Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2002

6. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2002

ze dne 6. listopadu 2002

 

 

Přítomno:

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru

-         Jaromír Barák – člen finančního výboru

-         Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru

-         Bohumil Kotlán – člen finančního výboru

-         Vladislav Nechvátal – člen finančního výboru

-         Rostislav Rakšány – člen finančního výboru

-         Jiří Vondráček – člen finančního výboru

-         Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-         Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru

-         Michal Šulc – tajemník finančního výboru

 

 

Program:

1.      Úvod, zahájení jednání

2.      Rozpočet kraje na rok 2003

3.      Kontrolní činnost

4.      Různé, diskuse

5.      Závěr

 

 

1.      Úvod, zahájení jednání

Vladimír Dolejš, předseda výboru, zahájil jednání, přivítal přítomné. Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat. Stručně shrnul minulé zasedání finančního výboru, které se konalo ve Světlé nad Sázavou. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky.

 

 

2.      Rozpočet kraje na rok 2003

Vladimír Dolejš upozornil členy výboru na podkladový materiál návrh rozpočtu kraje na rok 2003, který připravil Michal Šulc.

Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana, pohovořil o filozofii projednávání návrhu rozpočtu. Uvedl, že návrh rozpočtu, který mají členové k dispozici je jeho 3. verzí, již byl projednáván na zasedání rady kraje a na zasedání rozpočtové komise. Dále stručně popsal plánovaný seminář zastupitelů, který se uskuteční 22. 11. 02.

Filozofie sestavování rozpočtu by, podle Miloše Vystrčila, měla zůstat stejná jako v roce 2002 (hlavní kniha a dvě přílohy – komentář a tabulková část).

Dále informoval, že na základě doporučení rozpočtové komise byly rozpočtované příjmy poníženy na úroveň 95 % predikovaných příjmů MF ČR.

 

Bohumil Kotlán se dotázal jaký trend v hospodaření kraje je v návrhu rozpočtu na rok 2003 očekáván. Anna Krištofová uvedla, že je počítáno s přebytkem hospodaření.

 

 

Zdeněk Dobrý vznesl připomínku k harmonogramu projednávání rozpočtu, který členové výboru obdrželi e-mailem. Dle jeho slov by projednávání rozpočtu v politických klubech mělo předcházet plánovanému semináři zastupitelů, kde už by se měly projednávat konkrétní připomínky.

Po diskusi, která se rozpoutala, byl přítomnými přijat návrh, že 22. 11. 2002 se namísto plánovaného celodenního semináře všech zastupitelů uskuteční pouze krátká obecná diskuse o struktuře rozpočtu, následovat bude projednání rozpočtu v jednotlivých politických klubech.

 

Na základě technické připomínky Jaromíra Baráka se přítomní shodli na nutnosti zvýrazňovat změny v jednotlivých návrzích rozpočtu. Michal Šulc bude vyhotovovat souhrn těchto změn jako zvláštní přílohu.

 

V průběhu projednávání tohoto bodu programu se dostavil Jiří Vondráček.

 

Anna Krištofová informovala, že nebyla přijata novela zákona o rozpočtovém určení daní. Poté podrobně popsala a vysvětlila jednotlivé částky na příjmových položkách navrhovaného rozpočtu v rozdělení na běžné daňové příjmy, běžné nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. Dále stručně zhodnotila výdaje v jednotlivých kapitolách. V diskusi byly zmíněny problémy týkající se dluhů nemocnic, dopravní obslužnosti, transformace SÚS v kraji Vysočina. Diskutovalo se také nad náplní jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

Na závěr tohoto bodu programu Vladimír Dolejš vyzval členy výboru, aby se obrátili na zpracovatele rozpočtu s případnými připomínkami k tomuto návrhu rozpočtu. Dále konstatoval, že konečnou verzi rozpočtu bude finanční výbor projednávat na svém zasedání 27. 11. 2002.

 

Usnesení 036/10/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3.      Kontrolní činnost

Zdeněk Dobrý krátce zhodnotil provedenou kontrolu efektivnosti vynakládání finančních prostředků kraje na jeho prezentaci, která byla provedena kontrolní skupinou finančního výboru na odboru regionálního rozvoje ve dnech 6. a 7. srpna 2002. Vyslovil názor, že města a obce by měly mít možnost se vyjadřovat k místům a termínům prezentace svého kraje.

Dále uvedl, že vedoucí odboru regionálního rozvoje, Věra Jourová, která byla požádána o stanovisko, se do této doby ke zprávě kontrolní skupiny nevyjádřila.

 

Usnesení 037/10/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu kontrolní skupiny na úseku odboru regionálního rozvoje a

požaduje

stanovisko vedoucí odboru regionálního rozvoje Věry Jourové do 27. 11. 02.

 

 

 

 

4.      Různé, diskuse

Vladislav Nechvátal informoval členy výboru, že z politických důvodů podal žádost o odvolání z finančního výboru.

 

 

5.      Závěr

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl předběžně stanoven na středu 27. listopadu 2002v 8:30 hod., místo bude upřesněno na pozvánce na toto zasedání.

 

 

 

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru dne 6. listopadu 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 11. listopadu 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.11.2002 / 18.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze