oboje v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-11

 

12. Darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 684/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 243 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 262 m2 v  k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě městu Nové Město na Moravě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-12

 

13. Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 685/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování části stavby kanalizace v délce 62 bm na pozemku par. č. 2536/2 v k. ú. a obci Polná v ulici Malá Cihelna městu Polná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-13

 

14. Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci prodeje pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 686/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej dílu „d“ o výměře 93 m2 pozemku par. č. 1058/1 v k. ú. Salavice a obci Třešť s. p. Lesy České republiky za kupní cenu 3 800,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-14

 

15. Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 687/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   koupipozemků st. par. č. 198/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5763 m2, st. par. č. 198/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m2, par. č. 129/1 ostatní plocha o výměře 8787 m2, par. č. 131 zahrada o výměře 265 m2, budovy č. p. 1 postavené na pozemku st. par. č. 198/1, budovy č. p. 88 postavené na pozemku st. par. č. 198/2, se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice, dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-15;

·   povýšení kapitálových výdajů kapitoly Regionální rozvoj, položky výkupy nemovitostí -budov (§ 4313 – Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež, vč. diagnostických ústavů) o částku 3 124 077,- Kč na první splátku kupní ceny těchto nemovitostí snížením položky Ostatní činnosti j. n. z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-15, RK-38-2002-15pr1

 


16. Poskytnutí a přijetí výpůjčky majetku příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci poskytnutí a přijetí výpůjčky majetku příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 688/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí a přijetí výpůjček majetku dle příloh 1 a 2 materiálu RK-38-2002-16.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-16, RK-38-2002-16pr1, RK-38-2002-16pr2

 

17. Návrh majetkových pravidel příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkových pravidel příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 689/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-17;

·   „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina“ dle přílohy 2 materiálu RK-38-2002-17;

·   „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina“ dle přílohy 3 materiálu RK-38-2002-17.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-17, RK-38-2002-17pr1, RK-38-2002-17pr2, RK-38-2002-17pr3

 

18. Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Žirov týkající se poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci vodojemu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 690/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Žirov o poskytnutí dotace na rekonstrukci vodojemu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-18

 

19. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci výkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 691/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nabytí nemovitých věcí dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-19 do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-19, RK-38-2002-19pr1

 

20. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrhy na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 692/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-20, RK-38-2002-20pr1

 

21. Smlouvy o zřízení věcného břemene

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrhy na uzavření smluv o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 693/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-21.

odpovědnost: majetkový odbor

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-21, RK-38-2002-21pr1

 

22. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost p. Zdeňka Vařílka ve věci odprodeje části pozemku v k. ú. a obci Naloučany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 694/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej dílu „b“ pozemku par. č. st. 50 v k. ú. a obci Naloučany oddělený geometrickým plánem č. 114-5200/2002 z pozemku par. č. 1109/2 p. Zdeňku Vařílkovi za dohodnutou cenu ve výši 500,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-22

 

23. Návrh rozpočtového opatření – „Výstavba střediska údržby Habry“ pro SÚS Havlíčkův Brod“ a „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36“ pro SOU zemědělské, Velké Meziříčí

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému návrhu. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 695/38/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

použití částky 286 tis. Kč z investičního fondu SÚS Havlíčkův Brod na dokončení výstavby střediska údržby Habry a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   pro SÚS Havlíčkův Brod uvolnění investičních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. ve výši 7 274 tis.Kč na dokončení stavby střediska údržby Habry;

·   povýšení závazného ukazatele investiční dotace vůči SÚS Havlíčkův Brod o částku 7 274 tis. Kč;

·   pro SOU zemědělské Velké Meziříčí uvolnění investičních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. ve výši 2 983 tis. Kč na dokončení stavby „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36 pro zázemí tělocvičny“;

·   povýšení závazného ukazatele investiční dotace vůči SOU zemědělskému Velké Meziříčí o částku 2 983 tis. Kč.

odpovědnost: ředitel SÚS Havlíčkův Brod, majetkový a ekonomický odbor

termín: 26. 11. 2002, do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-23

 

30. Žádost obce Javorek o finanční výpomoc

            F. Dohnal předložil radě kraje žádost obce Javorek ve věci poskytnutí finanční dotace obci na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 696/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·    v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí finanční dotace obci Javorek ve výši 25 tis. Kč na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství;

·    povýšení kapitoly Školství, § 3113 – Základní školy, pol. 5321 – Neinvestiční transfery obcím o částku 25 tis. Kč za účelem poskytnutí výše uvedené dotace snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-30

 

27. FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny“

            V úvodu projednávaného bodu se omluvil ze zasedání rady kraje hejtman F. Dohnal. I. Rohovský předložil radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu „Krajina Vysočiny“, který byl odborem životního prostředí, na základě připomínek vznesených na zasedání rady kraje č. 36/2002, dopracován. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 697/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Krajina Vysočiny“ dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-27.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-27, RK-38-2002-27pr1, RK-38-2002-27pr2

 

28. Rezignace a jmenování člena Finančního výboru zastupitelstva kraje

            A. Štěrbová předložila radě kraje návrh na rezignaci a jmenování člena Finančního výboru zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 698/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   vzít na vědomí rezignaci Ing. Vladislava Nechvátala, bytem Hodická 1235/13, Třešť, na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva kraje;

·   jmenovat členem Finančního výboru zastupitelstva kraje ing. Oldřicha Rambouska, bytem Tylova 14, Jihlava.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-28

 

29. Žádost obce Kojatín o finanční výpomoc

            M. Vystrčil předložil radě kraje žádost obce Kojatín ve věci poskytnutí finančního příspěvku na dokončení plynofikace obce. Po krátké diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 699/38/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Kojatín na poskytnutí půjčky na realizaci plynofikace obce dle přílohy 1 materiálu RK-38-2002-29.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-29, RK-38-2002-29pr1

 

24. FOND VYSOČINY – Grantový program „Příjemný pobyt“ na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení

            V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení. Dále seznámila přítomné s výsledkem jednání Výboru regionálního rozvoje, které se konalo dne 8. 11. 2002.

Po podrobné diskusi a návrhu předkladatele byl bod z programu jednání odložen.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-24, RK-38-2002-24pr1

 

32. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002

Rada kraje projednala program zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002.

Navržený program zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002

4.       Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

5.       Zhodnocování volných finančních prostředků kraje, návrh Investiční strategie kraje, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje

6.       Darování pozemků v k. ú. Hojanovice

7.       Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov

8.       Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou

9.       Směna pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec

10.   Výkup pozemků v k. ú. Polná a v k. ú. Hrbov v obci Polná

11.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné

12.   Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná

13.   Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

14.   Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany

15.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

16.   Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

17.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

18.   Dodatek ke zřizovací listině Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734

19.   FOND VYSOČINY – Grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

20.   Prodej části pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

21.   Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

22.   Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná a přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Moravec

23.   Darování pozemku v k. ú. a obci Krásněves

24.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín

25.   Darování pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě

26.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník

27.   Darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov

28.   Darování pozemků a přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Doubravník

29.   Darování pozemků v k. ú. Město Žďár, k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou

30.   Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

31.   Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

32.   Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

33.   Koupě nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

34.   Darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř

35.   Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen

36.   Smlouvy o zřízení věcného břemene

37.   Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

38.   Návrh změny pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

39.   Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky majetku

40.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny“

41.   Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – průběh prací

42.   Plán odpadového hospodářství České republiky

43.   Žádost obce Javorek o finanční výpomoc

44.   Žádost obce Kojatín o finanční výpomoc

45.   Návrh rozpočtového opatření – „Výstavba střediska údržby Habry“ pro SÚS Havlíčkův Brod“ a „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36“ pro SOU zemědělské, Velké Meziříčí

46.   Rezignace a jmenování člena Finančního výboru zastupitelstva kraje

47.   Finanční podpora Obci Štěpánov nad Svratkou na uhrazení nákladů na obnovu povodněmi postiženého obecního majetku

48.   Rozhodnutí kraje o pořízení územního plánu velkého územního celku Vysočiny

49.   Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem zastupitelstva kraje

50.   Rozprava

 

25. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem zastupitelstva kraje

            V úvodu projednávaného bodu se omluvil z jednání rady kraje I. Rohovský. M. Vystrčil předložil radě kraje zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem zastupitelstva kraje. V průběhu jednání odešel P. Pospíchal. Rada kraje vzala zápisy na vědomí a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 700/38/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zápisy o provedených kontrolách, předložené Kontrolním výborem zastupitelstva kraje dle příloh 1 až 6 materiálu RK-38-2002-25 a zařazuje tento materiál na program zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2002.

odpovědnost: M. Vystrčil, první zástupce hejtmana

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-38-2002-25

 

32. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 38/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 11. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2002 dne 12. listopadu 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 13. 11. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.11.2002 / 21.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze