Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 11/2002

6. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

komise Volnočasových aktivit č. 11/2002

ze dne 6. listopadu 2002

 

Přítomno:

-         8 členů komise – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise volnočasových aktivit

-         Tomáš Homa – Krajská rada Pionýra

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Grantový program Evropa ve škola

4.      Příprava poradního kolegia komise volnočasových aktivit

5.      Diskuse a různé

6.      Ukončení jednání

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

            Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal přítomné členy komise a hosty zasedání. Přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek přijat.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

            Předseda komise, Josef Plucar v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání a zopakoval dvě usnesení, která komise přijala.

 

3.      Grantový program Evropa ve škole

      Tajemník komise podal základní vysvětlující informace o výše uvedeném grantovém programu, kterým se komise již zabývala na svém zasedání dne 28. srpna. Podal vysvětlení k připomínkám rady kraje, které byly do vyhlášení zapracovány a vyzval členy komise, aby k němu vznesli své podněty a připomínky.

V krátké diskusi se účastníci shodli na tom, že program byl kvalitně zpracován a je možné ho v této formě doporučil ke schválení.

V diskusi dále zazněly návrhy na vypracování grantového programu, který by podporoval určitý „zdravý patriotismus“ obyvatel kraje Vysočina.

 

Usnesení 025/11/2002/VčaK

Komise pro volnočasové aktivity Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

grantový program „Evropa ve škole“ a

doporučuje

ho Radě kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

 

4.      Příprava poradního kolegia komise volnočasových aktivit

Jan Burda informoval členy komise o stavu příprav jednání poradního kolegia. V diskusi k tomuto tématy bylo doporučeno aby jednání kolegia bylo rozděleno na dvě sekce. V jedná budou zastoupeny sportovní organizace a ve druhé organizace, u kterých nejsou sportovní aktivity hlavním předmětem činnosti.

Dále komise doporučila vydat tiskovou zprávu, která je přílohou tohoto zápisu. Členové komise přislíbili tuto informaci rozšířit mezi neziskové informace ve svém okolí a také do místních tiskovin. Oficiální pozvánka na jednání poradního kolegia je přílohou tohoto zápisu.

 

      7. Diskuse a různé

           Člen komise p. Scháněl informoval přítomné o situaci Informačního centra mládeže v Pelhřimově.

 

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise volnočasových aktivit na 2. 12. 2002 ve 14:00 hod.

 

 

 

Josef Plucar v. r.

         předseda komise volnočasových aktivit

 

 

 

 

 

Zapsal: Jan Burda, dne 6. listopadu 2002

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.11.2002 / 19.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze